Defendants (criminal proceedings)

Francúzsko

These fact sheets explain what happens when someone is suspected or accused of an offence resulting in trial before a court. For information on minor offences such as breaches of the traffic regulations, usually liable to fixed penalties such as a fine, see fact sheet 5. If you are the victim of a crime, you will find full information on your rights here.

Autor obsahu
Francúzsko

General introduction

The four types of court with jurisdiction to hear cases in France are:

 • The Tribunal de police (police court)

Decisions are made by a single judge in this court which mainly deals with petty offences in category five (e.g. breaches of regulations liable to specific penalties). Appeals can be filed with the Chambre des appels correctionnels (Court of Appeal) but only in certain cases.

 • The Juridiction de proximité (local or community court)

Decisions are made by a single judge in this court which deals with petty offences in the first four categories.

Appeals are governed by the same rules as appeals against police court judgments.

 • The Tribunal correctionnel (criminal court dealing with lesser offences)

Three judges are normally present at this court, which mainly deals with délits (offences not classed as "crimes", the latter being defined as criminal acts punishable by over 10 years of prison, under French law).

Proceedings can be brought in the court within whose jurisdiction the offence was committed, or the court where the accused person or persons reside or where the accused person was arrested.

Appeals against judgments of first instance may be filed before the Chambre des appels correctionnels (Court of Appeal).

 • The Cour d’assises (criminal court dealing with the most serious offences)

This court has jurisdiction over crimes committed by adults that do not come under the jurisdiction of a specialist court.

Cases are heard by three professional judges and nine jurors selected at random amongst French citizens.

Appeals against convictions may be filed by the prosecution service and convicted defendants before a Cour d’assises comprising 12 citizen jurors and three professional judges. The defendant and the public prosecutor may appeal against decisions pronounced by the Cour d'assises, whether these are convictions or acquittals. The civil claimant (partie civile) in the action may only appeal as regards damages and interest awarded by the court.

Summary of criminal procedure

Please find below a summary of the normal stages of criminal proceedings

The inquiry

Conducted by the police or gendarmerie, its aim is to establish that an offence has been committed, to gather evidence and seek the perpetrators. It is conducted under the supervision of the public prosecutor. There will always be an inquiry when the action has been brought by the public prosecutor.

There are two types: the enquête de flagrance (investigation of a recently committed offence) and the enquête préliminaire (preliminary inquiry) conducted ex officio by a CID officer or on the instructions of the public prosecutor.

In all cases, the inquiry is secret and ex parte (i.e. the defendant is not heard).

The pre-trial investigation

The investigation conducted by the examining judge is designed to gather evidence of the commission of an offence and seek its perpetrator. It determines whether there is sufficient evidence to send the perpetrator before the court. It prepares the case for judgment. It is secret, but persons party to the proceedings have access to the case file and can lodge requests for investigations under certain conditions.

The judgment

The judgment phase takes place with due hearing of the parties, in public, oral proceedings. The judges' deliberations result in a decision subject to a remedy at law.

You will find details of all the stages of proceedings and your rights in the fact sheets. This information cannot replace consultation of a lawyer and should only be seen as guidance.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no role in criminal proceedings in the Member States and cannot help you if you wish to complain. These fact sheets tell you how and where you can complain.

Click on the links below to find the information you need.

1 – Consulting a lawyer

2 - My rights during the investigation of a crime

 • My rights in police custody
 • My rights during first appearance questioning
 • Being charged and témoin assisté (legally-represented witness) status
 • The completion of the pre-trial investigation
 • The European arrest warrant
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 –  Breaches of the traffic regulations and other petty offences

Related links

Your Rights

Last update: 30/01/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Porada s advokátom

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto všeobecnej informačnej stránke nájdete informácie, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta?

Pomoc advokáta okrem právnej pomoci v trestných veciach sa nevyžaduje, ale odporúča sa.

Základnou zásadou je slobodná voľba advokáta.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať o jeho ustanovenie.

Advokáta si môžete vybrať na základe ústneho odporúčania, ak nejakého poznáte vo svojom okolí, alebo ak vám ho odporučí niekto z vašich blízkych.

Môžete sa pozrieť do zoznamu advokátov pôsobiacich v blízkosti vášho bydliska, ktorý je dostupný buď na inštančnom súde vo vašom meste, na mnohých radniciach, alebo v advokátskej komore, ktorá sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Môžete si ho vyhľadať aj v telefónnom zozname alebo na internete.

Niekoľko webových stránok poskytuje internetové zoznamy advokátov podľa oblastí, na ktoré sa špecializujú:

Mnohé advokátske kancelárie zabezpečujú aj stálu službu v súdnych budovách, na radniciach alebo vo väzobných väzniciach.

Ak ste zadržaný, ponúka sa vám viacero možností, ako si vybrať advokáta.

Zoznamy advokátov sú vyvesené vo väzniciach.

Poradiť a pomôcť pri výbere advokáta vám môžu združenia pôsobiace vo väzenskom prostredí [Medzinárodné stredisko pre monitorovanie väzníc (Observatoire International des Prisons), Združenie návštevníkov väzníc (Association des Visiteurs de Prisons) atď.].

Pri výbere advokáta vám môžu pomôcť aj konzulárne úrady krajiny vášho pôvodu.

Takisto môžete požiadať predsedu advokátskej komory vo vašom územnom obvode, aby vám ustanovil obhajcu ex offo, ktorý vám poskytne pomoc.

Ako zaplatiť advokáta?

Ak sa obrátite na advokáta, musíte mu zaplatiť odmenu. Odmena advokáta sa určí voľne na základe vašej vzájomnej dohody.

S advokátom, ktorý má v priebehu riešenia vášho prípadu právo vyžiadať si od vás preddavok, môžete uzavrieť dohodu o odmene.

Ak však výška vašich finančných prostriedkov nedosahuje určitý strop, môže vám byť za určitých podmienok poskytnutá Odkaz sa zobrazí v novom oknebezplatná právna pomoc.

