ES šalių įmonių registrai

Estonia

Šiame puslapyje pateikiama Estijos prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro apžvalga.

Content provided by:
Estonia

Kokios informacijos galima rasti Estijos prekybos registre ir Ne pelno asociacijų bei fondų registre?

Prekybos registrą ir Ne pelno asociacijų bei fondų registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Šie registrai tvarkomi teisme, kad būtų užtikrintas registro tvarkytojo nepriklausomumas ir teisinė kompetencija. Registrų duomenys teisiniu požiūriu yra itin patikimi ir padeda užtikrinti teisinį tikrumą. Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per 15 dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Todėl sąžiningai veikianti trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu darydama prielaidą, kad registre valdybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti atitinkamos bendrovės vardu.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgiu galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Registrai tvarkomi elektroniniu būdu.

Tartu apylinkės teismo registrų skyriuje tvarkomas savarankiškai dirbančių asmenų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) ir užsienio įmonių filialų Estijoje registras.

Ne pelno asociacijų bei fondų registre kaupiama informacija apie Estijoje veikiančias ne pelno organizacijas ir fondus (ne pelno asociacijomis laikomos ir politinės partijos bei kitos ne pelno organizacijos, taip pat profesinės sąjungos, bažnyčios, kongregacijos, kongregacijų asociacijos ir vienuolynai). Ne pelno asociacijų bei fondų registre taip pat vedamas butų bendrijų registras ir melioracijos asociacijų registras.

Prekybos registre arba Ne pelno asociacijų bei fondų registre dėl kiekvieno savarankiškai dirbančio asmens, juridinio asmens ir užsienio bendrovės filialo įrašoma:

 • registro kortelė;
 • įmonės byla (prekybos registre) arba vieša byla (ne pelno asociacijų, fondų ir butų bendrijų atveju);
 • registro byla.

Įmonių ir viešosiose bylose pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti į viešą registrą įtraukiami dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių arba viešosiose bylose, saugomi registro byloje.

Juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens ar užsienio bendrovės filialo registro kortelėje įrašoma ši informacija:

