Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Arvsrätt - Belgien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

För att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring: Förstainstansdomstolen

Angående överklaganden av beslut om sådana ansökningar:

- För att bestrida: Förstainstansdomstolen

- För att överklaga: Cour d'appel (appellationsdomstol)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

I Belgien är kassationsdomstolen den instans som avgör om domar är juridiskt riktiga. Kassationsdomstolen uttalar sig inte om sakförhållanden. Ett kassationsöverklagande är ett särskilt förfarande. Kassationsdomstolen kontrollerar endast om en dom eller ett domstolsbeslut i sista instans (dvs. som inte kan överklagas vidare) strider mot lagen eller är oförenligt med en rättsprincip. Om så är fallet annullerar kassationsdomstolen det beslut som ifrågasätts och överför frågan till en annan jurisdiktion. Den jurisdiktionen måste därefter på nytt döma i saken (hänvisning efter kassation).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64 är notarier.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Genom lagen av den 13 juli 2013 skapades familjedomstolen (Tribunal de la Famille) som är en avdelning inom förstainstansrätten. I förenklingssyfte och för att minska kostnaderna för domstolsförfaranden införs det i den nya lagen som normalförfarande att inleda ett förfarande genom ansökan. I många fall är det fortfarande möjligt att använda proceduren med kallelse att inställa sig inför rätta, vilket gör det möjligt för den kärande att ha bättre kontroll över vilket datum fallet kommer in till domstolen.

Senaste uppdatering: 10/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Bulgarien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

En ansökan om verkställighet av en dom eller annan handling som utfärdas i en annan EU‑medlemsstat inges till den regionala domstol som är behörig för gäldenärens permanenta adress eller säte, eller för den plats där verkställighet ska ske (artikel 627e punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken domstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av den tillgängliga sökmotorn.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Förstainstansdomstolens beslut kan överklagas vid appellationsdomstolen i Sofia (artikel 627e punkt 6 första meningen i civilprocesslagen).

Beslutet av appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas vid Bulgariens högsta domstol (artikel 627e punkt 6 andra meningen i civilprocesslagen).

Nationell civilrättslig lagstiftning om sådana överklaganden behandlas i kapitlen 20 och 22 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Om den bulgariska domstolen har internationell behörighet enligt artiklarna 4, 7, 10 och 11 i förordning (EU) nr 650/2012 ska en ansökan om utfärdande av ett europeiskt arvsintyg göras vid den distriktsdomstol som är behörig för den avlidnes senaste permanenta adress eller, om sådan saknas, för den avlidnes senaste adress i Bulgarien. Om adress saknas i Bulgarien ska ansökan göras vid distriktsdomstolen i Sofia (artikel 627f punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken distriktsdomstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av webbplatsens sökmotor.

Ingen annan myndighet har behörighet att utfärda ett europeiskt arvsintyg.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Överklaganden av ett europeiskt arvsintyg eller av en vägran att utfärda ett arvsintyg kan inges till motsvarande regionala domstol inom en månad från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att utfärda ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner. (Artikel 627f punkt 3 i civilprocesslagen)

Beslut som svar på en begäran om rättelse, ändring eller återkallelse av ett arvsintyg kan överklagas vid motsvarande regionala domstol inom två veckor från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner (artikel 627g punkt 1 i civilprocesslagen).

En hävning av giltigheten hos ett europeiskt arvsintyg som utfärdats av distriktsdomstolen kan överklagas vid den regionala domstolen inom en vecka (artikel 627h i civilprocesslagen).

Frågor som inte omfattas av förordning (EU) nr 650/2012, eller av de bestämmelser som införts i civilprocesslagen just i förhållande till förfarandet för att utfärda ett europeiskt arvsintyg, omfattas av de allmänna bestämmelserna för icke-tvistemål (kapitel 49 i civilprocesslagen).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Bulgarien är det endast domstolarna själva som omfattas av den definition av begreppet ”domstol” som fastställs i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 14/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Tjeckien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Vad avser artikel 45.1 i förordningen ska ansökan om verkställbarhetsförklaring handläggas av distriktsdomstolen (okresní soud) (i Prag ”obvodní soud” och i Brno”Městský soud”).

En ansökan om ändring av ett beslut om ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 50.2 i förordningen handläggs av regiondomstolen (krajský soud) (i Prag ”Městský soud”). En ansökan om ändring ska inges till den domstol vars beslut ansökan avses.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Endast följande extraordinära rättsmedel kan användas:

- žaloba pro zmatečnost [ogiltighetstalan]

- žaloba na obnovu řízení [begäran om förnyad prövning]

- dovolání [överklagande av avgörande i andra instans]

Vid användning av alla dessa extraordinära rättsmedel ska ansökan inges till den domstol som meddelade avgörande i målet i första instans.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Endast en domstol kan utfärda ett europeiskt arvsintyg. Om ett arvsförfarande redan pågår utfärdas intyget av en särskilt förordnad notarie (soudní komisař) vid den domstol som ansvarar för förfarandet enligt § 100.1 i specialprocesslagen (nr 292/2013).

Om ett europeiskt arvsintyg måste korrigeras, ändras eller återkallas efter det att arvsförfarandet har slutförts, kan detta inte utföras av ovan nämnda notarie, eftersom denne i det skedet inte längre har domstolens förordnande och därför saknar nödvändiga befogenheter.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Regiondomstolen (krajský soud) (i Prag ”Městský soud”) prövar överklaganden som ingetts till en särskilt förordnad notarie (soudní komisař) eller till den distriktsdomstol (okresní soud) vars beslut överklagandet avser.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Enligt § 100.1 i specialprocesslagen (nr 292/2013) utförs förstainstansdomstolens uppgifter i arvsförfaranden av en av domstolen förordnad notarie (soudní komisař), såvida inte något annat avtalats.

