Interest rates

National information on how each EU country calculates statutory interest rates.

Calculation of statutory interest on judicial cooperation in civil and commercial matters can be relevant under several European Union law instruments. However, these instruments do not regulate details on statutory interest and therefore it is national law which stipulates how and on which basis statutory interest rates are to be calculated.

In a cross-border case, such information can be relevant and access to such information necessary. Therefore, the European Judicial Network in civil and commercial matters established factsheets which provide information on how statutory interest is defined by the Member States, whether national law provides for statutory interest and if so, on which legal basis and at which rate/amount. Information can also be found on the circumstances and conditions under which these rates apply and how they are calculated.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 26/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Odsetki ustawowe - Belgia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe stanowią stawkę procentową stosowaną w celu obliczenia dodatkowej kwoty, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić, jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego względem wierzyciela.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Odsetki ustawowe w sprawach cywilnych (między osobami fizycznymi lub między osobą fizyczną a przedsiębiorcą) oblicza się przez dodanie 2 % do 12-miesięcznego EURIBOR-u (ang. Euro Interbank Offered Rate).

Transakcje handlowe (tj. transakcje między przedsiębiorcami lub przedsiębiorstwami) reguluje ustawa z dnia 2 sierpnia 2002 r. o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Jeżeli strony transakcji nie uzgodniły inaczej (odsetki umowne), stosuje się tę stopę procentową.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Sześciomiesięczną korektę stopy procentowej odnoszącej się do transakcji handlowych ogłasza się w belgijskim dzienniku urzędowym (strona internetowa Belgisch staatsblad – Moniteur belge: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ejustice.just.fgov.be/).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Gospodarki (Service public fédéral Économie, Link otworzy się w nowym okniehttp://economie.fgov.be/).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Gospodarki (Link otworzy się w nowym okniehttp://economie.fgov.be/).

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Bułgaria

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe są uregulowane w Republice Bułgarii, jednak obowiązujące prawo nie definiuje tego terminu.

W doktrynie „odsetki ustawowe” definiuje się jako odsetki należne nie na podstawie zawartej umowy (w takim przypadku stanowiłyby one karę umowną), lecz z mocy ustawy. Odsetki ustawowe od zaległych płatności należą się w razie spełnienia świadczenia pieniężnego po terminie płatności. W przypadku zwłoki wierzyciel zachowuje zawsze prawo do odszkodowania w wysokości stawki odsetek ustawowych należnych od dnia, w którym dłużnik popadł w zwłokę (zob. art. 86 zdanie pierwsze ustawy o zobowiązaniach i umowach – ZZD). Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Najwyższego Sądu Kasacyjnego (Varhoven kasatsionen sad, VKS) każde niewywiązanie się z zobowiązania pieniężnego stanowi opóźnienie w płatnościach i uprawnia wierzyciela do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu, które – zgodnie z przepisem ogólnym ustanowionym w art. 86 zdanie pierwsze ZZD – przyjmuje formę odsetek ustawowych naliczanych od dnia wystąpienia opóźnienia w płatnościach. W przypadku zobowiązań terminowych dłużnik popada w zwłokę z chwilą upływu terminu na dokonanie płatności, a w przypadku braku ustalonego terminu wykonania zobowiązania dłużnik popada w zwłokę z chwilą otrzymania powiadomienia od wierzyciela zgodnie z przepisami art. 84 zdanie drugie ZZD. Roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych powstaje zatem wówczas, gdy zachodzi szereg przesłanek, w tym następujące: kwota główna jest należna, dług stał się wymagalny i nie wywiązano się z obowiązku zapłaty, przy czym przedmiotem roszczenia jest uzyskanie odszkodowania za szkody poniesione obiektywnie i logicznie z tego tytułu. Roszczenie o zapłatę odsetek ma charakter uboczny, ale pozostaje – w pewnym stopniu – niezależne względem roszczenia głównego, przy czym najistotniejsze przesłanki uprawniające wierzyciela do wystąpienia z takim roszczeniem obejmują niewykonanie zobowiązania, tj. niepodjęcie odpowiednich działań w odniesieniu do należnej kwoty głównej.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 86 zdanie pierwsze ustawy o zobowiązaniach i umowach dłużnik, który dopuścił się zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego, jest zobowiązany do odszkodowania w wysokości odpowiadającej stawce odsetek ustawowych należnej od dnia, w którym popadł w zwłokę. Stawkę odsetek ustawowych określa Rada Ministrów.

Zgodnie z art. 86 zdanie drugie ZZD oraz do celów transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1) Rada Ministrów przyjęła dekret nr 100 z dnia 29 maja 2012 r. (obowiązujący od dnia 1 lipca 2012 r. i następnie uchylony) ustanawiający stawkę odsetek ustawowych za zwłokę w lewach i w walucie obcej oraz dekret nr 426 z dnia 18 grudnia 2014 r. ustanawiający stawkę odsetek ustawowych za zwłokę (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.), w którym stawkę odsetek ustawowych ustalono na poziomie referencyjnej stopy procentowej ustanowionej przez Bułgarski Bank Narodowy na okres po upływie terminu wymagalności powiększonej o 10 punktów procentowych. Wysokość stopy odsetek ustawowych od zaległych płatności odpowiada stawce podstawowej Narodowego Banku Bułgarii obowiązującej od 1 stycznia lub od 1 lipca danego roku powiększonej o 10 punktów procentowych. Dzienna stawka odsetek ustawowych od zaległych płatności odpowiada 1/360 stawki rocznej. Stawka odsetek obowiązująca od 1 stycznia danego roku ma zastosowanie w pierwszej połowie tego roku, natomiast stawka obowiązująca od 1 lipca ma zastosowanie w drugiej połowie tego roku.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Narodowy Bank Bułgarii oblicza stawkę podstawową obowiązującą w danym okresie za pomocą metody przyjętej przez Zarząd i ogłasza ją w Dzienniku Urzędowym. Informacje dotyczące stawki podstawowej i jej zmian publikuje się na stronie internetowej Narodowego Banku Bułgarii pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bnb.bg/. Zawarte są tam również informacje na temat metody ustalania stawki podstawowej.

Art. 10 zdanie trzecie ustawy o zobowiązaniach i umowach stanowi, że odsetki od odsetek za zaległe płatności (procent składany) są płatne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Narodowy Bank Bułgarii. Do chwili obecnej zasady te nie zostały jednak opublikowane.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 ustawy o handlu (Targovski zakon) w przypadku zawarcia transakcji handlowej odsetki od odsetek mogą być należne, jeżeli strony wyraźnie się na to zgodzą.

W przypadku wytoczenia powództwa dotyczącego roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych w sporze gospodarczym do pozwu należy załączyć zestawienie zawierające obliczenia, na podstawie których ustalono żądaną kwotę odsetek. Wspomniane zestawienie, o którym mowa w art. 366 kodeksu postępowania cywilnego (Grazhdanski protsesualen kodeks), stanowi przesłankę dopuszczalności pozwu; w przypadku jego nieprzedstawienia powód zostanie wezwany do usunięcia tego braku w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do tego wezwania sąd może zwrócić pozew dotyczący roszczenia o zapłatę odsetek ustawowych.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Informacje dotyczące stawki podstawowej i jej zmian są dostępne w językach angielskim i bułgarskim na stronie internetowej Narodowego Banku Bułgarii pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bnb.bg/.

Ustawa o zobowiązaniach i umowach, ustawa o handlu oraz inne akty prawne, o których mowa powyżej, są dostępne w języku bułgarskim na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.lex.bg/.

Ustawa o zobowiązaniach i umowach, ustawa o handlu oraz dekret Rady Ministrów nr 426 z dnia 18 grudnia 2014 r. ustanawiający stawkę odsetek ustawowych od zaległych płatności są również dostępne w języku bułgarskim na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.tita.bg/.

Kwotę odsetek ustawowych można obliczyć nieodpłatnie, wprowadzając wymagalną kwotę główną oraz okres, jaki upłynął od daty jej wymagalności, do jednego z poniższych elektronicznych kalkulatorów online: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html lub Link otworzy się w nowym okniehttp://balans.bg.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Czechy

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Odsetki są zasadniczo uregulowane w §1802–1806 ustawy nr 89/2012 (kodeks cywilny) i zdefiniowane jako kara pieniężna naliczana automatycznie z mocy prawa w formie odsetek, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem należnego świadczenia pieniężnego. Wysokość odsetek ustawowych określa się zgodnie z aktami wykonawczymi (obecnie – rozporządzenie rządowe nr 351/2013).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustawowych oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi pierwszego dnia opóźnienia dłużnika.

Rozporządzenie rządu czeskiego nr 351/2013 z dnia 16 października 2013 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Określa ono wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, jak również wynagrodzenie likwidatora, syndyka masy upadłościowej i wyznaczonego przez sąd członka organu reprezentującego osobę prawną, a także reguluje niektóre kwestie związane z Monitorem Sądowym i Gospodarczym i rejestrami publicznymi osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem roczna wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego opiera się na stopie repo ustalonej przez Narodowy Bank Czeski w odniesieniu do pierwszego dnia okresu kalendarzowego, w którym nastąpiło opóźnienie, powiększonej o osiem punktów procentowych. Wysokość odsetek pozostaje następnie niezmienna przez cały okres opóźnienia.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Odsetki za opóźnienie, które rozpoczęło bieg przed wejściem w życie rozporządzenia rządowego nr 351/2013, są regulowane obowiązującymi wcześniej przepisami, tj. rozporządzeniem rządowym nr 142/1994; należy zawsze korzystać z wersji obowiązującej w pierwszym dniu opóźnienia.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Ostatnia aktualizacja: 31/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Odsetki ustawowe - Niemcy

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Wysokość odsetek ustawowych jest określona w §246 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch). O ile przepisy nie stanowią inaczej, jeżeli odsetki są należne na mocy ustawy lub czynności prawnej, ich wysokość wynosi cztery procent rocznie.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość / stawka odsetek ustawowych

Kryteria stosowania stawki odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach)

Podstawa prawna

4%

Stawka standardowa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej ani nie zawarto umowy w celu odstąpienia od tej stawki.

§246 niemieckiego kodeksu cywilnego

5%

W przypadku dwustronnych transakcji handlowych (z wyjątkiem odsetek od zadłużenia przeterminowanego), chyba że mają zastosowanie przepisy szczególne, które stanowią inaczej

§352 niemieckiego kodeksu spółek handlowych (Handelsgesetzbuch)

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spłatą zadłużenia.

§288 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego

9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia i nie jest stroną podstawowej czynności prawnej.

