Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Právna pomoc - Belgicko

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Federálny verejný úrad spravodlivosti je miestne príslušný pre celú krajinu.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Kancelárie, ako aj Federálny verejný úrad spravodlivosti prijímajú žiadosti poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Federálny verejný úrad spravodlivosti prijíma žiadosti v holandčine, francúzštine a v nemčine. Iné jazyky sa nebudú akceptovať.

Posledná aktualizácia: 07/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Bulharsko

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Prijímajúci a postupujúci orgán je:

Ministerstvo spravodlivosti

Odbor „Medzinárodná právna spolupráca a európske záležitosti“

Oddelenie pre spoluprácu v občianskych veciach

Administratívna adresa: Ul. Slavyanska No 1

PSČ: 1040

Mesto/ obec: Sofia

Tel.: +359 2 923 7544;

923 7576

E-mailová adresa: civil@justice.government.bg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Prijímajúce a postupujúce orgány majú príslušnosť pre celé územie Bulharskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sa musia podávať Ministerstvu spravodlivosti poštou alebo priamo na podateľňu ministerstva.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti a priložené doklady musia byť vyhotovené v bulharčine alebo do bulharského jazyka preložené.

Posledná aktualizácia: 18/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Česká republika

Vnútroštátneho právaPDF(927 Kb)cs


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územná oblasť, v ktorej má juridikciu: Česká republika.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Komunikačné prostriedky: prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a faxom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa môže vyplniť žiadosť: čeština, angličtina

Článok 14 odsek 3: Česká republika prijíma žiadosti o právnu pomoc vyplnené aj v angličtine.

Posledná aktualizácia: 14/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Nemecko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(79 Kb)de


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Pre odchádzajúce žiadosti je príslušný okresný súd (Amtsgericht) v okrese, v ktorom má žiadateľ svoje bydlisko (Wohnsitz) alebo obvyklý pobyt (gewöhnlicher Aufenthalt). Krajinské vlády môžu vydávať nariadenia (Rechtsverordnungen), ktoré oprávňujú jeden okresný súd, aby vykonával činnosť dožiadaného súdu pre okresy viacerých okresných súdov. V Severnom Porýní-Vestfálsku majú okresné súdy so sídlom na tom istom mieste ako krajský súd (Landgericht) právomoc na prijímanie a postúpenie žiadostí o cezhraničnú pomoc vo veci trov konania (Prozesskostenhilfe) predložených fyzickými osobami a na postúpenie žiadostí o cezhraničnú právnu pomoc (Beratungshilfe).

Postupujúci orgán pre cezhraničné žiadosti o pomoc s trovami konania vo veciach výživného je v súlade s prvou vetou oddielu 21 ods. 1 zákona o zahraničnom výživnom (Auslandsunterhaltgesetz – AUG) okresný súd pre okres, v ktorom má sídlo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht), v ktorého územnej pôsobnosti má žiadateľ obvyklý pobyt.

Uvedená adresa je osobitná poštová adresa pre veľkých zákazníkov (Großkundenadresse, obsahuje poštové smerové číslo a lokalitu), ak je k dispozícii, a v prípade, že nie je k dispozícii – alebo navyše –, adresa poštového priečinka (Postfachadresse). Pre listové zásielky sa musí používať osobitná poštová adresa pre veľkých zákazníkov, a ak nie k dispozícií, tak adresa poštového priečinka (P. O. Box). Pre expresné zásielky a balíky (vrátane malých balíkov) sa musí použiť iba úplná adresa.

Prichádzajúcimi žiadosťami o pomoc s trovami konania sa zaoberá súd, ktorý koná vo veci samej alebo vo veci výkonu rozhodnutia.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

K dispozícii sú nasledujúce možnosti komunikácie:

Pre prijímanie a odosielanie: pošta vrátane súkromných kuriérskych služieb, fax.

Pre neformálnu komunikáciu: telefón a e-mail (ak je uvedený).

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Nemčina

Posledná aktualizácia: 17/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Estónsko

Smernica Rady 2003/8/ES bola transponovaná do estónskych právnych predpisov Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonom o poskytovaní štátnej právnej pomoci (riigi õigusabi seadusega), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2005.