Senaste uppdatering: 14/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Tyskland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

– Regional domstol (Landgericht)

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ytterligare överklaganden

– Federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof – BGH)

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

  • Lokal domstol (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: Bemyndigad notarius publicus

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Ett överklagande måste inges inom en månad från den dag en person med rätt att överklaga ett beslut meddelas beslutet. Om personen har hemvist i utlandet förlängs denna period till två månader. Överklagandet måste inges skriftligen eller i form av en muntlig redogörelse som nedtecknas vid domstolen. Både juridiska och faktiska omständigheter får åberopas. Överklagandet vidarebefordras automatiskt till den högre regionala domstolen. Den högre regionala domstolen kan välja att själv pröva målet eller att återförvisa det till den lägre rättsinstansen, och förordna att denna ska avgöra målet med beaktande av den högre regionala domstolens yttrande.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Estland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna är behöriga att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1. I Estland finns det fyra distriktsdomstolar: Harju, Pärnu, Tartu och Viru. Kontaktuppgifter till distriktsdomstolarna finns på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

De regionala domstolarna är behöriga att handlägga överklaganden av beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 50.2. Det finns två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus): Tallinn och Tartu. Kontaktuppgifter till de regionala domstolarna finns på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats

Överklaganden vid de regionala domstolarna görs via den distriktsdomstol vars dom ifrågasätts i överklagandet.

Som andrainstansdomstol behandlar den regionala domstolen i Tallinn överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Harju och Pärnu. På samma sätt behandlar den regionala domstolen i Tartu överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Tartu och Viru.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Sådana förfaranden omfattas av Högsta domstolens behörighet. En dom från en regional domstol kan överklagas hos Högsta domstolen. Ett överklagande av en dom får endast bygga på att den regionala domstolen felaktigt tillämpade en bestämmelse i materiell rätt eller grovt överträdde en rättegångsbestämmelse och att detta faktum kan ha gett upphov till en felaktig dom.

Kontaktuppgifter finns på Högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Europeiska arvsintyg utfärdas av notarier i Estland och i enlighet med artikel 64 i förordningen. Uppdaterad information om alla notarier som har utsetts av Estland finns på notariekammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats eller via tjänsten Hitta en notarie.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana förfaranden omfattas av distriktdomstolarnas behörighet.

För att bestrida ett europeiskt arvsintyg utfärdat av en notarie måste du lämna in en ansökan till den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den notarie som utfärdade intyget är etablerad. Distriktsdomstolen fattar ett beslut angående ansökan.

En dom från en distriktsdomstol kan överklagas i en regional domstol och den regionala domstolens beslut om överklagandet kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Det finns inga sådana myndigheter i Estland.

Senaste uppdatering: 31/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Grekland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den domstol som har behörighet att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaringar, enligt artikel 45.1, är förstainstansdomstolen (en domare) (Μονομελές Πρωτοδικείο) i den domkrets där den part mot vilken verkställighet begärs har domicil. Om personen saknar domicil är det domstolen på bostadsorten. Saknar personen bostad är det förstainstansdomstolen (en domare) i huvudstaden (artikel 905.1 i civilprocesslagen).

Den domstol som har behörighet att pröva överklaganden av beslut, enligt artikel 45.1, är den appellationsdomstol (en domare) (Μονομελές Εφετείο) som den aktuella förstainstansdomstolen (en domare) är underställd.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Avgöranden efter ansökningar om ändring, enligt artikel 51, (appellationsdomstol med en domare) kan överklagas till högsta domstolen (Άρειος Πάγος).

Verkställbarhetsförklaringar utfärdas av förstainstansdomstolen (en domare) i ex parte-förfaranden (artiklarna 740–781 i civilprocesslagen).

Ett överklagande av ovanstående beslut av appellationsdomstolen (en domare) till appellationsdomstolen (en domare) [sic] prövas i ett kontradiktoriskt förfarande (artikel 524 i civilprocesslagen).

Beslutet får upphävas av de skäl som avses i artikel 559 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen saknade bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 30 och 810 i civilprocesslagen).

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

A. Beslut om utfärdande av ett arvsintyg, enligt artikel 72.1 i förordningen, kan bestridas genom överklagande till förstainstansdomstolen (flera domare) (Πολυμελούς Πρωτοδικείου) i den domkrets som fredsdomstolen ingår i (artikel 824.1 jämförd med artikel 18 i civilprocesslagen).

B. Beslutet om återkallelse, ogiltigförklaring, ändring eller upphävande av intyget, enligt artiklarna 71 och 73.1 a i förordningen, kan endast bestridas genom talan av berörd utomstående part vid arvsdomstolen, dvs. fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid tidpunkten för dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen inte hade någon bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 823 och 824 i civilprocesslagen jämförda med artikel 1965 i civilrättslagen).

Överklagandeförfarandet (se A ovan) beskrivs i artiklarna 495–500 och 511–537 i civilprocesslagen.

Talan av berörd utomstående part (se B ovan) beskrivs i artiklarna 583–590 i civilprocesslagen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier är de rättstillämpare som är behöriga i arvsfrågor.

Notarierna arbetar under tillsyn av en rättslig myndighet (åklagaren vid förstainstansdomstolen – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarier är oavlönade offentliga tjänstemän med statligt bemyndigande att upprätta bestrykta handlingar som har giltigheten av officiella handlingar, vilket innebär ökat bevisvärde, bindande datum och verkställbarhet.

Genom att tillämpa lagen i sin yrkesutövning skyddar notarierna samtidigt statens och parternas intressen, och som högt akademiskt utbildade och opartiska jurister ger de rättssäkerhet åt parterna och förebygger möjliga tvister.

Notariernas bakgrund och den beskaffenhet som deras handlingar har, gör att de aktivt och ändamålsenligt bidrar till preventiv rättvisa och skyddar sina klienters rättigheter.

