Juristide põhikoolitus Euroopa Liidus

Käesolevas jaotises tutvustatakse advokaatide alusõppe programmi ELi liikmesriikides: vastuvõtutingimused, eesmärgid ja sisu, kestus ja korraldus, lõpphindamine.

Advokaatidel on oluline roll ELi õiguse praktilisel rakendamisel paljudes kohtumenetlustes, olgu need siis riigisisesed või piiriülesed, tsiviil-, perekonna-, haldus- või kriminaalmenetlused. Samuti on nende ülesanne tõstatada ELi õigusega seotud küsimusi konkreetsetes õiguslikes olukordades.

Tulevaste või äsja ametisse nimetatud advokaatide alusõpe (koolitus) peaks sisaldama järgmist:

  • põhiteadmised ELi õigussüsteemist ja õiguskultuurist, et aidata neil praktikas mõista ELi õiguse rolli riigisisestes õigussüsteemides,
  • õigusriigi alane õigustik,
  • teave nende rolli kohta Euroopa õiguspraktikuna.
Viimati uuendatud: 01/03/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.