Mediace

Estonia

Content provided by:
Estonia

Směrnice 2008/52/ES o mediaci byla v estonském právním řádu provedena prostřednictvím zákona o smírčím řízení.


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Mediation


*mandatory input

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost, aby písemná mediační dohoda byla vykonatelná, se podává okresnímu soudu (maakohus), v jehož obvodu se mediace uskutečnila. Kontaktní údaje okresních soudů jsou uvedeny na internetových stránkách soudů. Budete muset uhradit státní poplatek ve výši 50 EUR.

Dohoda uzavřená v rámci smírčího řízení vedeného autorizovaným advokátem nebo notářem (§ 2 odst. 2 a 3 zákona o smírčím řízení) může být potvrzena také notářem. Kontaktní údaje notářů najdete kliknutím na odkaz „Vyhledat notáře“. Budete muset uhradit notářský poplatek ve výši 51,13 EUR.

Vykonatelnost dohod se řídí § 14 zákona o smírčím řízení. Postup stanovení vykonatelnosti dohod soudem je upraven v § 6271 a § 6272 občanského soudního řádu. Notář potvrdí dohodu postupem stanoveným v zákoně o notářském ověření a uloží dlužníkovi povinnost souhlasit s okamžitým povinným výkonem.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.