 • įmonės pavadinimas arba vardas, pavardė ir registracijos numeris;
 • juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio bendrovių filialų rezidavimo vieta ar registruota buveinė ir adresas, o šių asmenų ir įmonių atveju ir e. pašto adresas;
 • duomenys apie savarankiškai dirbantį asmenį ir duomenys apie asmens veiklos sustabdymą ir sezoninį ar laikiną veiklos pobūdį;
 • dėl užsienio įmonių filialų – registras, kuriame įrašyti duomenys apie įmonę, ir, jeigu įrašo registre reikalaujama pagal įmonės įsisteigimo įstatymus, – registracijos numeris; šalis, pagal kurios įstatymus įmonė veikia įsisteigimo šalyje; įmonės įstatų priėmimo diena ir tai, ar jie buvo iš dalies pakeisti, jei ši informacija įrašoma į įmonės įsisteigimo šalies registrą;
 • duomenys apie atstovavimo teisę turinčius asmenis (valdybos narius, tikruosius narius, vykdančiuosius partnerius ar trečiąsias šalis, komanditorius, likvidatorius ir bankroto patikėtinius), filialo valdytojų vardai, pavardės ir asmens tapatybės numeriai (ir visos konkrečios aplinkybės, susijusios su jų atstovavimo įgaliojimais) ir užsienio įmonės teisinių atstovų vardai, pavardės ir asmens tapatybės numeriai ir jiems suteiktų įgaliojimų įsigaliojimo ir pabaigos data; taip pat bet kokie susitarimai dėl atstovavimo teisių ir juridinio asmens valdybos narių ir likvidatorių įgaliojimai atstovauti juridiniam asmeniui;
 • ne pelno asociacijos, fondo, įmonės ar užsienio įmonės filialo kontaktinio asmens pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir asmens tapatybės arba registracijos numeris, taip pat adresas Estijoje, kuriuo įmonei galima įteikti ketinimų deklaracijas arba procesinius dokumentus, taip pat kontaktinio asmens e. pašto adresas;
 • duomenys apie prokuristą;
 • įmonės arba užsienio bendrovės filialo teisinė forma arba bendrovės rūšis;
 • juridinio asmens įstatų patvirtinimo diena;
 • bendrovės akcinio kapitalo piniginė išraiška (užsienio įmonės filialo atveju – įmonės akcinio kapitalo vertė, jei ši informacija įrašyta į įmonės įsisteigimo šalies registrą), duomenys, susiję su komanditoriais, taip pat jų įnašų vertė;
 • pažyma apie uždarosios akcinės bendrovės įsteigimą nesumokėjus įnašų;
 • pažyma, kad akcijos įregistruotos Estijos centriniame vertybinių popierių registre, arba žyma apie šalį, tvarkančią akcijų registrą;
 • pažyma, patvirtinanti, kad akcijos perdavimui arba įkeitimui netaikomi oficialūs disponavimo reikalavimai;
 • įmonės, ne pelno asociacijos, fondo, užsienio įmonės ar žemės melioravimo asociacijos finansinių metų pradžia ir pabaiga (užsienio įmonės filialo atveju taip pat įrašoma informacija apie tai, ar įmonė privalo skelbti metinę ataskaitą);
 • įstatymų reikalaujama informacija apie bankrotą ir informacija apie užtikrinamojo turto administratorių;
 • pažyma apie bendrovės susijungimą, atskyrimą ir pertvarkymą ir apie jos likvidavimą ir išregistravimą;
 • nuoroda į registro pagal įstatymą įmonei neprašant atliktus įrašus;
 • informacija apie likviduoto juridinio asmens dokumentų saugotoją;
 • dėl užsienio įmonių filialų – registras, kuriame įrašyti duomenys apie įmonę, ir, jeigu įrašo registre reikalaujama pagal įmonės įsisteigimo įstatymus, – registracijos numeris; šalis, pagal kurios įstatymus įmonė veikia įsisteigimo šalyje; įmonės įstatų priėmimo diena ir tai, ar jie buvo iš dalies pakeisti, jei ši informacija įrašoma į įmonės įsisteigimo šalies registrą;
 • informacija apie fondo tikslus, centrinės administracijos vietą, jei ji yra užsienyje; informacija apie sprendimo dėl steigimo priėmimo dieną, informacija apie veikimo laiką, jei fondas įsteigtas konkrečiam laikotarpiui;
 • žemės melioravimo asociacijos veiklos teritorijoje esančios žemės melioravimo sistemos kodas;
 • butų bendrijos valdytojo pavadinimas ir registracijos numeris ir pažyma apie paimtą paskolą
 • informacija apie ne pelno asociacijos veiklos laiką, jei ji buvo įsteigta konkrečiam laikotarpiui;
 • įsigaliojimo data, nuorodos į paskesnius įrašus ir kitos pastabos;
 • kita įstatymuose nustatyta informacija.

Registro klausimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ne ginčo civiline teisena. Įrašai registre daromi gavus atitinkamą prašymą, teismo sprendimą ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Prašymas dėl įrašo registre turi būti pasirašomas skaitmeniniu parašu arba patvirtintas notaro.

Visi Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro įrašai yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kortelės duomenimis ir įmonių ar viešose bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Prekybos registro ir Ne pelno asociacijų bei fondų registro centrinę duomenų bazę prižiūri Registrų ir informacinių sistemų centras. Centras taip pat siūlo toliau nurodytas paslaugas.

