EU-maiden kaupparekisterit

Poland

Tässä osiossa kerrotaan Puolan kaupparekisteristä.

Content provided by:
Poland

Yleistä tietoa liiketoiminnan harjoittamisesta

Yrittäjien yritystoiminnan aloittamisen ja harjoittamisen edellytyksistä Puolassa säädetään 6. maaliskuuta 2018 annetussa yrityslaissa. Ulkomaalaisten henkilöiden harjoittaman yritystoiminnan aloittamista, harjoittamista ja lopettamista koskevia sääntöjä säännellään erillisillä säännöksillä, erityisesti ulkomaisten yritysten ja muiden ulkomaisten henkilöiden osallistumista kaupalliseen toimintaan Puolassa koskevalla lailla.

Yrittäjät, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai ammatillista toimintaa omissa nimissään kaupallisten yhtiöiden, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen muodossa, on rekisteröitävä kansallisen oikeusrekisterin (Krajowy Rejestr SądowyKRS) kaupparekisteriin.

Yrittäjät, jotka harjoittavat yritystoimintaa yksityisinä elinkeinonharjoittajina (eli luonnolliset henkilöt ja siviilioikeuteen perustuvien kumppanuuksien osapuolet), on merkittävä keskuskaupparekisteriin (Centralna Ewidencja Działalności GospodarczejCEIDG) elinkeinotoiminnan keskusrekisteristä ja -tietokannasta sekä yritystoiminnan tietopisteestä 6. maaliskuuta 2018 annetussa laissa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti.

Puolan kaupparekisteri

Kansallinen oikeusrekisteri on tietotekninen keskustietokanta, joka koostuu kolmesta erillisestä rekisteristä:

  • kaupparekisteri
  • muille yhteiskunnallisille ja ammatillisille järjestöille, säätiöille ja julkisille terveydenhuoltolaitoksille tarkoitettu yhdistysrekisteri
  • maksukyvyttömien velallisten rekisteri (korvattu kansallisella velallisrekisterillä 1. joulukuuta 2021).

Kansallinen oikeusrekisteri perustettiin 20. elokuuta 1997 annetulla kansallista oikeusrekisteriä koskevalla lailla, ja se on ollut käytössä 1. tammikuuta 2001 alkaen.

Kansallisen oikeusrekisterin tarkoituksena on tarjota yleinen, nopea ja luotettava pääsy tietoihin rekisteröityjen yhteisöjen oikeudellisesta asemasta (kansallisen oikeusrekisterin keskustietotoimisto), niiden taloudellisen tilanteen keskeisistä näkökohdista ja siitä, miten näitä yhteisöjä edustetaan.

Puolan rekisteröintimenettelyssä rekisterituomioistuin tarkastaa hakijoiden pyynnöt.

Kansallista oikeusrekisteriä koskevan lain 23 §:n mukaisesti rekisterituomioistuin tarkastaa rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen ja siihen liitetyt asiakirjat. Tuomioistuin tarkistaa myös yhteisön tunnistetietojen oikeellisuuden (etu- ja sukunimi, PESEL [siviilirekisterinumero], yhteisön tai yrityksen nimi, REGON [kansallinen virallinen kaupparekisterinumero] sekä KRS-numero), minkä lisäksi se tarkistaa muut hakemuksen tiedot, jos sillä on perusteltua aihetta epäillä niiden paikkansapitävyyttä.

Rekisteröityminen kansallisen oikeusrekisterin alaiseen kaupparekisteriin on 1. heinäkuuta 2021 alkaen tehty yksinomaan verkossa.

Yrittäjät toimittavat hakemukset ja rekisteröinnin perusteena olevat asiakirjat oikeusministeriön tietojärjestelmää käyttäen, ja ne asetetaan maksutta saataville rekisteröintitiedostojen rekisteriin menettelyn päätyttyä.

Yrittäjien ennen 1. heinäkuuta 2021 toimittamat hakemukset (lomakkeet) ja asiakirjat ovat saatavilla (vain paperiversioina) kyseisen yrittäjän toimivaltaisen rekisterituomioistuimen toimipaikassa.

Kansalliseen oikeusrekisteriin merkittyjä yrittäjiä koskevat taloudelliset asiakirjat tallennetaan ja asetetaan maksutta saataville verkossa erityisessä taloudellisten asiakirjojen rekisterissä.

Kansallinen oikeusrekisteri on osa kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää (BRIS), johon viitataan tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46–127) 22 artiklassa (’rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä’). Kansallista oikeusrekisteriä koskevan lain 4 a §:n mukaisesti kansallisen oikeusrekisterin keskustietotoimisto käyttää rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää

1) asettaakseen maksutta saataville ajantasaiset tiedot Puolassa toimivista osakeyhtiöistä, kommandiittiosakeyhtiöistä, eurooppayhtiöistä ja ulkomaisten yrittäjien sivuliikkeistä sekä tiedot näiden yhteisöjen poistamisesta kansallisesta oikeusrekisteristä ja kansallista oikeusrekisteriä koskevan lain 4 §:n 4 a momentissa tarkoitetusta asiakirjaluettelosta

2) asettaakseen saataville jäljennökset paperimuodossa toimitetuista asiakirjoista ja kansallista oikeusrekisteriä koskevan lain 4 §:n 3 a momentissa tarkoitetussa sähköisessä muodossa toimitetuista asiakirjoista

3) toimittaakseen erityisiin rekistereihin tiedot likvidaatiomenettelyn aloittamisesta, likvidaatiomenettelyn päättämisestä, konkurssi-ilmoituksista, maksukyvyttömyysmenettelyn päättämisestä ja kohdassa 1 tarkoitettujen yhtiöiden poistamisesta

4) toimittaakseen erityisiin rekistereihin tiedot rajatylittävistä sulautumisista.

Onko Puolan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, kansallista oikeusrekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Puolan kaupparekisterissä

Puolan kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavilla hakuperusteilla:

  • yhteisön numero rekisterissä (KRS-numero)
  • verotunnistenumero
  • REGON-tunnistenumero
  • yhteisön nimi.

Hyödyllisiä linkkejä

Laki kansallisesta oikeusrekisteristä, annettu 20 päivänä elokuuta 1997

Oikeusrekisteriportaali

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.