V závislosti od výšky vašich príjmov môže teda štát sčasti alebo úplne uhradiť odmenu obhajcu ex offo. Ak nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc, ustanovenie advokáta z úradnej povinnosti sa zmení na jeho určenie, čiže budete povinný dohodnúť sa s advokátom na výške jeho odmeny.

Ak budete mať nárok iba na čiastočnú úhradu odmeny advokáta, budete povinný zaplatiť advokátovi zostávajúcu dlžnú sumu jeho odmeny.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred tým, ako sa vec dostane na súd

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu je súbor vyšetrovacích úkonov vykonávaných kriminálnou políciou pod dohľadom sudcu všeobecného súdu v súvislosti so spáchaním trestného činu.

Vyšetrovanie trestného činu môže prebiehať aj mimo rámca súdneho vyšetrovania a spočíva v zisťovaní trestných činov, zhromažďovaní dôkazov a pátraní po ich páchateľoch.

Treba rozlišovať medzi vyšetrovaním práve páchaného trestného činu a predbežným vyšetrovaním. Prvé vyšetrovanie sa vykonáva v súvislosti s práve páchanými trestnými činmi alebo s trestnými činmi, ku ktorým práve došlo, a v jeho rámci má polícia silné donucovacie právomoci. Druhé vyšetrovanie sa vykonáva za iných predpokladov. Vďaka nedávno prijatým právnym predpisom sa jeho systém, ktorý bol spočiatku menej donucovací, výrazne priblížil k systému vyšetrovania práve páchaného trestného činu.

V zložitejších prípadoch sa vyšetrovanie trestného činu môže vykonávať aj v rámci predbežného súdneho vyšetrovania a vtedy sa zakladá na výkone právomocí vyšetrovacieho sudcu. Účelom tohto vyšetrovania je skôr určiť, či existujú priťažujúce okolnosti dostatočné na to, aby páchateľ trestného činu mohol byť odovzdaný súdu príslušnému o veci rozhodnúť a aby sa dospelo do stavu konania, ktorý dovolí o veci rozhodnúť.

Predbežné súdne vyšetrovanie sa vyžaduje iba v trestných veciach.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu? Kto vykonáva jednotlivé fázy?

Vyšetrovanie práve páchaného trestného činu možno začať v čase páchania trestného činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, alebo v prípade, keď je osoba podozrivá z účasti na trestnom čine. Uvedené vyšetrovanie trvá osem dní a prokurátor republiky ho môže za určitých podmienok predĺžiť maximálne o osem dní.

V priebehu vyšetrovania práve páchaného trestného činu môže dôstojník kriminálnej polície predovšetkým vykonať obhliadku miesta trestného činu, zabezpečiť materiálne zistenia, zaistiť všetky predmety alebo nosiče informácií, ktoré by mohli napomôcť odhalenie pravdy, vykonať domovú prehliadku u osôb, ktoré sa podľa všetkého podieľali na trestom čine, alebo zaistiť veci alebo informácie týkajúce sa skutkov, vypočuť každú osobu, ktorá by mohla poskytnúť informácie o skutkoch, alebo aj predbežne zaistiť osobu podozrivú zo spáchania trestného činu.

V rámci predbežného policajného vyšetrovania oznámi dôstojník kriminálnej polície prokurátorovi republiky potenciálneho páchateľa trestného činu hneď, ako zistí jeho totožnosť.

V rámci súdneho vyšetrovania sudca vyšetrí priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a vykoná všetky úkony, ktoré podľa jeho názoru napomôžu odhaliť pravdu. Tieto úkony môže uskutočniť z úradnej povinnosti alebo na žiadosť prokurátora republiky, alebo účastníkov konania (napr. obhliadka miesta činu, výsluchy, domové prehliadky atď.). Odmietnutie sudcu vykonať úkon musí byť zdôvodnené a je proti nemu prípustné odvolanie na súd.

V rámci dožiadaní môže vyšetrujúci sudca preniesť právomoc na vykonanie týchto úkonov na dôstojníkov kriminálnej polície.

Keď vyšetrujúci sudca považuje predbežné súdne vyšetrovanie za ukončené, oznámi to súčasne účastníkom konania a ich advokátom. Prokurátor republiky a účastníci konania majú potom lehotu jeden mesiac na zaslanie pripomienok alebo zdôvodnených žiadostí vyšetrujúcemu sudcovi, ak je osoba obvinená, alebo v opačnom prípade tri mesiace.

Po uplynutí tejto lehoty má prokurátor 10 dní (ak je obvinená osoba zadržaná) alebo (v opačnom prípade) jeden mesiac na zaslanie vyšetrujúcemu sudcovi doplňujúcich návrhov alebo pripomienok k poskytnutým informáciám.

Vyšetrujúci sudca potom vynesie:

 • buď príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď usúdi, že skutky, vo veci ktorých má rozhodnúť, nemajú zákonné znaky ani zločinu, ani prečinu, ani priestupku, alebo ak je páchateľ skutkov naďalej neznámy, alebo ak neexistuje dôkaz svedčiaci v jeho neprospech,
 • alebo príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom (vo veciach prečinov a priestupkov), alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia (v trestných veciach), keď existujú dostatočné dôkazy proti obvinenej osobe o naplnení znakov trestného činu.

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas predbežného zadržania (1)

Ak ste podozrivý z účasti na spáchaní trestného činu, dôstojník kriminálnej polície vás môže predbežne zadržať. O tomto opatrení je v závislosti od prípadu povinný ihneď informovať prokurátora republiky alebo vyšetrujúceho sudcu.

V prípade trestného činu podľa všeobecného práva nemôžete byť zadržaný dlhšie ako 24 hodín, pričom prokurátor republiky môže v rámci policajného vyšetrovania alebo vyšetrujúci sudca v rámci súdneho vyšetrovania túto dobu jedenkrát predĺžiť o ďalších 24 hodín.