§288 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli konsument opóźnia się w płatnościach w ramach umowy o kredyt konsumencki, o ile nie ustanowiono hipoteki.

§497 ust. 1 zdanie pierwsze niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych lub 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Kwoty należne od dnia wytoczenia powództwa (doręczenie pisma wszczynającego postępowanie / wezwania do stawienia się przed sądem), ale najwcześniej od dnia wymagalności.

§291 niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

W przypadku kosztów sądowych – od dnia wpłynięcia wniosku o ocenę wysokości kosztów sądowych oraz od dnia wymagalności, natomiast jeżeli złożenie wniosku nie jest wymagane - od dnia ogłoszenia wyroku.

§104 ust. 1 zdanie drugie niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung)

2% powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*), ale nie mniej niż 6%

W odniesieniu do transakcji z użyciem czeków lub weksli; stawka odsetek ustawowych wynosząca więcej niż 6% ma zastosowanie wyłącznie do krajowych czeków lub weksli.

Art. 45 i 46 niemieckiej ustawy o czekach (Scheckgesetz);

Art. 28, 48 i 49 niemieckiej ustawy o wekslach (Wechselgesetz)

(*) Podstawowa stopa procentowa określona w prawie niemieckim NIE jest równa podstawowej stopie procentowej EBC. Aby uzyskać więcej informacji na temat jej obliczania, zob. pytanie 3.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Podstawowa stopa procentowa określona w prawie niemieckim nie jest równa podstawowej stopie procentowej EBC. Oblicza się ją zgodnie z §247 niemieckiego kodeksu cywilnego i zmienia się ona dnia 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Informacje na temat podstawowej stopy procentowej w zależności od okresu zgodnie z §247 niemieckiego kodeksu cywilnego są dostępne w językach niemieckim i angielskim pod następującym adresem:

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

Zgodnie z §289 niemieckiego kodeksu cywilnego odsetek nie nalicza się od odsetek od zadłużenia przeterminowanego (zakaz stosowania odsetek składanych).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Niemiecki kodeks cywilny dostępny jest w językach niemieckim i angielskim pod adresem:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Pozostałe wyżej wymienione ustawy są dostępne w języku niemieckim pod następującymi adresami:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (kodeks postępowania cywilnego, również w języku angielskim)

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (kodeks spółek handlowych, również częściowo w języku angielskim)

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (ustawa o czekach)

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (ustawa o wekslach)

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Estonia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Zgodnie z §113 ustawy – Prawo zobowiązań, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać od niego zapłaty odsetek za zwłokę (kara za opóźnienie w płatnościach) za okres liczony od chwili, gdy świadczenie stało się wymagalne, do chwili jego należytego spełnienia.

W razie braku postanowień umownych dotyczących odsetek za zwłokę wierzyciel może zażądać odsetek w wysokości określonej w ustawie. Zgodnie z §113 ust. 1 ustawy – Prawo zobowiązań stawka odsetek ustawowych odpowiada stawce określonej w §94 ustawy powiększonej o osiem procent rocznie.  Zgodnie z §94 ust. 1 ustawy wspomnianą stawkę nalicza się w ujęciu półrocznym i jest ona równa ostatniej stopie procentowej mającej zastosowanie do podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego przed dniem 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawkę odsetek, o której mowa w §94 ustawy – Prawo zobowiązań, publikuje dwa razy w roku Eesti Pank (Bank Estonii) na swojej stronie internetowej i w dzienniku urzędowym (Ametlikud Teadaanded). Wysokość odsetek ustawowych oblicza się poprzez dodatnie ośmiu procent do tej stawki zgodnie z §113 ust. 1 ustawy.

W drugiej połowie 2019 r. stopa, o której mowa w §94, wynosiła 0,00%, a zatem stawka odsetek ustawowych wynosiła 0,00%+8%=8,00%.

W Estonii nie przewiduje się zróżnicowanych stóp odsetek ustawowych. §113 ustawy – Prawo zobowiązań ma jednolite zastosowanie do każdego rodzaju opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania odsetek ustawowych są dostępne w języku estońskim, np. na stronie internetowej skierowanej do konsumentów Link otworzy się w nowym oknieTarbijaveeb oraz na stronie internetowej poświęconej pomocy prawnej Link otworzy się w nowym oknieJurist Aitab.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Ustawa – Prawo zobowiązań została opublikowana na stronie internetowej estońskiego Link otworzy się w nowym okniedziennika urzędowego, a jej tłumaczenie na język angielski dostępne jest Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Informacje dotyczące ostatniej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego zastosowanej do podstawowych operacji refinansujących są dostępne Link otworzy się w nowym okniena stronie internetowej Banku Estonii.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Irlandia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W przepisach prawa przewidziano możliwość stosowania odsetek ustawowych w wielu różnych okolicznościach, np. w przypadku opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych, długów stwierdzonych wyrokiem, niezapłaconych lub zaległych podatków.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawki odsetek ustawowych przedstawione w poniższej tabeli mają zastosowanie w przypadku roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych.

Wysokość/stawka odsetek ustawowych

Kryteria stosowania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. zwłoka, umowa konsumencka itp.)

Podstawa prawna

8%

Odsetki mające zastosowanie do długu stwierdzonego wyrokiem, począwszy od dnia wpisania wyroku do rejestru

Art. 26 ustawy o dłużnikach (Irlandia) z 1840 r.

oraz

Art. 20 ustawy o sądach z 1981 r.

oraz

S.I. 12/1989 – zarządzenia w sprawie odsetek od długów stwierdzonych wyrokiem z 1989 r. na mocy ustawy o sądach z 1981 r.

8%

Jeżeli sąd nakazuje dowolnej osobie zapłatę kwoty pieniężnej, sąd może – w określonych okolicznościach – nakazać również zapłatę odsetek od całości lub części kwoty pieniężnej należnej za całość lub część okresu, który upłynął od dnia powstania roszczenia do dnia wydania orzeczenia

Art. 22 ust. 1 ustawy o sądach z 1981 r.

oraz

art. 50 ustawy o sądach i urzędnikach sądowych z 1995 r.

oraz

S.I. 12/1989 – zarządzenie w sprawie odsetek od długów stwierdzonych wyrokiem z 1989 r. na mocy ustawy o sądach z 1981 r.

8%

Odsetki mają zastosowanie do kosztów zasądzonych przez sąd, począwszy od dnia, w którym ustalono kwotę tych kosztów (czy to w drodze porozumienia stron, czy też poprzez oszacowanie tych kosztów przez urzędnika sądowego)

Art. 30 ustawy o sądach i urzędnikach sądowych z 2002 r. zmieniony art. 41 ustawy o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r.

oraz

S.I. 544/2004 (zarządzenie w sprawie rozpoczęcia stosowania)

Główna stopa oprocentowania kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca każdego roku) powiększona o 8 punktów procentowych

Wierzyciel ma prawo zażądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach, jeżeli płatność jest realizowana z opóźnieniem w przypadku umów handlowych zawartych po dniu 16 marca 2013 r.

Rozporządzenie z mocą ustawy (S.I.) nr 580/2012 – rozporządzenia Wspólnot Europejskich z 2012 r. (opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych)

Główna stopa oprocentowania kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca każdego roku) powiększona o 7 punktów procentowych

Wierzyciel ma prawo zażądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach, jeżeli płatność jest realizowana z opóźnieniem w przypadku umów handlowych zawartych między dniem 7 sierpnia 2002 r. a dniem 15 marca 2013 r. oraz jeżeli żądane odsetki za opóźnienie w płatnościach przekraczają kwotę 5 EUR

S.I. nr 388/2002 – rozporządzenia Wspólnot Europejskich z 2002 r. (opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych)

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie dotyczy. Zob. tabela powyżej.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Przepisy dostępne są na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Grecja

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Greckie prawo przewiduje naliczanie odsetek ustawowych. Pojęcie „odsetki ustawowe” oznacza wysokość odsetek, tj. procent kapitału należny za określony okres, bezpośrednio określoną w przepisach. Najpowszechniejszą formą odsetek ustawowych są odsetki za opóźnienie, tj. odsetki należne od dłużnika od momentu, w którym dopuścił się on opóźnienia Art. 301, 346, 529, 720 i następne kodeksu cywilnego przewidują również inne rodzaje odsetek ustawowych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustawowych należnych za opóźnienie w płatnościach zazwyczaj ustala się na poziomie dwóch punktów procentowych powyżej maksymalnej umownej stopy procentowej, którą określono uprzednio decyzją Prezesa Narodowego Banku Grecji i zharmonizowano w 2001 r. z odpowiadającą jej stopą procentową Europejskiego Banku Centralnego (decyzja nr 47/2000 Rady Polityki Pieniężnej, art. 3 ust. 2 ustawy 2842/2000). Dla celów informacyjnych należy wspomnieć, że niebankowa stawka odsetek za opóźnienie w płatności wahała się od 12% (ta stawka obowiązywała stale w latach 1946–1979) do 44% (w 1992 r., kiedy to zaczęła ona stopniowo spadać). Obecnie wynosi ona 7,30%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Na stronie internetowej Narodowego Banku Grecji znajduje się tabela niebankowych stóp procentowych (od 1946 r.) ( Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), chociaż strona ta nie podaje automatycznej metody obliczania wysokości odsetek ustawowych w przeciwieństwie do innych stron, takich jak NOMOS lub ISOKRATIS (dsanet).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, w przypadku Narodowego Banku Grecji. W pozostałych przypadkach jest to niemożliwe – są to usługi oparte na subskrypcji.

Ostatnia aktualizacja: 13/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Odsetki ustawowe - Hiszpania

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W Hiszpanii odsetki ustawowe stanowią pomocniczy środek prawny mający na celu zabezpieczenie odszkodowania w razie braku odmiennych uzgodnień między stronami, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Określono je w art. 1108 kodeksu cywilnego (Código Civil), zgodnie z którym niespłacone zadłużenie musi być wyrażone w środkach pieniężnych lub przeliczone na środki pieniężne.

Nie istnieje wyraźna definicja odsetek ustawowych.

