Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Cyprus
Content provided by:
European Judicial Network
European Judicial Network (in civil and commercial matters)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, για φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο CY(Ενιαία Πρόσβαση στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας). Η δυνατότητα πρόσβασης υπάρχει από υπολογιστές εντός της Κυπριακής Δημοκρατιίας.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατόν για υποθέσεις πολιτικής δικαιοδοσίας, διαχειρίσεων και ειδικών δικαστηρίων (εκτός του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας). Εξαιρείται το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο (στην τριτοβάθμιά του δικαιοδοσία) και τα δικαστήρια που ασκούν ποινική δικαιοδοσία.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα παρέχεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την βδομάδα, εκτός όταν το ηλεκτρονικό σύστημα κατεβαίνει γαι προγραμματισμένη συντήρηση.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ορισμένες λεπτομέρειες της αγωγής/απαίτησης όπως π.χ. στοιχεία των διαδίκων εισάγονται, εκτός από το δικόγραφο και στο ηλεκτρονικό σύστημα.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Το σύστημα έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφαλή διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν απαιτείται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Η καταγραφή του χρόνου γίνεται αυτόματα από το σύστημα.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο ποσό που καταβάλλονται εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την καταχώριση εκτός εκεί όπου η καταχώριση απορρίπτεται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η διαδικασία ξεκινά, συνεχίζει και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά από την μη ηλεκτρονική διαδικασία. Ισχύουν οι πρόνοιες των εκάστοτε σε εφαρμογή κανονισμών.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, για τις περιπτώσεις των υποθέσεων που αναφέρονται στο (2) ανωτέρω.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι, οι επιδόσεις γίνονται με φυσικό τρόπο.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Οι αποφάσεις προστίθενται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης και οι διάδικοι μπορούν να τις λάβουν από εκεί.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Υπάρχει. δυνατότητα καταχώρησης έφεσης μέσω του συστήματος, όπου εφαρμόζεται. Η επίδοσης έφεσης γίνεται με φυσικό τρόπο.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, όχι, όμως, πλήρως και για όλες τις υποθέσεις.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, μέσω της παροχής πρόσβασης στον ηλεκτρονικό δικαστικό φάκελο που τους αφορά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.