Victims' rights - by country

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

De politie zal u zo snel mogelijk informeren over uw recht om de volgende informatie te ontvangen:

 1. het politiebureau of de politieafdeling waar u een klacht kunt indienen;
 2. welke ondersteuning u kunt krijgen en van wie, waaronder in voorkomend geval basisinformatie over toegang tot medische ondersteuning, eventuele specialistische ondersteuning, waaronder psychologische ondersteuning, en alternatieve huisvesting;
 3. hoe en onder welke voorwaarden bescherming wordt geboden, waaronder beschermingsmaatregelen;
 4. hoe en onder welke voorwaarden u schadevergoeding kunt vorderen;
 5. hoe en onder welke voorwaarden onkosten in verband met deelname aan de strafprocedure kunnen worden vergoed;
 6. hoe en onder welke voorwaarden u recht hebt op vertolking en vertaling;
 7. welke procedures er zijn voor het indienen van een klacht wanneer uw rechten door de betrokken afdeling niet worden geëerbiedigd;
 8. de contactgegevens van de politiefunctionaris die uw zaak behandelt (voor communicatiedoeleinden).

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u in een andere lidstaat woont, zal de Cypriotische politie meteen nadat u aangifte van het misdrijf hebt gedaan een getuigenverklaring van u afnemen om problemen met betrekking tot de organisatie van de procedure te beperken.

Als het misdrijf in de Republiek Cyprus is gepleegd en u in een andere lidstaat woont, kunt u aangifte doen bij de bevoegde instanties van de lidstaat waar u woont, wanneer u dat niet in Cyprus kunt of – in geval van een ernstig misdrijf – wilt doen.

Als u bij de Cypriotische politie een klacht indient voor een misdrijf dat in een andere EU-lidstaat is gepleegd, moet de politie deze klacht doorgeven aan de bevoegde instantie van die lidstaat (waar zij niet bevoegd is een procedure in te leiden).

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Wanneer u bij de politie aangifte van een misdrijf doet, krijgt u afhankelijk van de fase van de procedure waarin uw klacht zich bevindt de volgende informatie:

 1. de gegevens van de politiefunctionaris die uw zaak behandelt;
 2. een eventuele gemotiveerde beslissing om geen onderzoek in te stellen of het onderzoek te beëindigen, of om de dader niet te vervolgen;
 3. het tijdstip en de plaats van het proces en de aard van de tenlastelegging tegen de dader;
 4. informatie om u op de hoogte te houden van het verloop van de strafprocedure. In uitzonderlijke omstandigheden, waarin het goede verloop van de zaak nadelig kan worden beïnvloed door de bekendmaking van deze informatie, kan die bekendmaking worden geweigerd naar aanleiding van een gemotiveerd advies van de procureur-generaal van de Republiek Cyprus;
 5. informatie over uw recht om op de hoogte te worden gesteld wanneer de persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor het misdrijf waar u bij betrokken bent, in vrijheid wordt gesteld of is ontsnapt. Bovengenoemde informatie kan worden geweigerd als er een potentieel of vastgesteld risico is dat aan de dader schade wordt toegebracht.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u aangifte van een misdrijf wilt doen maar geen Grieks spreekt of verstaat, kunt u een klacht indienen in een taal die u wel beheerst. Daarbij kunt u de nodige taalkundige bijstand krijgen.

Verder moet de politie zorgen voor:

 • gratis vertolking tijdens het onderzoek als u geen Grieks spreekt of verstaat;
 • gratis vertaling van alle informatie die tijdens het onderzoek is verzameld als u daar schriftelijk om verzoekt, voor zover deze informatie voor u van wezenlijk belang is om uw rechten uit te oefenen.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