Senaste uppdatering: 11/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Spanien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den myndighet som har behörighet att behandla en ansökan om verkställbarhetsförklaring är förstainstansrätten (Juzgado de Primera Instancia) på den ort där den person som är föremål för begäran om erkännande eller verkställighet har hemvist eller på den ort där domen ska verkställas.

Artikel 2 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen (Ley de Enjuiciamiento Civil), i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) i civilrättsliga frågor.

Beslut kan överklagas. Den myndighet som prövar överklaganden är provinsdomstolen (Audiencia Provincial).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

De rättsmedel som kan användas för att bestrida beslut som meddelats i ett mål om överklagande är extraordinärt överklagande med anledning av rättegångsfel (recurso extraordinario por infracción procesal) och kassationstalan (recurso de casación).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Detta intyg utfärdas av behörig myndighet eller notarie i varje enskilt fall.

a) Ett europeiskt arvsintyg som utfärdas av en domstol utfärdas som ett separat beslut (mediante providencia) i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) nr 650/2012, efter att en ansökan om intyg har ingetts med hjälp av det formulär som avses i artikel 65.2 i den förordningen.

Den domstol som har handlagt eller handlägger det arvsrättsliga ärendet är behörig att utfärda ett europeiskt arvsintyg. En kopia på intyget lämnas till sökanden.

b) Den behöriga notarie som förklarar hela eller delar av arvet verkställbart, eller i förekommande fall dennes juridiska ombud eller ersättare, ansvarar på begäran för utfärdandet av intyget i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) nr 650/2012, med hjälp av det formulär som avses i artikel 67 i den förordningen.

Artiklarna 11 och 14 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a) Förfarandet för att ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg sker i form av ett separat domstolsbeslut (mediante auto), som det endast går att invända mot genom att begära förnyad prövning av (recurso de reposición) vid samma domstol (en única instancia).

b) Om en notarie vägrar att rätta, ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg kan en förnyad prövning begäras av förstainstansrätten på den ort där notarien har sin hemvist. Begäran prövas vid en summarisk muntlig förhandling (trámites del juicio verbal).

Artiklarna 12, 13, 15 och 16 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier när det gäller förklaringar från intestatarvingar, inlagor till en domare, kontroll, öppnande och notarisering av förseglade testamenten, holografiska testamenten och muntliga testamenten samt upprättandet av en inventarieförteckning över tillgångarna i dödsboet.

Artiklarna 55 och 56, 57–65, 67 och 68 i lagen om notarier (Ley del Notariado), i dess lydelse enligt den elfte slutbestämmelsen i lag 15/2015 av den 2 juli 2015 om mål som inte är tvistemål (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Senaste uppdatering: 14/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Frankrike

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Sådana ansökningar som avses i artikel 45 ska lämnas in till direktören för domstolskansliet vid tribunal de grande instance (artiklarna 509-1, 509-2 och 509-3 i civilprocesslagen) om ansökan avser domstolsbeslut eller förlikning inför domstol, alternativt till ordföranden för notariekammaren (président de la chambre des notaires) eller dennes ställföreträdare om ansökan avser en officiellt upprättad handling.

Sådana ansökningar som avses i artikel 50.2 ska göras hos ordföranden för tribunal de grande instance (artikel 509-9 i civilprocesslagen).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

För att invända mot ett beslut som fattats av ordföranden vid tribunal de grande instance i egenskap av sista instans krävs att man lämnar in ett kassationsöverklagande.

Skälen till kassationsöverklagan kan vara av olika slag (lagöverträdelse, befogenhetsöverskridande, bristande behörighet, brister i den rättsliga grunden, bristande motivering, motstridiga domar osv.) men för alla gäller att domaren endast prövar själva rättstillämpningen. Kassationsdomstolen kontrollerar alltså att den dom som omprövas inte strider mot lagen och att inga rättsregler åsidosatts, men yttrar sig inte om ärendet i sak.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av en notarie.

Det franska notarieämbetet samordnas av högsta rådet för notarieämbetet:

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktuppgifter: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.notaires.fr/fr

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana invändningar som avses i artikel 72 kan överlämnas till ordföranden vid tribunal de grande instance på den ort där notarien har sitt kontor (artikel 1381-4 i civilprocesslagen).

Invändning kan göras inom två veckor från det att en bestyrkt kopia av det europeiska arvsintyget överlämnats eller delgivits eller från det att beslutet om det europeiska arvsintyget mottagits.

Ordföranden vid tribunal de grande instance utgör sista besvärsinstans. Sökanden, den notarie som upprättat akten och i förekommande fall den som begärt ett europeiskt arvsintyg, om det inte är sökanden, hörs eller kallas. Notarien underrättas om beslutet.

När domstolens ordförande beslutar om utfärdande, rättelse eller ändring av arvsintyget kan ordföranden antingen göra detta själv eller uppmana notarien att göra det.

Om domstolens ordförande beslutar om återkallelse eller hävning av arvsintygets rättsverkningar ska notarien utan dröjsmål informera alla som tillställts bestyrkta kopior av intyget. Inga kopior av arvsintyget får utfärdas under hävningen av intygets rättsverkningar.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 07/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Kroatien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Namn och kontaktuppgifter för behöriga distriktsdomstolar finns i databasen på europeiska e-juridikportalen.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ansökan om ändring av en förstainstansdomstols beslut (om en invändning mot ett beslut av en notarie) ska inges inom 15 dagar efter den dag som beslutet delgavs.

Förstainstansdomstolen kan själv, på grundval av ansökan om ändring, ändra det beslut mot vilket talan förs genom att utfärda ett nytt beslut. Om förstainstansdomstolen inte ändrar sitt beslut ska den hänskjuta ansökan om ändring till en andrainstansdomstol (som till och med kan pröva en sen ansökan om ändring, om detta inte kränker övriga parters rättigheter).