Existujú však výnimky z pravidiel zadržania. V prípade delikvencie alebo organizovanej trestnej činnosti, obchodovania s omamnými látkami alebo terorizmu je doba predbežného zadržania dlhšia. Okrem toho, vo všeobecnosti sú podmienky predbežného zadržania a možnosť predĺženia tohto opatrenia prísnejšie vymedzené pre mladistvých.

Nedodržanie doby predbežného zadržania môže mať za následok zrušenie opatrenia a všetkých neskorších úkonov vykonaných na základe tohto opatrenia.

Aké informácie dostanem o priebehu predbežného zadržania?

Práva predbežne zadržaného sú základnými právami. Musíte byť ihneď oboznámený s povahou vyšetrovaného trestného činu, dobou vášho predbežného zadržania a so svojimi právami. Tieto informácie vám musia byť poskytnuté v jazyku, ktorému rozumiete. Máte teda nárok na bezplatné služby tlmočníka.

Oznámenie týchto práv a ich výkon budú zaznamenané v zápisniciach.

 • Právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu

Máte právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu (osobu, s ktorou obvykle žijete, rodiča v priamej línii, niektorého z vašich bratov alebo sestier, alebo svojho zamestnávateľa). Dôstojník kriminálnej polície sa s ňou telefonicky spojí do troch hodín po vašom zadržaní.

 • Právo navštíviť lekára

Počas celej 24-hodinovej doby predbežného zadržania máte právo požiadať o lekárske vyšetrenie. Lekára vám vyberie dôstojník kriminálnej polície alebo prokurátor republiky.

 • Právo požiadať o rozhovor s advokátom

Môžete požiadať o rozhovor s advokátom, ktorý nesmie trvať dlhšie ako 30 minút. Tento rozhovor bude dôverný. Advokát bude oprávnený podať písomné pripomienky, ktoré sa založia do procesného spisu.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať, aby vám ho z úradnej povinnosti pridelil predseda advokátskej komory (tzv. „obhajca ex offo“).

V prípade predbežného zadržania pre trestný čin podľa všeobecného práva môžete hovoriť so svojím advokátom od začiatku svojho predbežného zadržania a v prípade predĺženia predbežného zadržania od začiatku tohto predĺženého zadržania.

Ak ste však zadržaný pre trestný čin zahrnutý pod pojem zločinnosť alebo organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s omamnými látkami alebo teroristická činnosť, s advokátom budete môcť hovoriť až po 48 alebo 72 hodinách.

Dôstojník kriminálnej polície si splnil svoju povinnosť, ak urobil všetko pre to, aby kontaktoval advokáta.

 • Právo odoprieť výpoveď

O tomto práve vás dôstojník kriminálnej polície síce neupovedomí, ale predsa len budete mať právo odoprieť výpoveď a nevypovedať vo svoj neprospech.

 • Právo požiadať o to, aby konzulát štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom, bol upovedomený o vašom zatknutí

Čo sa stane, ak nebudem súhlasiť s tým, ako boli zapísané moje vyhlásenia?

Môžete odmietnuť podpísať zápisnicu, v ktorej boli vaše vyhlásenia zaznamenané.

Čo sa môže stať po skončení predbežného zadržania?

Prokurátor republiky alebo vyšetrujúci sudca môže v jednotlivých prípadoch kedykoľvek ukončiť predbežné zadržanie. Môžete zostať na slobode alebo, ak ste boli počas vyšetrovania trestného činu predbežne zadržaný, môžete byť predvedený buď pred vyšetrujúceho sudcu na účely začatia predbežného súdneho vyšetrovania, alebo pred trestný súd.

Ak sa začne predbežné súdne vyšetrovanie, po skončení prvého výsluchu na súde môžu proti vám vzniesť obvinenie alebo vám môžu priznať právne postavenie asistovaného svedka. Ak ste boli obvinený, môžu vás umiestniť pod súdny dohľad alebo vziať do väzby.

Ak budete predvedený pred trestný súd, tento súd bude môcť rozhodnúť vo veci ihneď, ak tak bude schopný urobiť, alebo vám poskytne lehotu na prípravu vašej obhajoby, ak o to požiadate. Za tohto predpokladu sa teda rozhodne o otázke vášho vzatia do väzby alebo umiestnenia pod súdny dohľad.

Budú odo mňa požadovať, aby som sa podrobil odobratiu odtlačkov prstov, vzorky DNA alebo iných telesných tekutín? Aké mám práva?

Ak ste svedok alebo podozrivý v trestnom konaní, so súhlasom prokurátora republiky vám môžu vykonať vonkajšie odbery (najmä odber slín na účely identifikačnej analýzy vášho genetického odtlačku prsta) a zisťovanie telesných znakov (najmä odobratie odtlačkov vašich prstov, dlaní alebo vyfotografovanie).

Môžete síce odmietnuť podrobiť sa uvedeným úkonom, ale tieto úkony sa vykonávajú v zákonom stanovených podmienkach a odmietnutie podrobiť sa im je za určitých podmienok prečin, ktorý sa trestá odňatím slobody na 1 rok a pokutou 15 000 EUR.

Môžu mi vykonať osobnú prehliadku?

Vo všeobecnosti dôstojník kriminálnej polície uskutoční bezpečnostnú ručnú prehliadku (prehmatanie tela cez odev), aby sa uistil, že pri sebe nemáte žiadny predmet, ktorý by bol nebezpečný pre vás alebo pre iného.

Z bezpečnostných dôvodov alebo pre potreby vyšetrovania sa dôstojník kriminálnej polície môže rozhodnúť vykonať vám aj osobnú prehliadku spočívajúcu vo vašom úplnom alebo čiastočnom vyzlečení. Vnútornú prehliadku vám smie urobiť iba lekár.

Tieto úkony smie vykonávať iba dôstojník kriminálnej polície rovnakého pohlavia, ako je vaše.

