Spejjeż

Austria

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar l-ispejjeż legali fl-Awstrija.

Autor treści:
Austria

Qafas regolatorju għat-tariffi tal-professjonijiet legali

Avukati

Skont il-Kodiċi tal-Avukati tal-Awstrija, it-tariffi li jridu jitħallsu għas-servizzi pprovduti ġeneralment jistgħu jiġu miftiehma liberament bejn il-klijenti.

It-tariffa tista’ tiġi kkalkulata b’ rata fis-siegħa jew tista’ tiġi miftiehma bħala tariffa b’rata fissa. It-tariffa b’rata fissa ma tinkludix servizzi individwali u ħin. Fin-nuqqas ta’ ftehimiet espliċiti, għandu jiġi preżunt li ntlaħaq qbil dwar tariffa xierqa.

Il-kodiċi ta’ proċedura ċivili u tal-liġi kollettiva tal-avukati jipprovdu li, fil-kuntest ta’ proċedura ċivili, il-qorti għandha tiddetermina, fid-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, il-proporzjon tal-ispejjeż li għandhom jiġu rrimborsati mill-parti li titlef il-kawża. L-ispejjeż għandhom jiġu kkalkolati abbażi tal-valur tat-talba u t-tul u n-natura tas-servizz ipprovdut.

Fi proċedimenti kriminali, kwalunkwe persuna (konvenut *, prosekutur privat *, parti ċivili *) li ħatret avukat biex jirrappreżentaha jrid iħallas ukoll l-ispejjeż li jirriżultaw. Dan ikun il-każ ukoll jekk l-avukat tad-difiża jkun ġie maħtur ex officio, sakemm ma jiġux issodisfati l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna legali. L-ispejjeż ivarjaw regolarment skont il-qorti u l-kompożizzjoni tal-bord (eż. qorti distrettwali, qorti reġjonali b’imħallef uniku *, qorti tal-ġurija, qorti tal-ġurija).

Uffiċjali ġudizzjarji

L-att dwar id-Drittijiet tal-Infurzar jistabbilixxi r-remunerazzjoni li l-bailiffs jirċievu għall-attivitajiet tagħhom. B’mod partikolari, l-Att jipprovdi għal ħlas ta’ infurzar li għandu jitħallas mill-kreditur meta jissottometti l-applikazzjoni għal infurzar, flimkien ma’ tariffa b’rata fissa pprovduta fl-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (GGG).

It-tariffa tal-infurzar (it-Taqsima 2 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Infurzar) hija parti mill-ispiża ta’ proċedura ta’ infurzar. Fuq talba tal-kreditur, il-qorti tista’ tiddeċiedi, fid-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, li l-ħlas tal-infurzar għandu jiġi rimborżat mid-debitur *.

Il-bailiff huwa wkoll intitolat għal remunerazzjoni biex jirċievi l-pagamenti. Dan jista’ jitnaqqas mill-ammont operat (it-Taqsima 11 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Infurzar).

L-ispejjeż

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti ċivili

It-tariffi tal-qorti pagabbli għas-servizzi pprovduti mill-qorti jiġu kkalkolati jew bħala tariffi b’rata fissa (tariffi fissi) jew bħala mijiet (eluf) ta’ tariffi (perċentwali tal-bażi ta’ valutazzjoni). L-ammont tagħhom jiddependi fuq in-natura tal-każ, il-valur tat-talba (li jiddependi fuq l-ammont tat-talba espressa fi flus) u n-numru ta’ partijiet. Fil-każ ta’ aktar minn żewġ partijiet, jista’ jiżdied ħlas addizzjonali b’aktar minn żewġ partijiet skont § 19a GGG (ta’ 10 — -50 %).

Meta għandhom jitħallsu l-ispejjeż fil-proċedimenti ċivili?

Fi proċeduri ċivili fl-ewwel istanza, it-tariffa b’rata fissa trid titħallas meta titressaq l-azzjoni. It-tariffa għandha tkun pagabbli darba biss, irrispettivament mill-kors tal-proċedimenti f’dak il-każ, anki jekk l-azzjoni tkun diretta kontra aktar minn pretensjoni waħda u kontra aktar minn persuna waħda. It-tariffa b’rata fissa tkopri l-proċedura kollha fl-ewwel istanza. Jekk il-kap tat-talba jiġi estiż matul il-proċedimenti, jistgħu jkunu dovuti tariffi oħra. Dawn għandhom jitħallsu fil-mument tat-tressiq tan-noti. Jekk it-talbiet jiġu estiżi matul seduta, it-tariffi għandhom jitħallsu mill-bidu tar-reġistrazzjoni. Fit-tieni u t-tielet istanza, meta jitressaq l-appell għandha titħallas it-tariffa (l-Artikolu 2 ( 1) tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, il-GGG). Bħala eċċezzjoni, fi proċedimenti mhux kontenzjużi, tariffa ta’ deċiżjoni kultant tkun pagabbli minflok it-tariffa tal-appell.

