Υποχρεώσεις διατροφής

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Cyprus

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδια δικαστήρια για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 είναι τα Οικογενειακά Δικαστήρια της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμόχωστου και Πάφου.

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας

  τηλ.: (+357) 22865601

  φαξ: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού

  τηλ.: (+357) 25806185

  φαξ: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου

  τηλ.: (+357) 24802754

  φαξ: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

  τηλ.: (+357) 26802626

  φαξ: (+357) 26306395

  ηλ. ταχυδρομείο: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων επί σχετικών αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 είναι το Εφετείο.

Εδρεύει στο Εφετείο και τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής :

 • Εφετείο

Θράκης 17, 2112 Αγλαντζιά

Λευκωσία

Κύπρος

Τηλ.:(+357) 22551920, (+357) 22551923

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Στο δικαστικό μας σύστημα προβλέπεται τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας, δηλαδή η δυνατότητα ενδίκου μέσου κατά της απόφασης επί της έφεσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ο έλεγχος στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διενεργείται με αίτηση παραμερισμού της απόφασης βάσει της διάταξης 48, κανόνας 9(η) και (ιδ) των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Η εν λόγω αίτηση κατατίθεται στο Οικογενειακό Δικαστήριο που εξέδωσε την προς παραμερισμό απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

  Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας

  Λεωφ. Αθαλάσσης 125

  1461 Λευκωσία

  Κύπρος

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

 • Κα. Κωνσταντίνα Σοφοκλέους

  Διοικητικός Λειτουργός

  Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας

  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

  Τηλ.: +357 22805973

  Φαξ.: + 357 22518328

  Email: csophocleous@mjpo.gov.cy

   

 • Κα. Τροοδία Διονυσίου

  Διοικητικός Λειτουργός

  Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας

  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

  τηλ.: (+357) 22805932

  φαξ: (+357)22518328

  ηλ. ταχυδρομείο: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας

  τηλ.: (+357) 22865601

  φαξ: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού

  τηλ.: (+357) 25806185

  φαξ: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου

  τηλ.: (+357) 24802754

  φαξ: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου

  τηλ.: (+357) 26802626

  φαξ: (+357) 26306395

  ηλ. ταχυδρομείο: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.