O každom odovzdanom šatstve sa spíše záznam a po skončení predbežného zadržania, ak budete prepustený na slobodu, vám bude vrátené.

Môžu mi prehľadať byt, kanceláriu, auto atď.?

Prehliadka sa smie uskutočniť iba medzi 6. a 21. hodinou. Prehliadka, ktorá sa začala pred 21. hodinou, však môže pokračovať aj v noci.

V prípade trestných činov spadajúcich pod pojem organizovaná trestná činnosť, terorizmus, kupliarstvo a obchodovanie s omamnými látkami sa však pripúšťajú výnimky pod dohľadom sudcu.

Domová prehliadka sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek obydlí, kde sa môžu nachádzať veci, ktorých objavenie by mohlo napomôcť odhaleniu pravdy.

Môže ísť o vaše obydlie alebo o obydlie osoby, ktorá môže mať veci vzťahujúce sa na trestný čin.

Obydlím sa rozumie miesto, kde má osoba svoje hlavné miesto podnikania, ale aj miesto, ktoré osoba môže nazývať svojím domovom, či už tam býva, alebo nie.

Za obydlia sa teda považujú rôzne príbytky (hotelová izba atď.) a ich príslušenstvo.

Pojem obydlie sa necháva na posúdenie sudcu. Aj keď sa vozidlo v zásade nepovažuje za obydlie, inak je tomu v prípade, ak slúži ako príbytok.

Môžem sa odvolať?

Nedodržanie formálnych náležitostí uvedených vyššie v texte je porušením práva na obhajobu a môže byť predmetom konania o neplatnosť domovej prehliadky a vykonaného zaistenia vecí.

Predbežné súdne vyšetrovanie: moje práva počas prvého výsluchu na súde (2)

Účelom prvého pojednávania na súde je oboznámiť vás so skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu.

Vyšetrujúci sudca vám potom, čo osvedčí vašu totožnosť, pripomenie skutky, vo veci ktorých koná, a ich právnu kvalifikáciu.

Vyšetrujúci sudca vás oboznámi s vašimi právami:

 • máte právo na súdneho tlmočníka,
 • máte právo na pomoc advokáta (ktorého si vyberiete sám alebo na obhajcu ex offo).

Na toto pojednávanie sa môžete dostaviť spolu so svojím advokátom a v takom prípade budete ihneď vypočutý. V opačnom prípade bude vyšetrujúci sudca povinný znova vás oboznámiť s vaším právom na pomoc advokáta a prípadne na obhajcu ex offo.

 

Ak sa rozhodnete prijať pomoc advokáta, tento advokát môže nazerať do spisu a za určitých podmienok vás o ňom informovať.

Máte právo nevypovedať.

Ak skutky, pre ktoré ste súdne stíhaný, majú znaky zločinu, budete vypočúvaný pomocou audiovizuálnej techniky.

Môžem sa pred súdnym konaním obhajovať priznaním svojej viny vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

Môžete sa priznať ku všetkým skutkom alebo iba k niektorým z nich. Je to otázka stratégie, ktorú by ste mali prediskutovať so svojím advokátom.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym konaním?

V priebehu vyšetrovania vedeného s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech i neprospech dotknutej osoby môže byť zmenená trestnoprávna kvalifikácia skutkov, o ktorých vyšetrujúci sudca koná (prekvalifikovanie na prečin, prekvalifikovanie na zločin).

Ak v priebehu vyšetrovania dôjde k odhaleniu nových trestných činov, sudca bude na návrh prokurátora oprávnený tieto nové činy vyšetriť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, pre ktorý som už bol stíhaný v inom členskom štáte Európskej únie?

Ak ste stíhaný v inom členskom štáte, ale neboli ste odsúdený, je možné, že o týchto skutkoch budete vypočúvaný na území Francúzska.

Na druhej strane, ak ste pre tieto skutky boli odsúdený v inom členskom štáte, v zmysle zásady non bis in idem (druhýkrát nemôžete byť súdený za tie isté skutky) vás nebudú môcť vo Francúzsku ani stíhať, ani súdiť.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí proti mne vypovedali a o existujúcich dôkazoch proti mne?

V zmysle zásady kontradiktórnosti vám budú poskytnuté všetky dôkazy (svedectvá, vecné prvky), aby ste si mohli pripraviť obhajobu a predložiť svoje pripomienky.

Tieto dôkazy sú uvedené v spise, ktorého kópie môžete získať so súhlasom sudcu prostredníctvom vášho advokáta.

Vy a váš advokát budete povinní zdržať sa prezradenia týchto dokumentov tretím osobám, inak porušíte tajomstvo vyšetrovania.

Budú vyžiadané informácie o mojom trestnom registri?

Výpis z vášho trestného registra musí byť nevyhnutne založený vo vyšetrovacom spise.

Som štátny príslušník iného štátu. Bude sa vyžadovať moja prítomnosť počas vyšetrovania?

V zmysle povinností, ktoré vám bude môcť uložiť súdny dohľad, nebudete môcť počas vyšetrovacieho konania opustiť územie Francúzska.

Právne postavenie obvineného a asistovaného svedka (3)

Po skončení prvého výsluchu na súde vám vyšetrujúci sudca buď oznámi vaše obvinenie alebo vám prizná právne postavenie asistovaného svedka.

Predpokladom vznesenia obvinenia proti vám je, aby proti vám existovali vážne alebo súhlasné indície umožňujúce predpokladať vašu účasť na spáchaní trestného činu. Ste skutočným účastníkom trestného konania, čo nie je prípad asistovaného svedka.

Naproti tomu, právne postavenie asistovaného svedka predpokladá existenciu indícií, ktoré však nie sú dostatočne určité na odôvodnenie vášho obvinenia. Z tohto dôvodu má asistovaný svedok, aj keď nie je účastníkom trestného konania, prístup k spisu, má právo na obhajobu a môže požiadať vyšetrujúceho sudcu o vykonanie niektorých úkonov.