 • De politie communiceert met u in eenvoudige en begrijpelijke taal en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke situatie, ook met een eventuele handicap die van invloed kan zijn op uw vermogen om te begrijpen of te worden begrepen. De communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, vindt plaats in een vorm die toegankelijk is voor mensen met een handicap, zo nodig ook in gebarentaal of braille.
 • Als u minderjarig en jonger dan 18 jaar bent, wordt u beoordeeld op basis van uw leeftijd, mate van volwassenheid, opvattingen, behoeften en zorgen. Zo wordt gewaarborgd dat u anderen begrijpt en wordt begrepen. Uw ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger wordt geïnformeerd over alle rechten die voor u van belang kunnen zijn.
 • Bij uw eerste contact met de politie mag u worden begeleid door een persoon van uw keuze, behalve wanneer dat uw belangen of het verloop van de procedure schaadt. Als u gehandicapt bent, mag u gedurende het gehele onderzoek van de zaak worden begeleid door een persoon van uw keuze.

Als u minderjarig bent, krijgt u bovendien informatie van de diensten voor maatschappelijk welzijn (zo nodig via een tolk) in een taal die u begrijpt en rekening houdend met uw leeftijd en mate van volwassenheid. Bent u gehandicapt, dan krijgt u informatie op een manier die u begrijpt (bijvoorbeeld in gebarentaal).

Opvang slachtoffers

De volgende organisaties bieden diensten voor slachtofferhulp aan:

 • medische diensten,
 • diensten voor maatschappelijk welzijn,
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg,
 • de onderwijspsychologische dienst van het ministerie van Onderwijs en Cultuur,
 • niet-gouvernementele organisaties.

De diensten voor maatschappelijk welzijn van het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Zekerheid bieden ondersteuning aan kwetsbare groepen, waaronder slachtoffers van misdrijven, door:

 • ondersteuning van het gezin om de gezinsleden in staat te stellen hun taken en verantwoordelijkheden doeltreffend te vervullen, oplossing van gezinsconflicten die de eenheid van het gezin bedreigen, bescherming van de veiligheid en het welzijn van kinderen, voorkoming van misdadig gedrag en huiselijk geweld en aanmoediging van de reclassering van personen die betrokken zijn bij asociaal gedrag en criminaliteit;
 • ondersteuning van kwetsbare groepen;
 • lokale gemeenschappen te helpen de specifieke behoeften van kwetsbare groepen te identificeren en daaraan te voldoen;
 • slachtoffers in contact te brengen met andere bevoegde instanties en ngo’s die aanvullende diensten en ondersteuning kunnen bieden.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De politie verwijst u zo nodig door naar overheidsdiensten voor ondersteuning en bijstand of andere diensten op dat gebied en informeert u over de hierboven genoemde diensten.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Politiefunctionarissen moeten voldoen aan de eisen van de grondwet, de geldende wetgeving en de gedragscode voor de politie, die waarborgen dat uw privé- en gezinsleven wordt geëerbiedigd en uw persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd.

Volgens de wet mogen uw naam en de inhoud van uw getuigenverklaring in geen geval worden gepubliceerd of op welke manier dan ook worden bekendgemaakt.

De verwerking van gegevens is geregeld in speciale wetgeving, waarin de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Ja. Nadat u een klacht hebt ingediend bij de politie, zorgen de diensten voor maatschappelijk welzijn ervoor dat u gratis ondersteuning krijgt aangeboden die op uw behoeften is afgestemd, waaronder diensten van ngo’s die speciale ondersteuning kunnen bieden.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

De politie zal alle nodige maatregelen treffen om uw veiligheid te beschermen, met name wanneer is vastgesteld dat u speciale bescherming nodig hebt. Afhankelijk van de aard/omstandigheden van het strafbare feit, uw persoonlijke situatie en eventuele speciale beschermingsbehoeften kunnen in de verschillende fasen van de strafprocedure de hieronder vermelde specifieke beschermingsmaatregelen worden toegepast.

(1) Opname van het slachtoffer in een getuigenbeschermingsprogramma onder toezicht en controle van de procureur-generaal

Bij beslissing van de procureur-generaal kunt u worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma met politiemaatregelen om uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van uw gezin te beschermen wanneer dat nodig is.

