Αρχική κατάρτιση δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ: προϋποθέσεις εισόδου, στόχοι και ουσία, διάρκεια και οργάνωση, τελική αξιολόγηση.

Οι δικηγόροι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε πολλές νομικές διαδικασίες, εθνικές ή διασυνοριακές, αστικές, οικογενειακές, διοικητικές ή ποινικές. Επιπλέον, εναπόκειται σ’ αυτούς να εγείρουν ζητήματα ενωσιακού δικαίου σε συγκεκριμένες νομικές καταστάσεις.

Η αρχική κατάρτιση, κατάρτιση μελλοντικών ή νεοδιορισθέντων δικηγόρων, θα πρέπει να παρέχει:

  • βάσεις για το νομικό σύστημα και τη νομική κουλτούρα της ΕΕ, συμβολή στην πρακτική κατανόηση του ρόλου του ενωσιακού δικαίου στα εθνικά νομικά συστήματα,
  • γνώσεις για το κεκτημένο στον τομέα του κράτους δικαίου,
  • πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των δικηγόρων ως ευρωπαίων επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.