Spejjeż fi proċedimenti kriminali

Spejjeż għall-partijiet fi proċedimenti kriminali

Fil-prinċipju, ma jitħallsu l-ebda drittijiet tal-qorti fi proċedimenti kriminali. Huwa biss fi proċedimenti ta’ prosekuzzjoni privata li l-miżati ta’ dħul huma dovuti għal applikazzjonijiet għal bidu jew kontinwazzjoni ta’ proċedimenti kriminali u għal appelli u azzjonijiet għal annullament imressqa mill-prosekutur privat.

L-ispejjeż meta jridu jitħallsu fil-proċedimenti kriminali?

It-tariffi fissi għandhom jitħallsu mal-preżentazzjoni tad-dħul li jiskatta t-tariffa.

Spejjeż fi proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali

Spejjeż għall-partijiet fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali

Skont it-Taqsima 17a (1) tal-Verfassungsgerichtshofgesetz (il-Liġi dwar il-Qorti Kostituzzjonali, VfGG), it-tariffa hija ta’ EUR 240.

L-ispejjeż meta jridu jitħallsu fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali?

Tariffi fissi għandhom jitħallsu fil-bidu tal-proċedura.

Obbligi ta’ informazzjoni ta’ avukati u avukati

Id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet

Bħala regola ġenerali, l-avukati huma obbligati jinfurmaw lill-klijenti tagħhom dwar kif inhuma kkalkulati l-ispejjeż u liema spejjeż huma mistennija. F’dan ir-rigward, it-Taqsima 15 (2) tal-Linji Gwida dwar il-prattika tal-professjoni ta’ avukat (L-BA 2015) tirrakkomanda li meta jidħol kuntratt ġdid, l-avukati jinfurmaw lill-klijenti tagħhom dwar il-bażi għall-kalkolu tar-remunerazzjoni u l-intitolament għal dikjarazzjoni interim. Jekk ma tkun ġiet miftiehma l-ebda tariffa b’rata fissa, il-klijent huwa intitolat li jitlob, f’intervalli xierqa, dikjarazzjoni finanzjarja interim jew rapport interim dwar is-servizzi diġà pprovduti jew iż-żmien li jittieħed biex isir dan (jekk ikun sar qbil dwar kalkolu bbażat fuq it-tariffi fis-siegħa). Bl-istess mod, għandu jintlaħaq ftehim dwar il-bidu u l-frekwenza tas-saldu interim qabel ma jinħatar l-avukat.

Sorsi tal-ispejjeż

Fejn tista’ ssir taf aktar dwar il-liġijiet dwar l-ispejjeż fl-Awstrija?

Id-dispożizzjonijiet legali dwar ir-rimborż tal-ispejjeż fi proċedimenti ċivili kontenzjużi (inklużi kwistjonijiet kummerċjali) huma stabbiliti fit-Taqsimiet 40–55 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (ZPO). Għal proċedimenti mhux kontenzjużi (eż. proċedimenti tal-familja, b’mod partikolari f’każijiet ta’ divorzju kunsenswali, kustodja, tilwim ta’ kuntatt u ta’ manteniment), japplikaw regoli differenti dwar ir-rimborż tal-ispejjeż. Ir-regoli ġenerali huma stabbiliti fl-Artikolu 78 tal-Ausstreitgesetz (AußStrG).Japplikaw xi eċċezzjonijiet, inter alia, fi proċedimenti li jikkonċernaw id-dritt ta’ kustodja, id-dritt ta’ kuntatt jew il-manteniment ta’ tfal minorenni. L-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali huma rregolati mill-Artikoli 380–395 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali (StPO). It-tariffi tal-qorti (tariffi b’rata fissa) huma rregolati mill-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (GGG).

