Naknada štete

Žrtve kaznenih djela u Europskoj uniji (EU) mogu dobiti naknadu za ozljede i/ili štetu koju su pretrpjele, bez obzira na to gdje je unutar EU-a kazneno djelo počinjeno.

Svaka država članica EU-a ima vlastiti sustav za naknadu štete žrtvama kaznenih djela.

Kao žrtva kaznenog djela naknadu možete ostvariti na dva načina: možete zatražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela tijekom kaznenog postupka ili možete zatražiti naknadu od države (tijela za naknade ili nekog drugog relevantnog tijela u državi).

Traženje naknade od počinitelja kaznenog djela

Kliknite na poveznicu za više informacija o tome kako zatražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela tijekom suđenja (kaznenog postupka).

Kao žrtva kaznenog djela tijekom suđenja imate i druga prava (na internetskoj stranici odaberite zastavu dotične države i kliknite na „Moja prava tijekom suđenja”).

Traženje naknade od države (tijela za naknade ili nekog drugog relevantnog tijela)

Mjerodavni je instrument prava EU-a Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela.

Direktivom o naknadi zahtijeva se da svaka država članica EU-a utvrdi nacionalna pravila o naknadi svim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. U skladu s Direktivom sve žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom imaju pristup nacionalnim pravilima o naknadi u državi članici na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno.

Za više informacija o pravilima o naknadi dostupnima u državama članicama kliknite na zastavu države u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Naknadu od navedene države možete zatražiti ako ste njezin rezident (nacionalni predmet) ili ako živite u drugoj državi članici EU-a (prekogranični predmet).

Prekogranični predmeti

Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućio pristup naknadi u prekograničnim predmetima, u okviru prava EU-a uspostavljen je sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • Ako ste bili žrtva kaznenog djela u inozemstvu (u državi članici u kojoj ne živite), možete podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi članici u kojoj živite (na dnu internetske stranice Pravosudnog atlasa u građanskim stvarima nalazi se tražilica s pomoću koje možete pronaći relevantno tijelo u svakoj državi članici EU-a. Za vrstu nadležnosti odaberite „pomoćno tijelo”).
    Za više informacija o daljnjim koracima u prekograničnim predmetima kliknite ovdje.
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno (u Pravosudnom atlasu za vrstu nadležnosti odaberite “tijelo koje odlučuje”). Tijelo koje odlučuje nadležno je za ocjenu zahtjeva i isplatu naknade.
  • Kliknite na poveznicu za više informacija o načinu na koji će vaš zahtjev ocijeniti tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno.
  • Pomoćna tijela i tijela koja odlučuju međusobno komuniciraju na jezicima koje prihvaćaju (na sljedećoj stranici kliknite na zastavu odgovarajuće države članice za informacije o jezicima koje ta država prihvaća).

Pomoćnim tijelima i tijelima koja odlučuju pomažu nacionalne središnje službe za kontakt (u Pravosudnom atlasu za vrstu nadležnosti odaberite „središnja služba za kontakt”) čija je zadaća promicati suradnju među tijelima, pružati pomoć i tražiti rješenja u prekograničnim situacijama.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.