Victims' rights - by country

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

De politie of het openbaar ministerie verstrekt zo snel mogelijk en overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Wetboek van Strafvordering de volgende informatie aan het slachtoffer in een taal die hij begrijpt:

 • welk soort ondersteuning het slachtoffer kan krijgen en van wie, waaronder, indien van belang, basisinformatie over de toegang tot medische zorg, gespecialiseerde ondersteuning, waaronder psychologische zorg en alternatieve huisvesting;
 • hoe de procedures omtrent de aangifte van een strafbaar feit verlopen en welke rol het slachtoffer in die procedures speelt;
 • hoe en onder welke voorwaarden het slachtoffer bescherming kan krijgen;
 • hoe en onder welke omstandigheden het slachtoffer toegang kan krijgen tot advocaten en rechtsbijstand onder de voorwaarden waarin de wet voorziet, en tot andere soorten advies;
 • hoe en onder welke voorwaarden het slachtoffer schadevergoeding kan krijgen;
 • hoe en onder welke voorwaarden het slachtoffer zijn recht op vertaling en vertolking kan uitoefenen;
 • de beschikbare procedures voor het indienen van klachten wanneer zijn rechten niet worden geëerbiedigd;
 • de contactgegevens voor communicatie over zijn zaak;
 • mogelijkheden voor bemiddeling en herstelrecht;
 • hoe en onder welke voorwaarden het slachtoffer de kosten vergoed kan krijgen die voortvloeien uit zijn deelname aan de strafprocedure;
 • het recht van het slachtoffer op een individuele beoordeling bij de dienst voor slachtofferhulp om na te gaan of een specifieke aanpak nodig is om secundaire victimisatie te voorkomen;
 • afhankelijk van de behoefte wordt ook aanvullende informatie aan het slachtoffer verstrekt naar gelang van het stadium van de procedure;
 • het recht om te worden begeleid door een persoon van zijn keuze wanneer het slachtoffer, gezien de gevolgen van het misdrijf, ondersteuning nodig heeft om anderen te begrijpen of te worden begrepen.

Daarnaast bieden de Juridische Receptie- en Informatiedienst, de Dienst voor Slachtofferhulp van de Centrale Sociale Bijstandsdienst en het ministerie van Justitie ook hulp en advies.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Slachtoffers die buitenlander zijn (Europese onderdanen en onderdanen van een derde land) kunnen zich beroepen op de hierboven vermelde rechten en worden geïnformeerd over hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen wanneer zij in een andere EU-lidstaat wonen, dat wil zeggen hun recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse politieautoriteiten.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Slachtoffers hebben in het bijzonder het recht om:

 • automatisch te worden geïnformeerd wanneer hun zaak wordt gesloten en over de redenen daarvan;
 • op verzoek te worden geïnformeerd dat in hun zaak een gerechtelijk onderzoek is gestart;
 • op verzoek te worden geïnformeerd over de stand van de strafprocedure;
 • door het openbaar ministerie automatisch te worden geïnformeerd over de datum van de zitting waarop hun zaak wordt behandeld;
 • op verzoek informatie te ontvangen over een definitieve uitspraak in de vervolging.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Slachtoffers of civiele partijen die de taal van de procedure niet spreken of verstaan, komen in aanmerking voor gratis bijstand van een tolk in een taal die zij wel begrijpen. Daarnaast hebben zij recht op gratis vertaling van alle stukken die worden betekend of meegedeeld of waartoe zij een recht van toegang hebben.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Slachtoffers die de taal van de procedure niet spreken of verstaan, hebben recht op gratis bijstand van een tolk. Slachtoffers met een gehoor- of spraakstoornis worden bijgestaan door een doventolk of door een gekwalificeerde persoon die een taal spreekt of over een methode of apparaat beschikt waarmee hij met het slachtoffer kan communiceren.

Minderjarige slachtoffers hebben het recht zich te laten begeleiden door hun wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon van hun keuze.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Het slachtoffer heeft het recht zich te laten bijstaan door verschillende diensten voor slachtofferhulp. Bijstand wordt door de staat verleend via de centrale bijstandsdienst van het openbaar ministerie, die het slachtoffer opvangt en gratis sociale, psychologische en juridische hulp biedt. Er zijn ook ngo’s die specifiek hulp bieden aan vrouwelijke of minderjarige slachtoffers van geweld, kwetsbare personen enz.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Het is de taak van de politie slachtoffers te informeren over hun rechten en ernaar te streven op te treden als tussenpersoon voor de organisaties voor slachtofferhulp. De politie is te allen tijde verplicht om de informatiefolder "Informatie en bijstand voor slachtoffers"(De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), die beschikbaar is in het Luxemburgs, Frans, Duits, Engels en Portugees, en het informatieblad "Infodroit" (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf) te verstrekken.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De persoonlijke levenssfeer van slachtoffers wordt beschermd door de Luxemburgse grondwet. Artikel 11, lid 3, bepaalt dat "de staat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgt, behoudens de wettelijke uitzonderingen".

Politie en justitie zijn verplicht slachtoffers bescherming te bieden, onder meer bij bedreiging of wraakneming door de dader. Deze bescherming moet vanaf het begin van het onderzoek en tijdens de gehele duur ervan beschikbaar zijn. Slachtoffers hebben ook het recht te worden beschermd tegen alle inbreuken op hun privacy, in elk geval onmiddellijk na het misdrijf.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

De dienst voor slachtofferhulp is bedoeld voor alle slachtoffers (kinderen, jongeren, volwassenen) die als gevolg van een strafbaar feit lichamelijk en/of geestelijk letsel hebben opgelopen. Het team biedt psychologische en psychotherapeutische hulp, informeert slachtoffers over hun rechten en kan hen begeleiden tijdens de gerechtelijke procedure. De dienst biedt bovendien een therapiegroep voor slachtoffers van huiselijk geweld en verleent diensten aan al degenen die door hun relatie met het slachtoffer hebben gedeeld in diens leed, en aan getuigen van strafbare feiten. De betrokkenen hoeven geen klacht te hebben ingediend om toegang te hebben tot de dienst voor slachtofferhulp.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

De verdachte kan in voorlopige hechtenis worden genomen

 • als het strafbare feit strafbaar is gesteld met een maximale vrijheidsstraf van ten minste twee jaar;
 • als het risico bestaat dat de verdachte opnieuw in de fout gaat;
 • als het risico van onderduiken bestaat.