Istnieją jednak różne rodzaje odsetek ustawowych. Najpopularniejszym rodzajem odsetek ustawowych jest wyżej wspomniany rodzaj, o którym mowa w kodeksie cywilnym. W innych przypadkach jednak przewidziano w prawie szczególne odsetki ustawowe, które często wiążą się z zastosowaniem określonej stawki wyrażonej jako procent odsetek ustawowych. W przypadkach, w których stosuje się te stopy procentowe, można je również uznać za „odsetki ustawowe” w tym znaczeniu, że są one przewidziane w prawie. Obejmują one w szczególności:

- w odniesieniu do hipotek – ustawa nr 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r. zmieniła treść art. 114 ustawy o hipotece (Ley Hipotecaria) i określiła maksymalną stawkę odsetek za opóźnienie w płatnościach w przypadku kredytów na zakup nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania, jeżeli na tej nieruchomości ustanowiono hipotekę. Stawka ta odpowiada trzykrotnej wysokości odsetek ustawowych, która wynosi obecnie 11,5%;

- art. 20 ust. 4 ustawy nr 16/2011 o umowach o kredyt konsumencki (Contratos de Crédito al Consumo) określa górną granicę równą 2,5-krotności odsetek ustawowych w odniesieniu do takich transakcji;

- w art. 7 ustawy nr 3/2004 o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje się marżę w wysokości 8 punktów (7 punktów do 2013 r.) do stopy procentowej zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem bieżącego półrocza kalendarzowego (obecnie 0,250%);

- w odniesieniu do umów ubezpieczenia – w art. 20 ust. 4 ustawy nr 50/1980 z dnia 8 października 1980 r. o umowach ubezpieczenia (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) nakłada się kary za nieuzasadnioną zwłokę w wypłacie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń z tytułu roszczeń objętych umowami ubezpieczenia przysługujących osobom, które je zawarły, oraz nakazuje się zapłatę rocznych odsetek w wysokości równej odsetkom ustawowym obowiązującym w czasie, w którym płatność stała się wymagalna, powiększonej o 50%; sędzia nie może jednak nakazać ubezpieczycielowi zapłaty rocznych odsetek w wysokości mniejszej niż 20% po upływie dwóch lat od dnia powstania roszczenia, w którym to okresie nie wypłacono odszkodowania;

- odsetki zasądzone orzeczeniem sądowym (interés procesal), o których mowa w art. 576 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil), który stanowi, że po wydaniu wyroku lub postanowienia w pierwszej instancji, w którym sąd nakazuje dokonanie płatności pieniężnej, wierzyciel ma prawo do odsetek rocznych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o dwa punkty lub w wysokości uzgodnionej przez strony lub określonej w przepisach szczególnych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustala się w ustawie budżetowej w odniesieniu do każdego roku.

W odniesieniu do 2016 r. wysokość odsetek ustalono w dodatkowym przepisie nr 34 do ustawy nr 48/2015 z dnia 29 października o budżecie państwa (Presupuestos Generales del Estado) na 2016 r.:

- 3,00 procent do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ze zmianami wysokości odsetek można się zapoznać pod następującym adresem opublikowanym przez Bank Hiszpanii:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, oprócz odsetek ustawowych, o których mowa w art. 1108 kodeksu cywilnego, do celów ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niespełnionych świadczeń pieniężnych stosuje się różne rodzaje odsetek ustawowych. Obejmują one w szczególności:

- w odniesieniu do hipotek – ustawa nr 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Zmieniła treść art. 114 ustawy o hipotece i określiła maksymalną stawkę odsetek za opóźnienie w płatnościach w przypadku kredytów na zakup nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania, jeżeli na tej nieruchomości ustanowiono hipotekę. Stawka ta odpowiada trzykrotnej wysokości odsetek ustawowych, która wynosi obecnie 11,5%;

- art. 20 ust. 4 ustawy nr 16/2011 o umowach o kredyt konsumencki (Contratos de Crédito al Consumo) określa górną granicę równą 2,5-krotności odsetek ustawowych w odniesieniu do takich transakcji;

- w art. 7 ustawy nr 3/2004 o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje się marżę w wysokości 8 punktów (7 punktów do 2013 r.) do stopy procentowej zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem bieżącego półrocza kalendarzowego (obecnie 0,250%);

- w odniesieniu do umów ubezpieczenia – w art. 20 ust. 4 ustawy nr 50/1980 z dnia 8 października 1980 r. o umowach ubezpieczenia (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) nakłada się kary za nieuzasadnioną zwłokę w wypłacie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń z tytułu roszczeń objętych umowami ubezpieczenia przysługujących osobom, które je zawarły, oraz nakazuje się zapłatę rocznych odsetek w wysokości równej odsetkom ustawowym obowiązującym w czasie, w którym płatność stała się wymagalna, powiększonej o 50%; sędzia nie może jednak nakazać ubezpieczycielowi zapłaty rocznych odsetek w wysokości mniejszej niż 20% po upływie dwóch lat od dnia powstania roszczenia, w którym to okresie nie wypłacono odszkodowania;

- odsetki zasądzone orzeczeniem sądowym (interés procesal), o których mowa w art. 576 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil), który stanowi, że po wydaniu wyroku lub postanowienia w pierwszej instancji, w którym sąd nakazuje dokonanie płatności pieniężnej, wierzyciel ma prawo do odsetek rocznych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o dwa punkty lub w wysokości uzgodnionej przez strony lub określonej w przepisach szczególnych.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Ze zmianami wysokości odsetek można się zapoznać na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pytanie powyżej.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, pod poniższym adresem:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Odsetki ustawowe - Chorwacja

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Odsetki ustawowe (zakonska kamata) oznaczają odsetki należne od dłużnika za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Dlatego też w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego dłużnik poza należnością główną musi również zapłacić odsetki ustawowe.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Ogólne przepisy dotyczące odsetek ustawowych zawiera ustawa o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Zakon o obveznim odnosima) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), art. 29–31. Ustawa ta ma zastosowanie, chyba że przepisy szczególne mające zastosowanie do określonych osób i stosunków stanowią inaczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego ustala się co pół roku, zwiększając średnią stawkę odsetek od pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok obliczoną dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający okres sześciu miesięcy o pięć punktów procentowych, a w przypadku innych stosunków – o trzy punkty procentowe.

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Średnia stawka odsetek wykorzystywana do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) wynosi 4,68%. Dlatego też w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego wynosi 9,68%, a w przypadku innych stosunków (np. stosunków wynikających z umów kredytowych i innych umów na gruncie prawa cywilnego oraz stosunków pozaumownych – odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie) – 7,68%.

Przepisy szczególne regulujące wysokość odsetek ustawowych od określonych rodzajów zadłużenia zawiera ustawa o transakcjach finansowych i układach z wierzycielami (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15). Ustawa ta ma zastosowanie do opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach odpowiada stawce referencyjnej powiększonej o 8 punktów procentowych. Stawka referencyjna jest równa średniej stawce odsetek od pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok obliczonej dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający okres sześciu miesięcy i pomniejszonej o trzy punkty procentowe.

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Stawka referencyjna wykorzystywana do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) wynosi 1,68%. Dlatego też w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. stawka odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach związanych z transakcjami handlowymi między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, wynosi 9,68%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine) jest dostępny pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://narodne-novine.nn.hr/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine) jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://narodne-novine.nn.hr/

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Odsetki ustawowe - Włochy

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

We Włoszech odsetki ustawowe są naliczane od zobowiązań pieniężnych.

Podstawą prawną jest art. 1282 włoskiego kodeksu cywilnego (Codice Civile), który stanowi, że od wymagalnych wierzytelności o ustalonej wysokości automatycznie nalicza się odsetki, chyba że przepisy prawa lub tytuł prawny stanowią inaczej.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Włoskie Ministerstwo Skarbu co roku ustala wysokość odsetek ustawowych w drodze dekretu wydawanego do dnia 15 grudnia każdego roku.

Jeżeli strony ustaliły inną wysokość odsetek, obowiązuje stawka odsetek uzgodniona przez strony. Wysokość odsetek musi jednak zostać uzgodniona na piśmie i nie może przekraczać maksymalnej stawki dopuszczalnej zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praktykom lichwiarskim (ustawa nr 108 z dnia 7 marca 1996 r.) – w przeciwnym razie uzgodniona stawka odsetek zostanie uznana za lichwiarską i w związku z tym będzie nieważna. W takim przypadku odsetek nie uznaje się za należne (art. 1815 kodeksu cywilnego).

Jeżeli strony osiągnęły porozumienie w sprawie stosowania określonej przez siebie stawki odsetek, ale nie ustaliły jej wysokości, zastosowanie mają odsetki ustawowe.

We włoskim systemie prawnym charakter odsetek za opóźnienie w płatnościach częściowo różni się od charakteru odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie w płatnościach z założenia mają charakter sankcji (wobec dłużnika) i rekompensaty (wobec wierzyciela). Odsetki wynikają z niewykonania przez dłużnika zobowiązania pieniężnego wskutek opóźnienia w realizacji płatności lub braku płatności za usługę w terminie wyznaczonym w obowiązujących przepisach lub w postanowieniach umowy zawartej między stronami. Aby wierzyciel mógł dochodzić od dłużnika zapłaty odsetek za opóźnienie w płatnościach, płatność musi być zaległa. „Zaległość” płatności oznacza, że dłużnik popadł w zwłokę w wykonywaniu swoich zobowiązań. Aby płatność była zaległa, termin jej wymagalności musiał upłynąć, przy czym dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty, tj. pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do uregulowania płatności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wysokość odsetek za opóźnienie w płatnościach odpowiada stawce ustawowej, tj. stawce określonej w obowiązujących przepisach. Jeżeli jednak przed doręczeniem dłużnikowi wezwania do zapłaty należne były odsetki wyższe od stawki ustawowej, wówczas odsetki od zaległych płatności będą równe tej wyższej kwocie (art. 1224 kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 1284 kodeksu cywilnego Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Finansów co roku ustala wysokość odsetek ustawowych. Na mocy dekretu podlegającego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Republiki Włoskiej (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ministerstwo zmienia wysokość odsetek ustawowych w oparciu o średnią roczną stopę dochodu brutto z obligacji skarbowych, których termin wykupu jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, oraz o wskaźnik inflacji odnotowanej w danym roku. Wysokość odsetek ustawowych ustala się najpóźniej w dniu 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym stawka ma obowiązywać. Jeżeli nowa stawka odsetek nie zostanie ustalona do dnia 15 grudnia, aktualnie obowiązująca stawka odsetek będzie miała zastosowanie również w roku następnym.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. stawka odsetek ustawowych wynosi 0,1%.

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wysokości odsetek ustawowych na przestrzeni lat – począwszy od 2010 r.:

1%

Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Link otworzy się w nowym oknieDekret ministerialny (DM) z dnia 4 grudnia 2009 r.

1,5%

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Link otworzy się w nowym oknieDM z dnia 7 grudnia 2010 r.

2,5%

Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Link otworzy się w nowym oknieDM z dnia 12 grudnia 2011 r.

1%

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

DM z dnia 12 grudnia 2013 r.

