Първоначално обучение на адвокати в Европейския съюз

В настоящия раздел се представя схемата за първоначално обучение на адвокати в държавите — членки на ЕС: условия за влизане, цели и съдържание, продължителност и организация, крайна оценка.

Адвокатите играят жизненоважна роля в практическото прилагане на правото на Съюза в много съдебни производства, независимо дали са национални или трансгранични, граждански, семейни, административни или наказателни. От тях зависи също така да повдигат въпроси относно правото на Съюза в конкретни правни ситуации.

Първоначалното обучение, обучението на бъдещи или новоназначени адвокати следва да осигурява:

  • обучение по правната система и правната култура на ЕС, спомагащо за изграждане на практическо разбиране за ролята на правото на Съюза в националните правни системи;
  • достиженията на правото в областта на върховенството на закона;
  • информация за ролята им на европейски практикуващи юристи.
Последна актуализация: 01/03/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.