Fuljett li jiġbor fil-qosor it-tariffi tal-avukati huwa disponibbli online fuq il-paġna ewlenija tal-Kamra tal-Avukati Awstrijaka. Informazzjoni ġenerali tista’ tinstab ukoll permezz tal-pjattaforma ta’ oesterreich.gv.fuq permezz tal-link: Suġġetti tal-ħajja > Dokumenti u Liġi > Dritt Ċivili > Proċedura Ċivili disponibbli.

Din il-websajt, oesterreich.gv.at, tipprovdi informazzjoni ġenerali dwar il-miżati tal-qorti. It-testi legali (l-Att dwar id-Drittijiet Ġurisdizzjonali, il-Punti ta’ Tariffi) jistgħu jiġu kkonsultati mingħajr ħlas permezz tal-link għas-Sistema ta’ Informazzjoni Legali Federali fuq is-sit web tal-Kanċellerija Federali.

F’liema lingwi hemm disponibbli l-informazzjoni dwar il-liġijiet tal-ispejjeż fl-Awstrija?

Bil-Ġermaniż.

Fejn tista’ ssir taf dwar il-medjazzjoni/l-arbitraġġ?

Lista ta’ medjaturi miżmuma mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja hija disponibbli fuq sit web apposta dwar il-medjazzjoni.

Fir-rigward ta’ ġustizzja restorattiva fi proċedimenti kriminali, l-informazzjoni dwar il-kumpens (medjazzjoni bejn l-akkużat u l-vittma) hija disponibbli fuq il-paġna ewlenija ta’ NEUSTAER. http://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Informazzjoni online dwar l-ispejjeż proċedurali

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema legali Awstrijaka, l-ispejjeż u l-Ministeru Federali tal-Ġustizzja jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-Ġustizzja Awstrijaka u s-sit elettroniku oesterreich.gv.at, li jipprovdi informazzjoni faċli biex tinqara.

Is-sistema Federali ta’ Informazzjoni Legali tipprovdi t-testi legali li ġejjin:

 • Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (GGG)
 • Att dwar il-Pretensjonijiet tat-Tariffi (GebAG)
 • Il-kodiċi tal-bar (RAO)
 • L-att dwar it-Tariffa tal-Avukati (RATG)

It-test tal-kriterji ġenerali tat-tariffa (AHK) jista’ jinstab fuqil-portal tal-avukati Awstrijaċi.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Jekk jogħġbok ikkuntattja direttament lill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Awstrijak.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

Il-miżati tal-qorti li jridu jitħallsu għal kull tip ta’ proċediment huma stabbiliti minn qabel (l-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Tista’ tinbidel b’valur ogħla jew inqas. Fi proċedimenti ċivili, il-qorti tiddetermina fid-deċiżjoni dwar l-ispejjeż li l-miżati u l-ispejjeż tal-qorti (it-tariffi tal-avukati, it-tariffi tal-esperti u tal-interpreti “tariffi jew tariffi ta’ tradutturi”) għandhom jiġu rimborżati mill-parti li titlef. Din id-deċiżjoni hija bbażata fuq l-Att dwar it-Tariffa tal-Avukati (għal miżati għall-avukati) u l-Liġi dwar il-miżati (għal esperti u interpreti u tradutturi). Dawn l-ispejjeż huma fil-biċċa l-kbira bbażati fuq l-ispejjeż u l-ħin li wieħed iqatta’. Għalhekk mhuwiex possibbli li jiġi ffissat ammont preċiż minn qabel. Il-miżati li għandhom jitħallsu mill-klijenti lill-avukati jistgħu fil-prinċipju jiġu miftiehma liberament.

VAT

Fejn tista’ tinstab l-informazzjoni dwar il-VAT? X’inhuma r-rati?

Is-servizzi pprovduti mill-avukati huma suġġetti għat-taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ. Hija 20 % fl-Awstrija. Bħal spejjeż oħra, l-avukati jridu jiġu remunerati separatament skont it-Taqsima 16 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Avukati u t-Taqsima 17 tal-Kriterji Ġenerali tat-Tariffi. It-taxxa fuq il-fatturat mhijiex inkluża fl-intestaturi tariffarji fl-Att dwar it-Tariffi tal-Avukati u fil-kriterji tat-tariffi ġenerali.

Għajnuna legali

Limitu tad-dħul applikabbli f’materji ċivili

L-għajnuna legali mhijiex marbuta mal-limiti ta’ dħul statutorju. F’materji ċivili (u fi kwistjonijiet kummerċjali), l-għajnuna legali hija rregolata mill-Kodiċi Awstrijakk tal-Proċedura Ċivili. Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-proċedimenti mhux kontenzjużi. Il-Qorti tal-ewwel istanza għandha tiddeċiedi dwar l-għajnuna għall-proċedimenti.

