Претендиране на обезщетение от извършителя

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

Как мога да претендирам за обезщетение за причинени вреди или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Може да се претендира за обезщетение за причинени вреди от извършител в рамките на наказателно производство чрез устно изявление, отбелязано в протокола от заседанието, или чрез подаване на нарочна писмена молба. Жертва, която съгласно законодателството има право да претендира за обезщетение от извършителя за загуби, причинени в резултат на извършеното срещу нея престъпление, има право също така да поиска от съда като част от осъдителната присъда да разпореди на обвиняемия да плати обезщетение за причинените вреди; жертвата трябва да подаде тази молба най-късно до края на разследването или ускореното разследване. В молбата трябва да се посочват ясно причините за иска и размерът на исканото обезщетение. В хода на изслушването жертвата получава информация за правото на обезщетение и за процедурата за упражняване на това право.

Ако е налице основателно опасение, че удовлетворяването на иска на жертвата за обезщетение за загубите, причинени в резултат на престъплението, ще бъде възпрепятствано или ще възникнат пречки за това, искът може да бъде обезпечен с активите на подсъдимия или други права на собственост до вероятния размер на загубите. Решението за изземване на активи се взема от съда въз основа на молба, подадена от прокурора или жертвата, или — в случай на досъдебно производство — от прокурора въз основа на подадена от жертвата молба; в досъдебното производство прокурорът може да обезпечи иска дори и без жертвата да е подала молба, ако това е необходимо за защита на интересите на жертвата, особено ако е налице риск от забавяне.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

За да може иск за обезщетение за причинени вреди да бъде отсъден в рамките на наказателното производство, той трябва да бъде предявен от жертвата до края на разследването или на ускореното разследване.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени загуби, пропуснати ползи и лихви)?

За да може съдът да разгледа иск за обезщетение за причинени вреди в рамките на наказателно производство, жертвата трябва да предяви иска в надлежна форма и при спазване на установените срокове. За да се счита, че искът за обезщетение за причинени вреди е предявен в срок, той трябва да се подаде най-късно до края на разследването, което означава, че по принцип искът трябва да бъде предявен преди окончателното разглеждане на преписката по разследването. В иска за обезщетение за причинени вреди трябва да се посочат ясно причините за предявяването му и размерът на търсеното от жертвата обезщетение. Когато се произнася по обезщетението за причинени вреди в хода на наказателното производство, съдът е обвързан от размера, претендиран от жертвата.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

В хода на разследването трябва да се представят доказателства за основателността на иска за обезщетение за причинени вреди, от които може надеждно да се определи размерът на понесените загуби. В случай на телесна повреда в хода на разследването може да бъде назначено вещо лице, което да оцени степента на телесната повреда.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

В рамките на наказателното производство за претендирането на обезщетение за причинени вреди не се дължат такси.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Когато жертва предяви иск за обезщетение за причинени вреди и не разполага с достатъчно средства, за да плати свързаните с него разходи, прокурорът в досъдебното производство може да назначи като неин представител адвокат или такъв може да бъде определен от председателя на съдебния състав по делото, дори и без да е подадена молба, ако се прецени, че е необходимо да се защитят интересите на жертвата. Жертвата трябва да докаже, че не разполага с достатъчно средства.

При първоначалния си контакт с жертвата правоприлагащият орган трябва да ѝ предостави в писмен вид информация за нейните права в наказателното преследване и относно организациите за подкрепа на жертвите и предоставяните от тях услуги. Правните консултации също са част от тези услуги.

Кога наказателният съд може да отхвърли или да откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако сред събраните доказателства не се намери основание за обявяване на отговорност за причинени вреди или ако за да бъде взето решение относно отговорността за вреди са нужни допълнителни доказателства, надхвърлящи необходимото за наказателното преследване.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Да, жертвата може да подаде жалба срещу такова решение във връзка с иска за обезщетение за причинени вреди.

Ако жалбата на жертвата не бъде уважена, тя може да претендира впоследствие за обезщетение за причинени вреди директно от извършителя по реда на гражданското производство.

Всяко лице, което е претърпяло телесна повреда, причинена в резултат на умишлено престъпление, свързано с насилие, или неимуществени вреди, причинени в резултат на определени престъпления срещу свободата и човешкото достойнство, или на жестоко престъпление спрямо близък човек или лице, за което извършителят се грижи, може да подаде молба за обезщетение за причинени вреди до Министерството на правосъдието. Жертвите на такива престъпления имат право на обезщетение за вреди дори ако съдебното решение, присъдата, постановена в опростено наказателно производство, или другото съответно решение все още не са постановени или не са станали окончателни, при условие че резултатите от проведеното до момента разследване или ускорено разследване не пораждат никакво основателно съмнение относно извършено деяние, което представлява престъпление, свързано с насилие, в резултат на което е причинена телесна повреда на жертвата. След подаването на молбата министерството преценява дали резултатите от разследването пораждат съмнения по отношение на изложените факти. Ако са налице съмнения, обезщетението за причинени вреди не може да бъде присъдено. Молба може да бъде подадена отново, когато това е обосновано, например ако има забавяне при разследването.

Ако ми бъде присъдено обезщетение за вреди от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

Ако извършителят не изпълни доброволно задълженията си, разпоредени от съда в рамките на наказателното производство, жертвата получава изпълнителен лист, след като решението на съда стане изпълняемо, въз основа на който може да пристъпи към изпълнение на съдебното решение спрямо извършителя в рамките на производство по принудително събиране. В тези случаи жертвата може да потърси правна помощ от адвокат.

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.