Evropský platební rozkaz

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

European cross-border procedures - European payment order


*mandatory input

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu vyřizuje soud příslušný projednat věc v prvním stupni. Soudem příslušným rozhodnout o návrhu na přezkum je soud, jehož rozhodnutí je napadeno, zastoupený dvoučlenným senátem. Viz články 1 a 2 článku I/9 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k Evropské unii, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů.

Soudem příslušným vydat evropský platební rozkaz je soud, který je příslušný projednat věc v prvním stupni:

– okresní soud (judecătoria), který je příslušný projednat v prvním stupni žaloby na konkrétní peněžní částky v hodnotě až 200 000 RON včetně,

nebo

– tribunál (tribunalul), který je příslušný projednat v prvním stupni všechny návrhy, k nimž nejsou ze zákona příslušné jiné soudy, což zahrnuje žaloby na konkrétní peněžní částky přesahující 200 000 RON – čl. 94 odst. 1 písm. k) a čl. 95 odst. 1 nového občanského soudního řádu (pokud jde o platební rozkazy, viz článek 1 016 nového občanského soudního řádu, který stanoví, že věřitel může předložit návrh na vydání platebního rozkazu soudu, který je příslušný projednat věc v prvním stupni).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

– obecné řízení:

– pravomocná rozhodnutí mohou být napadena mimořádným opravným prostředkem, kterým je návrh na zrušení rozsudku, pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení; tento návrh na zrušení rozsudku lze předložit ve lhůtě patnáct dnů ode dne doručení rozsudku, avšak nejpozději jeden rok po datu, kdy rozsudek nabyl právní moci; odůvodnění návrhu musí být předloženo ve výše zmíněné lhůtě patnácti dnů, v opačném případě bude návrh neplatný (čl. 503 odst. 1 a článek 506 nového občanského soudního řádu),

– lze podat žalobu na obnovu řízení ohledně rozhodnutí ve věci samé nebo týkajícího se věci samé (jakožto řízení o mimořádném opravném prostředku), pokud dotčené straně bránily okolnosti, které nemohla ovlivnit, zúčastnit se řízení a uvědomit o tom soud; za takových okolností jsou předmětem obnovy řízení rovněž rozhodnutí, která se netýkají věci samé; lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je patnáct dnů od doby, kdy ustaly okolnosti, které bránily účasti na řízení (čl. 509 odst. 1 bod 9 a odst. 2 a čl. 511 odst. 2 nového občanského soudního řádu),

– straně, která zmešká procesní lhůtu, může být tato lhůta navrácena, pouze pokud se prokáže, že ke zmeškání došlo z omluvitelných důvodů, za tímto účelem musí daná strana nejpozději do patnácti dnů po odpadnutí překážky vyplnit vyžadované procesní písemnosti a o navrácení lhůty požádat; v případě řízení o opravných prostředcích je tato lhůta stejná jako lhůta stanovená pro podání odvolání; o žádosti o navrácení lhůty rozhoduje soud příslušný k projednávání návrhů týkajících se práv, která nejsou vykonána ve stanovené lhůtě (článek 186 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– nový občanský soudní řád (články 1 014–1 025) stanoví zvláštní řízení ve věci platebních rozkazů,

– dlužník může podat návrh na zrušení platebního rozkazu do deseti dnů od jeho vydání nebo doručení (čl. 1 024 odst. 1 nového občanského soudního řádu),

– věřitel může do deseti dnů (čl. 1 024 odst. 2 nového občanského soudního řádu) podat návrh na zrušení rozhodnutí podle čl. 1 021 odst. 1 a 2[1] nového občanského soudního řádu, nebo na zrušení platebního rozkazu podle čl. 1 022 odst. 2[2],

– návrh na zrušení bude projednán soudem, který platební rozkaz vydal, a to jeho dvoučlenným senátem (čl. 1 024 odst. 4 nového občanského soudního řádu),