Wie kan mij bescherming bieden?

De Luxemburgse politie kan slachtoffers beschermen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Bij het nemen van een beslissing over mogelijke voorlopige hechtenis van de dader wordt met de verschillende aspecten rekening gehouden.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Op grond van artikel 48, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering krijgen minderjarige slachtoffers de hieronder beschreven bescherming.

 • Van het verhoor van een getuige of een kind kan met goedkeuring van de openbare aanklager een geluids- of video-opname worden gemaakt.
 • Er worden pas opnamen gemaakt nadat daarvoor toestemming is verkregen van de getuige of het kind, als zij over het vereiste oordeelsvermogen beschikken, of van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Wanneer een naar behoren aangetoond belangenconflict tussen het kind en diens wettelijke vertegenwoordiger dreigt, kan alleen een opname worden gemaakt met instemming van de bijzondere curator (administrateur ad hoc), als deze is aangewezen voor het kind. Is geen bijzondere curator aangewezen, dan zijn opnamen alleen mogelijk met de uitdrukkelijke en gemotiveerde toestemming van de openbare aanklager.
 • Wanneer een kind slachtoffer is van misdrijven als bedoeld in de artikelen 354 tot en met 360, 364, 365, 372 tot en met 379, 382, leden 1 en 2, 385, 393, 394, 397, 398 tot en met 405, 410, leden 1 en 2, of 442, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht of wanneer een kind getuige is van misdrijven als bedoeld in de artikelen 393 tot en met 397 of 400 tot en met 401a van het Wetboek van Strafrecht, moet in afwijking van het voorgaande een opname worden gemaakt op de wijze zoals omschreven in punt 1, tenzij de openbare aanklager — wanneer het kind of zijn wettelijke vertegenwoordiger of, waar van toepassing, de bijzondere curator bezwaar maakt tegen een dergelijke opname — beslist dat dit niet nodig is.
 • De opname dient als bewijs. Het origineel wordt verzegeld. De kopieën worden geïnventariseerd en aan het dossier toegevoegd. De opnamen kunnen door de partijen en door een deskundige met de goedkeuring van de openbare aanklager op een door deze laatste aangewezen plaats worden beluisterd of bekeken zonder te worden verplaatst.
 • Een kind als bedoeld in punt 3 heeft het recht om tijdens de zitting te worden begeleid door een volwassene van zijn keuze, tenzij de openbare aanklager bij een gemotiveerde beslissing over de betrokkene anders beslist in het belang van het kind of van de waarheidsvinding.

Slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld krijgen onder bepaalde voorwaarden speciale bescherming.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Slachtoffers die minderjarig zijn, hebben een aantal aanvullende rechten:

 • op een verjaringstermijn, dat wil zeggen de periode waarna voor de strafbare feiten geen vervolging meer kan worden ingesteld. Deze termijn gaat pas in op de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van 18 jaar bereikt en geldt voor strafbare feiten zoals aanranding, verkrachting en mensenhandel, seksuele uitbuiting, doodslag, mishandeling en geweldpleging, misbruik en toediening van drugs die tegen het slachtoffer zijn begaan;
 • op aanstelling van een bijzondere vertegenwoordiger, de administrateur ad hoc (bijzondere curator), door de openbare aanklager of de onderzoeksrechter wanneer hun belangen niet volledig worden beschermd door ten minste een van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze bijzondere vertegenwoordiger beschermt de belangen van het slachtoffer en oefent diens rechten als civiele partij uit;
 • om te worden geïnformeerd over de inleiding van de strafprocedure en over het recht om een civiele zaak aan te spannen via hun wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere curator;
 • om video- of geluidsopnamen van hun zittingen te laten maken, teneinde te voorkomen dat zij hun verklaringen tijdens de procedure meerdere malen moeten herhalen en daardoor getraumatiseerd raken. Dit is alleen mogelijk met goedkeuring van de openbare aanklager en nadat daarvoor toestemming is verkregen van het slachtoffer of van diens wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere curator. Opnemen is verplicht bij misdrijven met betrekking tot aanranding en verkrachting, prostitutie, uitbuiting en mensenhandel, moord, doodslag, mishandeling en geweldpleging tenzij de openbare aanklager op basis van een door het slachtoffer of diens vertegenwoordiger ingediend bezwaar beslist om een dergelijke opname niet te maken;
 • om tijdens zittingen te worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon van hun keuze.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Eenieder die een familielid heeft verloren als gevolg van een strafbaar feit en die stelt te zijn benadeeld, heeft het recht een klacht in te dienen door een civiele procedure aan te spannen bij de bevoegde onderzoeksrechter.

In dit geval hebben benadeelden met name het recht om:

 • schadevergoeding te vorderen van de verdachte;
 • bij het door de onderzoeksrechter uitgevoerde onderzoek te worden betrokken;
 • de onderzoeksrechter te vragen aanvullend onderzoek te laten uitvoeren;
 • bij een kamer van de rechtbank beroep in te stellen tegen bepaalde onderzoeken die gevolgen hebben voor hun civiele belangen;
 • alleen te worden ondervraagd als zij dat wensen;
 • zo nodig oog in oog met de verdachte te worden gebracht;
 • het dossier in te zien ten kantore van de onderzoeksrechter na het eerste verhoor van de verdachte en de dag vóór elk onderzoek waarvoor rechtsbijstand noodzakelijk is;
 • de onderzoeksrechter te verzoeken om een kopie van het dossier wanneer het onderzoek is afgesloten;
 • te verzoeken om een deskundigenrapport, verhoor van getuigen en teruggave van in beslag genomen voorwerpen;
 • aanwezig te zijn bij het onderzoek van de plaats delict.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Een derde die door een strafbaar feit tegen een familielid is getroffen, heeft het recht om:

