Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Luxembourg

Content provided by:
Luxembourg

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Luxembourg

Brussels I recast


*mandatory input

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не се прилага.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Вж. националния информационен фиш за Люксембург, Процедури за изпълнение на съдебно решение — Люксембург, който бе публикуван на портала за електронно правосъдие от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

По молба за отказ на изпълнение или за признаване или отказ на признаване компетентен е председателят на районния съд (Tribunal d’arrondissement), заседаващ в спешно производство (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-2625

Факс: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: (+352) 80 32 14-1

Факс: (+352) 80 71 19

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

Апелативен съд (Cour d’appel), заседаващ в спешно производство (siégeant comme en matière de référé):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Факс: (+352) 47 59 81-2396

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

Касационен съд (Cour de cassation):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Факс: (+352) 47 59 81-2773

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Люксембург приема френски и немски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

— Членове 14 и 15 от Гражданския кодекс.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не се прилага.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Конвенцията между Люксембург и Австрия за признаването и изпълнението на съдебни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Люксембург на 29 юли 1971 г.
  • Договорът между Белгия, Нидерландия и Люксембург за компетентността, несъстоятелността и валидността и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи, подписан в Брюксел на 24 ноември 1961 г., доколкото е в сила.
Последна актуализация: 07/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.