L-għajnuna legali għandha tingħata lil parti biss jekk id-dħul tagħha, iċ-ċirkostanzi finanzjarji u l-obbligi ta’ manteniment ikunu tali li ma jkunx jista’ jħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti legali mingħajr preġudizzju għaż-żamma meħtieġa biex ikun jista’ jgħix faċilment. L-għajnuna legali ma għandhiex tingħata jekk l-azzjoni jew id-difiża legali maħsuba jidhru manifestament frivoli jew mhux pruvati. Il-Qorti tiddeċiedi f’kull każ liema mill-benefiċċji elenkati hawn taħt ser jingħataw.

Fl-Awstrija, l-għajnuna legali tista’ tinkludi b’mod partikolari:

 1. eżenzjoni temporanja mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti, il-miżati għax-xhieda, l-esperti u l-interpreti, l-ispejjeż tar-rapporti meħtieġa u ta’ kuratur * n *, kif ukoll l-ispejjeż fi flus tar-rappreżentant legali jew tal-avukat maħtur mill-qorti;
 2. rappreżentanza minn avukat.

Fi żmien tliet snin mit-tmiem tal-proċedimenti, parti tista’ tkun meħtieġa tirrimborża l-għajnuna legali kollha jew parti minnha jekk is-sitwazzjoni finanzjarja tagħha tinbidel kif xieraq u tkun tista’ tagħmel il-pagamenti korrispondenti mingħajr ma taffettwa b’mod negattiv il-manteniment meħtieġ tagħha.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-konvenuti u l-vittmi ta’ kriminalità fi proċedimenti kriminali

M’hemmx limiti fissi ta’ introjtu li jintużaw biex jiġi vvalutat jekk il-konvenut jew il-vittma jew il-persuna privata ta’ reat humiex intitolati għal għajnuna legali. Il-linji gwida li ġejjin jittieħdu bħala gwida: Is-sussistenza ta’ livell ogħla mil-livell minimu ta’ sussistenza u inqas minn livell raġonevoli ta’ sussistenza. Il-livell minimu ta’ sussistenza jiġi vvalutat mill-ġdid regolarment u jiġi indikat fil-livell attwali fuq is-sit web tal-ġudikatura Awstrijaka. http://www.justiz.gv.at/

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna legali lill-vittmi tal-kriminalità

Fejn ma hemm l-ebda dritt għal assistenza legali skont it-tifsira tal-Artikolu 66 (2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-partijiet privati huma intitolati għal għajnuna legali jew għajnuna legali jekk:

 • mhuwiex possibbli li jiġi rrappreżentat avukat mingħajr ma ssir ħsara lill-manteniment meħtieġ (ara l-kummenti ta’ hawn fuq dwar is-sussistenza); u
 • Ir-rappreżentanza minn avukat hija meħtieġa fl-interess tal-ġustizzja, b’mod partikolari fl-interessi tal-infurzar xieraq tat-talbiet, sabiex jiġu evitati proċedimenti ċivili sussegwenti.

Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna legali lill-konvenuti

Sabiex tingħata għajnuna legali, dan għandu jkun fl-interess tal-ġustizzja, b’mod partikolari fl-interess ta’ difiża xierqa, minbarra l-eżistenza tal-kundizzjonijiet finanzjarji.

Fl-interess tal-ġustizzja, huwa f’kull każ xieraq li jingħata parir dwar id-difiża jekk:

 • Ikun hemm każ ta’ difiża neċessarja skont it-tifsira tal-Artikolu 61 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali (ara hawn taħt) fejn il-persuna akkużata tkun għamja, tkun nieqsa mis-smigħ, bil-manikin, jew tiġi ostakolata jew ma tkunx familjari biżżejjed mal-lingwa tal-qorti u għalhekk ma tkunx tista’ tiddefendi ruħha;
 • għall-proċedura ta’ appell;
 • f’każ ta’ sitwazzjoni fattwali jew legali diffiċli.