(2) Bescherming van slachtoffers tijdens het strafrechtelijke onderzoek

Tijdens het strafrechtelijke onderzoek:

 • wordt u meteen nadat u een klacht hebt ingediend door de politie ondervraagd;
 • wordt het aantal verhoren tot een minimum beperkt en worden verhoren alleen afgenomen wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor het strafrechtelijke onderzoek;
 • mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of een persoon van uw keuze, tenzij voor een van beide of beide personen een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen;
 • worden medische onderzoeken tot een minimum beperkt en alleen uitgevoerd wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de strafprocedure.

(3) Recht op bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure

Wanneer is vastgesteld dat u als slachtoffer specifieke bescherming nodig hebt, zijn er voor u de volgende opties:

 • alle verhoren worden afgenomen op locaties die daarvoor zijn ontworpen of aangepast;
 • alle verhoren worden afgenomen door deskundigen die daarvoor naar behoren zijn opgeleid;
 • alle verhoren worden afgenomen door dezelfde persoon, behalve wanneer dat in strijd is met een doeltreffende rechtspleging; en
 • als u slachtoffer bent van seksueel geweld, gendergerelateerd geweld of geweld in hechte relaties, wordt u als u dat wenst ondervraagd door een persoon van hetzelfde geslacht, mits dit geen afbreuk doet aan het verloop van het onderzoek.

Met name geldt het volgende:

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld:

 • mag de persoonlijke informatie in uw getuigenverklaring niet worden bekendgemaakt;
 • kunt u worden doorverwezen naar een opvanghuis van de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin;
 • kan de rechter gelasten de verdachte in hechtenis te nemen totdat de zaak aanhangig wordt gemaakt of hem in vrijheid te stellen op voorwaarde dat hij op geen enkele manier zijn gezinsleden bezoekt of lastigvalt.

Als u een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik bent:

 • wordt uw persoonlijke informatie niet bekendgemaakt in uw getuigenverklaring;
 • zullen de diensten voor maatschappelijk welzijn van het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Zekerheid alle nodige maatregelen treffen om uw veiligheid te waarborgen als uw belangen botsen met die van uw ouders.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel en uitbuiting:

 • mag de persoonlijke informatie in uw getuigenverklaring niet worden bekendgemaakt;
 • moet uw zaak aan de diensten voor maatschappelijk welzijn worden gemeld door een overheidsfunctionaris die bekend is met uw situatie en moeten de diensten voor maatschappelijk welzijn u informeren over uw rechten;
 • hebt u recht op bescherming zonder discriminatie, ongeacht uw juridische status of eventuele samenwerking met de politie.

Wie kan mij bescherming bieden?

Het is in de eerste plaats aan de politie om u te beschermen. De politie zal zo nodig met andere bevoegde instanties uit de publieke of private sector samenwerken om te waarborgen dat u doeltreffend wordt beschermd.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

De politie zal uw zaak beoordelen om:

(a) na te gaan of u specifieke bescherming nodig hebt, en

(b) te bepalen of en in hoeverre u gezien uw bijzondere kwetsbaarheid voor secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding gebaat zou zijn bij speciale maatregelen tijdens de strafprocedure.

Er wordt een individuele beoordeling uitgevoerd waarbij u nauw wordt betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met uw wensen, ook met uw wens om geen gebruik te maken van speciale maatregelen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Een individuele beoordeling omvat een beoordeling van uw blootstelling aan het risico van secundaire en herhaalde victimisatie. Zo wordt elke mogelijkheid uitgesloten dat u slachtoffer wordt van secundaire en/of herhaalde victimisatie door de strafrechtelijke instanties.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Zeer kwetsbare slachtoffers krijgen de hieronder vermelde soorten bescherming aangeboden.

(1) Opname in een getuigenbeschermingsprogramma onder toezicht en controle van de procureur-generaal

Bij beslissing van de procureur-generaal kunt u worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma met politiemaatregelen om uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van uw gezin te waarborgen wanneer dat nodig is.

