Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Belgium

Content provided by:
Belgium

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Belgium

European Account Preservation Order


*mandatory input

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikke).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A Bírósági Végrehajtók Nemzeti Kamarája (a bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (1) bekezdése első albekezdésének 25.°pontja).

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikkének (2) bekezdése, amely több végrehajtási intézkedés elfogadását követően 2019. január 1-jén lépett hatályba, a rendelet 14. cikk (5) bekezdés a) és b) pontjában említett lehetőségek kombinációját írja elő.

Ennek megfelelően, a nemzeti kamara a bírósági kérelmet követő kezdeti szakaszban megkeresheti a Belga Nemzeti Bank kapcsolattartó pontját a szükséges adatok iránti kéréssel.

Az e kérelem nyomán beszerzett adatok alapján a nemzeti kamara szükség esetén tájékoztatást kérhet egy vagy több banktól.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbviteli bíróság (a bíróságokról szóló törvénykönyv 602. cikk (1) bekezdésének 6.°pontja).

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A bírósági végrehajtó (a különböző polgárjogi rendelkezésekről és az alternatív vitarendezési eljárások elősegítését szolgáló rendelkezésekről szóló 2018. június 18-i törvény 196. cikke).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bírósági végrehajtó (a bíróságokról szóló törvénykönyv 519. cikk (1) bekezdésének 1.° pontja).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A biztosítási intézkedést Belgiumban a bíróságokról szóló törvénykönyv ötödik része II. címének IV. fejezete szabályozza (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Lehetőség van a közös számlákra vonatkozó biztosítási intézkedés elrendelésére. Amennyiben a bank ismeri a különböző tulajdonosoknak a közös számlára vonatkozó belső tulajdoni részesedését, a biztosítási intézkedés kizárólag az adóshoz tartozó összeget fogja érinteni; ellenkező esetben a követelt egyenleg egésze kerül a harmadik fél adós nyilatkozatába. Ebben az esetben minden olyan társjogosult, aki ellen nem indult eljárás, kérvényezheti a zárolás részleges feloldását, feltéve, hogy bizonyítani tudja az őt megillető hányadot.

– Ez a kérelem az elsőfokú bíróság végrehajtási bírójának nyújtható be (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395. cikke).

– A bizalmi vagyonkezelői számlák tekintetében a következő különbséget kell tenni:

 • Az adós a számlatulajdonos
  • A jelzálogtörvény 8/1. cikke ellenére, amely kifejezetten elismeri azt a tényt, hogy egyes jogilag kötelező érvényű vagyonkezelői számlák (azaz az ügyvédi, bírósági végrehajtói, közjegyzői és ingatlanügynöki számlák) elkülönülnek a számlatulajdonos vagyonától, és ez a különválás harmadik személyekkel szemben érvényesíthető, a jogalkotó nem biztosított lehetőséget arra, hogy az említett számlákon tartott pénzeszközök mentességet élvezzenek a zárolás alól a számlatulajdonos magánhitelezői által. Így tehát főszabály szerint lehetséges a banknál lévő ezen pénzösszegekre irányuló biztosítási intézkedés. A banknak a biztosítási intézkedés végrehajtásakor fel kell tüntetnie a nála vezetett számla különleges jellegét (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1452. cikke), de kifogással lehet élni a végrehajtási bíróság előtt. A végrehajtás alá vont adós tehát kérheti a biztosítási intézkedés feloldását.
 • Az adós a bizalmi vagyonkezelői számlák kedvezményezettje
  • A bizalmi vagyonkezelői számla kedvezményezettjének követelése van a számlatulajdonossal szemben a nevében kezelt pénzeszközök erejéig. Erre a követelésre vonatkozóan a kedvezményezett hitelezői eljárást indíthatnak. Ennek oka, hogy bármely hitelező biztosítási intézkedést kérhet egy harmadik félnek a hitelező adósa felé fennálló tartozására (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1445. cikke). A biztosítási intézkedést a számlatulajdonossal (a vagyonkezelővel) szemben kell elrendelni, nem a bankkal szemben. Ebben a viszonylatban ugyanis a bank valójában csak a számlatulajdonos felé tartozik, nem pedig a számla kedvezményezettjének.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Belgiumban bizonyos összegek végrehajtás alóli mentességét a bíróságokról szóló törvénykönyv 1409., 1409a. és 1410. cikke szabályozza (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Ezek a rendelkezések meghatározzák bizonyos bevételek lefoglalásának korlátozásokat és tilalmát, melyek az alábbiak: a munkabérek, a jövedelempótló juttatások, a szociális ellátások és a tartásdíjak. Egy bizonyos küszöbérték alatt a munkabér és a jövedelempótló juttatások nem tilthatók le.

