Sundenampakkumine

Francja

Autor treści:
Francja

1. Arestitud vara reklaamimine ja hinnakujundus

A. Sundmüügi ettevalmistavad meetmed

Sundvara müük on krediidiandja algatusel kohustuslikus korras reklaamitav:

  • kuvades koha, mis on üldsusele kohtu ruumides kergesti kättesaadav, viidatakse teates kasutatavale hoonele, esitades kokkuvõtliku kirjelduse (olemus, võimalik kasutusotstarve, kõik selle pindalaga seotud teadaolevad elemendid) ning märkides ära hinna.
  • kuvades kauba müümisel lihtsustatud teate,
  • arvamuse lisamine õigusajakirja kohalikuks levitamiseks.

Võlausaldaja võib omal vastutusel või kohtuniku loal teha täiendavaid kuulutusi.

Vallasvara sundmüüki reklaamitakse kohustuslikus korras, postitades selle omavalitsusüksuse linnavalitsusele, kuhu võlgnik jääb, ja müügikohas.

Täiendavat reklaami võib teha ettevõtja, kes teeb müügi oma veebisaidil või sundenammüüjate puhul kutseala asjakohastel veebisaitidel: Https://www.interencheres.com/ või ajakirjanduse,prospekti või kataloogi kaudu. See reklaam võib hõlmata kaupade kirjeldust ja nende hindamist.

Avalikul enampakkumisel müüki pandavad külmikud esitab müügi ajal enampakkumise korraldaja või müüki korraldav volitatud ettevõtja. Vara võib eelnevalt eksponeerida.

Konfiskeeritud hooneid võib külastada kohtuniku määratud kuupäevadel ja kellaaegadel (artikkel R.322-26 CPCE) ning külastamine toimub kohtuametniku abiga. Volikirjaga, mis sisaldab muu hulgas kohtuametniku müüdud kauba kirjeldust ja müügi põhitingimusi, võib vabalt tutvuda müügi eest vastutava kohtu kantseleis või teatavatel tingimustel seda taotleva õigusbüroo seadustes.

B. Oksjonite korraldamine ja läbiviimine:

Kinnisvara arestimise korral koostatakse müügitingimused võlausaldaja vastutusel, kes soovib: nimetatud kohus määrab seega kindlaks hinna suuruse, mida võlgnik võib siiski vaidlustada, kusjuures täitekohtunik peab tegema otsuse kohtuistungi lõpus.

Mis puudutab väärtpaberite arestimist, siis müüja määrab vabalt hinna, st hinna, millega kaup müüakse. Müüki teostav ettevõtja võib kasutada eksperdi teenuseid, kui kaupade kalkulatsioon seda nõuab.

Enampakkumise puhul antakse kinnisasi üle enampakkumise kõrgeimale pakkujale ja lõplikule pakkujale, märkides, et enampakkumised ei ole ajaliselt piiratud, vaid neid saab korraldada alles pärast kolme enampakkumist. Pakkumine ei tohi sõltuda tagatise või hoiuse deposiidist.

Vara sundvõõrandamise puhul on süsteemiks enampakkumiste süsteem, mille puhul iga enampakkumine peab hõlmama eelmist enampakkumist; enampakkumised peatatakse, kui viimasest enampakkumisest on möödunud 90 sekundit (koos visuaalsete ja usaldusväärsete vahenditega, mille abil üldsust iga kord teavitada).

Huvitatud isikud, kes soovivad enampakkumisel osaleda, peavad esitama oma advokaadile tagasivõtmatu pangatagatise või pangatšeki, mis on koostatud tingdeponeerimis- või hoiufondi järjekorras ja mis moodustab 10 % nõutavast hinnast (kuid summa ei või olla väiksem kui 3000 eurot). Kui see summa ei ole tunnistatud edukaks, tagastatakse see pakkujale pakkumismenetluse lõpus.

2. Müügitehingu tegemiseks volitatud kolmas isik

Enampakkumise korraldajad, notarid, vandeadvokaadid ja kohtutäiturid on ainsad spetsialistid, kellel on õigus korraldada vallasvara (eelkõige arestitud vallasvara) kohtulikku müüki avalikule enampakkumisele.

Kinnisvara müümine enampakkumisel toimub eranditult kohtu poolt.

