Tõendite kogumine

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

Taking evidence


*mandatory input

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotluse saamiseks pädev Rumeenia kohus on ringkonnakohus, mille kohtualluvusse ELi liikmesriikide nõutavate tõendite kogumine kuulub.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium.

Justiitsministeerium

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: +40372041077 sekretariaat

Tel: +40372041083, +40372041218 (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Taotluste ja muude teatiste edastamine toimub rumeenia keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumendid võivad laekuda posti teel või faksiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond

tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: +40372041077 sekretariaat

Tel: +40372041083, +40372041218 (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus)

Faks: +40372041079

E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 22/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.