Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Taking evidence


*mandatory input

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Τα δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

Οι παραγγελίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων αποστέλλονται στο επαρχιακό δικαστήριο (rayonen sad) του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή αποδείξεων.

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

International Legal Cooperation and European Affairs Directorate (Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

International Cooperation in Civil Matters Unit (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις)

Τηλ.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Φαξ: +3592 9809223

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civil@justice.government.bg

Διεύθυνση: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Βουλγαρία

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Οι αιτήσεις διεξαγωγής αποδείξεων που υποβάλλονται από άλλο κράτος μέλος καθώς οι σχετικές κοινοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται στα βουλγαρικά ή να συνοδεύονται από μετάφραση στα βουλγαρικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα επαρχιακά δικαστήρια δέχονται παραγγελίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Η αρχή που είναι αρμόδια να επιτρέπει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι το περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή αποδείξεων.

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν εφαρμόζει και δεν έχει συνάψει καμία διεθνή συμφωνία ή σύμβαση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που να αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων και να είναι συμβατή με τον παρόντα κανονισμό.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε συμφωνίες που έχει συνάψει η Δημοκρατία της Βουλγαρίας με άλλα κράτη μέλη, στον βαθμό που αυτές αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία δεν προτίθεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.