Tieto dve právne postavenia majú rôzne dôsledky. Iba obvinený môže byť na základe odôvodneného rozhodnutia sudcu umiestnený pod súdny dohľad (a teda nesmie opustiť územie) alebo byť vzatý do vyšetrovacej väzby a iba on môže byť predvedený pred súd príslušný rozhodnúť vo veci.

Budete teda môcť požiadať o prepustenie na slobodu.

Ak máte právne postavenie asistovaného svedka, môžete v ktoromkoľvek štádiu konania požiadať o vznesenie obvinenia.

Aké sú podmienky súdneho dohľadu?

Pod súdnym dohľadom môžete byť vtedy, ak ste potrestaný trestom odňatia slobody alebo ťažším trestom.

Súdny dohľad je odôvodnený, keď je nevyhnutný pre vyšetrovanie (aby sa napr. zabránilo úteku dotknutej osoby do cudziny) alebo ako zaisťovacie opatrenie (napr. zákaz prijímať návštevy obete alebo stretávať sa s obeťou). Cieľom väčšiny opatrení prijatých v rámci súdneho dohľadu je zabrániť úteku páchateľa trestného činu.

Toto opatrenie môže byť kedykoľvek zrušené na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu na žiadosť prokurátora republiky alebo na vašu žiadosť.

Ak požiadate o jeho zrušenie, vyšetrujúci sudca musí o ňom rozhodnúť do piatich dní.

Ak sa rozhodnete vyhýbať povinnostiam, ktoré vám vyplývajú zo súdneho dohľadu, hrozí vám riziko vzatia do väzby.

Napokon príkaz na umiestnenie pod súdny dohľad môžete napadnúť odvolaním podaným vyšetrujúcemu senátu.

Aké sú podmienky vzatia do vyšetrovacej väzby?

Na to, aby vás mohli vziať do vyšetrovacej väzby, musíte byť potrestaný trestom určitej kategórie prísnosti: trestom za zločin alebo trestom za prečin na tri alebo viac rokov odňatia slobody.

Väzba musí byť jediným prostriedkom na zachovanie dôkazu alebo materiálnych indícií, ktoré sú nevyhnutné na odhalenie pravdy, aby sa zabránilo nátlaku na svedkov alebo na obete a ich rodiny, aby sa zabránilo dohode o podvode medzi obvinenou osobou a jej spolupáchateľmi alebo pomocníkmi, aby sa zaistila ochrana obvinenej osoby, aby sa zaručilo, že budete justícii stále k dispozícii, aby sa zamedzilo pokračovaniu v páchaní trestného činu alebo jeho zopakovaniu a v prípade zločinu sa ukončilo mimoriadne a neprestajné narúšanie verejného poriadku vyvolané závažnosťou trestného činu.

Rozhodnutie o vzatí do vyšetrovacej väzby môžete napadnúť do 10 dní po jeho doručení prostredníctvom vyhlásenia pred riaditeľom väzenského zariadenia, v ktorom ste držaný vo väzbe, alebo v kancelárii súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

Skončenie vyšetrovania (4)

Vyšetrovanie je skončené príkazom. Príkazy môžu byť rôzneho druhu.

Príkaz na zastavenie trestného stíhania

Sudca môže vydať príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď nezhromaždil dostatočné dôkazy proti vám. Príkaz môže byť vydaný na úplné alebo čiastočné zastavenie trestného stíhania.

Keď je vydaný príkaz na čiastočné zastavenie trestného stíhania, vyšetrujúci sudca vydá príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia pre druhú časť skutkov.

Ak bol vydaný príkaz na úplné zastavenie trestného stíhania proti vám a predtým ste boli ste vzatý do vyšetrovacej väzby, prepustia vás na slobodu a vrátia vám veci, ktoré vám zaistili.

Môžete dať podnet na konanie o odškodnení.

Ale pozor, súkromný účastník v trestnom konaní sa proti tomuto príkazu môže odvolať na kanceláriu súdu, ktorý rozhodnutie vyniesol, v lehote 10 dní od jeho doručenia.

Príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom

Ak sa sudca domnieva, že má proti vám dostatočné dôkazy, môže rozhodnúť o vašom odovzdaní súdu príslušnému rozhodnúť o veci.

Ak ste boli pod súdnym dohľadom alebo držaný vo vyšetrovacej väzbe, týmto príkazom sa dohľad alebo väzba zruší.

Novým, osobitne zdôvodneným príkazom však sudca môže rozhodnúť, že tieto opatrenia zachová. Opatrenia nesmú trvať dlhšie ako dva mesiace. Ak po uplynutí tejto lehoty nebudete predvedený pred príslušný súd, prepustia vás na slobodu.

Príkazom zdôvodneným tak, že nie je možné vás súdiť v lehote dvoch mesiacov, sudca môže len v mimoriadnych prípadoch dvakrát nariadiť predĺženie lehoty o dva mesiace. Ak nebudete súdený po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, prepustia vás na slobodu.

Proti tomuto príkazu nemáte možnosť podať žiadny opravný prostriedok, ibaže by ste sa domnievali, že skutky postúpené trestnému súdu sú zločinom, ktorý mal byť predmetom príkazu na rozhodnutie o predvedení (na účely oznámenia obvinenia) pred porotný súd. Tento opravný prostriedok je dostupný aj súkromnému účastníkovi trestného konania.

Príkaz na rozhodnutie o predvedení

Vydáva ho vyšetrujúci sudca v trestných veciach.

Ak ste v čase vydania príkazu sudcom pod súdnym dohľadom, toto opatrenie bude trvať.

Ako obvinený máte právo odvolať sa proti tomuto príkazu.

Európsky zatykač (5)

Európsky zatykač je postup, ktorý má nahrádzať konanie o extradícii medzi členskými štátmi.