F’każijiet ta’ difiża neċessarja, persuna akkużata jew akkużata għandha tkun irrappreżentata minn avukat * n, difiża. Każ ta’ difiża neċessarju jeżisti fil-każijiet li ġejjin (l-Artikolu 61 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali):

 • jekk u sakemm hu jew hi f’detenzjoni ta’ qabel il-proċess (il-punt 1);
 • matul il-proċedura ta’ tqegħid f’istituzzjoni għal delinkwenti mhux normali b’mod anormali (punt 2);
 • fil-kawża prinċipali għal tqegħid f’istituzzjoni għal trasgressuri ġuridiċi fi ħtieġa ta’ ftim jew f’istituzzjoni għal reċidività perikoluża (punt 3);
 • fil-kawża prinċipali quddiem il-Qorti Reġjonali bħala ġurija jew qorti tal-ġurija (Z 4),
 • fil-kawża prinċipali quddiem il-Qorti Reġjonali bħala mħallef wieħed *, jekk ir-reat huwa punibbli b’terminu ta’ priġunerija ta’ aktar minn tliet snin, ħlief f’każijiet ta’ serq ta’ serq skont it-Taqsima 129 (2) (1) tal-Kodiċi Kriminali u t-trattament skont it-Taqsima 164 (4) tal-Kodiċi Kriminali (Nru 5),
 • l-eżami inter partes (Artikolu 165), sa fejn il-kawżi prinċipali Nri 3 sa 5 jimplikaw id-difiża neċessarja (Artikolu 5a),
 • f’appell kontra sentenza tal-ġurija jew tal-ġurija (paragrafu 6);
 • meta ssir applikazzjoni għat-tiġdid tal-proċedimenti kriminali u fis-smigħ pubbliku dwarhom (punt 7);

Mingħajr spejjeż

Fi proċedimenti kriminali, vittmi ta’ vjolenza, theddid perikoluż jew reati sesswali, reati terroristiċi jew reati li setgħu sfruttaw id-dipendenza personali tagħhom, kif ukoll il-konjuġi, sieħeb reġistrat *, sieħeb, sieħeb, qraba fil-linja dritta, ħu jew oħt ta’ persuna, jew dipendenti oħra li l-mewt tagħhom setgħet ġiet ikkawżata minn reat kriminali, jew minn drittijiet ta’ qraba oħrajn għal proċedimenti legali bla ħlas, huma intitolati għal protezzjoni legali u għal proċedimenti legali mingħajr ħlas. Fi kwalunkwe każ, il-vittmi li setgħu saritilhom ħsara fl-integrità sesswali tagħhom u li għadhom ma laħqux l-età ta’ 14 għandhom jingħataw assistenza legali mingħajr ħlas, anke mingħajr talba. L-appoġġ psikosoċjali jinkludi t-tħejjija tal-persuni kkonċernati għall-proċess u l-pressjonijiet emozzjonali assoċjati miegħu. Assistenza psikosoċjali u legali tingħata minn organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi ikkuntrattati mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja f’konformità mat-Taqsima 66 (2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Fi proċedimenti mhux kontenzjużi, m’għandha tiġi imposta l-ebda tariffa għal proċedimenti għall-ħatra ta’ rappreżentant adult jew f’ materji ta’ kustodja. Lanqas ma hemm ħlasijiet għal proċedimenti skont l-Att dwar l-Akkomodazzjoni jew l-Att dwar ir-Residenza ta’ Akkomodazzjoni. L-għajnuna legali tista’ tingħata fil-forma ta’ eżenzjoni temporanja minn miżati fejn id-dħul huwa baxx meta mqabbel mat-tariffi pagabbli. Il-grad ta’ eżenzjoni jiddependi mit-talba u huwa fid-diskrezzjoni tal-qorti.

Meta għandha l-parti li titlef tħallas l-ispejjeż tal-parti li tirbaħ?

Proċedimenti kontenzjużi

Il-kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Awstrijak (ZPO) jirregola l-ispejjeż fi proċedimenti ċivili (inklużi kwistjonijiet kummerċjali). ZPO jipprovdi li, fil-prinċipju, kull parti għandha tbati l-ispejjeż li hija sostniet fl-ewwel istanza. L-ispejjeż li jsiru b’mod konġunt għandhom, għal issa, jitħallsu b’mod konġunt. Meta l-Qorti Ġenerali tagħti deċiżjoni dwar il-każ, hija għandha wkoll tieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż. Dan isir fuq il-bażi tal-prinċipju tas-suċċess. Il-parti li titlef it-tilwima fuq kwalunkwe punt trid tirrimborża lill-parti l-oħra għall-miżati u l-ispejjeż kollha meħtieġa għall-prosekuzzjoni jew difiża xierqa tal-każ. Jekk il-partijiet ikunu telliefa rispettivament fuq kap jew aktar tat-talbiet tagħhom, l-ispejjeż għandhom jitwarrbu jew jinqasmu.