(2) Bescherming tijdens het strafrechtelijke onderzoek

Tijdens het strafrechtelijke onderzoek:

 • wordt u meteen nadat u een klacht hebt ingediend door de politie ondervraagd;
 • wordt het aantal verhoren tot een minimum beperkt en worden verhoren alleen afgenomen wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor het strafrechtelijke onderzoek;
 • mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of een persoon van uw keuze, tenzij voor een van beide of beide personen een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen;
 • worden de vereiste medische onderzoeken tot een minimum beperkt en alleen uitgevoerd wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de strafprocedure.

(3) Bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure

Wanneer is vastgesteld dat u als slachtoffer specifieke bescherming nodig hebt, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • alle verhoren worden afgenomen op locaties die daarvoor zijn ontworpen of aangepast;
 • alle verhoren worden afgenomen door deskundigen die daarvoor naar behoren zijn opgeleid;
 • alle verhoren worden afgenomen door dezelfde persoon, behalve wanneer dat in strijd is met een doeltreffende rechtspleging; en
 • als u slachtoffer bent van seksueel geweld, gendergerelateerd geweld of geweld in hechte relaties, wordt u als u dat wenst ondervraagd door een persoon van hetzelfde geslacht, mits dit geen afbreuk doet aan het verloop van het onderzoek.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Als u minderjarig bent, worden uw belangen optimaal beschermd en van geval tot geval beoordeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd, mate van volwassenheid, opvattingen, behoeften en zorgen.

Als minderjarige hebt u extra rechten:

 • gedurende de gehele procedure kunt u worden begeleid door uw ouders of door een functionaris van de diensten voor maatschappelijk welzijn, als u onder de hoede van deze diensten staat;
 • als u slachtoffer van huiselijk geweld bent, kan namens u een klacht worden ingediend door de directeur Maatschappelijke Dienstverlening van de diensten voor maatschappelijk welzijn en kunnen alle maatregelen worden toegepast die nodig zijn om uw veiligheid te waarborgen;
 • als u slachtoffer van seksueel misbruik bent, kan namens u een klacht worden ingediend door een overheidsfunctionaris en kunnen alle maatregelen worden toegepast die nodig zijn om uw veiligheid te waarborgen;
 • als u geen begeleider hebt, wordt u onder de hoede van de directeur van de diensten voor maatschappelijk welzijn geplaatst en kunt u aanspraak maken op uw rechten, bijvoorbeeld uw recht op onderwijs, gezondheidszorg enz. en uw recht op gezinshereniging;
 • recht op privacy. De politie zal alle rechtmatige maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat informatie aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald, publiekelijk wordt verspreid.
 • Specifieke beschermingsbehoeften. De politie:
  • moet waarborgen dat onderzoek en strafvervolging plaatsvinden, ongeacht of u of uw wettelijke vertegenwoordiger een formele klacht heeft ingediend, en dat de strafprocedure ook kan worden voortgezet als u uw getuigenverklaring intrekt;
  • zet de strafvervolging ook voort nadat u meerderjarig bent geworden;
  • kan uw verhoren opnemen in het kader van het onderzoek.

Tijdens de verhoren mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of door een volwassene van uw keuze, tenzij met betrekking tot die persoon een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen.

Verhoren worden afgenomen:

 • zonder onnodige vertraging, vanaf het moment waarop de incidenten bij de politie worden aangegeven;
 • waar nodig op locaties die daarvoor specifiek zijn ontworpen of aangepast;
 • waar nodig door of via een deskundige die daarvoor naar behoren is opgeleid;
 • alleen voor zover dat nodig is voor het strafrechtelijke onderzoek of de strafprocedure, terwijl het aantal verhoren tot een minimum wordt beperkt;
 • in geval van seksueel misbruik worden de verhoren afgenomen door opgeleide deskundigen van hetzelfde geslacht als het kind.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.

