Išlaikymo prievolės

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Nagrinėti prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu (exequatur) kompetentingas teismas, turintis jurisdikciją sprendime nurodyto skolininko įprastinėje gyvenamojoje vietoje arba sprendimo vykdymo vietoje (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 95 ir 1098 straipsniai).

Sprendimas, priimtas išnagrinėjus prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu (exequatur), gali būti skundžiamas. Nagrinėti skundus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu kompetentingas apeliacinis teismas (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Apeliacine instancija priimtą sprendimą galima dar kartą skųsti aukštesnei instancijai teisės klausimu (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis).

Teismo sprendimo peržiūrą teisės klausimu atlieka Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Tel. 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Svetainė https://www.scj.ro/en.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

[Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009] 19 straipsnyje nurodytos peržiūros priemonės (procedura de reexaminare):

Kompetentingas yra ginčijamą sprendimą priėmęs teismas – paprastai tai apylinkės arba apygardos teismas.

Pagal Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 1 dalį ieškinys dėl panaikinimo pareiškiamas teismui, kurio priimtą sprendimą siekiama panaikinti.

Pagal Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 1 dalį prašymas peržiūrėti teismo sprendimą pateikiamas teismui, priėmusiam galutinį sprendimą, kurį prašoma peržiūrėti.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Teisingumo ministerija (Ministerul Justiţiei)

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas (Direcţia Drept Internaţional şi Tratate)

Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, post code 050741

tel. 0040372041077

faks. 0040372041079, 0040372041084

e. paštas ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Teismo sprendimą vykdyti kompetentingos institucijos yra:

1) antstolis arba už vykdymą atsakingas teismo pareigūnas apeliacinio teismo apygardoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta ar registruota buveinė arba kurioje yra jo turtas, (executorul judecătoresc) (Civilinio proceso kodekso 652 straipsnis);

2) vykdantysis teismas, kuris yra apygardos teismas (judecătoria), kurio jurisdikcijai priklauso skolininko gyvenamoji vieta arba registruota buveinė (Civilinio proceso kodekso 651straipsnis). Vykdantysis teismas priima sprendimus dėl skundų tokiais klausimais kaip pripažinimas vykdytinu, prašymai vykdymą nutraukti ir kitų vykdymo procese kylančių klausimų.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Rumunų k.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšius su kitomis Europos Sąjungos centrinėmis institucijomis Teisingumo ministerija palaiko rumunų, taip pat anglų ir prancūzų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 26/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.