0,5%

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

DM z dnia 11 grudnia 2014 r.

0,2%

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

DM z dnia 11 grudnia 2015 r.

0,1%

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

DM z dnia 7 grudnia 2016 r.

Odsetki wyższe niż ustawowe muszą zostać uzgodnione w formie pisemnej – w przeciwnym razie zastosowanie mają odsetki ustawowe.

Jeżeli strony nie uzgodniły stawki odsetek, od chwili wniesienia pisma wszczynającego postępowanie wysokość odsetek ustawowych będzie odpowiadała stawce przewidzianej w przepisach szczególnych dotyczących opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych (zob. poniżej). Zasada ta ma również zastosowanie do pism wszczynających postępowanie polubowne.

Przepisy szczególne dotyczące opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

W celu wdrożenia dyrektywy 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych włoski ustawodawca przyjął dekret legislacyjny nr 231/2002, z późniejszymi zmianami. W dekrecie tym wyraźnie przewidziano wyższą stawkę odsetek za opóźnienie w płatnościach w transakcjach handlowych niż stawka odsetek ustawowych. Zgodnie z dekretem legislacyjnym nr 231/2002 transakcje handlowe oznaczają „wszelkiego rodzaju umowy między przedsiębiorcami lub między przedsiębiorcami i organami publicznymi dotyczące głównie lub w przeważającej mierze dostaw towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem”. Dekret stanowi, że w odniesieniu do transakcji handlowej „każdy, wobec kogo dopuszczono się nieuzasadnionej zwłoki w płatności, jest uprawniony do automatycznego naliczenia odsetek za opóźnienie w płatnościach od dnia upływu terminu na dokonanie płatności bez konieczności wezwania dłużnika do zapłaty”, chyba że dłużnik będzie w stanie wykazać, że do opóźnienia w płatnościach doszło z przyczyn od niego niezależnych.

Zgodnie z przepisami dekretu wysokość odsetek za opóźnienie w płatnościach w transakcjach handlowych ustala się w oparciu o stawkę ustalaną co roku przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Finansów – najważniejsze informacje dotyczące tej kwestii przedstawiono w poniższej tabeli, przy czym: a) w odniesieniu do pierwszej połowy roku, w którym doszło do opóźnienia w płatnościach, zastosowanie ma stawka obowiązująca w dniu 1 stycznia tego roku; b) w odniesieniu do drugiej połowy roku, w którym doszło do opóźnienia w płatnościach, zastosowanie ma stawka obowiązująca w dniu 1 lipca tego roku.

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wysokości odsetek za opóźnienie w płatnościach na przestrzeni lat – począwszy od 2010 r.:

TABELA WYSOKOŚCI ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH ustalonej zgodnie z przepisami dekretu legislacyjnego nr 231/2002

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekretem legislacyjnym nr 192/2012

Transakcje zakończone przed 31.12.2012

Od

Do

Stopa procentowa EBC

Wzrost

Ogółem

Stawka ogółem

01.01.2010

30.06.2010

1,00%

7,00%

8,00%

8,00%

01.01.2010

31.12.2010

1,00%

7,00%

8,00%

8,00%

01.01.2011

30.06.2011

1,00%

7,00%

8,00%

8,00%

01.07.2011

31.12.2011

1,25%

7,00%

8,25%

8,25%

01.01.2012

30.06.2012

1,00%

7,00%

8,00%

8,00%

01.07.2012

31.12.2012

1,00%

7,00%

8,00%

8,00%

01.01.2013

30.06.2013

0,75%

8,00%

8,75%

7,75%

01.07.2013

31.12.2013

0,50%

8,00%

8,50%

7,50%

01.01.2014

30.06.2014

0,25%

8,00%

8,25%

7,25%

01.07.2014

31.12.2014

0,15%

8,00%

8,15%

7,15%

01.01.2015

31.12.2015

0,05%

8,00%

8,05%

7,05%

01.01.2016

30.06.2016

0,05%

8,00%

8,05%

7,05%

01.07.2016

31.12.2016

0,00%

8,00%

8,00%

7,00%

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Istnieje szereg stron internetowych zapewniających dostęp do bezpłatnego oprogramowania służącego do obliczania wysokości odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie w płatnościach.

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Odsetki ustawowe - Cypr

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W cypryjskim prawie krajowym nie przewidziano żadnej „stawki odsetek ustawowych”. W przypadku wytoczenia powództwa przed sąd może on jednak zasądzić odsetki ustawowe naliczane według określonej stawki od dnia rejestracji pozwu do dnia wydania orzeczenia, jeżeli w odpowiednich przepisach nie przewidziano obowiązku zapłaty odsetek lub – w przypadku powództw w przedmiocie naruszenia postanowień umowy – jeżeli nie zawiera ona wyraźnego postanowienia określającego wysokość odsetek.

Obecnie stawka odsetek ustawowych wynosi 3,5% zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem Ministra Finansów, który jest uprawniony do zmiany jej wysokości.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Obecnie obowiązująca stawka wynosi 3,5%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Litwa

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Przepisy regulujące odsetki i kary za opóźnienia w płatnościach zawierają następujące akty prawne:

księga 6 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej;

ustawa Republiki Litewskiej o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach transakcjach handlowych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 6.37 kodeksu cywilnego wysokość odsetek można określić na podstawie przepisów prawa lub w drodze umowy między stronami w zależności od podjętych przez nie zobowiązań. Dłużnik ma również obowiązek zapłaty odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty naliczanych od dnia wniesienia sprawy do sądu do czasu pełnego wykonania orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 6.71 kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej kara oznacza kwotę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, w umowie lub w orzeczeniu sądu, którą dłużnik ma obowiązek zapłacić na rzecz wierzyciela w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (grzywna, odsetki za opóźnienie w płatnościach). Kary mogą być ustalane jako określona kwota pieniężna lub jako wartość procentowa zobowiązania bazowego, a także za niewykonanie zobowiązania w terminie. Wysokość takiej kary oblicza się na podstawie liczby dni, tygodni, miesięcy itd., o którą przekroczono termin zapłaty.

Zgodnie z art. 6.210 kodeksu cywilnego dłużnik, który uchybił terminowi wykonania zobowiązania pieniężnego, ma obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% należnej kwoty w skali roku, chyba że w przepisach prawa lub umowie przewidziano inne oprocentowanie. Jeżeli obie umawiające się strony są przedsiębiorcami lub prywatnymi osobami prawnymi, należne są odsetki w wysokości 6% zaległej kwoty, chyba że w przepisach prawa lub umowie przewidziano inne oprocentowanie.

Litewska ustawa o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych ma na celu określenie terminu płatności za sprzedane towary, zrealizowane usługi i wykonane prace na podstawie umowy handlowej, wysokości odsetek za opóźnienie w płatnościach, sposobu ich naliczania, a także praw wierzycieli w przypadku opóźnienia w płatnościach. Ustawa ta ma zastosowanie do wszystkich umów handlowych zawieranych między podmiotami gospodarczymi lub między podmiotami gospodarczymi a podmiotami publicznymi na dostawę towarów, świadczenie usług lub wykonanie prac za wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami tej ustawy odsetki za opóźnienie w płatnościach wynoszą 8 punktów procentowych powyżej stałej Link otworzy się w nowym okniestopy procentowej mającej zastosowanie do ostatniej podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli taką operację przeprowadzono zgodnie z procedurą przetargu kwotowego, lub krańcowej stopy procentowej – jeżeli ostatnią podstawową operację refinansującą Europejskiego Banku Centralnego przeprowadzono zgodnie z procedurą przetargu o zmiennej stopie procentowej.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

W stosownych przypadkach informacji takich udzielają osoby zapewniające pomoc prawną.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Luksemburg

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Stopa odsetek ustawowych jest stopą procentową ustalaną corocznie w przepisach, która jest stosowana w przypadku opóźnienia w płatnościach kwoty należnej, o ile strony nie ustaliły uprzednio innej stopy odsetek.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Od dnia wejścia w życie Link otworzy się w nowym oknieustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. transponującej dyrektywę 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. stopę odsetek za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych (tj. transakcjach między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a organami publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie) ustala się odrębnie przez odniesienie do stopy oprocentowania kredytu lombardowego wynikającej z procedury przetargu na zmienną stopę procentową dla głównej stopy refinansowania zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem kalendarzowym każdego półrocza. W przypadku opóźnienia w płatnościach stopa ta zostanie powiększona o marżę (o ile w umowie nie postanowiono inaczej, zgodnie z sekcją 3 zmienionej ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o terminach płatności i stopach odsetek za opóźnienia w płatnościach – loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux taux intérêts retard).

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Link otworzy się w nowym oknieLEGILUX

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Węgry

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Wysokość odsetek ustawowych określono w §6:47 kodeksu cywilnego (ustawa nr V z 2013 r.), w którym ustanawia się powiązanie z zasadami banku centralnego dotyczącymi stóp procentowych. Wysokość odsetek ustawowych naliczanych od zadłużenia wyrażonego w HUF opiera się na podstawowej stopie procentowej banku centralnego, którą ustala Rada Pieniężna Narodowego Banku Węgier. W przypadku zadłużenia wyrażonego w walucie obcej stawka odsetek ustawowych odpowiada podstawowej stopie procentowej, którą ustala bank centralny emitujący daną walutę, a w przypadku braku takiej podstawowej stopy procentowej – stopie procentowej rynku pieniężnego.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Podstawę prawną naliczania odsetek ustawowych stanowi kodeks cywilny, w którym definiuje się odsetki jako kwotę naliczaną za korzystanie z kapitału innej osoby, jaką dłużnik musi zapłacić w przypadku każdego rodzaju zadłużenia, o ile nie uzgodniono inaczej. Odsetki ustawowe mające zastosowanie do zadłużenia nalicza się co pół roku kalendarzowego. Stopa procentowa obowiązująca pierwszego dnia odnośnego półrocza kalendarzowego ma zastosowanie do całego okresu danego półrocza kalendarzowego niezależnie od jakichkolwiek zmian podstawowej stopy procentowej banku centralnego w tym półroczu.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, kodeks cywilny można znaleźć w Link otworzy się w nowym oknienarodowej bazie aktów prawnych (Nemzeti Jogszabálytár). Informacje na temat podstawowej stopy procentowej banku centralnego dostępne są na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Narodowego Banku Węgier.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Malta

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W maltańskim prawie nie występuje termin „odsetki ustawowe”; zamiast niego stosuje się termin „odsetki za opóźnienie w płatnościach” (legal interest for late payment). Wyrażenie to znajduje się w maltańskim kodeksie spółek handlowych, w którym definiuje się ten termin jako „odsetki proste za opóźnienie w płatnościach w wysokości równej stopie referencyjnej powiększonej o 8 procent (8%)”.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

W maltańskim prawie przewiduje się tylko jedną stawkę odsetek wynoszącą osiem procent (8%). Jej postawę prawną stanowi kodeks spółek handlowych – rozdział 13 Zbioru praw Malty, w szczególności jego tytuł II, podtytuł IA.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Wierzyciel ma prawo do odsetek za opóźnienie w płatnościach od dnia następującego po dacie wymagalności lub po zakończeniu wyznaczonego w umowie terminu na dokonanie płatności. Jeżeli w umowie nie ustalono daty wymagalności ani terminu na dokonanie płatności, wierzyciel ma prawo do odsetek za opóźnienie w płatnościach po upływie dowolnego z następujących terminów:

  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury przez dłużnika;
  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania towarów lub wyświadczenia usług, jeżeli data otrzymania faktury jest niepewna;
  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania towarów lub wyświadczenia usług, jeżeli dłużnik otrzyma fakturę przed otrzymaniem towarów lub wyświadczeniem usług przez wierzyciela;
  • trzydziestu dni od dnia, w którym zgodnie z prawem lub postanowieniami umowy produkt musi zostać sprawdzony lub zweryfikowany, a dłużnik otrzymał fakturę przed dniem lub w dniu przeprowadzenia takiego sprawdzenia lub takiej weryfikacji.