Deroga mill-prinċipju ta’ suċċess hija prevista, b’mod partikolari, fil-każijiet li ġejjin:

 • fil-każ ta’ ħsara żgħira, fejn il-parti tal-azzjoni miċħuda ma tkunx tat lok għal xi spejjeż partikolari
 • fejn l-ammont tat-talba huwa determinat minn esperti jew huwa fid-diskrezzjoni tal-qorti jew tat-tribunal u fil-każ ta’ saldu reċiproku
 • jekk l-aġir tal-konvenut ma tax lok għal din it-talba u l-konvenut aċċetta t-talba fl-ewwel opportunità;
 • jekk ir-raġuni għat-tħassir tal-proċedimenti jew id-dikjarazzjoni nulla hija ta’ waħda mill-partijiet, din tal-aħħar tista’ tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż kollha.

Proċedimenti mhux kontenzjużi

Kwistjonijiet tal-familja (manteniment, dritt ta’ kuntatt, dritt ta’ kustodja u divorzju kunsenswali) huma ttrattati bħala proċedimenti mhux kontenzjużi. L-Artikolu 78 tal-Ausstreitgesetz (AußStrG) jistabbilixxi r-regoli ġenerali dwar l-ispejjeż marbuta ma’ din il-proċedura. Bosta proċeduri huma eżentati minn dawn ir-regoli. Hawnhekk ukoll, il-prinċipju ta’ responsabbiltà ta’ prestazzjoni normalment jiġi applikat, iżda dan jista’ jiġi abbandunat għal raġunijiet ta’ ekwità.Jekk ma jkun intalab l-ebda rimborż, l-ispejjeż fi flus kontanti (eż. it-tariffi tal-esperti) iridu jitħallsu b’mod proporzjonali għall-proporzjon tal-oġġett. Jekk il-proporzjon ma jkunx jista’ jiġi determinat, għandhom jinqasmu b’mod indaqs.

Informazzjoni dwar it-tipi differenti ta’ proċedimenti (proċedimenti ta’ manutenzjoni, ta’ kuntatt, ta’ kustodja u ta’ divorzju):

 1. Fi proċedimenti ta’ divorzju, għandha ssir distinzjoni bejn divorzju kontradittorju u divorzju kunsenswali.

Divorzju kkontestat: Id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Kodiċi Awstrijakk tal-Proċedura Ċivili japplikaw hawnhekk. Jekk l-ebda waħda mill-partijiet ma tkun responsabbli għat-tqassim taż-żwieġ, l-ispejjeż għandhom jiġu kkanċellati kontra xulxin. Jekk id-divorzju jkun iddivorzjat abbażi ta’ xoljiment u s-sentenza ta’ divorzju jkun fih dikjarazzjoni ta’ ħtija fix-xoljiment, il-konjuġi innoċenti għandu jħallas l-ispejjeż lill-konjuġi l-ieħor.

Divorzju kunsenswali: Ir-regoli ta’ proċedimenti mhux kontenzjużi għandhom japplikaw għad-divorzju b’kunsens reċiproku. F’dak il-każ, il-konjuġi għandhom jippreżentaw żewġ talbiet identiċi lill-qorti. Peress li l-proċedimenti ma humiex ikkontestati, mhi ser tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż fi flus kontanti għandhom jinqasmu b’mod ugwali bejn il-partijiet.

 1. Il-proċeduri ta’ kustodja u ta’ kuntatt huma wkoll proċedimenti mhux kontenzjużi. Abbażi ta’ klawżola ta’ eċċezzjoni (Artikolu 107 (5) tal-AußStrG), ma hemmx rimbors tal-ispejjeż f’din il-proċedura.
 2. Klawżola ta’ eċċezzjoni oħra (Artikolu 101 (2) tal-AußStrG) tipprovdi li ebda rimbors tal-ispejjeż ma għandu jsir fi proċedura dwar talbiet ta’ manteniment ta’ wild minuri.

