Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Denmark

Content provided by:
Denmark

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De fremsende instanser er retterne:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tlf: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den modtagende instans er Justitsministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danmark

Telefon: +45 72 26 84 00

Telefax: 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr. post, telefax eller e-mail under forudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstændig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser på dokumentet er let læselige.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til forordningen kan ske på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale myndighed er Justitsministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Telefon: +45 7226 8400

Telefax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr post, telefax eller e-mail under foudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstœndig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser pâ dokumentet er letlæselige.

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fordningen kan ske pä dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fordningen kan ske på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Danmark ønsker ikke at gøre brug af muligheden for at fravige reglerne i artikel 9, stk. 1 og 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Danmark accepterer, at afleveringsattesten kan udfærdiges pâ dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Danmark accepterer, at diplomatiske eller konsulære repræsentanter kan forkynde dokumenter i overensstemmeise med artikel 13, stk 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Udgangspunktet er, at retterne kan iværksætte forkyndelse på de måder, som er nævnt i retsplejeloven, og at retten kan anmodes om hjælp til forkyndelse.

Derudover kan andre myndigheder (uden rettens medvirken) foretage direkte forkyndelse ved stævningsmand.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk. 2, at danske domstole kan afgøre en sag, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk. 4, at en anmodning efter denne bestemmelse om ny behandling af en sag, hvor sagsøgte ikke har givet møde, skal fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Notdisk overenskomst af 26 apiil 1974 om gensidig retshjadp PDF (81 Kb) da

Sidste opdatering: 07/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.