3. Kohtute müügi liigid, mille suhtes saaks eeskirju kohaldada ainult osaliselt

Vabatahtlikud avalikud enampakkumised on võimalikud vabatahtlike enampakkumiste puhul, mille suhtes kohaldatakse palju paindlikumaid eeskirju kui enampakkumiste puhul. Kohaldatakse äriseadustiku artikleid L. 321-1 jj ning R. 321-1 jj. Vabatahtlik müük ei ole osa kohtulikust täitemenetlusest.

Kinnisvara puhul võib müügi korralduse teha kohtukutse alusel, kui tegemist on jagamata aktsiate omanike jagunemisega, või voliniku poolt, kui tegemist on omaniku vastu algatatud kollektiivse menetlusega. Mõlemal juhul on müügitingimused sätestatud müügiotsuses.

4. Teave riiklike kinnistusregistrite kohta

Mis puudutab omandiõigust, siis kinnistusraamat – haldus- ja maksudokument – võib anda võlausaldajale teavet võlgnikule kuuluva vara kohta omavalitsusüksuse territooriumil ja selle kooskõla kohta (kinnis- või hoonestamata hooned, kruntide mahutavus, iga toa olemus). Lisaks peavad maareklaami teenistused (riigi rahanduse peadirektoraadi haldusosakonnad) iga omavalitsusüksuse kohta ehitustoimikut, milles on iga omaniku nimel ja iga hoone kohta esitatud väljavõtted avaldatud dokumentidest, kirjeldades seega iga hoone õiguslikku olukorda.

Vallasvara osas annab sõidukite identifitseerimise süsteem (VRS) teavet mootorsõidukite registreerimistunnistuse omaniku perekonnaseisu kohta ja kahe ratta kohta seoses sõiduki registreerimisnumbri ja omadustega. On olemas riiklikud registrid laevade registreerimiseks (dekreetide koostamine), laevade registreerimiseks (registreerimisregister, transpordiministeeriumi hallatav arvutisüsteem) ja õhusõidukite registreerimiseks (registrit peab tsiviillennunduse eest vastutav ministeerium). Intellektuaalomandi õigused on loetletud riiklikus toimikus, mis on võlausaldajatele vahetult kättesaadav ja mis on INPI (riiklik intellektuaalomandi instituut) valduses. Avalikuks projitseerimiseks mõeldud kinematograafiateoste nimetused Prantsusmaal on loetletud riiklikus kino- ja audiovisuaalregistris, mida haldab maksuameti esindaja, ning kirjandusteoste nimetused, mille puhul on tehtud valikuõigus, on loetletud optsioonide registris.

Hoonete valdkonnas: kinnistusraamatut peab iga omavalitsus koos mitme dokumendiseeriaga (katastrikaart, katastriüksuse staatus, katastriüksus); elektrooniliselt hoitakse ainult katastriuuringut. Kinnistusraamatut peavad igas ringkonnakohtus kohalikud maa reklaamiteenistused (riiklik toimik puudub).

Mootorsõidukite puhul peab iga prefektuur registrit, kuid SIVid peavad riiklikku arvutifaili.

Laevade puhul on register elektrooniline ja seda peab transpordiministeerium; laevade jaoks on olemas kuus erinevat registrit, mida haldab ka transpordiministeerium.

Õhusõidukite puhul peab registrit tsiviillennunduse eest vastutav ministeerium ja see on teavitamise eesmärgil Interneti kaudu kättesaadav.

Teavet erinevate intellektuaalomandi õiguste kohta koondab üksainus asutus, INPI, mis võimaldab oma veebisaidi kaudu juurdepääsu mitmesugustele dokumentide allikatele.

Katastriteenused on osaliselt veebis kättesaadavad. Tegemist on ainult katastriuuringu teenusega, mitte katastrimaatriksiga (mida saab kasutada teabena omanike kohta), nagu ka Prantsuse rahvusvaheline register, milles on loetletud vabapardalaevad, ja INPI registrid.

Üldiselt kohaldatakse enamiku registrite suhtes, kui need on avalikud, üldsuse ja haldusasutuste vaheliste suhete seadustiku sätteid, mis näevad ette, et haldusdokumentidega võib tutvuda tasuta, kasutades selleks kohapealset tutvumist või andes tasuta välja koopia reprodutseerimiskuludest, või elektronposti teel, kui dokument on kättesaadav elektroonilisel kujul.