Proċedimenti kriminali

Kwalunkwe persuna li, fi proċedimenti kriminali, għandha avukat tad-difiża * jew rappreżentant ieħor * trid tħallas ukoll l-ispejjeż ta’ tali rappreżentanza, anke jekk tkun akkumpanjata minn rappreżentant * ex officio (l-Artikolu 393 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali).

Fil-każ ta’ kundanna, il-konvenut għandu wkoll jintalab iħallas lura l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali (l-Artikolu 389 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). Skont l-Artikolu 381 (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, l-ispejjeż li ġejjin jistgħu jiġġarrbu fi proċedimenti kriminali:

 1. somma f’daqqa bħala proporzjon tal-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali, li mhumiex aktar dettaljati hawn taħt, inklużi l-ispejjeż tal-investigazzjonijiet u l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet maħruġa mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew il-qorti, l-atti uffiċjali meħtieġa. Il-kontribuzzjoni fissa għandha tiġi kkalkolata bejn EUR 500 u EUR 10 000 fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Landesgericht, bħala qorti ta’ ġurija, ta’ bejn EUR 250 u EUR 5 000, fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Landesgericht, fil-kwalità tagħha ta’ ġurija, ta’ bejn EUR 150 u EUR 3 000, u bejn EUR 50 u EUR 1 000 fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Bezirksgericht.
 2. tariffi tal-esperti u, fil-prinċipju, tariffi tal-interpreti,
 3. remunerazzjoni għal informazzjoni, sejbiet u opinjonijiet ipprovduti mill-awtoritajiet pubbliċi;
 4. l-ispejjeż għat-trasferiment tal-konvenut/konvenut minn Stat ieħor u l-ispejjeż tax-xhieda mħarrka minn barra l-pajjiż,
 5. l-ispejjeż tal-qbid, l-aċċess għall-kontijiet bankarji, is-sekwestru tal-ittri, id-dejta tal-komunikazzjoni u s-sorveljanza tal-komunikazzjonijiet,
 6. l-ispejjeż tal-infurzar tas-sentenza, inklużi l-ispejjeż tat-trasferiment ta’ priġunieri għas-sistema domestika jew barranija tal-ħabs, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż tal-eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja;
 7. id-drittijiet tal-qorti li għandhom jitħallsu fi proċedimenti kriminali;
 8. l-ispejjeż tal-avukati tad-difiża u ta’ rappreżentanti oħra,
 9. somma f’daqqa bħala proporzjon tal-ispejjeż tal-assistenza għall-proċess sa EUR 1000.

Bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-punti 3, 7 sa 9, dawn l-ispejjeż għandhom jitressqu mill-Gvern Federali. Meta tikkalkula s-somma f’daqqa skont il-paragrafu 1 (9), il-qorti għandha tqis il-kapaċità ekonomika tal-persuna responsabbli għall-ħlas. L-ispejjeż biex jiġi pprovdut interpretu ma jiffurmawx parti mill-ispejjeż li għandhom jiġu rimborżati mill-konvenut.

Madankollu, skont l-Artikolu 391 (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali għandhom jiġu rkuprati mill-persuna kkundannata biss sa fejn dawn ma jipperikolawx iż-żamma tal-persuna jew persuni kkundannati u l-familja tagħhom, li hija neċessarja għal sempliċi għajxien, jew l-eżekuzzjoni tal-obbligu li jingħata kumpens għad-dannu kkawżat mir-reat. Jekk l-ispejjeż ma jkunux jistgħu jiġu rkuprati minħabba nuqqas ta’ riżorsi tal-persuna kundannata, il-qorti tista’ tiddikjarahom irrekuperabbli. Jekk il-qorti tassumi li attwalment l-ispejjeż li ma jistgħux jiġu rkuprati jistgħu jiġu rkuprati fil-futur, il-kapaċità ekonomika tal-persuna kkonċernata terġa’ tiġi vvalutata wara ċertu perjodu ta’ żmien. Ħames snin wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni fil-proċedimenti, it-talba għall-ispejjeż għandha tkun preskritta. Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-persuna kkundannata għandha tħallas l-ispejjeż u sussegwentement jirriżulta li ma tistax tagħmel dan, l-awtoritajiet jistgħu jimmodifikaw il-limitu ta’ żmien għall-ħlas, jippermettu l-ħlas bin-nifs jew inaqqsu l-ispejjeż.

Jekk, b’riżultat tad-deċiżjoni tal-qorti kriminali, il-persuna sentenzjata tkun ġiet ordnata tħallas tal-inqas kumpens parzjali lill-persuna kkonċernata, hija għandha wkoll tħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali mġarrba mill-persuna kkonċernata.

