Ülalpidamiskohustus

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Täidetavaks tunnistamise taotluste (exequatur) lahendamise pädevus on sellel üldkohtul (tribunal), kelle tööpiirkonnas asub selle poole alaline elukoht, kelle suhtes täitmist taotletakse, või kelle tööpiirkonnas asub täitmise asukoht (tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikkel 95 ja artikkel 1103).

Täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale võib esitada edasikaebuse. Kaebuse täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale lahendab apellatsioonikohus (tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikkel 96).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Edasikaebuse kohta tehtud otsust (apel) võib vaidlustada teistkordse edasikaebusega (recurs) (tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 97 lõige 1).

Kassatsioonkaebusi vaatab läbi kõrgem kassatsioonikohus (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, sihtnumber 020934
Veebisait: https://www.scj.ro/en.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohane läbivaatamismenetlus (procedura de reexaminare):

Otsuse vaatab läbi otsuse teinud kohus, tavaliselt esimese astme kohus või ringkonnakohus.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 505 lõike 1 kohaselt esitatakse tühistushagi kohtusse, kelle otsus vaidlustatakse.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 510 lõike 1 kohaselt esitatakse läbivaatamistaotlus kohtule, kes tegi lõpliku otsuse asjas, mille kohta läbivaatamistaotlus esitatakse.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat (Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor 17, Bucharest Sector 5, sihtnumber 050741

Tel: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041218

E-post: ddit@just.ro või dreptinternational@just.ro

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Täitmise küsimuses on pädev:

1) Kohtutäitur (executorul judecătoresc) selle apellatsioonikohtu tööpiirkonnast, kus asub võlgniku elu- või registrijärgne asukoht või võlgniku vara (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 652).

2) Esimese astme kohus (judecătoria), kelle tööpiirkonnas asub võlgniku alaline elu- või registrijärgne asukoht (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 651). Esimese astme kohus teeb otsuse täidetavaks tunnistamise taotluste, täitmise vastu esitatud edasikaebuste ja mis tahes vahejuhtumite kohta, mis ilmnevad täitmise käigus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Rumeenia keel

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Lisaks rumeenia keelele aktsepteerib justiitsministeerium teabevahetuses teiste Euroopa Liidu keskasutustega inglise ja prantsuse keelt.

Viimati uuendatud: 02/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.