 • het openbaar ministerie te verzoeken om een kopie van het rapport met een beschrijving van het misdrijf waardoor deze persoon als derde is getroffen;
 • automatisch te worden geïnformeerd door het openbaar ministerie over de datum van de zitting waarop de zaak wordt behandeld;
 • de uitspraak in de zaak op te vragen bij de griffie van de kamer van de districtsrechtbank dan wel van de politierechtbank.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Strafrechtelijke bemiddeling is een alternatief voor strafrechtelijke vervolging. In principe kan een geschil door strafrechtelijke bemiddeling worden beslist zonder rechterlijke tussenkomst. Bemiddeling tussen de dader en het slachtoffer is alleen mogelijk voordat de strafprocedure is ingeleid. De openbare aanklager kan beslissen om een bemiddelingsprocedure te beginnen als hij van mening is dat daarbij een vergoeding kan worden verkregen voor de schade die is veroorzaakt, of om een einde te maken aan de verstoring ten gevolge van het strafbare feit of om bij te dragen aan de re-integratie van de dader. Bemiddeling is uitgesloten als de dader met het slachtoffer samenwoont. Voor deze optie is de instemming van zowel de dader als het slachtoffer vereist.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

In het Wetboek van Strafvordering op Legilux.

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Slachtoffers van een strafbaar feit kunnen aangifte doen (een klacht indienen):

 • bij de Luxemburgse politie;
 • bij de openbare aanklager voor het betrokken gebied.

Hoewel iedereen aangifte van een strafbaar feit kan doen, moeten slachtoffers die als civiele partij aan de procedure willen deelnemen persoonlijk of via hun advocaat een klacht indienen.

Slachtoffers kunnen ook particuliere vervolging tegen de dader instellen bij de politierechtbank of een strafkamer van de districtsrechtbank.

De klacht moet worden ingediend in een van de officiële talen van Luxemburg, te weten Luxemburgs, Frans of Duits. Slachtoffers die geen van deze drie talen spreken, hebben recht op een gratis tolk. De klacht moet bij voorkeur schriftelijk worden ingediend en is niet aan een bepaald vormvereiste gebonden. In de klacht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats, het beroep en de woonplaats van de klager;
 • de gebeurtenis die de geleden schade heeft veroorzaakt;
 • de aard van de schade.

De termijn waarbinnen het slachtoffer een klacht moet indienen, hangt met name af van de verjaringstermijn van het delict. De termijn varieert van één tot tien jaar.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Slachtoffers hebben het recht om:

 • automatisch te worden geïnformeerd wanneer hun zaak wordt gesloten en over de redenen daarvan;
 • op verzoek te worden geïnformeerd dat in hun zaak een gerechtelijk onderzoek is gestart;
 • op verzoek te worden geïnformeerd over de stand van de strafprocedure;
 • door het openbaar ministerie automatisch te worden geïnformeerd over de datum van de zitting waarop hun zaak wordt behandeld;
 • op verzoek informatie te ontvangen over een definitieve uitspraak in de vervolging.

Wanneer de klacht bij de openbare aanklager wordt ingediend, zal deze binnen 18 maanden na ontvangst van de klacht of de beschuldiging het slachtoffer informeren over alle maatregelen die in het vervolg daarop zijn genomen, waaronder eventueel de sluiting van de zaak en de achterliggende reden.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Om de toegang tot de rechter te waarborgen wanneer slachtoffers niet over voldoende middelen beschikken, met name wat het gegarandeerde minimuminkomen betreft, hebben zij recht op gratis volledige juridische ondersteuning om hun belangen te behartigen. Deze bijstand wordt verleend door de Orde van Advocaten als slachtoffers erom vragen en als zij:

 • Luxemburgs onderdaan zijn;
 • vreemdeling zijn en toestemming hebben zich in het land te vestigen;
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie (EU);
 • vreemdeling zijn die op het gebied van rechtsbijstand aan een Luxemburgse onderdaan is gelijkgesteld op grond van een internationaal verdrag.

Om de financiële middelen te bepalen, wordt het totale bruto-inkomen en het totale vermogen in aanmerking genomen, alsmede het inkomen van personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Buiten het geval van beperkte middelen kunnen slachtoffers ook rechtsbijstand krijgen als een beroep daarop wordt gerechtvaardigd door ernstige redenen die met hun sociale, materiële of gezinssituatie verband houden.

Een aanvraag voor rechtsbijstand moet worden gedaan met gebruikmaking van een vragenlijst die verkrijgbaar is bij de Centrale dienst voor welzijnszorg (Service central d'assistance sociale) (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html). De vragenlijst moet door het slachtoffer worden ondertekend en aan de territoriaal bevoegde voorzitter van de Orde van Advocaten (Diekirch of Luxemburg) worden toegezonden.

In de vragenlijst moeten met name de volgende gegevens worden vermeld:

 • de identiteit (naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats, beroep, woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit) van het slachtoffer;
 • de aard van het geschil waarvoor om rechtsbijstand wordt verzocht;
 • de gezinssituatie van het slachtoffer;
 • de De link wordt in een nieuw venster geopend.financiële situatie van het slachtoffer.

Slachtoffers kunnen ook de naam invullen van de advocaat/advocaten die zij op grond van de rechtsbijstandsregeling toegewezen willen krijgen of, in voorkomende gevallen, de naam van de advocaat die op dat moment aan hen is toegewezen.

Documenten die door de slachtoffers bij de aanvraag moeten worden gevoegd:

 • een kopie van hun identiteitsdocument;
 • een De link wordt in een nieuw venster geopend.bewijs van inschrijving bij het Gemeenschappelijke Centrum voor de sociale zekerheid (Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS), ook voor personen die tot hun huishouden behoren;
 • voor de betrokkene en elk lid van het huishouden: salarisstroken (of een inkomensverklaring van het CCSS), opgaven van het gegarandeerde minimuminkomen, opgaven van de werkloosheidsuitkering of pensioenuitkering of andere opgaven over de laatste drie maanden waarop de brutobedragen zijn vermeld (bankafschriften zijn niet voldoende);
 • een nulsaldoverklaring van het Nationale solidariteitsfonds (Fonds national de solidarité) voor elk lid van het huishouden als het huishouden geen vergoeding uit het fonds ontvangt;
 • als het huishouden een onderhoudsuitkering ontvangt of betaalt, een document waaruit het ontvangen of betaalde bedrag blijkt (bijvoorbeeld bankafschriften over de laatste drie maanden);
 • een door de Luxemburgse belastingdienst (Administration des contributions directes) afgegeven verklaring van eigendom of niet-eigendom van onroerend goed voor elk lid van het huishouden;
 • waar van toepassing, bewijsstukken voor de eigendom van onroerend goed in het buitenland;
 • bewijsstukken van roerende goederen (contant geld, spaarrekeningen, aandelen, obligaties enz.);
 • als het huishouden huurder is, een kopie van de huurovereenkomst en huurkwitanties over de laatste drie maanden;
 • als het huishouden een hypotheek aflost, een bewijs van betaling van het maandelijkse bedrag;
 • bewijsstukken van de inkomsten uit onroerende en roerende goederen;
 • documenten die verband houden met de betrokken zaak.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Nadat is gecontroleerd dat de middelen ontoereikend zijn, zal de toekenning of weigering van rechtsbijstand door de voorzitter van de Orde van Advocaten of het daartoe door de voorzitter gemachtigde lid worden meegedeeld per gewone post als de rechtsbijstand is toegekend en per aangetekende brief als deze is geweigerd. De voorzitter wijst de advocaat aan die door het slachtoffer vrijelijk is gekozen of, als er geen keuze is gemaakt of de voorzitter de keuze niet passend acht, een toegewezen advocaat.

Notarissen en gerechtsdeurwaarders worden door de rechter bij wie de zaak aanhangig is, ambtshalve aangewezen binnen het kader van de rechtsbijstand.

Als rechtsbijstand wordt toegekend tijdens de procedure, worden de door het slachtoffer gemaakte kosten vergoed.

Niet-vergoede kosten

Als het slachtoffer rechtsbijstand ontvangt en tot betaling van de kosten wordt veroordeeld, komen deze ten laste van de staat.

In strafzaken dekt de rechtsbijstand niet de kosten en boetes die worden opgelegd aan personen die zijn veroordeeld.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als een zaak wordt gesloten voordat er een proces plaatsvindt, worden in de kennisgeving de voorwaarden vermeld waaronder slachtoffers een procedure kunnen inleiden door particuliere vervolging of een civiele vordering in te stellen.

Als de sancties voor de misdrijven strafrechtelijke of correctionele sancties zijn, wordt in de kennisgeving vermeld dat de slachtoffers zich tot de procureur-generaal kunnen wenden, die het recht heeft de openbare aanklager opdracht tot vervolging te geven.

Als de raadkamer (Chambre du conseil) beslist om de strafzaak niet aanhangig te maken bij een rechter die over de schuld van de vermeende dader zou beslissen, kunnen slachtoffers beroep instellen bij de raadkamer van het Hof van Beroep. Zij hebben derhalve het recht verzoeken en opmerkingen bij deze kamer in te dienen.

Als de raadkamer op feitelijke en niet op juridische gronden beslist de zaak niet te vervolgen, kunnen slachtoffers zich nog steeds tot de burgerlijke rechter wenden om schadevergoeding te verkrijgen.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Net als tijdens het onderzoek kunnen slachtoffers aan de procedure deelnemen zonder bijzondere status of als civiele partij.

Slachtoffers kunnen zowel openbare als niet-openbare zittingen bijwonen, maar alleen wanneer zij als getuige worden gedagvaard. Zij kunnen ook als getuige worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Daartoe ontvangen zij een schriftelijke dagvaarding van de openbare aanklager en moeten zij zowel de vragen van de rechter als de vragen van de advocaat van de tegenpartij beantwoorden. Tijdens het proces zitten de slachtoffers achter in de rechtszaal om rechtstreeks contact met de verdachte te vermijden.

De civiele partijen ontvangen een schriftelijke dagvaarding voor de mondelinge behandeling. Zij hebben ook het recht om openbare en niet-openbare zittingen bij te wonen en moeten aanwezig zijn om hun verzoeken in te dienen. In beginsel interveniëren zij na het horen van de getuigen. Daarnaast mogen zij hun zaak laten bepleiten op alle punten die verband houden met hun civiele belangen en kunnen zij een getuigenis afleggen over de feiten.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Uw officiële rol binnen het rechtsstelsel is die van slachtoffer zonder bijzondere status. Slachtoffers hebben het recht zich als civiele partij in de procedure te voegen.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Slachtoffers hebben met name het recht:

 • op het gebruik van een taal die zij begrijpen of anders om gebruik te maken van een tolk als zij een klacht indienen bij de politie;
 • op een gratis kopie van de klacht en de documenten die zij hebben ingediend ter ondersteuning van de klacht;
 • op een ontvangstbewijs in een door hen begrepen taal waarin het dossiernummer en de datum en plaats van hun klacht zijn vermeld en op een bevestiging van de ontvangst van de klacht die zij bij de openbare aanklager hebben ingediend;
 • te worden bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat;
 • automatisch te worden geïnformeerd wanneer hun zaak wordt gesloten en over de redenen daarvan;
 • op verzoek te worden geïnformeerd dat in hun zaak een gerechtelijk onderzoek is gestart;
 • op verzoek te worden geïnformeerd over de stand van de strafprocedure;
 • door de vervolgende instanties automatisch te worden geïnformeerd over de datum van de zitting waarop hun zaak wordt behandeld;
 • op verzoek informatie te ontvangen over een definitieve uitspraak in de vervolging;
 • de rechter in kort geding te verzoeken om een voorlopige toewijzing, mits de aansprakelijkheid van de andere partij niet serieus in twijfel kan worden getrokken.

