Διεξαγωγή αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Άρθρο 2 παράγραφος 1 – Αρχές που μπορούν να θεωρηθούν δικαστήρια

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Δικαστήρια εκτελέσεως

-

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 – Κεντρικό όργανο

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλέφωνο: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Φαξ: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης έχει κατά τόπον αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 6 – Γλώσσες που γίνονται αποδεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Εκτός από τα πορτογαλικά, τα ισπανικά.

Άρθρο 7 – Μέσα που γίνονται αποδεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα μέσα παραλαβής παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων που γίνονται αποδεκτά είναι τα ακόλουθα:

  • ταχυδρομείο·
  • φαξ· και
  • τηλεματικά μέσα.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μέσα:

  • τηλεγράφημα·
  • τηλεφωνική επικοινωνία (την οποία ακολουθεί έγγραφο)· ή
  • άλλα ανάλογα μέσα επικοινωνίας.

Άρθρο 19 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια/-ες αρχή/-ές με αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλέφωνο: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Φαξ: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Άρθρο 29 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 29 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Σχετικά, προτείνεται να ανατρέξετε στη γνώμη αριθ. 274/98 και την καταχώριση αριθ. 73/2000.

Άρθρο 31 παράγραφος 4 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.