Je to súdne rozhodnutie vydané členským štátom Európskej únie, ktorého cieľom je dosiahnuť zatknutie a vydanie hľadanej osoby na účely vykonania trestného stíhania alebo výkonu trestu, alebo zaisťovacieho opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody.

Každý členský štát môže voči hľadanej osobe prijať nevyhnutné donucovacie opatrenia.

Ak je hľadaná osoba zatknutá, má právo na informácie o obsahu zatykača a na poskytnutie služieb advokáta a tlmočníka.

Vykonávajúci súdny orgán má v každom štádiu konania právo rozhodnúť za určitých podmienok o ponechaní osoby vo väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

Pred vydaním rozhodnutia vykonávajúci orgán vypočuje dotknutú osobu. Najneskôr do šesťdesiatich dní po zatknutí je súdny orgán povinný prijať rozhodnutie o výkone európskeho zatykača. Potom ihneď oznámi prijaté rozhodnutie vydávajúcemu orgánu. Keď sú však poskytnuté informácie nedostatočné, vykonávajúci orgán smie požiadať vydávajúci orgán o doplňujúce informácie.

Každé obdobie väzby na základe európskeho zatykača sa musí odpočítať od celkovej doby trvania uloženého opatrenia spočívajúceho v pozbavení osobnej slobody.

Príprava obhajoby na súdne konanie (6)

Vzťah s vaším advokátom, ktorý je vaším dôverníkom, je založený na vzťahu vzájomnej dôvery. Z tohto dôvodu je advokát viazaný služobným tajomstvom.

Preto mu bez váhania položte všetky otázky, ktoré vás znepokojujú, a požiadajte ho o akékoľvek spresnenia, ktoré zabránia vzniku nedorozumení.

Pri vašom prvom stretnutí mu odovzdajte všetky dokumenty a informácie súvisiace s vaším prípadom, aby mal na prípravu vašej obhajoby tie najlepšie podmienky.

Venujte sa všetkým otázkam, ktoré si sám kladiete, najmä otázkam týkajúcim sa priebehu konania, stratégie, ktorú treba prijať, pokiaľ ide o výber postupu, alebo aj typ otázok, ktoré vám môžu položiť sudcovia, ktorí majú na starosti váš prípad.

Bez váhania sa opýtajte advokáta na výsledok konania, na tresty, ktoré vám budú uložené, a na pravidlá ich prípadnej úpravy.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva počas súdneho konania

Ak ste plnoletý a ak sa priznáte k skutkom, ktoré sa vám kladú za vinu a ak ide o prečin, ktorý sa trestá pokutou alebo trestom odňatia slobody maximálne na päť rokov, budete mať pravdepodobne nárok na konanie nazývané „bezprostredné predvedenie na predbežné priznanie viny“. Budete povinný mať advokáta. Takéto zrýchlené konanie vám poskytne možnosť dosiahnuť miernejšie tresty.

Kde bude prebiehať súdne konanie?

Príslušnosť súdu závisí od povahy trestného činu a od územnej príslušnosti. O priestupkoch je príslušný rozhodovať priestupkový súd alebo samosudca (juridiction de proximité) v mieste spáchania skutkov alebo v mieste vášho bydliska.

Pokiaľ ide o prečin, súdom príslušným na konanie bude súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Nakoniec v prípade zločinu bude súdom príslušným na konanie porotný súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Trestné konanie je ústne a verejné. V mimoriadnych prípadoch, keď ide o mladistvých delikventov, alebo na žiadosť obete znásilnenia, mučenia alebo barbarského konania sprevádzaného sexuálnou agresiou, bude súdne konanie prebiehať s vylúčením verejnosti.

Rozhodnutia vo veciach prečinov a priestupkov prijíma jeden sudca alebo niekoľkí sudcovia z povolania, zatiaľ čo porotný súd zložený z deviatich porotcov z radov občanov prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou ôsmich osôb.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia počas súdneho konania zmeniť a doplniť?

Súd rozhoduje len o skutkoch opísaných v obžalovacom spise. Iné skutky nemôže vziať do úvahy.

Súd má však právo prekvalifikovať v priebehu pojednávania skutky, o ktorých koná, pod podmienkou, že vám bolo umožnené predložiť svoje pripomienky k týmto novým bodom obžaloby. Ak toto prekvalifikovanie znamená rozšíriť obžalobu o nové skutky, budete musieť súhlasiť s dobrovoľným dostavením sa na súd z dôvodu týchto skutkov.

Vo Francúzsku neexistuje konanie o uznaní viny. V prípade niektorých prečinov existuje iba možnosť požiadať o okamžité predvedenie na predbežné priznanie viny pred každým súdnym konaním. Ak sa priznáte, vaše priznanie sa prerokuje a ponechá sa na posúdenie sudcom rovnako ako akýkoľvek iný dôkazový prostriedok.

Aké mám práva počas súdneho konania?

Počas celého súdneho konania sa vyžaduje vaša prítomnosť. Bez presvedčivého ospravedlnenia budete súdený v neprítomnosti, pokiaľ súd nebude súhlasiť s odročením pojednávania až do vášho návratu. Ak však bude prítomný váš advokát, budú ho môcť vypočuť a bude vás môcť zastupovať. V trestnej veci na vás budú môcť vydať zatykač.

Vo Francúzsku pripadá do úvahy možnosť vypočúvania formou videokonferencie iba v prípade svedkov, súkromných účastníkov v trestnom konaní a znalcov.

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom súd koná, bude vám z úradnej povinnosti ustanovený tlmočník.

Pomoc advokáta sa vyžaduje v trestných veciach. Nevyžaduje sa len vo veciach prečinov a priestupkov. V priebehu konania budete môcť advokáta zmeniť.

V priebehu konania vám bude udelené slovo. Počas celého konania však budete mať právo odoprieť výpoveď. Tento váš postoj však ovplyvní vnútorné presvedčenie sudcov.