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Podmienky na predkladanie žiadostí o štátnu právnu pomoc sú stanovené v § 10 Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o poskytovaní štátnej právnej pomoci.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o štátnu právnu pomoc sa musia predkladať písomne príslušnému okresnému súdu. Formulár žiadosti je dostupný na webovom sídle estónskeho ministerstva spravodlivosti a na každom súde a v každej advokátskej kancelárii.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti o štátnu právnu pomoc sa musia predkladať v estónčine. Žiadosti možno podať aj v angličtine, ak o právnu pomoc žiada fyzická osoba s bydliskom v inom členskom štáte Európskej únie alebo občan či právnická osoba iného členského štátu Európskej únie. Žiadosti predložené súdu v inom jazyku budú žiadateľovi vrátené.

Posledná aktualizácia: 03/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Írsko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(60 Kb)en


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Názov a adresa úradu, ktorý má v pôsobnosti zasielať a prijímať žiadosti je:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územná oblasť, v ktorej máme jurisdikciu: Írsko.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsob, akým je možné prijímať žiadosti: Poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa môže vyplniť žiadosť: Angličtina.

Ďalší úradný jazyk inštitúcií Spoločenstva okrem angličtiny, ktorý je možné akceptovať: Francúzština.

Posledná aktualizácia: 29/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Právna pomoc - Grécko

Vnútroštátne právoPDF(183 Kb)el


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Grécke Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Τel.: + 30 210 7767529, + 30 210 7767322, + 30 210 7767312
Fax: + 30 210 7767499
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivilunit@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom oknegkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom oknemntolia@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom okneavasilopoulou@justice.gov.gr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Uvedený príslušný orgán má právomoc na celom území Grécka.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti sa prijímajú poštou. V naliehavých prípadoch môžu byť zaslané faxom alebo elektronicky pred doručením originálnej žiadosti poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti možno vyplniť v gréčtine alebo v angličtine.

Posledná aktualizácia: 02/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Španielsko

Vnútroštátneho právaPDF(80 Kb)es


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsob komunikácie: len poštou alebo osobne.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť sa vypĺňa v španielčine, avšak v budúcnosti môže byť Komisii oznámený iný úradný jazyk Spoločenstva.

Posledná aktualizácia: 22/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Právna pomoc - Francúzsko

Právne predpisy týkajúce sa vnútroštátnej právnej úpravy právnej pomoci sú Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon 91-647Odkaz sa zobrazí v novom oknedekrét 91-1266.


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministerstvo spravodlivosti, Oddelenie pre prístup k právu a spravodlivosti a pre poskytovanie pomoci obetiam, kancelária právnej pomoci (Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francúzsko

Telefón: +33 1 70 22 74 12

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknebaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Zemepisnými oblasťami spadajúcimi do ich právomoci sú kontinentálne Francúzsko, zámorské departementy (Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Guyana a Réunion) a Svätý Peter a Miquelon.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Poštou na adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francúzsko

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti sa podávajú výlučne vo francúzštine.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Chorvátsko

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Príslušným orgánom pre zasielanie a prijímanie žiadostí v Chorvátskej republike je:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webové sídlo: http://www.mprh.hr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky je príslušným orgánom pre celé územie Chorvátskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

V Chorvátskej republike sa žiadosti prijímajú e-mailom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v Chorvátskej republike žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v členskom štáte EÚ, musia byť príslušné formuláre a priložené dokumenty predložené v preklade do chorvátčiny. Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v inom členskom štáte žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v Chorvátskej republike, ministerstvo spravodlivosti preloží formulár žiadosti a priložené dokumenty do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov daného členského štátu EÚ a príslušného orgánu pre prijímanie žiadostí.

Posledná aktualizácia: 20/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Taliansko

Na túto oblasť sa uplatňuje prezidentský dekrét č. 115 z 30. mája 2002 (konsolidované znenie právnych predpisov a nariadení o súdnych trovách), jeho príslušné ustanovenia sú priložené PDF(256 Kb)it.