Civiele partijen hebben tevens het recht om:

 • schadevergoeding te vorderen van de verdachte;
 • bij het door de onderzoeksrechter gelaste onderzoek te worden betrokken;
 • de onderzoeksrechter te vragen aanvullend onderzoek te laten uitvoeren;
 • bij een kamer van de rechtbank beroep in te stellen tegen bepaalde onderzoeken die gevolgen hebben voor hun civiele belangen;
 • alleen te worden ondervraagd als zij dat wensen;
 • zo nodig oog in oog met de verdachte te worden gebracht;
 • inzage in het dossier, ten kantore van de onderzoeksrechter, na het eerste verhoor van de verdachte en de dag vóór elk onderzoek waarvoor rechtsbijstand noodzakelijk is;
 • de onderzoeksrechter te verzoeken om een kopie van het dossier wanneer het onderzoek is afgesloten;
 • te verzoeken om een deskundigenrapport, verhoor van getuigen en teruggave van in beslag genomen voorwerpen;
 • aanwezig te zijn bij het onderzoek van de plaats van het misdrijf.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Getuigen kunnen zittingen bijwonen en onder ede aan de rechter alles vertellen wat ze weten over de feiten. Getuigen moeten zowel de vragen van de rechter als die van de advocaat van de tegenpartij beantwoorden.

Civiele partijen kunnen hun zaak laten bepleiten op alle punten die verband houden met hun civiele belangen en kunnen een getuigenis afleggen over de feiten. Een advocaat van een civiele partij kan vragen stellen aan deskundigen en aan getuigen à décharge.

In beginsel wordt alle bewijs toegelaten, mits redelijkerwijs en op basis van ervaring kan worden aangenomen dat de rechter op basis daarvan een veroordeling kan uitspreken. Bewijs kan worden aangevoerd, mits de partijen hoor en wederhoor hebben kunnen toepassen.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

De volgende informatie wordt aan het slachtoffer meegedeeld:

 • op verzoek: de stand van de strafprocedure;
 • automatisch: de datum van de zitting waarop zijn zaak wordt behandeld;
 • op verzoek: elke definitieve uitspraak in de vervolging.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Wanneer een klacht wordt ingediend bij de politie, ontvangt de indiener gratis een kopie daarvan, hetzij onmiddellijk, hetzij binnen één maand na indiening van de klacht. Klagers kunnen de rechter bij wie hun zaak aanhangig is ook om specifieke procedurele stappen verzoeken.

Als de klager zich als civiele partij in de procedure heeft gevoegd, heeft hij recht op inzage in het dossier ten kantore van de onderzoeksrechter, na het eerste verhoor van de verdachte en de dag vóór elk onderzoek waarvoor rechtsbijstand noodzakelijk is.

Wanneer de procedure is afgesloten, geeft de onderzoeksrechter het dossier door aan de openbare aanklager. Als civiele partij hebt u het recht het dossier te raadplegen, ten minste acht werkdagen voordat de zaak door de raadkamer wordt onderzocht.

Civiele partijen en personen die een legitiem persoonlijk belang kunnen aantonen, hebben het recht om binnen een redelijke termijn vóór de vastgelegde datum van de zitting een kopie van het dossier te ontvangen (met uitzondering van in beslag genomen papieren en documenten). Daartoe moeten zij een verzoek indienen bij de openbare aanklager.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Een definitieve uitspraak heeft, zodra zij is gedaan, gezag van gewijsde. Daarom wordt een uitspraak geacht de waarheid weer te geven zolang zij niet is vernietigd door toepassing van een wettelijk rechtsmiddel. De rechter beslist gewoonlijk in dezelfde uitspraak over de strafrechtelijke en de civiele vorderingen.

Met het oog op het recht op een eerlijk proces is dit gezag van gewijsde alleen van toepassing op de partijen in het strafproces en op de elementen van de beslissing waartegen deze partijen verweer konden voeren. Als slachtoffer kunt u alleen beroep instellen als u zich als civiele partij in de procedure hebt gevoegd.

In deze hoedanigheid kunt u beroep instellen, maar alleen met betrekking tot uw civiele belangen en als u een procesbelang hebt, dat wil zeggen als de rechter uw schadevordering heeft afgewezen of als u van mening bent dat het toegekende bedrag onvoldoende is.

U kunt dus geen beroep instellen omdat u het niet eens bent met de opgelegde straf of omdat de rechter de verdachte heeft vrijgesproken. Alleen de openbare aanklager kan hoger beroep instellen met betrekking tot het strafrechtelijke aspect van de procedure.

Raadpleeg uw advocaat om te bepalen of het verstandig is om beroep in te stellen. Als uw advocaat bevestigend antwoordt, moet het beroep binnen veertig dagen worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Nadat de uitspraak is gedaan, kunt u een kopie daarvan ontvangen.

U kunt ook beroep instellen, maar alleen als u zich als civiele partij in de procedure hebt gevoegd en alleen met betrekking tot uw civiele belangen (zie punt 1).

Als een voorwaardelijke invrijheidstelling is gepland, kunt u de procureur-generaal op de hoogte stellen. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf waar u bezwaar tegen maakt.

U kunt nog steeds vertegenwoordigd worden door een advocaat.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als civiele partij hebt u recht op rechtsbijstand voor alle aangelegenheden die verband houden met de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Als slachtoffer van een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel als gevolg kunt u onder bepaalde voorwaarden bij het ministerie van Justitie een schadevergoeding van de staat aanvragen wanneer u niet schadeloos kunt worden gesteld door de dader van het misdrijf.

Politie en justitie zijn verplicht u als slachtoffer bescherming te bieden. Aan elke beslissing over de voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde kunnen specifieke voorwaarden zijn verbonden, die met name betrekking hebben op de bescherming van de samenleving en het slachtoffer.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U hebt het recht om op verzoek informatie te verkrijgen over elke definitieve uitspraak in het kader van de vervolging.

Wat betreft de aan de dader opgelegde straf, moet in de beslissing over de strafmaat melding worden gemaakt van de toegepaste wetsbepalingen (zonder herhaling van de voorwaarden), de feiten van het delict waarvan de verdachte wordt beschuldigd of de opgelegde straf of straffen (artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering). Voor alle andere aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van de straffen, kunt u contact opnemen met de Dienst Strafuitvoering van het parket-generaal.