Nebudete odsúdený len z dôvodu, že ste na pojednávaní klamali. Klamstvo však ovplyvní rozhodnutie súdu. Okrem toho bude môcť ohroziť stratégiu vášho advokáta.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Všetky dôkazové prostriedky zo spisu musia byť predložené na kontradiktórnom pojednávaní, aby ste o nich mohli rokovať. Francúzske trestné právo pripúšťa akýkoľvek dôkaz, ktorý môže byť predložený za akýchkoľvek okolností. Budete teda môcť predložiť všetky potrebné dôkazové prostriedky vrátane tých, ktoré zhromaždil súkromný detektív, pričom jediným obmedzením je, že dôkaz musí byť získaný zákonným spôsobom.

Budete môcť požiadať o vypočutie svedkov. Na pojednávaní budete môcť priamo alebo prostredníctvom svojho advokáta klásť otázky svedkom a akýmikoľvek prostriedkami napadnúť ich svedectvo.

Bude sa prihliadať na informácie z môjho registra trestov?

Sudcovia sa oboznámia s obsahom vášho registra trestov. Výpis z  registra trestov bude založený vspise počas celého konania. Príslušný súdny orgán, ktorému bude váš spis odovzdaný, bude môcť prípadne požiadať o výpisy z vášho registra trestov iný členský štát.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Výsledky vášho súdneho konania bude možné s pomocou vášho advokáta vopred predvídať za predpokladu, že ste ho v plnom rozsahu informovali o svojej situácii. Pôjde predovšetkým o prepustenie na slobodu, zbavenie viny alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia pripadajú do úvahy tieto tresty:

Tresty odňatia slobody:

 • Vo veciach zločinov trest odňatia slobody buď na doživotie alebo na určitú dobu. V prípade trestu odňatia slobody na určitú dobu trestný zákon stanovuje maximálnu výšku jeho trvania. Doba trvania trestu odňatia slobody sa pohybuje od 10 do 30 rokov.
 • Vo veciach prečinov je maximálna doba trvania trestu odňatia slobody 10 rokov.

Tieto tresty odňatia slobody môžu byť v prípadoch, pokiaľ nejde o tresty, ktoré nemožno znížiť, predmetom úpravy, akou je podmienečné oslobodenie, režim „polovičnej“ slobody alebo odpustenie trestu.

Iné tresty:

 • V akejkoľvek veci môže byť uložená pokuta, ktorej výška je stanovená pre každý trestný čin.
 • Vo veciach prečinov alebo priestupkov je možné uložiť „sankciu vo forme náhrady škody“ spočívajúcu v odsúdení na náhradu škody spôsobenej obeti.
 • Možno uložiť doplnkové tresty. Týmito trestami môžu byť verejnoporspešné práce (s vaším súhlasom), tresty odňatia práva (vodičský preukaz atď.), zhabanie majetku, zatvorenie podniku, strata občianskych práv (hlasovacie právo atď..) alebo zákaz vystavovať šeky. Okrem toho možno uložiť zákaz zdržovať sa na území Francúzska (ak ste cudzinec) alebo zákaz pobytu.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť sa môže zúčastniť súdneho konania alebo sa môže dať zastupovať. Ak tak neurobí, považuje sa to, že sa vzdala svojho práva účasti na konaní. Obeť môže dať podnet na trestné stíhanie. Prítomnosť obete alebo jej advokáta počas súdneho konania umožní zaistiť ochranu záujmov obete a požiadať o náhradu škody, ktorú utrpela.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať?

Vo veciach týkajúcich sa priestupkov sa môžete odvolať proti niektorým rozsudkom priestupkového súdu a samosudcu (juridiction de proximité) do 10 dní od ich vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach týkajúcich sa prečinov sa môžete odvolať proti rozsudku trestného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach zločinov sa môžete odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku porotného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na iný porotný súd.

Môžete sa odvolať buď proti rozsudku vynesenému na základe verejnej žaloby (trest), alebo proti rozsudku vynesenému na základe súkromnej žaloby (odškodnenie priznané obeti).

Môžete tiež podať kasačnú sťažnosť proti rozsudkom vyneseným v odvolacom konaní a proti rozsudkom vyneseným v poslednej inštancii na trestný senát kasačného súdu do piatich plných dní po plnom dni, keď bolo napadnuté rozhodnutie vynesené.

Kasačný súd – najvyšší súd – rozhodne v stanovenej lehote o prípustnosti kasačnej sťažnosti; ak bude kasačný súd považovať sťažnosť za prípustnú, rozhodne len o presadení práva, a teda nerozhodne o spore vo veci samej.

Vyhlásenie o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti treba podať v kancelárii súdu, ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, alebo riaditeľovi väznice, ak ste vo väzení.

Vo všetkých prípadoch musíte vyhlásenie nevyhnutne podpísať.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Počas lehoty na odvolanie a odvolacieho konania alebo počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti a kasačného konania sa výkon napadnutého rozhodnutia v zásade pozastavuje.

Ak ste však boli odsúdený na trest odňatia slobody a potom uväznený, odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu nebude mať za následok vaše prepustenie do vynesenia nového rozhodnutia.

Po zaevidovaní vyhlásenia o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti konajúcim súdom sa v „primeranej“ lehote musí uskutočniť pojednávanie.

Čo sa bude diať na odvolacom alebo kasačnom pojednávaní?

Keďže je trestné konanie ústne, počas pojednávania o odvolaní máte možnosť predložiť a rozvinúť nové dôkazové prostriedky a dôkazy, ktoré budú predložené na kontradiktórne prerokovanie.

Odvolací trestný senát alebo porotný súd rozhodujúci o odvolaní môže buď potvrdiť napadnuté rozhodnutie alebo ho zrušiť.

Výhradne za určitého predpokladu vrátane prípadu, keď prokuratúra podala hlavné odvolanie alebo vedľajšie odvolanie, sa v odvolacom konaní vystavíte riziku sprísnenia trestu, ktorý vám bol pôvodne uložený, ako aj zvýšenia odškodnenia požadovaného súkromným účastníkom v trestnom konaní (obeťou).