Noteras bör att den som har legitimt intresse kan söka rättelse genom civilrättslig talan oavsett hävdad felaktighet i arvsbeslutet, såvida personen i fråga inte är bunden av det lagakraftvunna arvsbeslutet (artikel 232 i arvslagen).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Behörighet att utfärda europeiska arvsintyg har enligt arvslagen distriktsdomstolar samt notarier i egenskap av domstolsombud.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Enligt artikel 7 i lagen om genomförande av förordning nr 650/2012 kan en invändning inges mot ett europeiskt arvsintyg som utfärdats av en notarie. Invändningen prövas av distriktsdomstolen. Det är enligt denna artikel även tillåtet att ansöka om ändring av ett arvsintyg som utfärdats av en distriktsdomstol eller en distriktsdomstols beslut att utfärda eller att avslå en ansökan om arvsintyg. Ansökan om ändring prövas av regiondomstolen.

Ett arvsintyg kan rättas, ändras eller återkallas av den distriktsdomstol eller notarie som har utfärdat det, på eget initiativ eller på begäran av den person som påvisar sig ha legitimt intresse. Enligt artikel 9 i lagen om genomförandet av förordning nr 650/2012 kan en invändning inges mot ett beslut av en notarie om rättelse, ändring eller återkallelse av ett arvsintyg. Invändningen prövas av distriktsdomstolen. Det är enligt denna artikel även tillåtet att ansöka om ändring av ett beslut av en distriktsdomstol om rättelse, ändring eller återkallelse av arvsintyg. En ansöka om ändring prövas av regiondomstolen.

En ansökan om hävning av arvsintygets rättsverkningar i den mening som avses i artikel 73.1 a i förordning (EU) nr 650/2012 prövas av den distriktsdomstol eller notarie som handlägger förfarandet om ändringen eller återkallelsen av arvsintyget. En invändning mot ett beslut av en notarie om hävning av ett arvsintygs rättsverkningar prövas av distriktsdomstolen, medan en invändning mot ett beslut av en distriktsdomstol om hävning av ett arvsintygs rättsverkningar prövas av regiondomstolen.

I alla ovan nämnda fall tillämpas arvslagens bestämmelser avseende förfaranden och beslut om invändningar mot arvsbeslut på motsvarande sätt även på förfaranden och beslut om invändningar mot notariers beslut och ansökningar om ändring av beslut av distriktsdomstolar.

Enligt arvslagen får en invändning mot ett beslut av en notarie som agerar ombud för en domstol i arvsmål inges inom åtta dagar från den dag då beslutet delgavs parterna. En invändning ska inges till notarien, som är skyldig att utan dröjsmål vidarebefordra den till behörig distriktsdomstol tillsammans med relevanta handlingar. En domare meddelar utslag om invändningen. Domstolen lämnar alla invändningar som inte inkommit i tid, är omotiverade eller ofullständiga utan beaktande. En domstol som meddelar utslag om en invändning mot en notaries beslut får helt eller delvis godkänna beslutet eller upphäva det. Domstolen kan själv besluta vilken del av beslutet som ska upphävas eller godkännas. Ett domstolsbeslut som helt eller delvis häver en notaries beslut får inte bli föremål för enskilt överklagande.

Enligt arvslagen får invändning inges mot ett beslut i förstainstansdomstolen, vilket ska ske till förstainstansdomstolen inom femton dagar efter delgivningen av beslutet. På grundval av en ansökan om ändring som ingivits inom tidsfristen kan förstainstansdomstolen på eget initiativ ändra det omtvistade beslutet genom att utfärda ett nytt beslut, såvida detta inte kränker rättigheter som tillkommer övriga parter enligt det förra beslutet. Om förstainstansdomstolen inte ändrar sitt beslut hänskjuter den ansökan till andrainstansdomstolen, oavsett om ansökan ingivits inom den laga tidsfristen. Som regel prövar andrainstansdomstolen endast ansökningar som ingivits inom tidsfristen. Den kan dock behandla försent ingivna ansökningar om detta inte kränker rättigheter som tillkommer övriga parter på grundval av det förra beslutet.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Utöver behöriga distriktsdomstolar har notarierPDF(194 Kb)hr i Kroatien tilldelats behörighet i arvsfrågor och utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller agerar under kontroll av en rättslig myndighet (artikel 3.2). om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

Senaste uppdatering: 19/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Italien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Appellationsdomstol (corte d’appello)

Kontaktuppgifterna för alla appellationsdomstolar finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Corte d’Appello” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Corte Suprema di Cassazione (Kassationsdomstolen)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italien

Tfn: (+39) 06 688 31

Fax: (+39) 06 688 3423

Webbplats: http://www.cortedicassazione.it/

Lokal helgdag: 29 juni

Det förfarande som är tillgängligt i Italien är överklagande i rättsfrågor (ricorso per cassazione).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarier

Kontaktuppgifterna för notarier (notai) finns på följande adress: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ett ”klagomål” (reclamo) enligt artikel 739 i civilprocesslagen.

a)

Den allmänna domstolen (tribunale) för notariens bostadsort, i sammansättning med tre domare (in composizione collegiale).

b)

Kontaktuppgifterna för alla allmänna domstolar (tribunali) finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Tribunale” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

c)

Ett klagomål enligt artikel 739 i civilprocesslagen lämnas in genom ansökan till den allmänna domstolen, som fattar beslut med skyndsam handläggning inom lyckta dörrar (in camera di consiglio). Klagomålet måste inges inom en obligatorisk tidsfrist på tio dagar från delgivningen (comunicazione) av den utfärdande myndighetens beslut, om det rör en enda part, eller från tillkännagivandet (notificazione), om det rör flera parter.