Stopą referencyjną mającą zastosowanie w pierwszym półroczu danego roku jest stopa obowiązująca w dniu 1 stycznia tego roku, a w drugim półroczu danego roku – stopa obowiązująca w dniu 1 lipca danego roku.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Maltański kodeks spółek handlowych, Link otworzy się w nowym oknierozdział 13 Zbioru praw Malty, jest dostępny bezpłatnie online.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Niderlandy

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W Niderlandach stosuje się odsetki ustawowe. Są to odsetki, których wierzyciel może zgodnie z prawem wymagać w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Istnieje różnica między odsetkami ustawowymi w przypadku transakcji niehandlowych (art. 119 księgi 6 kodeksu cywilnego) a odsetkami ustawowymi w przypadku transakcji handlowych (art. 119a księgi 6 kodeksu cywilnego).

Odsetki ustawowe w przypadku transakcji niehandlowych mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z osobami fizycznymi lub konsumentami.

Odsetki ustawowe w przypadku transakcji handlowych mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawka odsetek ustawowych w przypadku transakcji niehandlowych wynosi 2%. Stawka odsetek ustawowych w przypadku transakcji handlowych wynosi 8%.

Stawki odsetek ustawowych mogą się zmieniać.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Austria

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Wysokość odsetek ustawowych reguluje §1000 austriackiego kodeksu cywilnego (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego reguluje §1333 ABGB i §456 austriackiego kodeksu spółek handlowych (Unternehmensgesetzbuch, UGB) w odniesieniu do czynności prawnych w ramach transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a osobami prawnymi prawa publicznego.

Przepisy §1000 ABGB mają zastosowanie do odsetek „wymaganych na mocy prawa lub których wysokości nie określono”. Ponadto §1000 ust. 2 ABGB określa przypadki, w których można naliczyć odsetki od odsetek (odsetki składane).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z §1000 ust. 1 ABGB odsetki ustawowe wynoszą cztery procent rocznie. Dotyczy to również ustawowych odsetek od zadłużenia przeterminowanego zgodnie z §1333 ust. 1 ABGB w związku z §1000 ust. 1 ABGB. Wspomniana stawka odsetek ma również zastosowanie do jednostronnych transakcji handlowych.

W przypadku czynności prawnych w ramach transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a osobami prawnymi prawa publicznego stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości 9,2 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej stosuje się do opóźnienia w zapłacie zaległych wierzytelności zgodnie z §456 UGB. Podstawową stopą procentową dla danego półrocza jest stopa obowiązująca pierwszego dnia kalendarzowego tego okresu. Informacje na temat podstawowej stopy procentowej dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Austrii pod adresem http://www.oenb.at w zakładce „Usługi” / „Stopy procentowe i kursy wymiany”.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Zgodnie z §1000 ust. 2 ABGB wierzyciel może naliczyć odsetki od wierzytelności pieniężnej, jeżeli strony wyraźnie się na to zgodziły. Nawet w razie braku takiego porozumienia między stronami odsetki składane w wysokości czterech procent rocznie można naliczyć od dnia wszczęcia postępowania (od dnia doręczenia pozwu pozwanemu), jeżeli powództwo dotyczy należnych odsetek. Prawo austriackie nie zabrania naliczania odsetek składanych.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Wyżej wymienione przepisy austriackiego kodeksu cywilnego oraz austriackiego kodeksu spółek handlowych (w języku niemieckim) są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej austriackiego Urzędu Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt) pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ris.bka.gv.at w zakładce „Bundesrecht”/„Bundesrecht konsolidiert”.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Polska

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Zgodnie z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm., dalej jako KC) odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do odsetek za opóźnienie, zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 359 ust. 2 KC, odsetki ustawowe określone są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych. Aktualnie, na podstawie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.

Natomiast odsetki w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 118), a wysokość określa każdorazowo obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Aktualnie, na podstawie obwieszczenia z dnia 14 stycznia 2019 r., poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,50% w stosunku rocznym.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Informacje dotyczące aktualnej wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w tym stopy referencyjnej, dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego, pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rozwoju (w odniesieniu do transakcji handlowych) dotyczące wysokości odsetek ustawowych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Odsetki ustawowe - Portugalia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe

Tak, w portugalskich przepisach przewiduje się instytucję odsetek ustawowych.

Odsetki mogą zostać określone przez strony lub ustanowione w przepisach prawa. Jeżeli określiły je strony, nazywa się je odsetkami umownymi. Jeżeli są ustanowione w przepisach prawa, nazywa się je odsetkami ustawowymi.

Odsetki umowne i ustawowe mogą mieć charakter cywilnoprawny lub handlowy.

Cel odsetek

Ogólnie rzecz ujmując, istnieją dwa rodzaje odsetek: odsetki kapitałowe (np. odsetki należne z tytułu pożyczki) oraz odsetki karne (np. odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania).

Odsetki ustawowe za zwłokę

Jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, co do zasady odszkodowanie należne z tytułu zwłoki odpowiada odsetkom ustawowym naliczonym od dnia, w którym dłużnik dopuścił się zwłoki. Zobowiązanie pieniężne oznacza zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiej strony.

Moment powstania zwłoki

Uznaje się, że dłużnik pozostaje w zwłoce, jeżeli został zawiadomiony drogą sądową lub pozasądową o obowiązku wykonania zobowiązania.

Istnieją jednak trzy przypadki, w których uznaje się, że dłużnik pozostaje w zwłoce, nawet jeżeli nie zawiadomiono go o tym obowiązku:

  1. jeżeli termin wykonania zobowiązania był oznaczony;
  2. jeżeli zobowiązanie powstało w wyniku czynności niezgodnej z prawem;
  3. jeżeli dłużnik świadomie unika odebrania zawiadomienia; w tym przypadku uznaje się, że dłużnika zawiadomiono o obowiązku wykonania zobowiązania w dniu, w którym w normalnej sytuacji doręczono by mu zawiadomienie.

Jeżeli dług jest niepłynny, zwłoka nie powstaje, dopóki dług nie stanie się płynny, chyba że winę za brak płynności ponosi dłużnik. Jeżeli dłużnik jest odpowiedzialny za czynność niezgodną z prawem lub za ryzyko, uznaje się, że pozostaje w zwłoce od dnia, w którym otrzymał formalne zawiadomienie, chyba że dopuścił się już zwłoki w rozumieniu pierwszej części niniejszego akapitu.

Wygaśnięcie lub cesja wierzytelności odsetkowej

Od momentu jej powstania wierzytelność odsetkowa nie jest koniecznie zależna od wierzytelności głównej. Każdą z nich można przenieść lub umorzyć niezależnie od drugiej.

Zaliczenie płatności częściowych

W przepisach krajowych ustanawia się następujące zasady w odniesieniu do zaliczania płatności:

(i) jeżeli oprócz kwoty głównej dłużnik musi zapłacić koszty lub odsetki lub musi wypłacić wierzycielowi odszkodowanie za zwłokę, płatność, która nie jest wystarczająca do pokrycia całej kwoty, zostanie zaliczona na poczet kosztów, odszkodowania, odsetek i kwoty głównej, w podanej kolejności;

(ii) zaliczenia na poczet kwoty głównej należy dokonać w ostatniej kolejności, chyba że wierzyciel postanowi inaczej.

Odsetki od odsetek

W niektórych przypadkach można naliczyć odsetki karne od odsetek zwykłych (odsetki składane).

Aby można było naliczyć kolejne odsetki od odsetek, musi nastąpić jedna z sytuacji, które opisano poniżej.

1.   Dłużnik musi zostać zawiadomiony drogą sądową o konieczności dokonania kapitalizacji odsetek albo zapłaty odsetek pod groźbą ich kapitalizacji.

Kapitalizacji mogą podlegać wyłącznie odsetki odpowiadające minimalnemu okresowi jednego roku. Wspomniane ograniczenia dotyczące odsetek składanych nie mają zastosowania, jeżeli są one sprzeczne z przepisami szczególnymi lub praktykami stosowanymi w sektorze (np. w przypadku gdy kredyty przyznane przez instytucje finansowe podlegają przepisom szczególnym).

W krajowym orzecznictwie stwierdza się, że nie można naliczać odsetek karnych od odsetek karnych. W związku z tym co do zasady niedozwolone jest naliczanie odsetek od odsetek ustawowych należnych w wyniku zwłoki w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Fakt ten pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich wariacji wykładni w tym względzie zawartych w orzecznictwie i przewidzianej w prawie możliwości zastosowania obligatoryjnej kary pieniężnej w sytuacji gdy zapłata danej kwoty pieniężnej została zasądzona wyrokiem sądu.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawki odsetek ustawowych są różne w zależności od tego, czy odnoszą się one do odsetek cywilnoprawnych czy handlowych.

Cywilnoprawne odsetki ustawowe

Cywilnoprawne odsetki ustawowe są określone wspólnym zarządzeniem (Portaria) Ministrów Sprawiedliwości i Finansów zgodnie z art. 559 ust. 1 portugalskiego kodeksu cywilnego (Código Civil). W grudniu 2015 r. (czas sporządzenia niniejszego arkusza informacyjnego) stawki odsetek cywilnoprawnych regulowało zarządzenie nr 291/03 z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Handlowe odsetki ustawowe

Handlowe odsetki ustawowe są zazwyczaj należne z tytułu kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwa handlowe (prowadzące działalność indywidualnie lub w grupie) oraz w szczególności w odniesieniu do tych rodzajów kredytów, o których mowa w przywołanym poniżej dekrecie z mocą ustawy nr 62/2013 z dnia 10 maja 2013 r.