Skont l-Artikolu 393a tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, persuna akkużata li tkun liberata tista’ tapplika għall-Gvern Federali għal kontribuzzjoni lejn l-ispejjeż tad-difiża tiegħu. Il-kontribuzzjoni għandha tinkludi l-ispejjeż ta’ flus kontanti meħtieġa u effettivament imħallsa u kontribuzzjoni b’rata fissa għall-ispejjeż tal-avukat tad-difiża. Il-kontribuzzjoni fissa għandha tiġi stabbilita b’kont meħud tal-iskala u d-diffikultà tad-difiża u l-punt sa fejn l-avukat tad-difiża huwa meħtieġ jew adatt għall-iskop tiegħu u ma għandux jaqbeż: fil-proċeduri quddiem il-Qorti Reġjonali bħala qorti tal-ġurija, EUR 10 000 fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Reġjonali bħala qorti tal-ġurija, EUR 5 000 fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Reġjonali, EUR 3 000 fil-proċedimenti quddiem l-imħallef uniku tal-Qorti Reġjonali u EUR 1 000 fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Distrettwali.

Jekk persuna akkużata tiġi lliberata skont l-Artikolu 72 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali (sussidjarjetà) abbażi ta’ prosekuzzjoni privata jew akkuża ta’ parti ċivili, il-prosekutur privat irid iħallas l-ispejjeż kollha mġarrba bħala riżultat tal-akkuża jew il-manutenzjoni tagħhom. Fil-każ li l-proċedimenti kriminali jitwettqu b’mod sekondarju (l-Artikoli 198 sa 209 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali), il-parti kkonċernata ma għandhiex iġġarrab spejjeż.

Rimborż tal-esperti

Fil-proċedimenti ċivili kontenzjużi (inklużi l-proċedimenti kummerċjali), it-tariffi tal-espert jiġu kkanċellati jew jiġu kondiviżi b’mod proporzjonali, skont l-eżistenza jew is-suċċess tal-każ (l-Artikolu 43 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Fil-kuntest ta’ proċedura ta’ divorzju, mingħajr ma jiġi ppronunzjat nuqqas fis-sentenza ta’ divorzju, l-ispejjeż fi flus jiġu annullati kontra xulxin. Jekk parti waħda tkun ħallset aktar minn nofs l-ispejjeż, il-parti l-oħra jkollha tħallas il-parti li tkun tħallset żejjed. Jekk is-sentenza ta’ divorzju tiżvela nuqqas min-naħa ta’ waħda mill-partijiet, il-parti l-oħra għandha tħallas lura l-ispejjeż tal-espert.

Fil-proċeduri li ġejjin, it-tariffi għall-esperti li ttieħdu inizjalment mill-awtoritajiet pubbliċi għandhom jiġu rimborżati mill-partijiet li kkawżaw l-ispejjeż jew li l-ispejjeż tagħhom saru: divorzju, kustodja u drittijiet ta’ kuntatt konsenswali, talba ta’ manteniment għal tfal minorenni. Jekk diversi persuni huma obbligati li jirrimborżaw tariffi, huma responsabbli in solidum (l-Artikolu 1 (5) tal-Att dwar it-Trasferiment Gudizzjarju (JIT) flimkien mal-Artikolu 2 (1) tal-GEG).

Il-livell tat-tariffi tal-esperti huwa rregolat mill-Att dwar it-Talbiet tat-Tariffi (GebAG). Hija tiddependi, f’kull każ, fuq il-kontenut u l-portata tar-rapport mitlub mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Fi proċedimenti kriminali, it-tariffi tal-esperti huma parti mill-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali (l-Artikolu 381 (1) (2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali) li huma pagabbli mill-persuna sentenzjata skont it-Taqsima 389 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Id-drittijiet tal-esperti jiġu stabbiliti mill-qorti jew mill-prosekutur pubbliku u mressqa mill-Gvern Federali.

Tariffi ta’ tradutturi u interpreti

Dan ta’ hawn fuq japplika wkoll għar-remunerazzjoni tat-tradutturi u l-interpreti.

Dokumenti relatati:

Ir-rapport tal-Awstrija dwar PDF  l-istudju dwar it-trasparenza tal-ispejjeż (829 Kb) MT

Links relatati

§ 32 GGG

L-aħħar aġġornament: 10/08/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.