In Luxemburg zal iemand die onherroepelijk is veroordeeld, zijn straf uitzitten in de gevangenis van Schrassig of de gevangenis van Givenich.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Op basis van artikel 4, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering kunt u op grond van een specifiek verzoek aan het parket-generaal worden geïnformeerd over de invrijheidstelling of ontsnapping van een dader als er een gevaar of een aanwijsbaar risico bestaat dat u schade wordt toegebracht, tenzij aan deze kennisgeving een risico is verbonden dat de identiteit van de dader bekend wordt gemaakt.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Nee.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

In de meeste gevallen bepaalt de rechter die voor de berechting van de dader verantwoordelijk is, als hij de verdachte schuldig verklaart, het bedrag van de schadevergoeding en rente dat aan slachtoffers wordt toegekend als vergoeding van hun schade.

De aangezochte rechter kan alleen een beslissing over schadevergoeding geven als de slachtoffers zich als civiele partij in de strafrechtelijke procedure hebben gevoegd. Dit is mogelijk in elk stadium van het onderzoek. Slachtoffers hoeven niet op de zitting te verschijnen. Zij kunnen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen en hun verzoeken schriftelijk indienen vóór de zitting.

Als een slachtoffer zich niet als civiele partij in de procedure voegt of geen verzoek indient, kan de rechter niet op eigen initiatief schadevergoeding en rente aan het slachtoffer toekennen.

Een slachtoffer dat zich niet civiele partij stelt tijdens de strafzitting, verliest zijn recht op schadevergoeding niet.

Hij kan nog steeds een rechtszaak tegen de dader beginnen bij de civiele rechter, mits hij optreedt voordat de civiele verjaringstermijn verstrijkt en aantoont dat de betrokken feiten een onrechtmatige daad vormen.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

De strafrechter kwantificeert de schade die de slachtoffers hebben geleden, maar mengt zich niet in de invordering van de toegekende schadevergoeding en rente.

Nadat de definitieve uitspraak is gedaan, is het aan de slachtoffers stappen te ondernemen om betaling van deze schadevergoeding van de dader te verkrijgen.

Meestal is het de advocaat die toeziet op de invordering van de schadevergoeding en rente, in eerste instantie langs minnelijke weg, door contact op te nemen met de advocaat van de veroordeelde of door een gerechtsdeurwaarder te verzoeken de uitspraak ten uitvoer te leggen.

Wanneer de veroordelende rechter een voorwaardelijke straf met een verplichting tot betaling van schadevergoeding oplegt, zal de procureur-generaal, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de straffen, controleren of de veroordeelde aan zijn verplichtingen voldoet.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Tijdens het proces kan de rechter een tussentijdse betaling toekennen, bijvoorbeeld in afwachting van de uitkomst van een deskundigenrapport. Wanneer de dader weigert deze betaling te doen, of daartoe niet in staat is, kan het ministerie van Justitie deze verplichting op zich nemen in geval van een aangetoonde behoefte.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

In de gewijzigde Wet van 12 maart 1984 inzake de schadeloosstelling van bepaalde slachtoffers van lichamelijk letsel dat het gevolg is van een strafbaar feit, is een recht op schadevergoeding door de staat opgenomen voor bepaalde slachtoffers van misdrijven. Dit is een belangrijke maatregel voor slachtoffers in het geval dat:

de pleger van het misdrijf niet is geïdentificeerd; de pleger van de agressie weliswaar is geïdentificeerd, maar niet te vinden is; de dader insolvent is.

Om dit recht te doen gelden, moeten slachtoffers zich wenden tot het ministerie van Justitie, dat binnen zes maanden een beslissing over vorderingen tot schadevergoeding neemt. De vorderingen moeten worden opgesteld in het Frans, Duits of Luxemburgs en de datum, de plaats en de precieze aard van de feiten moeten erin worden vermeld. Bewijsstukken van de feiten en van de door het slachtoffer geleden schade moeten bij deze brief worden gevoegd om de vordering te onderbouwen.

Aan het recht op schadevergoeding zijn bepaalde voorwaarden verbonden waaraan slachtoffers moeten voldoen:

slachtoffers moeten hun reguliere woonadres hebben in het Groothertogdom Luxemburg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Raad van Europa. Bovendien moeten slachtoffers ten tijde van het strafbare feit hun papieren in orde hebben gehad in het Groothertogdom Luxemburg of slachtoffer zijn van het in artikel 382, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde strafbare feit [Mensenhandel].

De geleden schade moet het gevolg zijn van opzettelijke handelingen die de aard hebben van een strafbaar feit.

De schade moet bestaan in lichamelijk letsel en mag niet slechts materiële schade zijn (wat bijvoorbeeld schadevergoeding in geval van gekwalificeerde diefstal uitsluit).

De schade moet leiden tot een ernstige verstoring van de levensomstandigheden, die het gevolg kan zijn van een verlies of vermindering van inkomsten, een stijging van de uitzonderlijke kosten of uitgaven, het niet kunnen uitoefenen van een beroepsactiviteit, het verlies van één jaar onderwijs, lichamelijke of geestelijke schade of morele of esthetische schade, en fysiek of psychisch lijden. Slachtoffers van een strafbaar feit op grond van de artikelen 372 tot en met 376 van het Wetboek van Strafrecht zijn vrijgesteld van het leveren van bewijs van fysieke of psychische schade, die immers wordt verondersteld aanwezig te zijn.

De staat hoeft alleen schadevergoeding te betalen als het slachtoffer op geen enkele manier een doeltreffende en toereikende vergoeding kan krijgen (bv. van de dader of op grond van een socialezekerheidsregeling of een persoonlijke verzekering).

Het is belangrijk om te weten dat schadevergoeding kan worden geweigerd vanwege het gedrag van het slachtoffer ten tijde van het strafbare feit of diens relatie met de dader.

Als de staat een slachtoffer schadeloosstelt, kan hij zich nog steeds civiele partij stellen en aanvullende bedragen van de dader vorderen als hij de schadevergoeding onvoldoende vindt. In dat geval moet het slachtoffer de rechter laten weten dat hij een schadevordering heeft ingediend bij de staat of, in voorkomend geval, dat hij een dergelijke schadevergoeding van de staat heeft verkregen.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Slachtoffers hebben recht op schadevergoeding als de dader niet is veroordeeld, mits zij slachtoffer zijn van een strafbaar feit en de pleger van het misdrijf niet is geïdentificeerd of als de pleger van het misdrijf wel is geïdentificeerd maar niet te vinden is, of als de dader insolvent is.