Senaste uppdatering: 24/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Cypern

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolar är behöriga

  • Distriktsdomstolen i Nikosia

Gatuadress: Charalambou Mouskou, 1405 Nikosia, Cypern

Tfn: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Limassol

Gatuadress: Leoforos Lordou Vyronos 8, Bok 54619, 3726, Limassol, Cypern

Tfn: :(+357) 25806100 / 25806128

Fax: :(+357) 25305311

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Larnaka

Gatuadress: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, Box 40107, Cypern

Tfn: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Pafos

Gatuadress: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Pafos Box 60007, Cypern

Tfn: (+357) 26802601

Fax: :(+357) 26306395

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Famagusta

Gatuadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tfn: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Cypriotisk lagstiftning innehåller inga bestämmelser om förfaranden för bestridande av ett beslut som fattats av högsta domstolen (Anótato Dikastírio) med anledning av ett sådant överklagande.

En verkställbarhetsförklaring kan dock överklagas genom ett särskilt rättsmedel (pronomiakó éntalma). Ett sådant överklagande prövas av en domare vid högsta domstolen, vars avgörande i sin tur kan överklagas (genom s.k. éfesi) i enlighet med förfarandet i tvistemål.

Den som anser att hans eller hennes mänskliga rättigheter har kränkts, kan vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Den myndighet som utfärdar det europeiska arvsintyget är distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio) med lokal behörighet, liksom anges ovan i fråga om en ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ett beslut som fattats av utfärdande myndighet, dvs. distriktsdomstolen, i fråga om utfärdandet av ett intyg kan bli föremål för ett överklagande (éfesi) till högsta domstolen, enligt civilprocesslagen (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Högsta domstolen kan undantagsvis bevilja tillstånd för ingivande av en ansökan om särskilda rättsmedel, och i detta fall gäller samma regler som ovan.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Den enda ”myndighet” som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller under kontroll av en rättslig myndighet är tjänstgörande registrator (protokollitís) vid respektive distriktsdomstol, enligt kapitel 189 avsnitt 13 i boutredningslagen. Dock är villkoren för de i artikel 3.2 i förordningen uppräknade behörigheterna inte uppfyllda, varför registratorerna inte anses vara en ”domstol” i den mening som avses i förordningen.

Med tanke på innebörden av begreppet ”dom” enligt artikel 3.1 g i förordningen, är det bara registratorernas behörighet att besluta om generella rättegångskostnader i arvsfrågor som uppfyller samtliga villkor i artikel 3.2 i förordningen. Detta innebär att registratorerna inte agerar ”domstol” i den mening som avses i förordningen, när de utövar ovanstående behörighet.

Senaste uppdatering: 08/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Lettland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ett avgörande från en utländsk domstol som är verkställbart i det land där det meddelas är verkställbart i Lettland så snart det har erkänts i Lettland i enlighet med gällande förfarande.

Om inte annat föreskrivs i relevanta konventioner och förordningar anges förfarandet för att säkra en verkställbarhetsförklaring av den typ som föreskrivs i förordning (EU) nr 650/2012 i kapitel 77 i civilprocesslagen (Civilprocesa likuma), som rör erkännande av avgöranden från utländska domstolar. Den domstol som är behörig att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 är därför distrikts- eller stadsdomstolen (rajona (pilsētas) tiesa) på den ort där avgörandet ska verkställas eller där svaranden har sin anmälda hemvist, eller om sådan saknas, där svaranden har sin faktiska hemvist eller sitt säte.

Ett avgörande från en distrikts- eller stadsdomstol i vilket ett erkännande från en utländsk domstol erkänns eller inte erkänns kan överklagas genom att inge ett överklagande (blakus sūdzība) till regiondomstolen (apgabaltiesa), och regiondomstolens avgörande kan överklagas till Högsta domstolen (Augstākā tiesa).

En förteckning över distrikts- och stadsdomstolar hittar du här: Lettiska domstolsportalen

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande från en distrikts- eller stadsdomstol i vilket ett avgörande från en utländsk domstol erkänns eller inte erkänns kan överklagas till regiondomstolen, och regiondomstolens avgörande kan överklagas till Högsta domstolen.

En part i målet som har sin anmälda hemvist i Lettland, eller som har sin faktiska hemvist eller sitt säte i Lettland, kan inge ett överklagande inom 30 dagar från mottagandet av en kopia av avgörandet. En part i målet som saknar anmäld hemvist, faktisk hemvist eller säte i Lettland får inge ett överklagande inom 60 dagar från mottagandet av en kopia av avgörandet.

En förteckning över lettiska domstolar hittar du här: Lettiska domstolsportalen

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Förutsatt att Lettland har behörighet i ett gränsöverskridande arvsärende enligt artiklarna 4, 7, 10 och 11 i förordning (EU) nr 650/2012, kan ett europeiskt arvsintyg utfärdas av alla auktoriserade notarier (zvērināts notārs).

En förteckning över auktoriserade notarier hittar du här: Notariewebbplatsen

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

På begäran en berörd part får den auktoriserade notarie som upprättade det europeiska arvsintyget rätta, ändra eller återkalla intyget i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 650/2012, och kan även häva intygets rättsverkningar i enlighet med artikel 73 i förordningen.

För att göra detta måste notarien upprätta en notariehandling (notariāls akts) om rättelse, ändring, återkallelse eller hävning av rättsverkningarna av intyget, och utan dröjsmål informera alla personer som har mottagit bestyrkta kopior av intyget eller utdrag ur intyget.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) nr 650/2012 och artikel 324.1 i lagen om notarier (Notariāta likums), ska en notarie som handlägger ett ärende om gränsöverskridande arv tillämpa bestämmelserna i lagen om notarier, om inte annat föreskrivs i unionslagstiftning som är direkt tillämplig i Lettland.

En ansökan om arv (mantošanas iesniegums) måste inges till en notarie som verkar inom det område som avses i artikel 252 i lagen om notarier, men om den avlidnes senaste anmälda bosättningsort eller den plats där hela eller större delen av kvarlåtenskapen är belägen är okänd kan ansökan inges till valfri auktoriserad notarie.

En talan om verkställbarhetsförklaring ska väckas vid distrikts- eller stadsdomstolen.