De wet biedt u de mogelijkheid een schadevordering in te stellen tegen de dader. U kunt zich ook tot de diensten voor maatschappelijk welzijn wenden voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.
  • De wet biedt u de mogelijkheid een schadevordering in te stellen tegen de dader. U kunt zich ook tot de diensten voor maatschappelijk welzijn wenden voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Cyprus heeft geen wettelijk kader voor bemiddelingsdiensten.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Uw rechten zijn geregeld in:

 • de Wet inzake huiselijk geweld (preventie en slachtofferbescherming) (2000-2015);
 • de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik, seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie (2014).

De wetgeving waarin uw rechten zijn geregeld, kunt u raadplegen via de website van de Cypriotische Orde van Advocaten: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cylaw.org/

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

U kunt uw klacht indienen op elk politiebureau. De politie zal uw zaak onderzoeken zodra u een formele klacht indient en een schriftelijke getuigenverklaring aflegt.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Informatie over de voortgang van uw zaak kunt u verkrijgen bij de politiefunctionaris (onderzoeker) die aan uw zaak is toegewezen. Nadat uw zaak aanhangig is gemaakt, kunt u voor informatie over het verloop van de procedure terecht bij de functionaris van de juridische afdeling die uw zaak bij de rechter behandelt.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

U hebt recht op gratis rechtsbijstand voor procedures die zijn opgenomen in de Wet inzake de verstrekking van gratis rechtsbijstand, in het kader van procedures over bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen.

Onder "procedures over bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen" worden verstaan:

(a) civiele procedures voor een rechtbank, in elke fase, die zijn gericht tegen de Republiek Cyprus om vergoeding te verkrijgen van de schade die aan een persoon is toegebracht als gevolg van bepaalde mensenrechtenschendingen, en

(b) strafrechtelijke procedures door wie dan ook ingeleid, waarbij de vordering betrekking heeft op bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen.

De vorm van rechtsbijstand die volgens bovengenoemde wet beschikbaar is:

(a) omvat diensten op het gebied van advisering, bijstand en vertegenwoordiging in geval van civiele procedures die zijn ingeleid in de Republiek Cyprus of in geval van strafrechtelijke procedures, en

(b) omvat uitsluitend advisering in geval van civiele procedures die buiten de Republiek Cyprus zijn ingeleid.

De mensenrechten die door bovengenoemde wet worden beschermd, zijn de rechten die worden gewaarborgd door:

(a) sectie II van de grondwet van de Republiek Cyprus;

(b) de Wet van 1962 ter ratificatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens;

(c) de wetten van 1967-1995 ter ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie;

(d) de Wet van 1969 ter ratificatie van de internationale verdragen (economische, sociale en culturele rechten; burgerrechten en politieke rechten);

(e) de Wet van 1989 ter ratificatie van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing;

(f) de Wetten van 1990 en 1993 ter ratificatie van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing;

(g) de Wet van 1985 ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen;

(h) het Verdrag van 1990 ter ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Gratis rechtsbijstand is beschikbaar voor:

 • eenieder die slachtoffer is van mensenhandel, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming;
 • elke minderjarige die slachtoffer is van mensenhandel, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming;
 • elke minderjarige die slachtoffer is van het zoeken van toenadering met seksuele bedoelingen, kinderpornografie, seksuele uitbuiting en/of seksueel misbruik, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

Bovendien heeft elk kind dat slachtoffer is van een van de strafbare feiten die zijn beschreven in de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, ongeacht of het kind bereid is samen te werken met de vervolgende instanties voor het strafrechtelijke onderzoek, de vervolging of het proces, in elke fase van het proces rechtstreeks toegang tot gratis advies op grond van de Wet inzake de advocatuur en tot gratis rechtsbijstand wanneer het kind niet over de nodige middelen beschikt, ongeacht de bepalingen van de Wet inzake rechtsbijstand.

