Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan

Poland

Content provided by:
Poland

Mikä viranomainen auttaa toimittamaan hakemuksen toiseen EU-maahan?

Avustavan viranomaisen tehtävistä säädetään neuvoston direktiivissä 2004/80/EY. Ne mainitaan myös tiettyjen rikosten uhreille maksettavista korvauksista 7. heinäkuuta 2005 annetussa Puolan laissa (Puolan virallinen lehti 2016, 325 kohta).

Kyseisen lain mukaan Puolan avustava viranomainen, jolla on toimivalta hakea korvausta toisessa EU-maassa tehdyn rikoksen uhrille, jonka vakinainen asuinpaikka on Puolassa, on se aluesyyttäjä (prokurator okręgowy), jonka tuomiopiirissä edunsaajan asuinpaikka on.

Mitä avustava viranomainen tekee?

Avustava viranomainen antaa hakijalle tarvittavat tiedot mahdollisuuksista hakea toisen EU-maan viranomaisten myöntämää korvausta tilanteessa, jossa rikos on tehty niiden alueella. Viranomainen antaa myös tarvittavan mallihakemuslomakkeen ja yleistä apua ja tietoa hakemuksen täyttämiseen.

Avustava viranomainen ottaa vastaan korvaushakemukset ja tarvittavat asiakirjat ja toimittaa ne välittömästi toisen EU-maan viranomaisille käyttäen Euroopan komission laatimaa lomaketta.

Käännättääkö avustava viranomainen hakemuksen tueksi liitettävät asiakirjat, jos tämä on edellytyksenä hakemuksen jättämiselle? Jos näin on, kuka maksaa käännöskulut?

Avustavan viranomaisen ensisijaisena tehtävänä on vastaanottaa ja toimittaa korvaushakemukset muiden EU-maiden viranomaisille.

Puolan avustava viranomainen toimittaa korvausta koskevan kirjeenvaihdon toisen EU-maan avustavalle viranomaiselle ja päättävälle viranomaiselle kyseisen maan virallisella kielellä tai jollakin muulla sen hyväksymällä kielellä edellyttäen, että avustavan viranomaisen korvausasiassa suorittamien kuulemisten pöytäkirjat hyväksytään ja lähetetään sen maan virallisella kielellä, jossa ne on laadittu.

Kustannuksista, jotka aiheutuvat Puolan avustavan viranomaisen suorittamista toimista, mukaan lukien muiden EU-maiden viranomaisille toimitettavien asiakirjojen kääntäminen, vastaa valtionkassa. Neuvoston direktiivin 2004/80/EY 11 artiklan mukaan näitä kustannuksia ei peritä rikoksen uhrilta.

Veloitetaanko hakemuksen lähettämisestä ulkomaille hallinnollisia tai muita maksuja?

Ks. vastaus edellä. Uhrille ei aiheudu tästä kustannuksia.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.