Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Poland

Content provided by:
Poland

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число за искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

В Закона за съдебните разноски (граждански дела) (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски) се предвижда възможността за внасяне на молба за освобождаване от тези разноски.

Какви са приложимите такси?

Спрямо процедурата за искове с малък материален интерес се прилага фиксирана такса.

Колко трябва да платя?

Фиксирана такса в размер на 100 PLN се налага за искови молби, подадени като част от европейската процедура за искове с малък материален интерес (член 27б от Закона за съдебните разноски (граждански дела). Същата такса се налага при обжалване (член 18 във връзка с член 27б от Закона).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 126 2, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс от 17 ноември 1964 г. (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269, с измененията) съдилищата не предприемат никакви действия по процесуален документ, без да е платена дължимата такса. С други думи, таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици от неплащане на такси за процесуален документ са посочени например в член 130 и член 130 2 от Гражданския процесуален кодекс.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 130 2 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен първоначално.

Как мога да платя съдебните такси?

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в наредба Наредба на министъра на правосъдието от 21 март 2016 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 2023.923, консолидиран текст), с която се прилага горепосоченият Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Щом таксата бъде платена и евентуалните липсващи документи бъдат представени, съдът разглежда делото в закрито заседание. Съдът може да насрочи изслушване само в случаите, предвидени в Регламент (ЕО) № 861/2007.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.