Compensation to crime victims forms


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Директива 2004/80/EC.


За да се помогне на жертвите на тежки, умишлени престъпления да получат достъп до обезщетение в презгранични случаи, Директивата създава механизъм за сътрудничество между националните органи:

  • Лицата, станали жертва на престъпление, докато са в чужбина (в държавата — членка на ЕС, в която не живеят), могат да подадат молбата до органа за помощ в държавата, в която живеят.
  • Органът за помощ превежда и предава молбата на органа, вземащ решение, в държавата членка, където е било извършено престъплението. Органът, вземащ решение, отговаря за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.

Директивата предвижда два стандартни формуляра за предаване на молби за обезщетение в трансгранични случаи.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в разделd „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Допълнителна информация: Компенсация

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form for the transmission of an application for compensation in cross-border situations
    • in English
  • Form for the transmission of a decision on an application for compensation in cross-border situations
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/01/2023