Обезщетение

Жертвите на престъпления в Европейския съюз могат да получат обезщетение за понесените вреди и/или щети, независимо от това къде на територията на ЕС е било извършено престъплението.

Жертвите на престъпления в Европейския съюз могат да получат обезщетение за понесените вреди и/или щети, независимо от това къде на територията на ЕС е било извършено престъплението.

Всяка държава от ЕС има своя собствена система за обезщетяване на жертви на престъпления за вредите, които са претърпели поради факта, че са станали жертва на престъпление.

Като жертва на престъпление, разполагате с два начина да получите обезщетение: можете да претендирате за обезщетение от извършителя на престъплението по време на наказателното производство или можете да претендирате за обезщетение от държавата (от органа за обезщетение или всеки друг съответен орган в страната).

Претендиране на обезщетение от извършителя на престъплението

Кликнете върху връзката за повече информация за това как да потърсите обезщетение от извършителя на престъплението по време на съдебния процес (наказателното производство).

Като жертва на престъпление имате и други права по време на съдебния процес (изберете знамето на държавата, която ви интересува, посочено на страницата с резултатите и кликнете върху „Моите права по време на съдебния процес“).

Претендиране на обезщетение от държавата (от орган за обезщетение или друг орган)

Съответният инструмент от правото на ЕС е Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления.

Директивата относно обезщетението изисква от всяка държава — членка на ЕС, да създаде национален режим за обезщетяване на жертвите на всички тежки умишлени престъпления. Съгласно този законодателен акт всички жертви на тежки умишлени престъпления имат достъп до националния режим за обезщетяване в държавата, на чиято територия е било извършено престъплението.

Можете да намерите повече информация за режимите за обезщетение, които съществуват във всяка страна от ЕС. Кликнете върху знамето на държавата, в която е извършено престъплението. Можете да поискате обезщетение от дадена държава, ако живеете в нея (национални случаи) или ако живеете в друга държава на ЕС (трансгранични случаи).

Трансгранични случаи

За да се помогне на жертвите на тежки умишлени престъпления да получат достъп до обезщетение в трансгранични случаи, правото на ЕС създава система за сътрудничество между националните органи:

  • Ако сте станали жертва на престъпление, докато сте в чужбина (в държава от ЕС, в която не живеете), можете да подадете молбата до органа за помощ в държавата, в която живеете (най-долу на страницата на Съдебния атлас по гражданскоправни въпроси има инструмент за търсене за намиране на съответния орган във всяка държава на ЕС. Изберете „Органи за помощ“ в рубриката „Вид компетентност“).
    За повече информация относно стъпките, които се предприемат в трансгранични случаи, моля, кликнете тук.
  • Органът за помощ превежда и предава молбата до органа, вземащ решение, в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (в Съдебния атлас изберете „Решаващи органи“ в рубриката „Вид компетентност“). Органът, вземащ решение, е отговорен за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.
  • Кликнете върху връзката за повече информация за начина, по който Вашата молба ще бъде оценена от органа, вземащ решение, в държавата от ЕС, където е извършено престъплението.
  • Органите за помощ и решаващите органи общуват помежду си на езици, които са приели (в на страницата, която се отваря, кликнете върху знамето на съответната държава за информация относно езиците, приети от тази държава)

Органите за помощ и решаващите органи се подпомагат от национални централни звена за контакт (в съдебния атлас, изберете „Централно звено за контакт“ в рубриката „Вид компетентност“), чиято роля е да насърчават сътрудничеството между органите, да предоставят помощ и да търсят решения при трансгранични ситуации.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.