Kasačný súd rozhodujúci o presadení práva môže zrušiť napadnuté rozhodnutie alebo ho vyhlásiť za neplatné bez odkázania účastníkov konania na odvolací súd.

Súdne rozhodnutie sa stáva konečným až po uplynutí lehôt na uplatnenie opravných prostriedkov.

Ak budete po podaní odvolania proti konečnému odsudzujúcemu rozhodnutiu oslobodený spod obžaloby alebo zbavený viny rozhodnutím odvolacieho súdu, ktoré sa stalo konečným, môžete s určitými výhradami požiadať o úplnú náhradu materiálnej škody a morálnej ujmy, ktoré vám spôsobilo toto „bezdôvodné“ uväznenie.

V rámci doručenia rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny budete oboznámený s vaším právom na náhradu škody na základe rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny.

V tejto súvislosti budete mať po doručení rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny 6 mesiacov na podanie žaloby o náhradu škody prvému predsedovi odvolacieho súdu, v ktorého obvode bolo rozhodnutie vynesené.

Prvý predseda odvolacieho súdu rozhodne o žalobe o náhradu škody zdôvodneným rozhodnutím, ktoré vynesie na konci verejného pojednávania, počas ktorého budete môcť požiadať o osobné vypočutie alebo o vypočutie prostredníctvom svojho advokáta.

Proti rozhodnutiu prvého predsedu odvolacieho súdu je možné sa odvolať na Národnú komisiu pre náhrady škôd spôsobených väznením (Commission Nationale de réparation des détentions – CNR) v lehote 10 dní po jeho doručení.

CNR rozhodne nezávisle a vynesie rozhodnutie, proti ktorému nebude prípustné odvolanie.

Priznané odškodnenie zaplatí štát.

Aké informácie obsahuje register trestov?

Ak vás po podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti odsúdili na trest v zmysle rozhodnutia, ktoré sa stalo konečným, vynesené odsúdenie sa zaznamená do vášho registra trestov spravovaného súdnym orgánom krajiny vášho pôvodu.

Som štátny príslušník iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní odovzdať späť?

V zmysle dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 môže o odovzdanie vašej osoby do krajiny vášho pôvodu požiadať buď uvedený štát, alebo Francúzsko ako štát odsúdenia.

S uskutočnením vášho odovzdania však musíte predbežne dobrovoľne a zreteľne súhlasiť, predpokladom čoho je, aby ste boli úplne a presne oboznámený s dôsledkami odovzdania.

Okrem toho môžete osobne požiadať o dobrovoľné odovzdanie do krajiny vášho pôvodu. Kladné prijatie vašej žiadosti bude podmienené splnením niekoľkých podmienok.

Ak som odsúdený, môžem byť znova súdený za tie isté skutky?

V zmysle pravidla non bis in idem, ktorým sa riadi francúzske trestné právo, ak ste boli súdený a potom odsúdený rozhodnutím, ktoré sa stalo konečným v členskom štáte, za rovnaké skutky vás nebude možné stíhať ani odsúdiť v inom členskom štáte.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Vo Francúzsku rieši niektoré menej závažné priestupky priamo správny orgán a nie súdne orgány. Týka sa to hlavne dopravných priestupkov. Týmito osobitnými postupmi sa zaisťuje dodržiavanie vašich základných práv, najmä právo na obhajobu. Okrem toho, správna sankcia nebude môcť nikdy spočívať v odňatí slobody.

Sankciu vám právoplatne uloží priamo príslušný správny orgán, ktorý zistí porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Každé rozhodnutie, ktorým sa uloží sankcia, musí byť odôvodnené a budete ho môcť napadnúť. Uložená sankcia bude ihneď vykonateľná, aj keď sa rozhodnete proti nej sa odvolať.

Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Dopravné priestupky rieši priamo správny úradník spisujúci protokol, policajt alebo príslušník štátnej polície. V prípade zistenia priestupku vám bude ihneď uložená sankcia. Najprv vám vysvetlia dôvody vašej sankcie a budete môcť predložiť svoje pripomienky. Vydajú vám protokol o vašom priestupku a o uloženej sankcii. Vám uloženú sankciu budete musieť vykonať hneď po jej uložení.

Sankciou je buď pokuta v pevne stanovenej výške a v relevantných prípadoch znehybnenie vozidla.

Ak ako štátny príslušník iného členského štátu nedodržíte dopravné predpisy, vo Francúzsku bude voči vám uplatnená sankcia. Ak sankciu nevykonáte pred návratom do vašej krajiny, môže sa stať, že sa proti vám začne konanie.

V prípade sporu sa proti takémuto rozhodnutiu budete môcť odvolať do dvoch mesiacov. Takto budete mať istotu, že sankciu, ktorú vám uložili, nebude počas tejto lehoty na odvolanie možné sprísniť.

Spor sa bude riešiť priamo pred správnym orgánom bez súdneho konania. Odvolanie bude potrebné podať orgánu, ktorý sankciu pôvodne uložil (žiadosť o odpustenie sankcie), a v prípade jeho zamietnutia môžete svoj spor postúpiť orgánu, ktorý je tomuto orgánu nadriadený (odvolanie na nadriadený orgán).

Postup, ktorý bude nasledovať, vám bude vysvetlený priamo v protokole, ktorý vám bude vydaný.

Na správneho sudcu sa budete môcť obrátiť až vtedy, keď vyčerpáte tieto opravné prostriedky.

Ako sa postupuje pri riešení iných menej závažných priestupkov?

Ostatné priestupky, ktoré sa riešia v správnom konaní, sú závažnejšie priestupky súvisiace s reguláciou finančných trhov, so súťažným právom alebo aj s daňovou reguláciou alebo reguláciou prisťahovalectva.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom registri trestov?

Priestupky riešené vo Francúzsku v správnom konaní vrátane dopravných priestupkov nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.