En förteckning över auktoriserade notarier hittar du här: Notariewebbplatsen.

Senaste uppdatering: 16/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Litauen

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Litauens appellationsdomstol (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adress: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litauen

Tfn: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterapeliacinis@apeliacinis.lt, Länken öppnas i ett nytt fönsterapeliacinis@teismas.lt

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Litauens högsta domstol (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adress: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litauen
Tfn: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterlat@teismas.lt

Förfarandet är en kassationstalan i enlighet med de nationella bestämmelserna för förfaranden i kassationsinstans. I enlighet med bestämmelserna i Litauens civilprocesskod (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) är kassation endast möjlig i följande fall: 1) Vid en överträdelse av den materiella rättens eller processrättens regler som är av avgörande betydelse för en enhetlig tolkning och tillämpning av lagen, när denna överträdelse kan ha lett till antagandet av en olaglig dom/ett olagligt avgörande. 2) Om en domstol har avvikit från högsta domstolens etablerade rättspraxis i domen/avgörandet. 3) Om högsta domstolens rättspraxis i den berörda rättsfrågan inte är enhetlig. Kassationsinstansen kontrollerar endast rättstillämpningen i de omtvistade domarna och/eller avgörandena, utan att överskrida kassationstalans begränsningar.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

En notarie på den plats där arvsärendet inleds. Vilket territorium notarier betjänar i arvsärenden avgörs av Litauens justitieministerium.

En aktuell förteckning över notarier, aktuella kontaktuppgifter samt information om vilket territorium de betjänar i arvsärenden finns på nätet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomstolen (apylinkės teismas) på den ort där notariens kontor är beläget.

Alla berörda personer som anser att en notariell åtgärd, eller en vägran att utföra en notariell åtgärd, vara olaglig har enligt notarielagen (Notariato įstatymas) rätt att överklaga till en domstol på den ort där notariens kontor är beläget. Enligt Litauens civilprocesskod (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) har man fortfarande rätt att lämna in en ansökan om ersättning till domstolen för skador till följd av en notaries olagliga åtgärder, även om man inte har överklagat. Notariella åtgärder får överklagas inom 20 dagar från den dag klaganden fick, eller borde ha fått, kännedom om den omtvistade åtgärden eller vägran, men inte senare än 90 dagar efter den omtvistade åtgärden. Ärenden som rör notariella åtgärder avgörs genom rättsligt avgörande. Om överklagandet gillas ogiltigförklarar domstolen den notariella åtgärden eller anmodar notarien att utföra den berörda notariella åtgärden. Ett rättsligt avgörande som avser notariella åtgärder får överklagas separat till appellationsdomstolen.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolarnas kontaktuppgifter

Senaste uppdatering: 15/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Luxemburg

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Behörig domstol eller myndighet

Ordförande vid distriktsdomstolen (tribunal d'arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Behörig domstol vid överklagande:

Appelationsdomstol i civilrättsliga mål
(Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktuppgifter:

Cour d’appel

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Behörig domstol

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Kontaktuppgifter:

Cour de cassation

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 475981 -369/373

Förfarande

Kassationsförfarande

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Behörig(a) myndighet(er):

Alla notarier som är medlemmar i notariekammaren (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Kontakt:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.notariat.lu

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Behörig domstol

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

9202 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Förfarande:

Skriftligt förfarande

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

/

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Ungern

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolen på den ort där den regionala domstolen har sitt säte, och i Budapest: Buda centraldistriktsdomstol (Budai Központi Kerületi Bíróság). Överklaganden prövas av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (Fövárosi Törvényszék) (domstolarna namn och adress).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ansökningar om ändring prövas av Ungern högsta domstol (Kúria).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Myndigheter behöriga att utfärda intyg är:

-           domstolar som avses i artikel 3.2: distriktsdomstolar

-           övriga myndigheter med behörighet enligt nationell lagstiftning i arvsfrågor: notarier

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökningar om omprövning handläggs av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (domstolarnas namn och adress).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Ungern räknas notarier som ”andra myndigheter eller rättstillämpare”.

Senaste uppdatering: 28/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Malta

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Det är första instansen i tvistemålsdomstolen (First Hall of the Civil Court) som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring. Överklaganden av tvistemålsdomstolens beslut ska lämnas till appellationsdomstolen (Court of Appeal).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Se bestämmelserna om förnyad prövning i avsnitt IV i den tredje delen av organisations- och civilprocesslagen (Code of Organisation and Civil Procedure) (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 64 är tvistemålsdomstolen (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section) och notarier som har tillstånd enligt Notarial Profession and Notarial Archives Act.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Bestridanden ska lämnas in i form av en edsvuren ansökan till första instansen i tvistemålsdomstolen enligt organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling). Överklaganden av beslut från första instansen i tvistemålsdomstolen ska lämnas till appellationsdomstolen.

Senaste uppdatering: 29/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Nederländerna

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den domare (voorzieningenrechter )som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen (rechtbank).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Kassationsöverklaganden (beroep in cassatie) till högsta domstolen (Hoge Raad). Högsta domstolen prövar inte sakfrågan i ett ärende. Högsta domstolen utgår från de sakförhållanden som fastställts av den lägre instansen vid tidpunkten för överklagandet (i det här fallet distriktsdomstolen). Högsta domstolen kontrollerar om domstolen har tolkat och tillämpat lagen på rätt sätt och om domen var välgrundad och motiverad på ett begripligt sätt. Syftet med kassationsförfarandet är att främja och säkerställa enhetlighet samt att utveckla rätten och det rättsliga skyddet.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie (notaris). Kontaktuppgifter till notarier med särskild sakkunskap kan erhållas från Nederländernas Kungl. Notariesammanslutning (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tfn +31 70 3307111
Fax +31 70 3602861
E-post: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Haag
Besöksadress: Spui 184, 2511 BW Haag

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomare (kantonrechter) vid distriktsdomstol. Förfarandet inleds genom att en ansökan inges. Distriktsdomstolen sammankallar alla berörda parter. Berörda parter kan inge ett svaromål innan förhandlingarna inleds eller, med domarens tillstånd, under förhandlingarnas gång. De kan också muntligen inge sitt svaromål mot ansökan vid förhandlingarna. I slutet av förhandlingarna fastställer domaren datum för avkunnande av dom.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Nederländerna finns ingen sådan behörighet som avses i artikel 3.2 i förordningen.