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelenie pre súdne záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generálne riaditeľstvo pre občianskoprávne záležitosti)

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II) [úrad I – Medzinárodné občianskoprávne záležitosti – (predtým úrad II)]

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

Tel.: +39 06 6885 2633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Príslušným orgánom na celom území Talianska je výlučne

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelenie pre súdne záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generálne riaditeľstvo pre občianskoprávne záležitosti)

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II) [úrad I – Medzinárodné občianskoprávne záležitosti – (predtým úrad II)]

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

Tel.: +39 06 6885 2633 -2517 – 2480

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Pre zasielanie žiadostí sú k dispozícii tri spôsoby komunikácie:

1. emailom:     Odkaz sa zobrazí v novom okneufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2. doporučene na adresu:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddelenie pre súdne záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generálne riaditeľstvo pre občianskoprávne záležitosti)

Ufficio I – affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA – ITALIA

(3) fax to +39 0668897529

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

taliančina, angličtina, francúzština

Posledná aktualizácia: 07/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Cyprus

Vnútroštátneho právaPDF(73 Kb)el


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Príslušným orgánom na doručovanie žiadostí osôb, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na Cypre, je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Príslušným orgánom na prijímanie žiadostí osôb, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte než na Cypre, je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Adresa: Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dymosías Táxeos (Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku)

Leofóros Athalássas 125, 1461 Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 2280 5950

Fax: +357 2251 8356

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregistry@mjpo.gov.cy

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Celé územie Cyperskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Poštou, elektronickou poštou a faxom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Grécky a anglický jazyk

Posledná aktualizácia: 08/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Lotyšsko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(152 Kb)lv


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Správa právnej pomoci sídli na adrese: Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknejpa@jpa.gov.lv. Bezplatná telefónna informačná linka: 80001801 (informácie o službách správy právnej pomoci a o vyplňovaní formulárov)

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územným rozsahom právomoci úradu zasielania a prijímania žiadostí, t. j. správy právnej pomoci, je Lotyšská republika.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Príslušný orgán môže byť požiadaný, aby rozhodol, či má byť rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci zaslané poštou alebo doručené osobne správe právnej pomoci.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti sa môžu vyplniť v lotyštine.

Posledná aktualizácia: 26/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Litva

Vnútroštátne právne predpisyPDF(1016 Kb)lt


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ktorý je príslušným prijímajúcim a postupujúcim orgánom, vykonáva svoju právomoc na celom území Litovskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti možno zasielať akýmkoľvek spôsobom (poštou, faxom a elektronickými komunikačnými prostriedkami).

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že žiadosti o právnu pomoc, ako aj doklady preukazujúce nárok žiadateľa na poskytnutie štátom zaručenej právnej pomoci, musia byť pri predložení prijímajúcemu orgánu preložené do litovčiny alebo angličtiny.

Posledná aktualizácia: 03/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Luxembursko

Vnútroštátneho právaPDF(2031 Kb)fr


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministère de la Justice

Sídlo: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o právnu pomoc sa prijímajú poštou na poštovej adrese Ministerstva spravodlivosti, L-2934 Luxemburg. V súrnom prípade, ak je nutné urýchlené vybavenie, môže byť žiadosť zaslaná faxom na tieto čísla:

  • (352) 22 52 96 alebo
  • (352) 26 68 48 61

Po podaní žiadosti faxom musí je nutné v čo najkratšej lehote poštou doručiť originál žiadosti o právnu pomoc.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o právnu pomoc adresovaná Luxembursku musí byť napísaná v jednom z platných úradných jazykov, a to:

  • v luxemburskom jazyku; alebo
  • vo francúzskom jazyku; alebo
  • v nemeckom jazyku.
Posledná aktualizácia: 24/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Maďarsko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(134 Kb)hu


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Strana môže žiadosť o bezplatnú právnu pomoc predložiť príslušným orgánom osobne (ústne alebo písomne), prípadne poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazykmi, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti, sú maďarský alebo anglický jazyk.

Posledná aktualizácia: 20/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Malta

Smernica bola transponová prostredníctvom právneho predpisu (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Jurisdikcia sa vzťahuje na ostrov Malta a ostrov Gozo.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Komunikácia sa môže uskutočňovať:

- prostredníctvom faxu (faxové č. 00356 25902859) alebo

- poštou na adresu:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Návrhy možno predkladať v maltskom a anglickom jazyku.