5. Teave andmebaaside kohta, mis võimaldavad võlausaldajatel tuvastada võlgniku varasid ja nõudeid

CPCE artikkel L.152-1 võimaldab kohtuametnikul saada teavet, mis võimaldab avaldada võlgniku aadressi, tema tööandja või mis tahes kolmanda isiku, kes on võlgnik või võlgnetava rahavoo depoopank, nime ja aadressi ning tema vara koosseisu riigi ametiasutustele, piirkondadele, osakondadele, omavalitsustele, avalik-õiguslikele asutustele või asutustele, mida kontrollib haldusasutus.

Saaliteenindaja võib otse küsida FICOBA-lt (riiklik pangakontode toimik, mida haldavad maksuhaldurid ja mida rahastavad pangad) teavet võlgniku nimel avatud pangakontode olemasolu ja nende pidamise kohtade kohta.

Saaliteenindaja võib pöörduda haigekassa või töötuskindlustusfondi poole.

CPCE artikli L.152-2 kohaselt peavad pangad teatama võlausaldaja poolt volitatud kohtuametnikule, kui võlgniku nimel on avatud üks või mitu kontot ja nende kontode asukohad, välja arvatud mis tahes muu teave.

Sõidukite identifitseerimise süsteem (VRS), millele õigustatud isiku volitatud kohtuametnik võib juurde pääseda, võimaldab saada teavet mootorsõidukite registreerimistunnistuse omaniku perekonnaseisu ja kahe ratta kohta seoses sõiduki registreerimisnumbri ja omadustega.

Võlausaldajal ei ole neile andmebaasidele otsest juurdepääsu, kuid ta võib seda teha täitemenetlust läbi viima volitatud kohtuametniku konkursi kaudu.

6. Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Vallasvara enampakkumiste süsteemis on Prantsusmaal kahte liiki internetioksjoneid:

  • „elusmüük“ või „elusmüük“, mis on osaliselt dematerialiseeritud: Müük toimub füüsiliselt kindlas kohas ja seda edastatakse otseülekandena internetis, kaupleja veebisaidil või ühel enampakkumise korraldaja kutseala jaoks kättesaadavatest asjakohastest veebisaitidest (https://www.interencheres.com/ või). https://www.interencheres.com/https://www.drouotlive.com Selline kohtulik müük on lubatud, kuna seda ei takista miski, ning see on praegu tõusuteel.
  • Internetimüük, mis on täielikult paberivaba: müük toimub ainult internetis ilma füüsilise kohaloluta konkreetses kohas. Selline müük ei ole võimalik õigusküsimustes (erinevalt vabatahtlikust müügist), nagu on märgitud tekstides, sest selleks on õiguslikud tehnilised takistused.

(Osaline) paberivaba müük on võimalik ainult vallasvara puhul.

Müügiga tegelevad ettevõtjad võivad reklaamida piiriüleselt ja enampakkumised võivad pärineda mis tahes edukalt pakkujalt, olenemata tema asukohast ja kodakondsusest, olenemata sellest, kas müük toimub „elus“ või mitte (on olemas ka kaugoksjoni mehhanismid: kirjalikult või telefoni teel edastatud ostutellimused).

Paberivabal oksjonil osalemiseks ei pea isik (võimalik pakkuja) esitama oma allkirja, kuid müügi eest vastutav ettevõtja võib nõuda pangakaardi templit. Registreerimine peab toimuma müügi eest vastutavalt ettevõtjalt ja seda võib põhimõtteliselt teha mis tahes viisil, mis kõige tõenäolisemalt on registreerimine selle veebisaidi kaudu, kus müük uuesti edastatakse. Kirjalikud ostutellimused on võimalikud mis tahes andmekandjal.

Heakskiidetud makseviisi kehtestab müügi eest vastutav ettevõtja.

Kaugpakkuja ei pea isiklikult kohal viibima (kui ta seda soovib). Ta võib jälgida otseoksjonit ja edastada oma korralduse reaalajas. Ta võib enne müüki registreerida ka ühe või mitu ostutellimust, millisel juhul enampakkumist suurendatakse järk-järgult, võttes arvesse alates kavandatava enampakkumise lahkumisest. Telefoniühendus on tavaliselt võimalik ka oksjoni ajal.

Tõlkevõimalused sõltuvad müügi eest vastutava ettevõtja ja tema abiettevõtjate suutlikkusest, kuna eeskirjad ei kehtesta sellega seoses mingeid kohustusi.

Müügiveebisaitide konfiguratsioonide puhul pääsevad veebisaidi kaudu müügile ligi ainult internetimüügiks registreeritud isikud. Teisest küljest on üldsusel juurdepääs müügile kohas, kus see toimub.

Viimati uuendatud: 25/09/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.