Senaste uppdatering: 21/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Österrike

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (Bezirksgerichte) handlägger ansökningar enligt artikel 45.1.

Behörig att handlägga en ansökan om ändring enligt artikel 50.2 av denna typ av beslut är den överordnade regionala domstolen (Landesgericht), via den distriktsdomstol som fattade beslutet.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Överklaganden i rättsfrågor (Revisionskurs) till högsta domstolen (Obersten Gerichtshof ) via den distriktsdomstol som fattat beslutet i första instans.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av distriktsdomstolen (domstolskommissionären – Gerichtskommissär, dvs. den notarie som agerar som rättslig myndighet).

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomstolen fattar beslut om överklagande från parter om att det arvsintyg som domstolskommissionären har utfärdat är felaktigt. Överklaganden av domstolens beslut kan inom 14 dagar efter delgivningen inges till den överordnade regionala domstolen (Landesgericht), via den distriktsdomstol som fattade beslutet i första instans.

Om domstolskommissionären hyser tvivel om huruvida arvsintyg kan utfärdas enligt begäran, vidarebeordras ansökan till domstolen. Denna beslutar därefter om och hur domstolskommissionären ska utfärda arvsintyget.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Österrike finns inte några andra myndigheter och rättstillämpare i den mening som avses i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 25/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Polen

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appellationsdomstol – ansökan om ändring görs via den regionala domstol som meddelade det berörda beslutet.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

a) Högsta domstolen – ansökan om ändring görs via den appellationsdomstol som meddelade det berörda avgörandet.

b) Adress: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tfn: +48 22 530 8000

c) Kassationstalan – ansökan om ändring får inte bestrida fastställda fakta eller bevisvärderingen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notarie

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a)

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en distriktsdomstol inges klagomålet till den regionala domstolen via distriktsdomstolen.

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en notarie inges klagomålet till den regionala domstolen via notarien.

b)

– Domstolar:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarier:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 14/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Portugal

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

De domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 är avdelningarna med allmän behörighet (Juízos de Competência Genérica) eller de lokala civilrättsliga avdelningarna (Juízos Locais Cíveis), om det finns några sådana, vid den behöriga distriktsdomstolen i första instans (Tribunal de Comarca, 1ª Instância).

Överklaganden av dessa beslut ska enligt artikel 50.2 lämnas till en appellationsdomstol (Tribunal da Relação).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Vid tillämpningen av artikel 51 kan ett beslut i ett överklagandeärende bara bestridas genom ett överklagande av en rättsfråga (Recurso de revista) vid Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda ett europeiskt arvsintyg är justitiesekreterare (Conservadores) som har behörighet på området förenklade arvsförfaranden (se artiklarna 210A–210R i lagen om civilregistret (Código do Registo Civil), i dess senaste lydelse.

Här finns en lista över justitiekontor (conservatórias) som har behörighet att utfärda europeiska arvsintyg: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Vid tillämpningen av artikel 72 behandlas överklaganden av justitiesekreterarens beslut av avdelningarna med allmän behörighet eller de lokala civilrättsliga avdelningarna, om det finns några sådana, vid den behöriga distriktsdomstolen i första instans i det aktuella justitiekontorets domkrets.

Inom femton dagar efter delgivningen av beslutet ska den sökande lämna in ett skriftligt överklagande till justitiekontoret, adresserat till domaren, tillsammans med de handlingar som han eller hon vill åberopa (artiklarna 286 och 288 i lagen om civilregistret, i deras senaste lydelse).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Vid tillämpningen av artikel 3.2 har notarier, utöver domstolarna, också behörighet i arvsfrågor och utövar rättsliga funktioner.

Notarier har behörighet att upprätta alla handlingar och villkor för arvskiften och utfärda arvsintyg till arvingarna efter ett dödsfall, i enlighet med de nya rättsliga ramarna för arvskiften som godkändes genom lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013, i dess senaste lydelse, och trädde i kraft genom genomförandeförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013, i dess senaste lydelse, med undantag av ärenden där parterna hänvisas till de vanliga rättsliga kanalerna.

Senaste uppdatering: 14/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Rumänien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

I Rumänien prövas ansökningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring (exequatur) av domstolarna (artiklarna 95(1) och 1098 i civilprocesskoden). Överklaganden av beslut om erkännande och verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna (curţi de apel) (artikel 96(2) i lag nr 134/2010 om civilprocesskoden).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande i andra instans överklagas till högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97(1) i civilprocesskoden)

Högsta domstolens adress är: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnummer: 020934).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie eller domstol.

Enligt artikel I.6 i lag nr 206/2016 om komplettering av regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, och om ändring och komplettering av lag nr 36/1995 om notarier och notarieverksamhet gäller följande:

I enlighet med kapitel VI i förordning nr 650/2012 utfärdas ett europeiskt arvsintyg på begäran av någon av de personer som anges i artikel 63.1 i förordningen, av den notarie som utfärdade intyget eller i vars arkiv det förvaras. Om notariekammaren har hand om den notaries arkiv som utfärdade arvsintyget i enlighet med rumänsk rätt ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den notarie som utsetts för detta ändamål av ordföranden för kammarens styrelse. [Artikel 3.1 i lag nr 206/2016].

