Искове с малък материален интерес

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

European cross-border procedures - Small claims


*mandatory input

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Районните съдилища по постоянния адрес на ответника или по неговото седалище са компетентни да разглеждат производствата по този ред.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Стандартният исков формуляр А се подава директно до компетентния районен съд или се изпраща по пощата.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Практическа помощ и информация в съответствие с член 11 от Регламента се предоставя от Европейския потребителски център в България, който е част от мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net).   Информация във връзка с приложението на Регламента се предоставя от Министерството на правосъдието при отправено запитване.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Прилагат се методите за връчване, предвидени в действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК).

Чл. 38 урежда адреса за връчване:

„Чл. 38. (1) Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото.

(2) Връчването може да се извърши на избран от страната електронен адрес за връчване чрез:

1. единния портал за електронно правосъдие;

2. квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014".

(3) Когато не е избрана възможност за връчване по ал. 2, но страната е посочила адрес на електронна поща, връчването се извършва на посочения адрес.

(4) Съгласието за връчване по ал. 2 и 3 може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.

(5) Когато не може да се извърши връчване по ал. 1 – 3, съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв – на постоянния.

(6) Страната може да посочи електронен адрес за връчване на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да представи намиращ се у него документ.“

В чл. 38а се предвижда, че лицето, извършило процесуално действие в електронна форма, е длъжно да посочи електронен адрес за уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на извършеното действие. При извършване на процесуално действие в електронна форма лицето може да се съгласи да приема електронни изявления и електронни документи от съда по делото в производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции. Лицето, извършило процесуално действие в единния портал за електронно правосъдие, се съгласява да приема електронни изявления и електронни документи, съобщения, призовки и книжа в производството пред съответната съдебна инстанция и пред всички инстанции. Съгласието може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на посочен от тях електронен адрес. (чл. 50, ал. 5 от ГПК)

Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба. (чл. 51, ал. 1 от ГПК)

Връчването на държавните учреждения и на общините се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на посочен от тях електронен адрес. (чл. 52, ал. 2 от ГПК)

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, съдебните такси в България са в размер на 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Съдебните такси се заплащат чрез банков превод.

Съдилищата осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок. (чл. 73, ал. 4 от ГПК)

По молба за признаване и допускане изпълнението на решение на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса 50 лв. (чл. 15 от Тарифата).

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалбата срещу решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред съответния окръжен съд. (чл. 624, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалбата следва да бъде подадена в двуседмичен срок от връчването на страната на решението на районния съд. Производството по въззивно обжалване е регламентирано в Глава двадесета от Гражданския процесуален кодекс.

Решението на окръжния съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд при условията на чл. 280. (чл. 624, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Основанията и условията за допускане на едно решение до касационно обжалване са изрично установени в Глава двадесета и втора от Гражданския процесуален кодекс.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Ответникът може да подаде пред съответния апелативен съд молба за преразглеждане на решението, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условията и по реда на чл. 18. Съдът изпраща препис от молбата за преразглеждане на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. Молбата за преразглеждане се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание. Решението по молбата за преразглеждане не подлежи на обжалване.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

За целите на член 21а, параграф 1 приетият език е българският език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентни органи по отношение на изпълнението са съдебните изпълнители (държавни и частни).

Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.