Izsoles tiesas ceļā

Francija

Saturu nodrošina
Francija

1. Konfiscētā īpašuma reklamēšana un cenas noteikšana

A. Sagatavošanas pasākumi piespiedu pārdošanai

Uz obligāto īpašuma pārdošanu attiecas obligāta reklāma pēc kreditora iniciatīvas:

  • izvietojot publiski viegli pieejamu vietu tiesas telpās, paziņojumā norāda izmantoto ēku, sniedzot īsu aprakstu (veids, iespējamā izmantošana, visi zināmie elementi, kas saistīti ar tās platību), un norāda cenas apmēru.
  • izvietojot vienkāršotu paziņojumu, kad preces tiek pārdotas,
  • atzinuma iekļaušana juridiskā reklāmas žurnālā izplatīšanai vietējā līmenī.

Kreditors uz savu atbildību vai ar tiesneša atļauju var sniegt papildu sludinājumus.

Uz kustamā īpašuma piespiedu pārdošanu attiecas obligāta reklāma, nosūtot to uz pašvaldības domi, kurā parādnieks paliek, un pārdošanas vietā.

Papildu sludinājumus var veikt tirgotājs, kas veiks pārdošanu savā tīmekļa vietnē vai – tiesas izsolītāju gadījumā – attiecīgās profesijas tīmekļa vietnēs: Https://www.interencheres.com/ vai,izmantojot presi, prospektu vai katalogu. Šajā publicitātē var iekļaut preču aprakstu un to novērtējumu.

Aukstumskapji, kas laisti pārdošanā atklātā izsolē, pārdošanas brīdī ir jāuzrāda izsolītājam vai pilnvarotam profesionālim, kurš organizē pārdošanu. Var veikt īpašuma iepriekšēju izstādi.

Konfiscētās ēkas var apmeklēt tiesneša noteiktos datumos un laikos (CPCE R.322-26. pants), un apmeklējumus veic ar tiesu amatpersonas atbalstu. Ar darba uzdevumiem, kuros cita starpā ir ietverts tiesu varas amatpersonas pārdoto preču apraksts un galvenie pārdošanas noteikumi, var brīvi iepazīties tās tiesas kancelejā, kura ir atbildīga par pārdošanu, vai, ievērojot nosacījumus, tās juridiskās firmas tiesību aktos, kura veic pārdošanu.

B. Izsoļu izveide un norise:

Attiecībā uz nekustamā īpašuma apķīlāšanu pārdošanas nosacījumus izstrādā kreditors, kurš cenšas: tādējādi šī tiesa nosaka cenas apmēru, ko parādnieks tomēr var apstrīdēt, jo tiesas sēdes beigās izpildes tiesnesim ir jāpieņem lēmums.

Attiecībā uz vērtspapīru konfiskāciju tirgotājs brīvi nosaka cenu, proti, cenu, par kādu preces tiek pārdotas. Tirgotājs, kas veic pārdošanu, var izmantot eksperta pakalpojumus, ja to prasa preču aplēse.

Attiecībā uz izsoli īpašumu piešķir augstākās cenas solītājam un galīgajam solītājam izsolē, norādot, ka izsoles nav ierobežotas laikā, bet var notikt tikai pēc trim izsolēm. Solīšana nav atkarīga no garantijas vai depozīta.

Īpašuma atsavināšanas gadījumā sistēma ir izsoļu sistēma, kurā katrai izsolei ir jāattiecas uz iepriekšējo izsoli; izsoles pārtrauc, kad kopš pēdējās izsoles ir pagājušas 90 sekundes (ar vizuāliem un drošiem līdzekļiem, kā katru otro reizi ziņot sabiedrībai).

Ieinteresētajām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz savam advokātam neatsaucama bankas garantija vai bankas čeks, kas sastādīts saskaņā ar darījuma vai noguldījuma fonda rīkojumu un atbilst 10 % no pieprasītās cenas (bet summa nedrīkst būt mazāka par EUR 3000). Šo summu pretendentam atdod konkursa procedūras beigās, ja tā nav atzīta par sekmīgu.

2. Trešā persona, kas ir pilnvarota veikt pārdošanas darījumu

Izsolītāji, notāri, zvērināti preču brokeri un tiesu izpildītāji ir vienīgie speciālisti, kas ir pilnvaroti organizēt kustamā īpašuma (jo īpaši atsavinātā kustamā īpašuma) pārdošanu publiskai izsolei.

Nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē veic vienīgi tiesas izpildes tiesā.

3. Pārdošanas veidi tiesā, uz kuriem noteikumi varētu attiekties tikai daļēji

Brīvprātīgas publiskas izsoles ir iespējamas brīvprātīgām izsolēm, uz kurām attiecas daudz elastīgāki noteikumi nekā uz izsolēm. Ir piemērojami Komerckodeksa L. 321-1. un turpmākie panti, kā arī R. 321-1 un turpmākie panti. Brīvprātīga pārdošana nav daļa no piespiedu izpildes procedūras, kas ir tiesas process.