Elektroninis verslo registras

Elektroninis verslo registras yra Tartu apylinkės teismo registrų skyriaus duomenų baze grindžiama sistema, kurioje tikruoju laiku skelbiami duomenys apie visus juridinius subjektus, savarankiškai dirbančius asmenis ir Estijoje registruotus užsienio įmonių filialus. Elektroniniame verslo registre galima:

 • nemokamai susipažinti su kartotekos duomenimis, bendraisiais duomenimis ir informacija apie mokesčių nepriemokas;
 • atlikti paiešką pagal pavadinimą (pavardę), registro kodą, registruotą biurą, veiklos sritį ir pan.;
 • už mokestį peržiūrėti metines ataskaitas, įstatus ir kitus elektroninius dokumentus, asmeninę informaciją ir duomenis apie komercinius įkeitimus ir pan., esančius verslo arba viešosiose bylose;
 • tikruoju laiku sekti informaciją apie įmones ir naujausius jų įrašus;
 • nemokamai sužinoti, ar konkretiems Estijos asmenims ar organizacijoms taikomas prekybos draudimas;
 • nemokamai peržiūrėti politinių partijų narių sąrašą;
 • išsiaiškinti įvairių įmonių ir asmenų tarpusavio ryšius.

Elektroniniame verslo registre fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali patys pateikti dokumentus apylinkės teismo registrų departamentui. Elektroniniame verslo registre galima pateikti prašymą įregistruoti naują įmonę, pakeisti jos registro duomenis, uždaryti ją ar išbraukti iš registro. Jame taip pat galima parengti ir pateikti metines ataskaitas. Estijos, Suomijos, Latvijos, Belgijos piliečiai ir elektroninį leidimą gyventi Estijoje turintys asmenys prisijungdami prie elektroninio verslo registro tapatybei nustatyti gali nurodyti savo asmens tapatybės kortelės duomenis. Estijos ir Lietuvos piliečiai gali prisijungti naudodamiesi mobiliojo elektroninio parašo paslauga.

Daugiau informacijos apie elektroninį verslo registrą galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro svetainėje.

Europos verslo registras (EVR)

Europos verslo registras (EVR) – tai internetinė paieškos sistema, kurioje teikiama oficiali informacija apie Europos įmones. Paiešką galima atlikti svetainėje.

 • Teikiama informacija iš 17 šalių prekybos registrų.
 • Galima ieškoti įmonių ir asmenų.
 • Prieinamos informacijos sąrašas įvairiose šalyse skiriasi.
 • Įvairiose šalyse registro įrašai turi nevienodą teisinę galią.
 • Paieškos paslauga gali naudotis fiziniai asmenys ir įmonės.
 • Už paslaugą imamas mokestis.

Ar Estijos prekybos registru galima naudotis nemokamai?

Registro duomenys prieinami internete ir notarų biuruose.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos informacija. Asmenys gali nemokamai internetu ieškoti duomenų apie save. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant registro archyvo duomenų paieškas ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų imamas mokestis. Mokestis už informaciją mokamas iš karto, internetiniu banko pavedimu. Abonentai, turintys teisę atlikti išplėstinę paiešką, moka pagal mėnesines sąskaitas. Mokesčiai už Prekybos registro elektroninių duomenų naudojimą nustatyti Teisingumo ministro reglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Mokesčiai nustatyti Notarų mokesčių įstatyme.

Kaip atlikti paiešką Estijos prekybos registre?

Paiešką Prekybos registre ir Ne pelno organizacijų ir fondų registre galima atlikti naudojantis elektroniniu verslo registru, kurį galima rasti Registrų ir informacinių sistemų centro svetainėje.

Kiek patikimi registre esantys dokumentai?

Šiame puslapyje paaiškinama, kaip Estijoje reglamentuojamas prekybos registre esančių duomenų ir dokumentų naudojimas.

Prekybos registrą tvarko Tartu apylinkės teismo registrų skyrius. Prekybos registre tvarkomi savarankiškai dirbančių asmenų, užsienio įmonių filialų, įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų, Europos bendrovių (Societas Europaea), Europos kooperatinių bendrovių (Societas Cooperativa Europaea) ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių) duomenys. Elektroninis registras turi stiprią teisinę galią ir užtikrina teisinį tikrumą. Prekybos registras tvarkomas estų kalba.