– pokud příslušný soud návrhu na zrušení plně nebo částečně vyhoví, platební rozkaz dle situace zcela nebo z části zruší a vydá konečné rozhodnutí; pokud příslušný soud návrhu na zrušení vyhoví, přijme konečné rozhodnutí, kterým vydá platební rozkaz; rozhodnutí, kterým byl návrh na zrušení zamítnut, je konečné (čl. 1 024 odst. 6 první věta a odst. 7 a 8 nového občanského soudního řádu),

– dotčená strana může proti výkonu platebního rozkazu podat odvolání v souladu s obecnými právními předpisy; odvolání se může vztahovat pouze na nesrovnalosti při vykonávacím řízení a na důvody pro zánik závazku, které nastaly poté, co platební rozkaz nabyl právní moci (čl. 1 025 odst. 2 nového občanského soudního řádu).


[1] Článek 1 021 Odpor proti platebnímu rozkazu:

1) Podá-li dlužník odpor proti platebnímu rozkazu, soud na základě dokumentace obsažené ve spisu a vysvětlení a objasnění stran ověří odůvodněnost odporu. Pokud jsou dlužníkovy námitky odůvodněné, soud rozhodnutím nárok věřitele zamítne.

2) Pokud hmotněprávní námitky předložené dlužníkem zahrnují zpracování důkazů jiných než zmíněných v odstavci 1 a tyto důkazy by byly dle zákona přípustné v rámci obecného řízení, soud rozhodnutím návrh věřitele na vydání platebního rozkazu zamítne.

3) V případech podle odstavce 1 a 2 může věřitel podat návrh na zahájení obecného soudního řízení.

[2] Podle čl. 1 022 odst. 2 nového občanského soudního řádu: „Pokud soud po přezkoumání důkazů shledá, že je nárok věřitele odůvodněný pouze z části, vydá platební rozkaz pouze pro tuto část a rovněž stanoví datum splatnosti této části. V těchto případech může věřitel podat návrh na zahájení obecného soudního řízení za účelem stanovení povinnosti dlužníka splatit zbývající část dluhu.“

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

- obecné řízení

– předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat v souladu s články 153 až 173 nového občanského soudního řádu. {Několik příkladů provedení doručení:

– předvolání a všechny procesní písemnosti se doručují ex officio prostřednictvím úředníků nebo jakýchkoli jiných zaměstnanců příslušného soudu, jakož i prostřednictvím úředníků nebo zaměstnanců jiných soudů, v rámci jejichž příslušnosti se nachází bydliště adresáta, kterému má být písemnost doručena (čl. 154 odst. 1 nového občanského soudního řádu),

– pokud doručení výše uvedeným způsobem nelze uskutečnit, písemnosti se zašlou poštou prostřednictvím doporučeného dopisu s deklarovaným obsahem a doručenkou, v zapečetěné obálce, ke které je přiložen doklad o doručení a oznámení stanovené zákonem (čl. 154 odst. 4 nového občanského soudního řádu),

– na žádost zúčastněné strany a pouze na její náklady je možné procesní písemnosti doručit přímo prostřednictvím soudních exekutorů, kteří musejí splnit formální požadavky stanovené procesními předpisy, nebo prostřednictvím expresních zásilkových služeb (čl. 154 odst. 5 nového občanského soudního řádu),

– předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat prostřednictvím soudního úředníka, faxem, elektronickou poštou nebo jinými prostředky, které umožňují přenesení obsahu dokumentu a potvrzení jeho přijetí, pokud dotčený účastník řízení za tímto účelem poskytl soudu své kontaktní údaje. Při doručování procesních písemností bude připojen rozšířený elektronický podpis soudu, který nahradí soudní razítko a podpis soudního úředníka jako povinné odkazy na předvolání. Každý soud bude mít jeden rozšířený elektronický podpis pro předvolání a procesní písemnosti (čl. 154 odst. 6 nového občanského soudního řádu)}.

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– platební rozkaz musí být bez prodlení předán přítomné straně nebo doručen každé ze stran v souladu se zákonem (čl. 1 022 odst. 5 nového občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Žádosti a procesní písemnosti se vyhotovují v rumunském jazyce.

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.