Wanneer het kindslachtoffer recht heeft op vertegenwoordiging, kan het juridisch advies ontvangen en een wettelijke vertegenwoordiger toegewezen krijgen die namens het kind optreedt in een procedure waarbij sprake is of kan zijn van een belangenconflict tussen het kindslachtoffer en de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen.

Eenieder die slachtoffer is van een van de misdrijven die zijn beschreven in de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming, ongeacht of hij bereid is samen te werken met de vervolgende instanties voor het strafrechtelijke onderzoek, de vervolging of het proces, heeft rechtstreeks toegang tot gratis advies op grond van de Wet inzake de advocatuur en tot gratis rechtsbijstand wanneer hij niet over de nodige middelen beschikt, overeenkomstig de bepalingen van de Wet inzake rechtsbijstand.

Om voor gratis rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de rechtbank waarbij uw zaak aanhangig is. De rechter kan beslissen gratis rechtsbijstand te verlenen op basis van:

(a) een sociaal-financieel rapport van het bijstandskantoor met een beschrijving van de financiële situatie van uzelf en uw gezin, uw reguliere inkomsten of andere inkomsten uit arbeid of andere bronnen, de standaardkosten van levensonderhoud van uzelf en uw gezin, en uw eventuele andere verplichtingen of behoeften;

(b) de ernst van de situatie of andere omstandigheden, om te kunnen bepalen of het in het belang van de rechtspleging zou zijn om u gratis rechtsbijstand te verlenen bij de voorbereiding en behandeling van uw zaak.

Begunstigden van rechtsbijstand mogen de advocaat die hen gratis rechtsbijstand verleent zelf kiezen uit de advocaten die deze diensten aanbieden, zoals in de geldende wetten is vastgelegd. Als een begunstigde geen advocaat van zijn keuze aanwijst, zal de rechter een advocaat aanwijzen uit een lijst van de Cypriotische Orde van Advocaten, zoals in de geldende voorschriften is vastgelegd.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

De Republiek Cyprus vergoedt alle onkosten die in de wet zijn opgenomen. Informatie over hoe en onder welke voorwaarden u aanspraak kunt maken op onkostenvergoeding is verkrijgbaar bij de regionale vervolgingsafdelingen van de politie.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

U kunt de politie om een gemotiveerde beslissing verzoeken als geen onderzoek of vervolging is ingesteld of als het onderzoek of de vervolging is beëindigd.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt aan het proces deelnemen als getuige à charge en een verklaring afleggen voor de rechter die de zaak behandelt.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

In het kader van een strafprocedure is uw rol die van getuige à charge. Als u een vordering tot schadevergoeding tegen de dader instelt, neemt u de rol van eisende partij in de betrokken civiele procedure op u.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Als getuige à charge bent u verplicht te getuigen voor de rechter bij wie de zaak aanhangig is. Indien u een vordering tot schadevergoeding hebt ingesteld, kunt u voor informatie over uw rechten en plichten terecht bij de advocaat die uw zaak voor de civiele rechter behandelt.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

In de loop van de procedure waarin u getuige à charge bent, kunt u de door u tegenover de politie afgelegde getuigenverklaring voorlezen en aanvaarden of het bewijs indienen dat u tijdens het onderzoek aan de politie hebt overgelegd. Als u een verklaring wilt afleggen of wilt getuigen in aanvulling op uw oorspronkelijke getuigenverklaring of op het bewijs dat u aan de politie hebt overgelegd, moet u zich wenden tot de directeur van de juridische afdeling die uw zaak voor de rechter behandelt.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Tijdens het proces zal de openbare aanklager u laten weten wanneer en hoe de hoorzittingen zullen plaatsvinden en u informeren over de aard van de tegen de dader ingediende aanklacht. U kunt ook verzoeken om te worden geïnformeerd over eventuele definitieve uitspraken die in de loop van de procedure zijn gedaan.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

U hebt geen recht op inzage in de procesdossiers.