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a végrehajtási szerveknek és adott esetben az érintett harmadik feleknek egy számlán lévő összegek letilthatóságának megítéléséhez, a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikkének (3) bekezdése büntetőjogilag érvényesíthető kötelezettséget ír elő a munkáltatók és a kifizetést eszközlő intézmények felé, hogy egy adott – a védett jövedelem típusától függő – kódot használjanak a számlára történő kifizetéseiknél.

Ez a kódolási kötelezettség nem érinti az adós azon jogát, hogy jogi úton bizonyítsa, hogy a számláján jóváírt összegek nem letilthatók (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikke (2) bekezdésének első albekezdése). Ezenkívül a bíróságokról szóló törvénykönyv 1411a. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az adós munkáltatója által az adós jelenlegi számlájára folyósított összegek letiltásának részleges tilalma megdönthető vélelemként kezelendő. Ez a vélelem csak az adós és a hitelezői közötti kapcsolatokra vonatkozik.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1454. cikke értelmében a harmadik fél adós nyilatkozatának költségei az kötelezettet terhelik. A bank részéről a biztosítási intézkedés végrehajtásával vagy (részleges) megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek visszatérítésére jelenleg nincs lehetőség.

A 2019. január 1-jén hatályba lépett, bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikk (2) bekezdése értelmében a Királynak kell meghatároznia az elszámolásokkal kapcsolatos információk megszerzésére irányuló kérelem feldolgozásának költségeit, valamint a beszedés feltételeit és módszereit. Az említett díj egy részét, adott esetben, az a bank viseli, amely a Belgiumban kijelölt hatóság kérésére az információt rendelkezésre bocsátotta (ld. az 50. cikk (I) bekezdésének b) pontja), amennyiben a bankokkal vagy képviselőikkel írásban kártérítési megállapodást kötöttek, a bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (2) bekezdésének 6. albekezdésében hivatkozott számlákkal kapcsolatos információk kezelésének díját és beszedésének feltételeit megállapító 2019. április 22-i (EU) 655/2014 rendelet 43. cikkének (3) bekezdését nem érintve (ld. a királyi rendelet (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) 3. cikkének (2) bekezdését) (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Kompenzációs rendszerről jelenlegi formájában nem létezik ilyen megállapodás a bankokkal.

Ezek a Király által meghatározott költségek a bíróságokról szóló törvénykönyv (valószínűleg 2020 folyamán hatályba lépő) új 1447/1 és 1447/2 cikkei szerinti „belga” információkérésekre , valamint a rendelet 14. cikke szerinti információkérésekre vonatkoznak.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Ami az igazságügyi tisztviselő általi végrehajtást illeti, a díjszabásra a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági végrehajtók által végrehajtott intézkedések és egyes juttatások tarifájának rögzítéséről szóló, 1976. november 30-i királyi rendelet irányadó.

Az információnyújtásra vonatkozóan, a 2019. január 1-jén hatályba lépett, bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikk (2) bekezdése értelmében a királynak kell meghatároznia az elszámolásokkal kapcsolatos információk megszerzésére irányuló kérelem feldolgozásának költségeit, valamint a beszedés feltételeit és módszereit. A bíróságokról szóló törvénykönyv 555/1. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében említett, az elszámolásokra vonatkozó információkérés feldolgozási költségeinek, valamint a beszedés feltételeinek és módszereinek megállapításáról szóló, 2019. április 22-i királyi rendelet. (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) 2019. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal hatályba lépett.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A belga jog szerint a biztosítási intézkedés nem biztosít preferenciális státuszt a tartozásra nézve. A jelzálogjogtörvény 17. és 19. cikkének (1) bekezdésének megfelelően kizárólag a közvetlenül a biztosítási intézkedéssel kapcsolatban felmerülő bírósági illetékek sorolandók előre.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A számlazárolási végzés ellen: a végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikkének (2) bekezdése).