Handlowe odsetki ustawowe są określone wspólnym zarządzeniem Ministrów Sprawiedliwości i Finansów zgodnie z art. 102 ust. 3–5 portugalskiego kodeksu spółek handlowych (Código Comercial). W chwili sporządzenia niniejszego arkusza informacyjnego, czyli w grudniu 2015 r., ustalanie wysokości odsetek handlowych regulowało zarządzenie nr 277/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., zgodnie z którym stawki odsetek handlowych ustala się co pół roku.

Wysokość każdej ze stawek odsetek handlowych, o których mowa w zarządzeniu nr 277/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., jest ustalana w obwieszczeniu Dyrekcji Generalnej ds. Skarbu Państwa i Finansów (Direcção Geral do Tesouro e Finanças) publikowanym w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej (Diário da República), seria II, dnia 15 stycznia i 15 lipca każdego roku.

Zarządzenie nr 277/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. określa dwie stawki handlowych odsetek karnych, które różnią się w zależności od tego, jakiego rodzaju transakcji dotyczą:

  1. pierwszą z nich jest stawka odsetek mająca zastosowanie do zwłoki w płatnościach odnoszących się do transakcji handlowych zawieranych między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 62/2013 z dnia 10 maja 2013 r.;
  2. drugą z nich jest dodatkowa stawka odsetek karnych mająca zastosowanie do innych operacji, która odnosi się do kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa handlowe (prowadzące działalność indywidualnie lub w grupie) zgodnie z art. 102 ust. 3 portugalskiego kodeksu spółek handlowych.

Wysokość odsetek ustawowych, zarówno cywilnoprawnych, jak i handlowych, zmienia się w czasie. Z tego powodu podczas obliczania odsetek należy uwzględnić różne stawki obowiązujące w odniesieniu do każdej części okresu zwłoki.

Ze względów praktycznych w niniejszym arkuszu informacyjnym jest mowa jedynie o stawkach odsetek ustawowych obowiązujących w ostatnich latach. Treść niniejszego arkusza informacyjnego ma charakter wyłącznie informacyjny. Należy zapoznać się z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie w danym przypadku.

Obligatoryjne odsetki dodatkowe w wysokości 5% dodaje się do należnych odsetek ustawowych, jeżeli zapłata danej kwoty pieniężnej została zasądzona wyrokiem sądu. W tym przypadku odsetki w wysokości 5% rocznie automatycznie staną się wymagalne – bez konieczności wydania przez sąd jakiegokolwiek postanowienia w tym zakresie – licząc od daty uprawomocnienia się wyroku. Obligatoryjną karę pieniężną dodaje się w stosownych przypadkach do odsetek karnych lub do kwoty należnego odszkodowania zgodnie z art. 829a ust. 4 portugalskiego kodeksu cywilnego.

Stawki odsetek ustawowych od dnia 5 sierpnia 1980 r. do chwili obecnej:

Od dnia 5 sierpnia 1980 r. do dnia 22 maja 1983 r.
((1 021 dni) – dekret z mocą ustawy nr 200-C/80 z dnia 24 czerwca 1980 r. oraz zarządzenie nr 447/80 z dnia 31 lipca 1980 r.)

15%

Od dnia 23 maja 1983 r. do dnia 28 kwietnia 1987 r.
((1 437 dni) – zarządzenie nr 581/83 z dnia 18 maja 1983 r.)

23%

Od dnia 29 kwietnia 1987 r. do dnia 29 września 1995 r.
((3 076 dni) – zarządzenie nr 339/87 z dnia 24 kwietnia 1987 r.)

15%

Od dnia 30 września 1995 r. do dnia 16 kwietnia 1999 r.
((1 295 dni) – zarządzenie nr 1171/95 z dnia 25 września 1995 r.)

10%

Od dnia 17 kwietnia 1999 r. do dnia 30 kwietnia 2003 r.
((1 475 dni) – zarządzenie nr 263/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r.)

7%

Od dnia 1 maja 2003 r.
(zarządzenie nr 291/03 z dnia 8 kwietnia 2003 r.)

4%

Stawki handlowych odsetek ustawowych od dnia 28 września 1995 r. do chwili obecnej:

Od dnia 28 września 1995 r. do dnia 16 kwietnia 1999 r.
(zarządzenie nr 1167/95 z dnia 23 września 1995 r.)

15%

Od dnia 17 kwietnia 1999 r. do dnia 30 września 2004 r.
(zarządzenie nr 262/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r.)

12%

Od dnia 1 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
(obwieszczenie Dyrekcji Generalnej ds. Skarbu Państwa (Direcção-Geral do Tesouro, „DGT”) nr 10097/04 z dnia 30 października 2004 r.)

9,01%

Pierwsza połowa 2005 r.
(zarządzenie nr 597/2005 z dnia 19 lipca oraz obwieszczenie DGT 310/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r.)

9,09%

Druga połowa 2005 r.
(zarządzenie nr 6923/2005 z dnia 25 lipca 2005 r.)

9,05%

Pierwsza połowa 2006 r.
(obwieszczenie DGT nr 240/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.)

9,25%

Druga połowa 2006 r.
(obwieszczenie DGT nr 7706/2006 z dnia 10 lipca 2006 r.)

9,83%

Pierwsza połowa 2007 r.
(obwieszczenie DGT nr 191/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r.)

10,58%

Druga połowa 2007 r.
(obwieszczenie Dyrekcji Generalnej ds. Skarbu Państwa i Finansów (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, „DGTF”) nr 13665/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.)

11,07%

Pierwsza połowa 2008 r.
(obwieszczenie DGTF nr 2152/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r.)

11,20%

Druga połowa 2008 r.
(obwieszczenie DGTF nr 19995/2008 z dnia 14 lipca 2008 r.)

11,07%

Pierwsza połowa 2009 r.
(obwieszczenie DGTF nr 1261/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.)

9,50%

Druga połowa 2009 r.
(obwieszczenie DGTF nr 12184/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.)

8%

Pierwsza połowa 2010 r.
(obwieszczenie DGTF nr 597/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r.)

8%

Druga połowa 2010 r.
(obwieszczenie DGTF nr 13746/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.)

8%

Pierwsza połowa 2011 r.
(obwieszczenie DGTF nr 2284/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.)

8%

Druga połowa 2011 r.
(obwieszczenie DGTF nr 14190/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.)

8,25%

Pierwsza połowa 2012 r.
(obwieszczenie DGTF nr 692/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.)

8%

Druga połowa 2012 r.
(obwieszczenie DGTF nr 9944/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.)

8%

Pierwsza połowa 2013 r.
(obwieszczenie DGTF nr 584/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.)

7,75%

Druga połowa 2013 r.
operacje podlegające dekretowi z mocą ustawy (Decreto-lei) nr 62/2013
(obwieszczenie DGTF nr 11617/2013 z dnia 17 września 2013 r.)

8,50%

Inne operacje
(obwieszczenie DGTF nr 10478/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.)

7,50%

Pierwsza połowa 2014 r.
operacje podlegające dekretowi z mocą ustawy nr 62/2013

8,25%

Inne operacje
(obwieszczenie DGTF nr 1019/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.)

7,25%

Druga połowa 2014 r.
operacje podlegające dekretowi z mocą ustawy nr 62/2013

8,15%

Inne operacje
(obwieszczenie DGTF nr 8266/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.)

7,15%

Pierwsza połowa 2015 r.
operacje podlegające dekretowi z mocą ustawy nr 62/2013

8,05%

Inne operacje
(obwieszczenie DGTF nr 563/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.)

7,05%

Druga połowa 2015 r.
operacje podlegające dekretowi z mocą ustawy nr 62/2013

8,05%

Inne operacje
(obwieszczenie DGTF nr 7758/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.)

7,05%

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Dodatkowe informacje na ten temat obliczania wysokości odsetek ustawowych można uzyskać na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Skarbu Państwa i Finansów Ministerstwa Finansów.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dostęp online do strony internetowej, o której mowa w odpowiedzi na pyt. 3, jest bezpłatny.

Uwaga

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu informacyjnym mają ogólny charakter i nie są wyczerpujące. Nie są one wiążące dla punktu kontaktowego, europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sądów ani żadnych innych podmiotów. Skorzystanie z arkusza nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z obowiązującymi przepisami.

Ostatnia aktualizacja: 28/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Rumunia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Rozporządzenie rządowe nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulujące niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym ustanawia system prawny dotyczący:

- kapitałowych odsetek ustawowych (tj. odsetek należnych od dłużnika od kwoty, którą jest on zobowiązany zapłacić w wyznaczonym terminie, obliczonych od kwoty należnej za okres poprzedzający termin wymagalności); oraz

- karnych odsetek ustawowych (tj. odsetek należnych od dłużnika od kwoty, którą jest on zobowiązany zapłacić z tytułu niewykonania tego zobowiązania przed upływem terminu wymagalności).

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia rządowego nr 13/2011, jeżeli od zobowiązania płatniczego nalicza się odsetki kapitałowe lub karne, w zależności od przypadku, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi oraz w braku wyraźnego postanowienia umownego co do wysokości takich odsetek, odsetki należy uiścić w wysokości przewidzianej w ustawie dla każdego ich rodzaju.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Przepisami stanowiącymi podstawę systemu prawnego dotyczącego odsetek kapitałowych/karnych/ustawowych/umownych są art. 3–5 rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym:

Artykuł 3 – (1) Wysokość kapitałowych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej Narodowego Banku Rumunii (Banca Națională a României), którą jest stopa procentowa odzwierciedlająca politykę pieniężną ustanowiona decyzją Rady Dyrektorów Narodowego Banku Rumunii.

(2) Wysokość karnych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej powiększonej o 4 punkty procentowe.

(21) W odniesieniu do transakcji między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a instytucjami zamawiającymi wysokość karnych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej powiększonej o 8 punktów procentowych.

(3) W stosunkach prawnych, które nie wynikają z działalności przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy nr 287/2009 – Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, wysokość odsetek ustawowych ustala się zgodnie z ust. 1 i 2, pomniejszając ją o 20%.

(4) Referencyjną stopę procentową Narodowego Banku Rumuni publikuje Narodowy Bank Rumunii w części I Dziennika Urzędowego Rumunii, ilekroć nastąpi zmiana stopy procentowej odzwierciedlającej politykę pieniężną.