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

U hebt niet het recht beroep in te stellen tegen een beslissing van het gerecht van eerste aanleg. De procureur-generaal van de Republiek heeft wel het recht om beroep in te stellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Een beslissing kan door uw advocaat worden gebruikt als u een vordering tot schadevergoeding tegen de dader instelt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Na het proces hebt u gedurende een redelijke periode recht op ondersteuning en/of bescherming, afhankelijk van wat u op dat moment nodig hebt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U kunt desgewenst door de politie worden geïnformeerd over de straf die de rechter aan de dader heeft opgelegd.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U kunt desgewenst in kennis worden gesteld:

(a) als de persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor een misdrijf waar u bij betrokken bent, in vrijheid wordt gesteld of is ontsnapt;

(b) van alle relevante maatregelen om u te beschermen in geval van invrijheidstelling of ontsnapping van een persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor misdrijven waar u bij betrokken bent.

De bovenstaande informatie kan worden geweigerd als er sprake is van een potentieel of vastgesteld risico op schade voor de dader.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U hebt niet het recht om te worden betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidsstelling van de dader.

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U hebt het recht een procedure tegen de dader aan te spannen voor het strafbare feit dat tegen u is gepleegd. U kunt ook contact opnemen met de diensten voor maatschappelijk welzijn voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Minderjarigen jonger dan 18 jaar hebben het recht een vordering tot schadevergoeding tegen alle aansprakelijke partijen in te stellen voor de misdrijven die zijn opgenomen in de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie en voor schendingen van de mensenrechten. De dader is civielrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van een vergoeding voor alle door het slachtoffer/de slachtoffers geleden specifieke of algemene schade.

Iedereen die slachtoffer is in de zin van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming, heeft het recht een schadevordering in te stellen tegen alle aansprakelijke partijen voor strafbare feiten die tegen hem zijn gepleegd volgens bovengenoemde wet en voor schendingen van de mensenrechten. De dader is civielrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van een vergoeding voor alle door het slachtoffer/de slachtoffers geleden specifieke of algemene schade, waaronder eventuele achterstallige bedragen die aan het slachtoffer/de slachtoffers zijn verschuldigd als gevolg van zijn/hun gedwongen tewerkstelling.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de dader het door de rechter toegekende bedrag aan schadevergoeding niet aan u betaalt, kunt u zich via uw advocaat tot de rechter wenden. Deze zal de dader gelasten de toegekende schadevergoeding te betalen. Als de dader niet aan zijn verplichtingen voldoet, wordt bij onmiddellijk gearresteerd en in hechtenis genomen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

De wet voorziet niet in betaling van een voorschot aan slachtoffers door de staat.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

De staat kan een schadevergoeding verstrekken aan slachtoffers van geweldsmisdrijven of personen die van hen afhankelijk zijn in de vorm zoals beschreven in de Wet van 1997 inzake schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven (Wet 51(I)/97), indien:

(a) het slachtoffer of de van hem afhankelijke personen om welke reden dan ook geen schadevergoeding van de dader kunnen verkrijgen, en

(b) geen schadevergoeding kan worden verkregen uit andere bronnen of als deze vergoeding lager is dan het in bovengenoemde wet vastgestelde bedrag.

De schadevergoeding op grond van bovengenoemde wet moet ook worden betaald wanneer de dader niet kan worden vervolgd of veroordeeld.

Als de vergoeding uit andere bronnen lager is dan die welke in bovengenoemde wet is voorgeschreven, betaalt de staat het verschil.

In de wet is ook bepaald onder welke omstandigheden schadevergoeding wordt geweigerd en waaruit het bedrag van de te betalen vergoeding bestaat.