Posledná aktualizácia: 23/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Holandsko

Holandsko implementovalo smernicu ES do existujúceho zákona o právnej pomoci. Uskutočnilo sa tak prostredníctvom zákona z 19. februára 2005 (Zb. 2005, 90), ktorý nadobudol účinnosť dňa 2. marca 2005. Od uvedeného dátumu nové články 23a – 23k ustanovujú poskytovanie právnej pomoci v európskych cezhraničných prípadoch. Tento postup bol samozrejme možný ešte skôr, a síce odo dňa 30. novembra 2004, kedy bola smernica implementovaná do právneho poriadku Holandska. (angličtinaPDF(28 Kb)en) (holandčinaPDF(211 Kb)nl)


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

V holandských prípadoch bez medzinárodného prvku je Rada pre právnu pomoc príslušná iba v západnej časti Holandska. V cezhraničných („európskych“) prípadoch však vykonáva rada v Haagu pôsobnosť na území celého štátu.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti je možné posielať faxom alebo bežnou poštou. Rada v Haagu prijíma žiadosti podané elektronickou poštou (ktoré sú často neúplné).

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, ktoré sa použijú v žiadosti, sú holandčina a angličtina. Ako aj napísané vo francúzštine alebo nemčine.

Posledná aktualizácia: 21/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Rakúsko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(192 Kb)de


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsoby komunikácie s týmito orgánmi, pokiaľ ide o príjem žiadostí:

pošta a fax.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa môže vyplniť žiadosť:

anglický a nemecký.

Posledná aktualizácia: 25/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Poľsko

Vnútroštátne právne predpisyPDF(64 Kb)pl


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Postupujúcimi orgánmi sú krajské súdy (sądy okręgowe).

Prijímajúce orgány:

Ministerstvo spravodlivosti
Odbor medzinárodnej spolupráce a ľudských práv

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Prijímajúcimi orgánmi sú okresné súdy (sądy rejonowe) a krajské súdy.

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Miestna príslušnosť postupujúcich orgánov:

Žiadosti o právnu pomoc, ktoré majú byť postúpené do iného členského štátu, sa musia podať

krajskému súdu, v ktorého jurisdikcii má žiadateľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

Miestna príslušnosť prijímajúcich orgánov:

Podľa článku 8 ods. 1 zákona zo 17. decembra 2004 o práve na právnu pomoc

v občianskoprávnom konaní v členských štátoch Európskej únie (zbierka zákonov 2005 č. 10,

bod 67) sa žiadosti o právnu pomoc môžu podať priamo na súde, ktorý je príslušný na

posúdenie žiadosti (to znamená súd, pred ktorým sa má začať alebo prebieha určovacie

konanie), alebo ak sa žiadosť týka právnej pomoci v exekučnom konaní, okresnému súdu

príslušnému podľa miesta výkonu rozhodnutia.

Pre všetky žiadosti o právnu pomoc predložené poľským súdom žiadateľmi, ktorí majú

bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, je miestne príslušným prijímajúcim

orgánom ministerstvo spravodlivosti.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsoby prijímania žiadostí.

Žiadosti možno podať priamo postupujúcemu orgánu alebo poštou.

Žiadosti možno podať priamo prijímajúcemu orgánu alebo poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadostí

Postupujúce orgány: Žiadosť musí byť vypracovaná v poľštine a v jednom z úradných jazykov inštitúcií Spoločenstva, ktoré akceptuje členský štát EÚ, ktorému sa má žiadosť postúpiť.

Prijímajúce orgány: Žiadosť musí byť vypracovaná v poľštine alebo v angličtine.

Úradné jazyky inštitúcií Spoločenstva, okrem poľštiny, ktoré poľské prijímajúce orgány akceptujú: angličtina.

Posledná aktualizácia: 13/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Portugalsko

Pripojené je znenie zákona č. 34/2004PDF(240 Kb)pt z 29. júla 2004 a vládneho nariadenia č. 71/2005PDF(240 Kb)pt zo 17. marca 2005.


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti sa môžu doručiť osobne, zaslať faxom alebo poštou.

Žiadosti sa môžu zaslať aj elektronicky, a to vyplneným elektronického formulára, ktorý je dostupný na internete.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o právnu pomoc podanú obyvateľom iného členského štátu Európskej únie v záležitosti v rámci jurisdikcie portugalských súdov môže byť napísaná v portugalčine alebo angličtine.