Artykuł 4 – W stosunkach prawnych ze skutkami z elementem transgranicznym, w odniesieniu do których ma zastosowanie rumuńskie prawo, a płatność ma zostać dokonana w walucie obcej, odsetki ustawowe wynoszą 6% rocznie.

Artykuł 5 – (1) W stosunkach prawnych, które nie wynikają z działalności przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy nr 287/2009 – Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, stopa procentowa nie może przekraczać wysokości odsetek ustawowych o ponad 50% rocznie.

(2) Każda klauzula niezgodna z przepisami ust. 1 jest nieważna. W takim przypadku wierzyciel traci prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych.

(3) Ważność wysokości odsetek umownych określa się przez odniesienie do odsetek ustawowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy”.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym stanowi, że wysokość odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej Narodowego Banku Rumunii, którą jest stopa procentowa odzwierciedlająca politykę pieniężną ustanowiona decyzją Rady Dyrektorów Narodowego Banku Rumunii. Opublikowano ją na stronie internetowej Narodowego Banku Rumunii pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

W odniesieniu do obliczania wysokości odsetek ustawowych w różnych przypadkach zob. odpowiedź powyżej.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, w języku rumuńskim, w przypadku rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym. Zobacz strona internetowa Narodowego Banku Rumunii pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Tak, w języku angielskim w odniesieniu do referencyjnej stopy procentowej Narodowego Banku Rumunii (BNR). Zobacz strona internetowa Narodowego Banku Rumunii pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Ostatnia aktualizacja: 29/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Słowenia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Pojęcie odsetek jest zdefiniowane w art. 374 kodeksu zobowiązań (Obligacijski zakonik)[Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii (Uradni list RS, UL RS) nr Link otworzy się w nowym oknie97/07 – oficjalny tekst jednolity – oraz Link otworzy się w nowym oknie64/16 – orzeczenie Sądu Konstytucyjnego], zgodnie z którym dłużnik, oprócz kwoty głównej, zobowiązany jest do zapłaty odsetek, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub z umowy między wierzycielem a dłużnikiem.

Jeżeli dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania pieniężnego, zgodnie z art. 378 ust. 1 kodeksu zobowiązań, jest on również zobowiązany do zapłaty odsetek (oprócz kwoty głównej).

Odsetki umowne reguluje art. 382 kodeksu zobowiązań, zgodnie z którym umawiające się strony mogą uzgodnić, że dłużnik zapłaci odsetki umowne (oprócz kwoty głównej) za okres rozpoczynający się w momencie powstania zobowiązania pieniężnego i trwający do momentu, w którym zobowiązanie staje się wymagalne.

W Słowenii odsetki składane są zabronione, co oznacza, że nie można naliczać odsetek od odsetek należnych, ale jeszcze niezapłaconych, chyba że przepisy stanowią inaczej. W związku z powyższym postanowienie umowne, zgodnie z którym należy naliczyć odsetki od niezapłaconych należnych odsetek, jest nieważne. W umowie można jednak przewidzieć możliwość zwiększenia stawki odsetek, jeżeli dłużnik nie zapłaci należnych odsetek w terminie.

Art. 27a ustawy o ochronie konsumentów (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS nr 98/04 – oficjalny tekst jednolity, nr 114/06 – ustawa o wprowadzeniu euro, nr 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 oraz 19/15) stanowi jednak, że niezależnie od przepisów ogólnych w zakresie zobowiązań w przypadku opóźnienia w płatności przez konsumenta umawiające się strony nie mogą uzgodnić stosowania wyższych stawek odsetek niż stawki określone w kodeksie zobowiązań.

Zgodnie z kodeksem zobowiązań, jeżeli uzgodniona wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego lub odsetek umownych przekracza 50%, umowę taką uznaje się za lichwiarską, chyba że wierzyciel jest w stanie wykazać, iż nie wykorzystał niepewnej lub trudnej sytuacji finansowej dłużnika, jego niewystarczającego doświadczenia, nieostrożności lub uzależnienia, lub że korzyść, którą uzyskał na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, nie jest w oczywisty sposób nieproporcjonalna do jego wkładu lub do wkładu, który zobowiązał się wnieść. Przepis ten nie ma zastosowania do umów handlowych, tj. umów zawartych między podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorstwami i innymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Art. 378 ust. 2 kodeksu zobowiązań stanowi, że wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego wynosi 8% rocznie, chyba że przepisy stanowią inaczej. Zgodnie z art. 379 kodeksu zobowiązań wierzyciel i dłużnik mogą uzgodnić stosowanie wyższej lub niższej stawki odsetek od zadłużenia przeterminowanego niż stawka określona w przepisach (umownie ustalona stawka odsetek). Jak już podkreślono, nie można uzgodnić stosowania wyższej stawki odsetek od zadłużenia przeterminowanego w przypadku opóźnienia w płatności przez konsumenta, który jest stroną umowy.

Ustawą szczególną regulującą wysokość odsetek jest ustawa o wysokości odsetek od zadłużenia przeterminowanego (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS nr 11/07 – oficjalny tekst jednolity). Art. 2 tej ustawy stanowi, że uwzględniając art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z dnia 8 sierpnia 2000 r., s. 35), wysokość ustawowych odsetek od zadłużenia przeterminowanego jest równa referencyjnej stopie procentowej powiększonej o 8 punktów procentowych. Wysokość odsetek ustawowych ma zastosowanie przez okres sześciu miesięcy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia lub 1 lipca. Referencyjną stopą procentową jest stopa procentowa zastosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących, które Bank przeprowadził przed pierwszym dniem odnośnego półrocza. Minister właściwy do spraw finansów publikuje stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz jej zmiany w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii. Wysokość ustawowych odsetek od zadłużenia przeterminowanego, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. przez okres sześciu miesięcy, wynosi 8%.

Wysokość odsetek umownych jest określona w art. 382 kodeksu zobowiązań. W szczególności w przypadkach, w których uzgodniono, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek umownych, ale nie uzgodniono ich faktycznej wysokości ani terminu wymagalności, roczna stawka odsetek wynosi 6%, a odsetki stają się wymagalne jednocześnie z kwotą główną. Odsetki umowne przestają być naliczane wówczas, gdy kwota zsumowanych należnych odsetek, których jeszcze nie zapłacono, przekroczy kwotę główną.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Informacje dotyczące podstawowej stopy procentowej i stawki odsetek od zadłużenia przeterminowanego dostępne są również na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Banku Słowenii.

Wstępnych obliczeń odsetek można dokonać na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego Republiki Słowenii.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Link otworzy się w nowym oknieKodeks zobowiązań Republiki Słowenii

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o wysokości odsetek ustawowych od zadłużenia przeterminowanego

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o ochronie konsumentów

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Odsetki ustawowe - Słowacja

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego stanowią sankcję za opóźnienie w spłacie długu. Są one płatne oprócz długu i ustalane jako odsetek należnej kwoty. Zgodnie z prawem opóźnienie w spłacie zadłużenia zmienia zakres praw wierzyciela i obowiązków dłużnika, ponieważ prowadzi do powstania nowych praw i obowiązków poza obowiązkiem spłaty zadłużenia bez względu na to, czy opóźnienie wynika z winy dłużnika.

Jeżeli chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie, w prawie słowackim istnieje rozróżnienie między odsetkami od zadłużenia przeterminowanego przewidzianymi w art. 517 ust. 2 ustawy nr 40/1964 – kodeks cywilny (Občianský zákonník) a odsetkami od zadłużenia przeterminowanego przewidzianymi w art. 369 kodeksu spółek handlowych (Obchodný zákonník). Przepisy prawa cywilnego nie przewidują możliwości uzgodnienia stawki odsetek od zadłużenia przeterminowanego w drodze umowy, tj. umawiające się strony nie mogą ustalić stawki wyższej niż stawka przewidziana przez przepisy prawa. W prawie handlowym preferuje się natomiast zawieranie przez przedsiębiorstwa umów w tej sprawie. Jeżeli strony nie ustaliły takiej stawki, wierzyciel ma prawo dochodzić odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości ustawowej.

Odsetki ustawowe są zatem po prostu odsetkami za opóźnienie, przy czym ich wysokość zależy od tego, czy chodzi o stosunki cywilnoprawne czy handlowe. Zgodnie z regulacjami prawa cywilnego odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą przewyższać stawki określonej przez przepisy prawa; w przypadku braku ustaleń umownych wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego – gdy wierzyciel dochodzi ich spłaty – zostaje ustalona automatycznie w wysokości ustawowej. Zgodnie z regulacjami prawa handlowego odsetki od zadłużenia przeterminowanego mogą być niższe lub wyższe od odsetek ustawowych, przy czym te ostatnie mają zastosowanie jedynie w braku ustaleń umownych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 517 ust. 2 kodeksu cywilnego ustawową stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego określono w rozporządzeniu nr 87/1995 (nariadenie č. 87/1995 Z.z.), przy czym jest ona o pięć punktów procentowych wyższa od stawki podstawowej Europejskiego Banku Centralnego w pierwszym dniu opóźnienia w spłacie zadłużenia. A zatem do stawki podstawowej EBC (tj. stawki dla podstawowych operacji refinansujących) dodaje się pięć punktów procentowych. Stawki odsetek EBC dla poszczególnych okresów są dostępne na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb. Stawka odsetek od zadłużenia przeterminowanego w pierwszym dniu opóźnienia ma zastosowanie przez cały okres opóźnienia, przy czym późniejsze korekty stawki podstawowej EBC nie wpływają na stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego.

Zgodnie z regulacjami prawa handlowego odsetki ustawowe reguluje art. 369 kodeksu spółek handlowych, w którym przewidziano, że w razie opóźnienia wierzyciel – jeżeli wywiązał się ze swoich zobowiązań ustawowych i umownych – ma prawo zażądać zapłaty odsetek od zadłużenia przeterminowanego według stawki określonej w umowie, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia dłużnika. Jak opisano powyżej, stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego w stosunkach handlowych można zmienić umownie. Nawet jeżeli odsetki od zadłużenia przeterminowanego zostały uzgodnione w drodze umowy, stawka musi być jednak zgodna z zasadą uczciwości kupieckiej. W przeciwnym razie prawo wynikające z tej umowy nie może być chronione, co oznacza, że nawet jeżeli stawka odsetek została ustalona w drodze umowy, sąd nie może zarządzić zapłaty odsetek w wysokości, która mogłaby naruszyć tę zasadę. Inny wyjątek stanowią długi wynikające z umowy konsumenckiej, w przypadku gdy konsument jest dłużnikiem – wówczas uzgodnione odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą przekraczać wysokości przewidzianej w prawie cywilnym.