Nekustamā īpašuma gadījumā pārdošanas rīkojumu var izdot, pamatojoties uz pavēsti saistībā ar nedalīto akciju īpašnieku sadalīšanu vai Commissioner saistībā ar kolektīvo tiesvedību pret īpašnieku. Abos gadījumos pārdošanas nosacījumi ir noteikti tiesas nolēmumā, ar kuru tiek uzdots veikt pārdošanu.

4. Informācija par valstu īpašumu reģistriem

Attiecībā uz īpašumtiesībām – zemesgrāmata, kas ir administratīvs un nodokļu dokuments, var sniegt kreditoram informāciju par parādnieka īpašumu pašvaldības teritorijā un par tā konsekvenci (nekustamas vai neapbūvētas ēkas, zemesgabalu ietilpība, katras telpas veids). Turklāt zemes reklāmas dienesti (Publisko finanšu ģenerāldirektorāta administratīvie dienesti) uztur katras pašvaldības būvgrāmatu, kurā katra īpašnieka vārdā un par katru ēku ir uzskaitīti publicēto dokumentu izvilkumi, tādējādi norādot katras ēkas juridisko situāciju.

Attiecībā uz kustamo īpašumu transportlīdzekļa identifikācijas sistēma (VRS) sniedz informāciju par mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības turētāja civilstāvokli un diviem riteņiem par transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un parametriem. Ir valsts datnes, kurās jāreģistrē kuģi (tiek sagatavoti dekrēti), kuģi (reģistrācijas reģistrs, datorizētā sistēma, ko uztur Satiksmes ministrija) un lidaparāti (reģistrācijas reģistrs, ko uztur par civilo aviāciju atbildīgā ministrija). Intelektuālā īpašuma tiesības ir uzskaitītas valsts dokumentācijā, tām var tieši piekļūt kreditori, un tās ir INPI (Nacionālais intelektuālā īpašuma institūts). To kinematogrāfisko darbu nosaukumi, kas paredzēti publiskai projicēšanai Francijā, ir uzskaitīti publiskajā kino un audiovizuālajā reģistrā, ko pārvalda nodokļu administrācijas pārstāvis, un to literāro darbu nosaukumi, uz kuriem attiecas pārbūves tiesību pirkuma iespēja, ir uzskaitīti opciju reģistrā.

Ēku jomā: zemesgrāmatu uztur katra pašvaldība ar vairākiem dokumentiem (kadastra karte, sekcijas statuss, kadastrālā matrica); tikai kadastrālo uzmērīšanu veic elektroniski. Zemesgrāmatu uztur vietējie zemes reklāmas dienesti katrā rajona tiesā (valsts lietu nav).

Mehānisko transportlīdzekļu gadījumā katra prefektūra uztur reģistru, bet SIV uztur valsts datni.

Kuģiem reģistrs ir datorizēts, un to uztur Satiksmes ministrija; kuģiem ir seši dažādi reģistri, kas arī ir Satiksmes ministrijas pārziņā.

Gaisa kuģu reģistrācijas reģistru uztur par civilo aviāciju atbildīgā ministrija, un informatīvos nolūkos tas ir pieejams internetā.

Informāciju par dažādām intelektuālā īpašuma tiesībām centralizē viena struktūra – INPI, kas savā tīmekļa vietnē nodrošina piekļuvi dažādiem dokumentāriem resursiem.

Kadastra pakalpojumi ir daļēji pieejami tiešsaistē. Tas ir tikai kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums, nevis kadastrālā matrica (ko var izmantot kā informāciju par īpašniekiem), kā arī Francijas starptautiskais reģistrs, kurā ir uzskaitīti brīvsānu kuģi, un INPI reģistri.

Parasti lielākajai daļai reģistru, ja tie ir publiski, ir piemērojami sabiedrības un administrācijas attiecību kodeksa noteikumi, kas paredz, ka piekļuvi administratīvajiem dokumentiem var piešķirt bez maksas, iepazīstoties ar tiem uz vietas vai bez maksas izsniedzot kopiju par reproducēšanas maksu, vai pa elektronisko pastu bez maksas, ja dokuments ir pieejams elektroniskā formā.

5. Informācija par datubāzēm, kas ļauj kreditoriem identificēt parādnieka aktīvus un prasījumus

CPCE L.152-1. pants ļauj tiesu ierēdnim iegūt informāciju, kas ļauj norādīt parādnieka adresi, viņa darba devēja vai jebkuras trešās personas, kas ir parādnieks vai naudas plūsmas vai maksājamās summas depozitārs, identitāti un adresi, kā arī viņa īpašuma sastāvu, lai to darītu zināmu valsts iestādēm, reģioniem, departamentiem, pašvaldībām, publiskām iestādēm vai struktūrām, ko pārbauda administratīvā iestāde.