Įrašas prekybos registre laikomas teisingu trečiosios šalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad įrašas neteisingas. Laikoma, kad įrašas netaikomas sandoriams, sudarytiems per 15 dienų nuo įrašo padarymo, jeigu trečioji šalis įrodo, kad ji nežinojo ir neturėjo žinoti apie įrašo turinį. Todėl sąžiningai veikianti trečioji šalis gali pasikliauti registro įrašų teisingumu, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu darydama prielaidą, kad registre valdybos nariu įrašytas asmuo turi teisę pasirašyti atitinkamos bendrovės vardu.

Kai kurie teisiniai faktai galioja tik juos įrašius į registrą: pavyzdžiui, valdybos nario parašo teisė gali būti apribota įstatų arba su valdybos nariu sudaryta sutartimi, tačiau trečiųjų šalių atžvilgiu galioja tik registre padaryti įrašai.

Tam tikri svarbūs faktai įsigalioja nuo įrašymo į registrą momento: pavyzdžiui, bendrovės akcinio kapitalo padidinimas įsigalioja nuo padidinimo įrašymo į prekybos registrą momento, o ne nuo sprendimo padidinti akcinį kapitalą priėmimo arba lėšų įnešimo. Tai taikoma ir juridinio asmens steigimui, jo įstatų keitimui ar jo susijungimui, skaidymui ar reorganizavimui.

Prekybos registre kiekvienam savarankiškai dirbančiam asmeniui, juridiniam asmeniui ir užsienio bendrovės filialui atidaroma:

 • registro kortelė;
 • įmonės byla;
 • registro byla.

Įmonės byloje pateikiami juridinio asmens, savarankiškai dirbančio asmens arba užsienio bendrovės filialo registro tvarkytojui pagal įstatymą pateikti dokumentai, pavyzdžiui, steigimo aktas arba įstatai ir kiti viešam registrui pateikti dokumentai. Teismų sprendimai, skundai dėl sprendimų, susirašinėjimas ir kiti dokumentai, kurie nėra saugomi įmonių bylose, saugomi registro byloje.

Dokumentai užsienio kalba registro tvarkytojui pateikiami kartu su prisiekusiojo vertėjo atliktu vertimu į estų kalbą. Registro tvarkytojui taip pat galima pateikti notaro į estų kalbą išverstus dokumentus, jeigu notaras parengė notarinį aktą arba notarinį liudijimą užsienio kalba pagal Notarų veiklos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį. Jeigu pateikiami šių reikalavimų neatitinkantys dokumentai ir visas dokumentas arba jo dalis surašyta užsienio kalba, registro tvarkytojas veikia remdamasis tik estų kalba pateiktais dokumentais arba teksto ištraukomis. Įmonės ir trečiosios šalys negali remtis užsienio kalba surašytais dokumentais ar teksto ištraukomis. Įmonė negali remtis vertimu, kuris skiriasi nuo originalo. Trečioji šalis gali remtis registro tvarkytojui pateikto dokumento vertimu, išskyrus kai įmonė įrodo, kad trečioji šalis žinojo, kad vertimas netikslus.

Įrašai prekybos registre yra vieši. Bet kuris asmuo gali susipažinti su registro kartotekoje pateikiama informacija ir įmonių bylose saugomais dokumentais ir gauti jų kopiją. Registro bylomis gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos, bylas nagrinėjantys teismai ir kiti teisėtą interesą turintys asmenys ir organizacijos.

Peržiūrėti bylos dokumentus ar paprašyti jų kopijų galima per elektroninį verslo registrą arba notarą.

Estijos prekybos registro istorija

Estijos prekybos registro duomenys kaupiami nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. Visi duomenys nuolat atnaujinami.

Susijusios nuorodos

Europos verslo registras

Elektroninis verslo registras

Registracijos departamentas

Notarai

Paskutinis naujinimas: 15/11/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.