Notariekontorens namn och kontaktuppgifter kan fås via länken på Rumäniens nationella notariesamfunds webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Om arvingen, arvets omfattning och/eller omfattningen av arvingarnas rättigheter och skyldigheter vid arv har fastställts genom rättsligt avgörande ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den domstol som meddelade domen.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Bestridanden i enlighet med artikel 72 i förordning nr 650/2012 ska handläggas av den domstol som utfärdade, rättade, ändrade eller återkallade det europeiska arvsintyget eller som hävde arvsintygets rättsverkningar eller, i tillämpliga fall, av domstolen i det distrikt där den notarie som utfärdade intyget har sitt kontor. Meddelad dom om bestridandet kan endast överklagas. [Artikel 5.1 i lag nr 206/2016].

Ansökningar om rättelse, ändring och återkallelse av det europeiska arvsintyget omfattas av utfärdarens behörighet – dvs. notariens eller domstolens, i tillämpliga fall (artikel I^6,art. 5.1 i lag nr 206/2016).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 16/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Slovenien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (okrožna sodišča (pl.) okrožno sodišče (sing.)) har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1.

En förteckning över distriktsdomstolar finns här.

Distriktsdomstolarna har behörighet att behandla överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2.

En förteckning över distriktsdomstolar finns här.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

En part får överklaga (pritožba) ett avgörande av distriktsdomstolen med anledning av att ändring har sökts av en verkställbarhetsförklaring. Ett sådant överklagande ska inges inom 30 dagar från delgivningen av det beslut som överklagas. Överklagandet ska inges vid distriktsdomstolen, som vidarebefordrar det till Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Överklagandet delges motparten, som måste svara inom 30 dagar. Ett beslut med anledning av överklagandet fattas av högsta domstolen.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tfn: (01) 366 44 44
fax: (01) 366 43 01
e-post: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av den lokala domstolen (okrajno sodišče (sing.) okrajna sodišča (pl.)), som fattar beslut i arvsförfaranden.

En förteckning över lokala domstolar i Slovenien finns här.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Alla som har rätt att begära ett europeiskt arvsintyg får ansöka om ändring av följande beslut: ett domstolsbeslut om en begäran om ett europeiskt arvsintyg, ett beslut om rättelse av ett europeiskt arvsintyg, ett beslut om ändring av ett europeiskt arvsintyg och ett beslut om upphävande av ett europeiskt arvsintyg. Ansökan om ändring ska inges i samband med arvsförfarandet, dvs. vid den domstol som meddelade arvsbeslutet, inom 30 dagar efter att beslutet delgavs. Ansökan om ändring leder inte till inhibition av beslutet.

Den domstol vid vilken ansökan om ändring inges kan endast ändra eller upphäva sitt tidigare beslut genom ett nytt beslut. Om den inte gör detta hänskjuter den ansökan om ändring till en appellationsdomstol (višje sodišče (sing.) višja sodišča (pl.)) för beslut.

En förteckning över appellationsdomstolar finns här.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Slovenien har domstolarna exklusiv behörighet i arvsfrågor, vilket innebär att det i den mening som avses i artikel 3.2 i förordningen inte finns några andra myndigheter eller rättstillämpare som har behörighet i arvsfrågor och som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller agerar under kontroll av en rättslig myndighet.

Senaste uppdatering: 06/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Slovakien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (okresné súdy) har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 45.1.

Regionala domstolar (krajské súdy) har behörighet att handlägga överklaganden enligt artikel 50.2 av beslut om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 45.1. Överklagandet inges till den distriktsdomstol vars beslut bestrids.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Mot beslut som fattats efter det att ändring har sökts enligt artikel 51 kan extraordinära rättsmedel (dovolanie) tillgripas. Extraordinära rättsmedel (dovolanie) handläggs av högsta domstolen (Najvyšší súd Slovenskej republiky) och inges till den distriktsdomstol som meddelade avgörandet i första instans. Extraordinära rättsmedel gäller inte nödvändigtvis endast felaktig rättstillämpning i en appellationsdomstols beslut.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Myndigheter med behörighet att utfärda arvsintyg enligt artikel 64 är de följande:

  • Notarier som förordnats av domstol (notár poverený súdom) - om arvsförfarandet inte har slutförts och även efter då arvsförfarandet har slutförts.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Rättsmedel enligt artikel 72:

  • Ett överklagande ska inges senast 15 dagar efter utfärdandet av det europeiska arvsintyget till den distriktsdomstol som förordnade notarien för arvsförfarandet. Ett överklagande har suspensiv verkan. Distriktsdomstolarna handlägger överklaganden av europeiska arvsintyg.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

- Andra myndigheter och rättstillämpare enligt artikel 3.2 finns inte i Slovakien.

Senaste uppdatering: 24/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Finland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätter

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Överklagande av tingsrättens beslut:

Hovrätter:

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Högsta domstolen

Kontaktuppgifter: http://korkeinoikeus.fi/sv/index/yhteystiedot.html

Det förfarande för ansökan om ändring som avses i artikel 51 i förordningen är lika med besvär hos högsta domstolen, om denna meddelar besvärstillstånd (rättegångsbalken 30 kap, 1–3 §).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Intyget utfärdas av:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2,

00530 Helsingfors

Tfn: +358 29 55 390 99

e-postadress: perintotodistus(at)ddv.fi

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökan om ändring inges till:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggarvägen 5

00520 Helsingfors

Kundtjänst/registratorskontor: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

En av domstolen förordnad skiftesman

Senaste uppdatering: 01/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Arvsrätt - Sverige

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1

- tingsrätt

Överklagande av beslut i enlighet med artikel 50.2

- En ansökan om ändring enligt artikel 50.2 görs vid den domstol som meddelade beslutet.

- tingsrätt

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

- hovrätt och Högsta domstolen

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Skatteverket

171 94 Solna

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Förfarande: Vid överklagande gäller lagen (1996:241) om domstolsärenden, om inte annat följer av arvsförordningen.

Namn: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

a) Skatteverket

b) skiftesman

c) testamentsexekutor, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

d) särskild boutredningsman, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.