Als er geen proces is en de rechter dus ook geen schadevergoeding kan vaststellen, kan het ministerie van Justitie een vast bedrag toekennen en/of een deskundigenonderzoek gelasten en bekostigen om het bedrag van de aan het slachtoffer toe te kennen schadevergoeding te bepalen.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

In geval van een naar behoren aangetoonde behoefte kan de minister van Justitie een betaling toekennen terwijl de aanvraag wordt onderzocht.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

- Als slachtoffer van een misdrijf kunt u contact opnemen met de onderstaande belangrijkste diensten voor slachtofferhulp.

A. Overheidsdienst

Centrale dienst voor welzijnszorg (SCAS) - diensten voor slachtofferhulp (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV in Luxemburg

Soorten hulp:

 • psychologische en psychotherapeutische begeleiding,
 • juridische informatiedienst,
 • therapiegroep voor slachtoffers van huiselijk geweld,
 • begeleiding van slachtoffers gedurende het gehele juridische proces.

CONTACTGEGEVENS

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: +352 475821-627
+352 475821-628
GSM: +352 621326595

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.scas-sav@justice.etat.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

1. Hulp aan slachtoffers van misdrijven (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Soorten hulp:

 • juridische adviesdienst,
 • morele, financiële en materiële ondersteuning.

CONTACTGEGEVENS

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxemburg

Tel.: +352 402040

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.wrl@pt.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Hulpdiensten voor erkende slachtoffers van huiselijk geweld

Er zijn drie van deze diensten:

- SAVVD in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse) vzw

Soorten hulp:

 • psychosociale consultatie,
 • juridische informatie en ondersteuning,
 • juridische, administratieve en sociale informatie en ondersteuning nadat de openbare aanklager de pleger van het geweld uit huis heeft gezet,
 • planning van juridische stappen,
 • begeleiding van slachtoffers onder meer in de rechtbank, bij de advocaat en bij de arts,
 • richtsnoeren,
 • consultatie en beschermende maatregelen tegen intimidatie,
 • opstellen van een beschermingsplan voor slachtoffers.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26481862
Fax: +352 26481863

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.contact@savvd.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Voor kinderen die direct en indirect slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een bevel tot uitzetting.

Soorten hulp:

 • zorg voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsmaatregel,
 • als psychologische dienst voor minderjarige en jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld, psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482050
Fax: +352 26481863

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.contact@psyea.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Hulpdienst voor kinderen die al dan niet indirect slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsbevel.

Soorten hulp:

 • zorg voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in verband met een uitzettingsbevel.

CONTACTGEGEVENS

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 51727289

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.alternatives@profamilia.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Consultatiediensten voor vrouwen die erkend slachtoffer van geweld zijn

Soorten hulp:

 • telefonische consultatie,
 • psychosociale consultatie,
 • juridische, administratieve en sociale informatie en ondersteuning,
 • planning van juridische stappen,
 • begeleiding van vrouwen bij andere professionele diensten: advocaat, rechtbank, politie,
 • toelatingsgesprek in een opvanghuis voor vrouwen,
 • trainingen en lezingen over huiselijk geweld,
 • seminars en discussiegroepen.

Er zijn vier van deze groepen:

- VISAVI (Leven zonder geweld) ((VISAVI (Vivre Sans Violence)) in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Consultatiecentrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

CONTACTGEGEVENS

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Tel.: +352 490877-1
Fax: +352 26482682

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.feminfo@visavi.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/visavi/

- ZUIDELIJK CENTRUM (FOYER SUD) in Esch-sur-Alzette van de Nationale Vrouwenraad van Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Consultatiecentrum voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: +352 545577 / 26530326 / 545757
Fax: +352 54575757

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.foyersud@pt.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centre OZANAM in Luxemburg

- Centre OZANAM Noord (Centre OZANAM Nord) in Wiltz van de Stichting Inloophuis (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Consultatiecentra voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxemburg

Tel.: +352 488347

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ozanam@fmpo.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

CONTACTGEGEVENS

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: +352 26953959

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ozanam.nord@fmpo.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Consultatiecentrum voor vrouwen in nood, onder wie slachtoffers van geweld.

CONTACTGEGEVENS

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: +352 517272-41
Fax: +352 522188

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.femmes@profamilia.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cnfl.lu/

4. Consultatiecentrum voor kinderen en jongeren die geregistreerd slachtoffer van geweld zijn

Er zijn vier van deze centra:

- PSY EA in Luxemburg van de non-profitorganisatie Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Psychologische dienst voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 21 jaar die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

Soorten hulp:

 • psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482050
Fax: +352 26481863

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.contact@psyea.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES in Dudelange van de Stichting Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Psychologische dienst voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar die slachtoffer of getuige zijn van fysiek en psychisch geweld, waaronder huiselijk geweld, en voor hun familieleden.

Soorten hulp:

 • psychologische ondersteuning voor kinderen en hun familieleden,
 • ondersteuning voor goede relaties binnen het gezin, wederzijds respect,
 • geweldsbewustzijn en preventiewerk.

CONTACTGEGEVENS

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 51727289

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.alternatives@profamilia.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE in Dudelange van de vereniging zonder winstoogmerk Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

Consultatie- en informatiedienst voor meisjes (van 12 tot 21 jaar) in nood die slachtoffer zijn van fysiek, psychisch of seksueel geweld.

Soorten hulp:

 • individuele gesprekken,
 • ondersteuning bij administratieve procedures,
 • hulp bij het zoeken naar begeleid wonen,
 • hulp voor mogelijke toelating tot het opvanghuis Meederchershaus.

CONTACTGEGEVENS

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Tel.: +352 494149
Fax: +352 27125989

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.infofilles@pt.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE in Luxemburg van de non-profitorganisatie Alupse

Psychologische consultatie- en therapiedienst voor kinderen van 0 tot 21 jaar die slachtoffer zijn van fysiek, psychisch en seksueel geweld en voor hun familieleden.

