Zajišťování důkazů

Romania

Content provided by:
Romania

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Článek 2 – Dožádané soudy

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Příslušným rumunským orgánem k přijímání žádostí je okresní soud, v jehož obvodu se nachází důkaz, o jehož provedení orgány členských států Evropské unie žádají.

Článek 3 – Ústřední orgán

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Ústřední orgán

Ústředním rumunským orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 (sekretariát)

Tel: +40372041083, +40372041218 (mezinárodní soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních)

Fax: +40.37204 1079; +40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Žádosti a jiná sdělení se zasílají v rumunském jazyce.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Písemnosti mohou být přijaty, jsou-li zaslány poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 (sekretariát)

Tel: +40372041083, +40372041218 (mezinárodní soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních)

Fax: +40.37204 1079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 14/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.