A számlazárolás végrehajtása ellen: a végrehajtási bíró az elsőfokú bíróságon (a bíróságokról szóló törvénykönyv 1395/2. cikkének (2) bekezdése).

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Fellebbviteli bíróság (a bíróságokról szóló törvénykönyv 602. cikk első bekezdésének 7.°pontja).

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1051. cikke értelmében a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő főszabály szerint az ítélet kézbesítésének napjától számított egy hónap.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A polgári eljárások költségeit a bíróságokról szóló törvény 1017-1022. cikke szabályozza.

A jogi költségek esetenként eltérők és minden esetben az ügy sajátos körülményeire tekintettel kell vizsgálni.

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1017. cikke szerint a jogerős ítélet – különös szabály eltérő rendelkezésének hiányában, és a felek között létrejött, adott esetben az ítélet által jóváhagyott megállapodás sérelme nélkül – azt a felet kötelezi a költségek viselésére, akinek a kereseti kérelmeit elutasították. A szükségtelen költségek azonban, ideértve az 1022. cikkben említett perköltségtérítést is, akár hivatalból is azt a felet terhelik, akinek a hibájából azok felmerültek.

A bíróságokról szóló törvénykönyv 1018. cikke meghatározza az alábbi költségeket:

 • 1° a különböző díjak, eljárási és bejegyzési illeték, valamint a bélyegilleték amelyet a bélyegilletékről szóló törvény hatályon kívül helyezése előtt fizettek meg; a bírósági illetékek magukban foglalják az egységes illetékeket, a szerkesztési díjat, és a másolati díjat (a nyilvántartásba vételről, a jelzálogról és a nyilvántartási jogokról szóló törvény 268. cikke).
  • Főszabály szerint a követelés értékétől függően (a kódex 269/1. cikke) a 100 és 500 euró közötti (végrehajtási bíróság) vagy a 210 és 800 euró közötti (fellebbviteli bíróság) rögzítési jogra kivetik. Ez a díj akkor fizetendő, ha az ügyet bíróság elé utalják.
  • Főszabály szerint 35 EUR összegű szerkesztői díjat vetnek ki a bírósági és törvényszéki hivatalnokok irataiért, vagy a bíróság közreműködése nélkül benyújtott iratokért (a kódex 270/1. cikke).
  • A bírósági nyilvántartás által kiadott másolatokért vagy kivonatokért oldalanként 0,85 eurótól 3 euróig terjedő másolati díj fizetendő (a törvénykönyv 271. és 272. cikke).

Regisztrációs díjat (a tőkeösszeg 3 %-a) számítanak fel a 12 500 eurót meghaladó tőkeösszegre vonatkozó határozatokkal kapcsolatban (a perköltség kivételével).

 • 2° a bírósági ténykedéshez kapcsolódó költségek, munkadíjak és fizetések;
 • 3° az ítélet másolatának költsége; oldalanként 0,85 és 3euró között.
 • 4° a vizsgálati intézkedések költségei, többek között a tanúk illetménye és a szakértők díjazása;
 • 5° a bírók, a bírósági titkárok és a felek utazási és ellátási költségei, amennyiben utazásukat a bíró rendeli el, valamint a ténykedési költségek, amennyiben ezekre kizárólag a per miatt került sor;
 • 6° az 1022. cikk szerinti perköltségtérítés; főszabály szerint ezt a pervesztes fél fizeti és a pernyertes fél ügyvédi költségeinek megtérítését foglalja magába. A perköltségtérítés összegét a jogvita összegének megfelelően határozzák meg. A 2007 október 26-i királyi rendelet meghatároz egy alapösszeget, egy minimális összeget és egy maximális összeget. A bíróság a maximális és a minimális összeg túllépése nélkül csökkentheti vagy növelheti az alapösszeget. Ezeket az összegeket a fogyasztói árindexhez kötik.
 • 7° a díjak, jövedelmek és kijelölt közvetítő részére megfizetett díj az 1734. cikke szerint/cikkével összhangban.
 • 8° a második szintű jogi segítséggel kapcsolatos költségvetési alap létrehozásáról szóló 2017. március 19-i törvény 4. cikk (2) bekezdésében említett hozzájárulás.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nincs további nyelv.

Utolsó frissítés: 01/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.