Tehniskais darbinieks var tieši lūgt FICOBA (valsts bankas konta datni, ko pārvalda nodokļu iestādes un finansē bankas) iegūt informāciju par bankas kontiem, kas atvērti uz parādnieka vārda, un par vietām, kur šie konti tiek turēti.

Tehniskais darbinieks var vērsties pie slimokasēm vai bezdarba apdrošināšanas fondiem.

Saskaņā ar CPCE L.152-2. pantu bankām ir jāpaziņo kreditora pilnvarotai tiesu amatpersonai, ja uz parādnieka vārda un turējuma vietas ir atvērts viens vai vairāki konti, izņemot jebkādu citu informāciju.

Transportlīdzekļa identifikācijas sistēma (VRS), kurai var piekļūt kreditora pilnvarota tiesu amatpersona, ļauj iegūt informāciju par mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības turētāja civilstāvokli un diviem riteņiem par transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un parametriem.

Kreditors nevar tieši piekļūt šīm datubāzēm, bet to var darīt, konkurējot ar tiesu amatpersonu, kas ir pilnvarota veikt izpildes procedūru.

6. Informācija par pārdošanu tiešsaistē tiesas ceļā

Kustamo preču izsoļu sistēmā Francijā ir divu veidu interneta izsoles:

  • “dzīvā” vai “dzīvā” pārdošana, kas ir daļēji dematerializēta: Pārdošana notiek fiziski noteiktā vietā un tiek pārraidīta tiešraidē tiešsaistē, tirgotāja tīmekļa vietnē vai kādā no attiecīgajām vietnēm, kas pieejamas izsolītāja profesijai (https://www.interencheres.com/ vai). https://www.interencheres.com/https://www.drouotlive.com Šāda pārdošana tiesas ceļā ir atļauta, jo nekas to neliedz, un pašlaik tā pieaug.
  • Pārdošana tiešsaistē, kas ir pilnīgi bezpapīra: pārdošana notiek tikai internetā bez fiziskas klātbūtnes konkrētā vietā. Šāda pārdošana nav iespējama tiesas lietās (atšķirībā no brīvprātīgas pārdošanas), kā norādīts tekstos, jo tam ir juridiski tehniski šķēršļi.

(daļēji) bezpapīra tirdzniecība ir iespējama tikai attiecībā uz kustamo īpašumu.

Tirgotāji, kas nodarbojas ar pārdošanu, var reklamēt pārrobežu tirdzniecību, un izsoles var rīkot jebkurš uzvarējušais solītājs neatkarīgi no tā atrašanās vietas un valstspiederības, neatkarīgi no tā, vai pārdošana ir “dzīva” vai nav (pastāv arī tālpārdošanas izsoļu mehānismi: pirkuma pasūtījumi, kas nosūtīti rakstiski vai pa tālruni).

Lai piedalītos bezpapīra izsolē, personai (potenciālajam solītājam) nav jāiesniedz savs paraksts, bet par pārdošanu atbildīgais tirgotājs var pieprasīt bankas kartes zīmogu. Reģistrācija ir jāsaņem no tirgotāja, kas ir atbildīgs par pārdošanu, un principā to var veikt jebkādā veidā, visticamāk, reģistrējoties tīmekļa vietnē, kurā notiek pārdošanas retranslācija. Neatkarīgi no informācijas nesēja ir iespējami rakstiski pasūtījumi par pirkumiem.

Par pārdošanu atbildīgais tirgotājs nosaka pieņemtās maksāšanas metodes.

Attālinātajam pretendentam nav jābūt klāt personīgi (ja tas vēlas, tas var būt klātesošs). Viņš var sekot līdzi tiešraides izsolei un reāllaikā pārsūtīt savu secību. Viņš var reģistrēt arī vienu vai vairākus pirkuma rīkojumus pirms pārdošanas, un šādā gadījumā izsoli pakāpeniski palielina, ņemot vērā laiku, kad izstājas no ierosinātās izsoles. Izsoles laikā parasti ir iespējama arī tālruņa saite.

Tulkošanas iespējas ir atkarīgas no tirgotāja, kas ir atbildīgs par pārdošanu, un tā palīgu statusa, jo noteikumi šajā ziņā neuzliek nekādus pienākumus.

Pārdošanas tīmekļa vietņu konfigurācijas gadījumā pārdošanai, izmantojot tīmekļa vietni, var piekļūt tikai personas, kas reģistrētas pārdošanai tiešsaistē. No otras puses, sabiedrībai ir piekļuve pārdošanai vietā, kur tā notiek.

Lapa atjaunināta: 25/09/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.