Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Netherlands

Siit lehelt leiab teabe vandetõlkide ja -tõlkijate registreerimise ja registreeringu pikendamise kohta Madalmaades.

Content provided by:
Netherlands
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Vandetõlkide ja -tõlkijate seadus

Madalmaades kehtib vandetõlkide ja -tõlkijate seadus (Wet beëdigde tolken en vertalers – Wbtv). Selles on sätestatud õigusnormid, mida kohaldatakse suulist tõlget tegevate vandetõlkide ja kirjalikku tõlget tegevate vandetõlkijate suhtes.

Suuline ja kirjalik tõlkimine on vabad kutsed. See tähendab, et põhimõtteliselt võib igaüks, sõltumata väljaõppest või taustast, hakata sõltumatuks tõlgiks või tõlkijaks. Selleks ei ole vaja end vandetõlkide ja -tõlkijate registris (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)) registreerida. Tegemist on andmebaasiga, mis sisaldab Madalmaades tegutsevate vandetõlkide ja -tõlkijate andmeid ja mida haldab vandetõlkide ja -tõlkijate büroo (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Vandetõlgi või -tõlkijana tegutsemiseks tuleb end selles registris registreerida.

Millist teavet Madalmaade tõlkijate registrist leiab?

Vandetõlkide ja -tõlkijate seaduse artikli 2 järgi sisaldab vandetõlkide ja -tõlkijate register iga tõlgi või tõlkija kohta järgmist teavet:

  1. kontaktandmed
  2. kas tegemist on tõlgi või tõlkijaga
  3. lähte- ja sihtkeeled, mis on tõlgi või tõlkija töökeeled, ning
  4. muud eripädevused, mida tõlk või tõlkija peab oluliseks registrisse kanda.

Kes tõlkijate registri eest vastutab?

Lõpuks vastutab registri eest justiits- ja julgeolekuminister, kuid pädevus otsustada registrisse kandmise üle on vandetõlkide ja -tõlkijate bürool.

Kas juurdepääs Madamaade tõlkijate registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas leida Madalmaades õigustõlkijat?

Andmebaasis saab otsingut teha nime või keeltekombinatsiooni(de) järgi.

Lingid

Vandetõlkide ja -tõlkijate büroo

Vandetõlkide ja -tõlkijate register

Viimati uuendatud: 21/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.