Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας

Η δικαστική προστασία που παρέχεται σε θύματα βίας και παρενόχλησης μπορεί να εκτελείται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το δικαίωμα να συνεχίσετε να επωφελείστε από μέτρα προστασίας όταν μετακινείστε σε άλλο κράτος μέλος

Οι εθνικές αρχές, για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα θύματα βίας και παρενόχλησης, λαμβάνουν συχνά ειδικά μέτρα (περιοριστική, απαγορευτική ή παρόμοια εντολή προστασίας) τα οποία βοηθούν στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων ή νέων βιαιοπραγιών εκ μέρους του δράστη. Εάν σας έχει χορηγηθεί εντολή προστασίας σε ένα κράτος μέλος, επιθυμείτε ενδεχομένως να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτήν την προστασία όταν πρόκειται να μετακομίσετε ή να ταξιδέψετε σε άλλο κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό η ΕΕ δημιούργησε έναν μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων προστασίας.

Τα εθνικά μέτρα προστασίας μπορεί να είναι αστικής, ποινικής ή διοικητικής φύσης, ενώ η διάρκεια, το εύρος και οι διαδικασίες λήψης τους διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Λόγω των χωριστών νομικών βάσεων στο δίκαιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων αστικού και ποινικού δικαίου, χρειάστηκαν δύο χωριστές νομοθετικές πράξεις για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των τριών πιο συνηθισμένων μέτρων προστασίας εντός της ΕΕ. Οι εντολές προστασίας που καλύπτονται από την οδηγία και τον κανονισμό αφορούν καταστάσεις όπου εσείς ως θύμα, ή δυνητικό θύμα, εγκλήματος επωφελείστε από απαγόρευση ή ρύθμιση της εισόδου σε ορισμένους χώρους, της επαφής μαζί σας ή της προσέγγισής σας από πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο.

Η οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (ΕΕΠ) καθιερώνει έναν μηχανισμό που επιτρέπει την αναγνώριση, μεταξύ κρατών μελών, των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρα ποινικού δικαίου.

Εάν διαθέτετε εντολή προστασίας ποινικού δικαίου που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος, μπορείτε να ζητήσετε ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Η προστασία θα σας παρέχεται μέσω αυτού του νέου μέτρου προστασίας που θα εκδώσει, με την εφαρμογή μιας απλοποιημένης και ταχείας διαδικασίας, το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψετε ή να μετακομίσετε.

Ωστόσο, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος διαμονής σας, μπορείτε να κάνετε χρήση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, ο οποίος καθιερώνει μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση, μεταξύ κρατών μελών, των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρα αστικού δικαίου.

Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεστείτε άμεσα σε άλλα κράτη μέλη, λαμβάνοντας και προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας.

Η οδηγία και ο κανονισμός ισχύουν από τις 11 Ιανουαρίου 2015.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.