Ponadto na podstawie właściwych przepisów w przypadku nieuzgodnienia stawki odsetek od zadłużenia przeterminowanego, dłużnik ma obowiązek zapłacić te odsetki w wysokości określonej przez rząd słowacki w rozporządzeniu nr 21/2013 (nariadenie č. 21/2013 Z.z.). Przepisy prawa zezwalają na stosowanie stałych i zmiennych odsetek od zadłużenia przeterminowanego. Stała stawka odsetek jest równa stawce podstawowej EBC w pierwszym dniu opóźnienia podwyższonej o dziewięć punktów procentowych; stawka ta ma zastosowanie przez cały okres opóźnienia w spłacie długu, przy czym późniejsze korekty stawki podstawowej EBC nie będą miały wpływu na stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego (dlatego też nazywa się ją stawką stałą). Zamiast stałej stawki odsetek wierzyciel może jednak zażądać od dłużnika zapłaty odsetek od zadłużenia przeterminowanego według stawki zmiennej, tj. stawki podstawowej EBC obowiązującej w pierwszym dniu danego półrocza kalendarzowego podwyższonej o osiem punktów procentowych. Jeżeli wierzyciel zdecyduje się na zmienne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, metoda obliczania odsetek (a zatem nie stawka ustalona w momencie wystąpienia opóźnienia, lecz metoda obliczania stawki) ma zastosowanie przez cały okres opóźnienia w spłacie długu. Zmienne odsetki od zadłużenia przeterminowanego oznaczają zatem, że stawka odsetek od zadłużenia przeterminowanego może zmieniać się wraz ze stawką podstawową EBC obowiązującą w pierwszym dniu danego półrocza kalendarzowego, tj. w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca. Stawki odsetek EBC w poszczególnych okresach są dostępne na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Metoda obliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego została jasno i zrozumiale określona w przepisach. Obowiązującą stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx). Jest ona również dostępna nieoficjalnie na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.najpravo.sk/, z której często korzystają słowaccy wierzyciele, dłużnicy i ich prawnicy. Strona ta umożliwia również łatwe obliczenie odsetek od zadłużenia przeterminowanego dzięki kalkulatorowi, który został opracowany specjalnie w tym celu.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Poza powyższymi hiperłączami właściwe przepisy ustawodawcze (kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych) i wykonawcze (rozporządzenia nr 87/1995 i 21/2013) w obecnym brzmieniu można znaleźć na stronach internetowych: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.zbierka.sk/ oraz Link otworzy się w nowym okniehttps://www.slov-lex.sk/domov

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Odsetki ustawowe - Finlandia

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W fińskim ustawodawstwie „odsetki ustawowe” oznaczają zarówno stawkę odsetek mającą zastosowanie do niespłaconego długu przed terminem wymagalności, jak i odsetki karne za opóźnienie w płatnościach. Obydwa rodzaje odsetek reguluje ustawa o odsetkach (633/1982). Obowiązek zapłacenia odsetek kapitałowych lub odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach reguluje ustawa o odsetkach, chyba że na dłużniku ciążą inne obowiązki lub co innego wynika z praktyki handlowej lub z przepisów prawa (§2 akapit pierwszy ustawy o odsetkach).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Odsetki należne od zadłużenia: dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający termin wymagalności zadłużenia (§3 akapit pierwszy ustawy o odsetkach). Można jednak uzgodnić, że odsetki są należne. Jeżeli uzgodniono, że odsetki są należne, natomiast nie ustalono ich wysokości, dłużnik płaci odsetki roczne zgodnie ze stopą referencyjną, o której mowa w §12 ustawy o odsetkach (§3 akapit drugi ustawy o odsetkach).

W przypadku zawieranych przez konsumentów umów o kredyt konsumencki na cele prywatne zastosowanie mają również przepisy rozdziału 7, a konkretnie §17a ustawy o ochronie konsumentów (38/1978), który stanowi, że jeżeli kwota kredytu lub limitu kredytowego jest niższa niż 2 000 euro, rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu nie może przekroczyć stopy referencyjnej, o której mowa w §12 ustawy o odsetkach, powiększonej o 50 punktów procentowych.

Odsetki karne za opóźnienie w płatnościach: w przypadku umów objętych zakresem stosowania ustawy o warunkach płatności w ramach umów handlowych (30/2013) odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach są o osiem punktów procentowych wyższe niż stopa referencyjna obowiązująca w danym okresie (§4a akapit pierwszy ustawy o odsetkach), tj. obecnie 8,0% (dane na jesień 2017 r.). W przypadku innych umów ustawowe odsetki karne za opóźnienie w płatnościach są o siedem punktów procentowych wyższe niż stopa referencyjna obowiązująca w danym okresie (§4 ustawy o odsetkach), tj. obecnie 7,0% (dane na jesień 2017 r.).

W odniesieniu do zadłużenia konsumenckiego przepisy ustawy o odsetkach odnoszące się do odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można uzgodnić stosowania wyższej stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach (§2 akapit drugi ustawy o odsetkach). W przypadku innego rodzaju zadłużenia istnieje możliwość uzgodnienia stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach. Jeżeli chodzi o umowy objęte zakresem stosowania ustawy o warunkach płatności w ramach umów handlowych, możliwe jest jednak uzgodnienie, że wierzyciel nie ma prawa do naliczania odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach, a jeżeli dłużnik jest podmiotem zamawiającym, nie można uzgodnić stosowania niższej stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach niż stawka ustalona zgodnie z §4a akapit pierwszy ustawy o odsetkach (§8 ustawy o warunkach płatności w przypadku umów handlowych).

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Stopą referencyjną, o której mowa w ustawie o odsetkach, jest stopa procentowa zastosowana przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem kalendarzowym każdego półrocza zaokrąglona w górę do najbliższej połowy punktu procentowego (§12 ustawy o odsetkach).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Nieoficjalne tłumaczenie ustawy o odsetkach na język angielski można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Fińską i szwedzką wersję językową ustawy można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Ustawę o warunkach płatności w ramach umów handlowych można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Ustawę o ochronie konsumentów można znaleźć pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Odsetki ustawowe - Szwecja

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Przepisy dotyczące odsetek zawiera ustawa o odsetkach (räntelagen, 1975:635). Przepisy te mają zastosowanie w razie braku innych porozumień umownych, ustaleń lub przepisów szczególnych. Ustawa stanowi jednak, że niektóre postanowienia umowne są nieważne.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Roszczenia o zwrot

W przypadku roszczenia o zwrot zapłaconej kwoty, na przykład z powodu naruszenia umowy, stawką odsetek jest stopa referencyjna (która w lutym 2016 r. wynosiła 0%) powiększona o dwa punkty procentowe. Odsetki są należne od dnia, w którym dokonano płatności, do dnia spłaty włącznie albo, jeżeli nie dokonano spłaty w wyznaczonym czasie, do dnia, od którego odsetki stają się wymagalne zgodnie z przepisami dotyczącymi zaległych wierzytelności, włącznie.

Zaległe wierzytelności

Wysokość odsetek od zaległych wierzytelności jest równa stopie referencyjnej (0% w lutym 2016 r.) powiększonej o osiem punktów procentowych. Zastosowanie mają zasady ogólne opisane poniżej.

a) Jeżeli termin wymagalności był ustalony z wyprzedzeniem, odsetki od wierzytelności są należne od tego dnia.

b) Jeżeli podstawą roszczenia jest spoczywający na danej osobie obowiązek rozliczenia się ze środków pieniężnych, które otrzymała od głównego zobowiązanego lub od osoby trzeciej, odsetki nalicza się od dnia rozliczenia lub, jeżeli go nie dokonano, od dnia, w którym należało go dokonać.

c) W przypadku zaległych wierzytelności innego rodzaju co do zasady odsetki są należne od trzydziestego dnia od wysłania przez wierzyciela faktury lub przekazania w inny sposób wezwania do zapłaty określonej kwoty wraz ze wskazaniem, że niedokonanie płatności będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty odsetek. Dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający otrzymanie faktury lub wezwania do zapłaty.

W transakcjach handlowych między przedsiębiorcami odsetki są należne bez względu na to, czy wezwanie do zapłaty zawiera wskazanie, że niedokonanie płatności będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty odsetek. To samo dotyczy sytuacji, w której w ramach swoich transakcji handlowych przedsiębiorca ma roszczenie względem organu publicznego lub innego podmiotu publicznego z tytułu dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług.

W przypadku roszczenia o odszkodowanie (skadestånd) lub innej podobnej rekompensaty, wysokości którego nie można ustalić bez przeprowadzenia dalszego postępowania, odsetki nalicza się od należnej kwoty począwszy od trzydziestego dnia po wystosowaniu przez wierzyciela wezwania do zapłaty i przedstawieniu przez niego oświadczenia dotyczącego zasadnych roszczeń względem dłużnika. Dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający otrzymanie wezwania i oświadczenia.

Niezależnie od jakichkolwiek innych przepisów odsetki od zaległych wierzytelności zawsze nalicza się nie później niż od dnia złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty (betalningsföreläggande) lub wezwania do stawienia się przed sądem (stämning i mål) w powództwie dotyczącym zapłaty wierzytelności.

Jeżeli roszczenie dotyczy odszkodowania z tytułu umyślnego naruszenia prawa, a żądane odszkodowanie nie przybiera formy renty dożywotniej (livränta), odsetki nalicza się od dnia wyrządzenia szkody.

Roszczenia, z którymi wiążą się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności

Jeżeli z roszczeniem wiążą się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności, a płatności nie dokonano w wyznaczonym czasie, nadal stosuje się stawkę odsetek, którą stosowano przed upływem terminu wymagalności. Wysokość należnych odsetek nie może być jednak nigdy niższa niż stawka, która zostałaby uiszczona od zaległej wierzytelności, z którą nie wiązały się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności.

Korekta wysokości odsetek

Wysokość odsetek może zostać skorygowana, jeżeli dłużnik nie był w stanie dokonać płatności w wyznaczonym terminie z powodu choroby, bezrobocia lub innych podobnych okoliczności, na które nie miał wpływu, i byłoby nierozsądnie oczekiwać od niego zapłaty całej kwoty odsetek z tytułu powstałego opóźnienia.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Pod niniejszym linkiem znajduje się nieoficjalna wersja Link otworzy się w nowym oknieustawy o odsetkach (räntelagen).

Ostatnia aktualizacja: 23/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.