Медиация в държавите от ЕС

Bulgaria

Вместо да се обръщате към съд защо не се опитате да уредите спора чрез медиация? Това е мярка за алтернативно уреждане на спорове, при която медиаторът подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в България осъзнават предимствата на медиацията.

Content provided by:
Bulgaria

Към кого да се обърнем?

Министерството на правосъдието на България е създало регистър на медиатори като част от централния регистър на корпоративните органи с нестопанска цел, които предлагат полезни публични услуги.

Интернет страницата на Министерство на правосъдието предоставя достъп до:

В кои области е допустима медиацията и/или е най-често срещана?

Медиацията е допустима в редица области на правото. Същевременно тези области не са уредени или ограничени със законодателство. До момента повечето регистрирани медиатори са специализирали в търговска и бизнес медиация.

Следват ли се специфични правила?

Медиацията се осъществява изцяло на доброволен принцип. Въпреки че предоставя алтернативно средство за уреждане на спорове, без те да бъдат отнасяни до съда, медиацията не е предпоставка за образуване на съдебни производства.

Не съществува специален кодекс за поведение за медиатори. Същевременно разпоредби относно етичните стандарти са включени в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г., която урежда условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори.

Информация и обучение

Организациите, които предлагат обучение на медиатори, са от частния сектор.

Темите на семинарите включват правни производства и етични правила за поведение на медиаторите, както и процедурата, уредена в Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г.

Каква е цената на медиацията?

Медиацията не е безплатна; плащането се определя по споразумение между медиатора и участващите страни.

Възможно ли е да се иска изпълнение на споразумение, постигнато чрез медиация?

В съответствие с Директива 2008/52/ЕО (насърчаване и улесняване на медиацията като алтернативна форма на уреждане на трансгранични спорове в ЕС), трябва да съществува възможност да се поиска съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация да подлежи на изпълнение.

Разпоредбите на Директива 2008/52/ЕО относно изпълняемостта на споразуменията, постигнати чрез медиация са транспонирани в Закона за медиацията.

Държавите-членки съобщават това на съдилищата и на други органи, които са компетентни да получават такива искания.

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.