Sovittelu EU-maissa

Tjeckien

Tuomioistuimen sijaan riidat voidaan ratkaista sovittelemalla. Sovittelu on vaihtoehtoisen riidanratkaisun muoto, jossa sovittelija auttaa osapuolia pääsemään sovintoon. Sovittelun etuna on tästä riidanratkaisukeinosta saatava ajansäästö (verrattuna pitempikestoiseen tuomioistuinkäsittelyyn) ja usein myös rahansäästö (verrattuna tuomioistuinkäsittelyn kuluihin).

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Keneen voi ottaa yhteyttä?

Sovittelun keskuselin, joka käsittelee rikoksen seurauksia rikoksentekijän ja uhrin välillä rikosoikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä, on Tšekin tasavallan ehdonalais- ja sovitteluyksikkö. Tšekin tasavallan oikeusministeriö vastaa tämän palvelun toiminnasta.

Siviilioikeudellisissa asioissa voi ottaa yhteyttä sovittelupalvelua tarjoavaan sovittelijaan. Tšekissä toimivien sovittelijoiden yhteystiedot löytyvät eri internet-sivustoilta hakemalla hakusanalla ”mediace” (sovittelu).

Sovittelijoiden luettelo on saatavilla esimerkiksi Tšekin sovittelijoiden yhdistyksen, Tšekin asianajajaliiton ja Tšekin tasavallan välimies- ja sovittelumenettelyn liiton verkkosivustoilla. Toimivaltaisten piirituomioistuinten alaisuudessa toimivan Tšekin ehdonalais- ja sovittelupalvelun yhteystiedot löytyvät tämän palvelun internet-sivuilta.

Tšekin oikeusministeriön ylläpitämä luettelo sovittelijoista, jotka on rekisteröity sovittelusta annetun lain nro 202/2012 nojalla, on saatavilla osoitteessa at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Sovittelun alalla toimivat myös eräät kansalaisjärjestöt ja muut tahot.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on käytettävissä kaikilla oikeuden aloilla paitsi niillä, joilla sen käyttö on nimenomaisesti laissa kielletty. Näihin kuuluvat perhe-, kauppa- ja rikosoikeus. Siviiliprosessilain mukaan puheenjohtaja voi tarvittaessa ja tarvittaessa määrätä osapuolet tapaamaan sovittelijan aluksi 3 tunnin ajan. Tällaisissa tapauksissa se voi keskeyttää asian käsittelyn enintään 3 kuukaudeksi.

Onko erityissääntöjä, joita on noudatettava?

Kyllä, sovittelua säännellään sovittelusta annetulla lailla nro 202/2012 ja rikosoikeudellisten menettelyjen alalla Tšekin tasavallan kriminaali- ja sovittelupalvelusta annetulla lailla nro 257/2000.

Tiedottaminen ja koulutus

Sovittelua koskevan lain nro 202/2012 nojalla toimivien rekisteröityjen sovittelijoiden on läpäistävä ammattitutkinto Tšekin tasavallan oikeusministeriön nimittämässä komiteassa. Tšekin tasavallan ehdonalaisessa ja sovittelussa lain nro 257/2000 nojalla toimivan sovittelijan, joka toimii Tšekin tasavallan ehdonalaisessa ja sovittelussa, on läpäistävä pätevyyskoe.

Rikosoikeusjärjestelmässä toimivien sovittelijoiden koulutuksesta huolehtii Tšekin ehdonalais- ja sovittelupalvelu. muiden kuin rikosoikeudellisten asioiden sovittelijoita kouluttavat useat eri elimet ja oppilaitokset.

Mitkä ovat sovittelun kustannukset?

Tšekin ehdonalais- ja sovittelupalvelun välittämä sovittelu on maksutonta tai sen kuluista vastaa valtio.

Jos tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn muussa kuin rikosasiassa ja määrää osapuolet pitämään ensimmäisen kokouksen sovittelijan kanssa, sovittelukokouksen ensimmäiset 3 tuntia korvataan täytäntöönpanolainsäädännössä säädetyn määrän mukaisesti (400 Tšekin korunaa jokaiselta aloitetulta tunnilta), ja asianosaiset maksavat tämän maksun tasan (jos osapuolet on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, valtio maksaa sen). Jos sovittelua jatketaan yli 3 tunnin ajan, sovittelun jatkamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat tasapuolisesti osallistujat, kuitenkin sovittelijan ja sovittelun osallistujien eli riidan osapuolten kesken sovitun määrän mukaisesti.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan asianosaiset voivat vaatia, että sovittelulla aikaansaatu kirjallinen sopimus tehdään täytäntöönpanokelpoiseksi. Sovittelun osapuolten välillä siviilioikeudellisessa asiassa tehty sopimus voidaan asian jatkokäsittelyssä esittää tuomioistuimelle hyväksyttäväksi. Tšekin ehdonalais- ja sovittelupalvelun rikosoikeudellisessa asiassa välittämän sovittelun tulos voidaan ottaa huomioon asiaa koskevassa yleisen syyttäjän ja tuomioistuimen päätöksessä.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.