Onder een "geweldsmisdrijf" wordt elk met opzet gepleegd misdrijf in de Republiek Cyprus verstaan waarbij geweld wordt gebruikt en dat rechtstreeks leidt tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Daaronder zijn de volgende strafbare feiten begrepen, mits zij bovengenoemde gevolgen hebben:

moord met voorbedachten rade (de artikelen 203 en 204), poging tot moord (artikel 214), verkrachting (artikel 144), poging tot verkrachting (artikel 146), ontvoering (artikel 148), ontvoering van een vrouw jonger dan 16 jaar (artikel 149), handelingen bedoeld om ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken (artikel 228), ernstig lichamelijk letsel (artikel 231), poging tot het toebrengen van lichamelijk letsel door het gebruik van explosieven (artikel 232), kwaadwillig gebruik van gif (artikel 233), letsel (artikel 234), geweldpleging met lichamelijk letsel (artikel 243), overige geweldpleging (artikel 244), misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (de artikelen 245-254), brandstichting (artikel 315).

Een verzoek om schadevergoeding op grond van bovengenoemde wet moet binnen een redelijke termijn worden ingediend bij de directeur van de socialezekerheidsdiensten, maar in elk geval binnen twee jaar nadat het lichamelijke letsel/de gezondheidsschade/de dood is veroorzaakt (naar gelang van toepassing).

Het verzoek gaat vergezeld van een politierapport, een medische verklaring en andere documenten die van nut kunnen zijn voor de beoordeling van het verzoek. De directeur van de socialezekerheidsdiensten kan naar eigen goeddunken om het nodige aanvullende bewijs verzoeken, waaronder bewijs dat geen schadevergoeding is betaald of zal worden betaald uit andere bronnen. Dit bewijs kan onder meer bestaan uit een beëdigde verklaring van de aanvrager.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

De toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers is niet afhankelijk van de veroordeling van de dader. De rechter geeft een beslissing over de toekenning van een schadevergoeding in het kader van de procedure voor de vordering tot schadevergoeding, die duidelijk losstaat van de uitkomst van de strafprocedure.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

U hebt geen recht op een voorschot op dringende gronden, aangezien de wet niet in een dergelijke betaling voorziet.

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De politie................199/1460

De eerstehulpdiensten in staatsziekenhuizen

De regionale welzijnsdiensten

De onderwijspsychologische dienst

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Een slachtofferhulplijn

Niet-gouvernementele organisaties

De volgende hulplijnen zijn beschikbaar in de Republiek Cyprus:

1460 – Meldpunt voor burgers

1440 – Meldpunt voor huiselijk geweld

1498 – Hulplijn voor informatie over en hulp bij drugsgebruik

116111 - Hulplijn voor kinderen en jongeren

116000 - Cypriotisch meldpunt voor vermiste kinderen

Is slachtofferhulp gratis?

Slachtofferhulp door overheidsinstellingen en ngo's is gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De overheidsdiensten kunnen u de volgende steun bieden:

 • gezondheidszorg door de medische diensten;
 • psychologische ondersteuning door diensten voor geestelijke gezondheidszorg en de onderwijspsychologische dienst;
 • bescherming door de diensten voor maatschappelijk welzijn, op basis van bevelen tegen de dader en/of bevelen om het slachtoffer te beschermen;
 • speciale politiemaatregelen tijdens het onderzoek om herhaalde victimisatie te voorkomen;
 • doeltreffende politiebescherming om intimidatie of vergelding door de dader en/of anderen te voorkomen;
 • gerechtelijke maatregelen tijdens de zitting om slachtoffers met speciale beschermingsbehoeften te beschermen (bv. kinderen en slachtoffers met een psychosociale handicap).

Als u slachtoffer van huiselijk geweld, kindslachtoffer van seksueel misbruik of slachtoffer van mensenhandel bent, zullen de diensten voor maatschappelijk welzijn u informeren over uw rechten en u ondersteuning bieden. Zij brengen u ook in contact met alle bevoegde overheidsinstanties en ngo's die uw zaak behandelen en u ondersteuning bieden. Als uw belangen botsen met die van uw ouders, zal de directeur van de diensten voor maatschappelijk welzijn alle noodzakelijke maatregelen nemen om u te beschermen.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Niet-gouvernementele organisaties kunnen u de volgende steun bieden:

 • psychologische steun;
 • opvang in opvanghuizen voor slachtofferhulp.
Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.