Posledná aktualizácia: 08/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Rumunsko

– Články 90 a 91 zákona č. 134/2010 Občianskeho súdneho poriadku

– Mimoriadne vládne nariadenie č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci, schválené a pozmenené zákonom č. 193/2008, v znení zmien

– Články 42 až 44 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 80/2013 o súdnych poplatkoch

– Zákon č. 51/1995 o organizácii a výkone právnického povolania v znení zmien


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Rumunským postupujúcim orgánom je

Ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 40 3720 41079, Fax: + 403 7204 1084 e-mail: ddit@just.ro

Rumunským prijímajúcim orgánom môže byť

buď ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 403 7204 1079, Fax: + 403 7204 1084, e-mail: ddit@just.ro,

alebo rumunský súd s príslušnou miestnou/vecnou príslušnosťou

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti treba zasielať poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť a podporné dokumenty je nutné preložiť do rumunského jazyka a podať v tomto jazyku.

Posledná aktualizácia: 12/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Slovinsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o bezplatnej právnej pomoci


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Orgánom, ktorý prijíma a postupuje žiadosti za Slovinskú republiku, je:

Ministrstvo za pravosodje (ministerstvo spravodlivosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 369 53 42

Fax: +386 1 369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územie, na ktorom vykonáva právomoc:

ministerstvo spravodlivosti má právomoc na území Slovinskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Prostriedky, ktorými prijíma žiadosti:

žiadosti o právnu pomoc musia byť doručené poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti: slovinčina.

Posledná aktualizácia: 04/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Slovensko

Národný Predpis: Zákona o právnej pomoci

 

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2006

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Žiadosť sa odovzdá alebo zašle kancelárii centra právnej pomoci v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste prechodného pobytu žiadateľa

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Zemepisné územie, v ktorom má Centrum právnej pomoci právomoc: Slovenská republika.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Prostriedky komunikácie:

  • osobné predloženie žiadosti v niektorej kancelárii centra
  • prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaním na jednu z adries kancelárií centra

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa žiadosť môže podať: slovenský jazyk. .

Posledná aktualizácia: 22/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Fínsko

Vnútroštátneho právaPDF(659 Kb)en


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Ministerstvo spravodlivosti a právne kancelárie sú orgány s pôsobnosťou pre celé Fínsko.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti sa na príslušnom úrade podávajú osobne, poštou, faxom alebo za určitých podmienok elektronickou poštou ďalšie informácie na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti sa prijímajú vo fínčine, švédčine alebo angličtine.

Posledná aktualizácia: 04/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Právna pomoc - Švédsko

Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.

Toto predstavuje oznámenie podľa článku 14 ods. 4 a článku 21 ods. 1 uvedeného právneho aktu.

Uvedený právny akt bol transponovaný do vnútroštátneho práva týmito vnútroštátnymi ustanoveniamiPDF(1693 Kb)sv:

Pozri porovnávaciu tabuľku v prílohe 1 a text príslušných právnych predpisov v prílohe 2 a 3. Ustanovenia nadobudli platnosť 1. novembra 2004.

Okrem toho Švédsko spĺňa svoje záväzky v súlade so smernicou prostredníctvom ustanovení v zákone o poskytovaní právnej pomoci (rättshjälpslagen, 1996:1619, príloha 4) a vo vyhláške o právnej pomoci (rättshjälpsförordningen, 1997:404, príloha 5); v kapitole 5 § 6 a 8, kapitole 33 § 9 a kapitole 36 § 24 súdneho poriadku (rättegångsbalken, príloha 6); v § 26, 50 a 52 zákona o správnom súdnom konaní (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, príloha 7); v § 8 zákona o správnom konaní (förvaltningslagen,1986:223, príloha 8) a v § 48 zákona o súdnych veciach (lagen om domstolsärenden, 1996:242, príloha 9).


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

– Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Ministerstvo spravodlivosti prijíma žiadosti o právnu pomoc zaslané poštou, kuriérom alebo faxom alebo – po dohode v jednotlivých prípadoch – aj iným spôsobom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť možno okrem švédčiny predložiť aj v angličtine (pozri § 11 c–d vyhlášky o právnej pomoci).

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.