CONTACTGEGEVENS

8, rue Tony Bourg
L-1278 Luxemburg

Tel.: +352 261848-1
Fax: +352 26196555

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.alupse@pt.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Geaccrediteerd centrum voor consultatie, informatie en bijstand voor mannen en jongens in nood die slachtoffer zijn van geweld - infoMann in Luxemburg van de non-profitorganisatie actTogether

Soorten hulp:

 • psychologische en sociale ondersteuning en consultatie,
 • informatie- en documentatiedienst,
 • bewustmaking en training,
 • begeleiding en ondersteuning van mannen met het oog op hun toelating tot een opvanghuis voor mannen.

CONTACTGEGEVENS

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxemburg

Tel.: +352 274965
Fax: +352 27496565

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@infomann.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.infomann.lu/

6. Geaccrediteerd consultatie- en bijstandscentrum voor plegers van geweld, waaronder huiselijk geweld - Riicht Eraus in Luxemburg van het Luxemburgse Rode Kruis

Soorten hulp:

 • consultatie, luisteren, ondersteuning, bijstand en begeleiding van plegers (mannen en vrouwen) van huiselijk geweld in verband met een huisuitzetting, hetzij langs juridische weg afgedwongen, hetzij op vrijwillige basis,
 • stimulering van bewustwording en verantwoording bij plegers,
 • kortetermijnbescherming van slachtoffers,
 • conflictbeheersing en zelfvertrouwen,
 • ondersteuning van mensen die bereid zijn tot verandering,
 • hulp bij de ontwikkeling van praktische strategieën die een duurzame verandering in de houding en het gedrag van plegers mogelijk maken,
 • ondersteuning voor mensen die hun gewelddadige gedrag willen veranderen,
 • discussiegroep.

CONTACTGEGEVENS

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxemburg

Tel.: +352 2755-5800
Hulplijn van het Rode Kruis: +352 2755
Fax: +352 2755-5801

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.riichteraus@croix-rouge.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Hulpdienst voor erkende slachtoffers van mensenhandel

Ambulante en ziekenhuiszorg voor alle slachtoffers van mensenhandel (vrouwen, mannen en kinderen).

Er zijn twee van deze hulpdiensten, die worden gecoördineerd:

- SAVTEH in Luxemburg van de vereniging zonder winstoogmerk Vrouwen in nood (Femmes en détresse)

- COTEH in Luxemburg van de Stichting Inloophuis (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Soorten hulp:

 • telefonische en persoonlijke consultatie,
 • psychosociale ondersteuning en toezicht,
 • psychologische ondersteuning en stabilisatie,
 • organisatie van begeleiding of medische zorg,
 • begeleiding van het slachtoffer naar de gerechtelijke politie voor identificatiedoeleinden,
 • ondersteuning van de samenwerking van het slachtoffer met de politie en het openbaar ministerie,
 • begeleiding van slachtoffers met name gedurende de juridische, administratieve en sociale procedures,
 • coördinatie van de ziekenhuiszorg en organisatie van de huisvesting van slachtoffers op basis van hun leeftijd en geslacht,
 • materiële en financiële bijstand,
 • informatie over de rechten van slachtoffers van mensenhandel, juridische en administratieve procedures en uitkeringen,
 • contact met ngo’s in landen van oorsprong in het kader van een vrijwillige terugkeer.

CONTACTGEGEVENS

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxemburg

Tel.: +352 26482631
Fax: +352 26482682
GSM: +352 621316919

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.traite.humains@visavi.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: +352 24873622
GSM: +352 621351884

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.coteh@fmpo.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Politie

Luxemburgse politie
Directoraat-generaal
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxemburg

Tel.: +352 4997-1
Alarmnummer: 113
Fax: +352 4997-2099

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.contact@police.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Gemeenten

Juridische receptie- en informatiedienst (Service d’accueil et d’information juridique):

- DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: +352 802315

- ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: +352 541552

- LUXEMBURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxemburg

Tel.: +352 221846

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridische informatiedienst "Vrouwenrechten":

PARKET-GENERAAL (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC of CR
L-2080 Luxemburg

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministeries

- Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: +352 247-84537
Fax: +352 26684861

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/

Taak:

 • civiele zaken,
 • strafzaken: schadeloosstelling van slachtoffers, rechtsbijstand, strafrechtelijke bemiddeling,
 • commerciële zaken,
 • rechterlijke organisatie,
 • algemene coördinatie van bestuurlijke geschillen voor de bestuursrechter,
 • penitentiaire inrichtingen.

- Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxemburg

Tel.: +352 247-84600
Fax: +352 221125

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@miat.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mi.public.lu/

Taken op grond van de Groothertogelijke Verordening van 28 januari 2015:

 • coördinatie van de hulpdiensten,
 • samenwerking met ngo’s.

- Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Tel.: +352 247-84659
Fax: +352 227276

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.secretariat@msi.etat.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Slachtofferhulp overeenkomstig de Luxemburgse Verordening van 28 januari 2015:

 • Luxemburgse politie, algemene inspectie van de politie (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europees beleid inzake justitie en binnenlandse zaken, beleid voor internationale politiesamenwerking

- Ministerie van Gelijke Kansen (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxemburg

Tel.: +352 247-85806
Fax: +352 241886

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mega.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Taken:

 • huiselijk geweld,
 • comité voor samenwerking tussen professionals in de strijd tegen geweld,
 • partnerschap in en beheer van (samen met ngo’s die door het MEGA zijn geaccrediteerd) de ambulante en ziekenhuiszorg voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, vrouwen en mannen in nood, gendergerelateerd geweld en mensenhandel,
 • partnerschap en samenwerking met door de staat erkende ngo’s voor de zorg voor mensen in nood die slachtoffer zijn van geweld.

Hulplijn voor slachtoffers

- Luxemburgse politie

Hulplijn: 113

Maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag

Luxemburgse Rode Kruis

Hulplijn: 2755

Maandag tot en met vrijdag, van 7.00 uur tot 22.00 uur

- Fraentelefon (Vrouwen in nood)

Hulplijn: +352 448181

Maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag

- Fraentelefon (Vrouwen in nood)

Hulplijn: +352 448181

Maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 15.00 uur

Is slachtofferhulp gratis?

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

Ja, slachtofferhulp wordt gratis aangeboden.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Zie het antwoord op de eerste vraag onder B.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.