Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Greece

Grieķijā nav tīmekļa vietnes, kurā būtu sniegts zvērinātu tulkotāju vai tulku saraksts. Pašlaik tiek izstrādāts datubāzu un to elektronisko saskarņu digitalizācijas plāns.

Content provided by:
Greece

Kā Grieķijā atrast zvērinātu tulkotāju vai tulku?

Krimināltiesību jomā mutisko un rakstisko tulkošanu Grieķijas tiesās reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 233.–238. pants. Tulkus un tulkotājus ieceļ kompetentā tiesa, tos izraugoties no attiecīga saraksta, ko ik gadu sagatavo Pirmās instances krimināllietu tiesu padome un apstiprina Apelācijas tiesu padome. Ārkārtējas steidzamības apstākļos par tulku var iecelt personu, kas nav iekļauta minētajos sarakstos.

Civiltiesību jomā Civilprocesa kodeksa 252. pantā ir paredzēts: ja liecinieks, eksperts vai lietas dalībnieks nezina grieķu valodu, tiek pieaicināts tulks, kuru ieceļ tiesa. Tādi paši noteikumi ir paredzēti Administratīvā procesa kodeksa 137. pantā.

Jāatzīmē arī, ka pastāv Ārlietu ministrijas reģistrs, kurā ir iekļauti sertificēti tulkotāji, kas saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu veic publisko un privāto dokumentu tulkojumus.

Ārvalstu publiskos dokumentus, kas izdoti valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas līgumslēdzēja puse, tulko tikai tad, ja uz tiem ir apostille, saskaņā ar minēto konvenciju, kas Grieķijā tika ratificēta ar Likumu 1497/1984 (Α΄188). Visi pārējie ārvalstu dokumenti jāapliecina Grieķijas konsulārajai iestādei dokumenta izcelsmes valstī vai attiecīgās valsts konsulārajai iestādei Grieķijā.

Tulkojums netiek nodrošināts bez maksas. Tulkošanas izmaksas nosaka ārlietu ministra vietnieks.

Turklāt saskaņā ar Advokātu kodeksu (36. pants Likumā Nr. 4194/2013, A’ 208) advokāta darbs ietver svešvalodā sagatavotu dokumentu tulkošanu un grieķu dokumentu tulkošanu jebkurā svešvalodā. Tulkojumam ir spēks jebkurā tiesā vai citā iestādē ar nosacījumu, ka tam ir pievienota tulkotā dokumenta apliecināta kopija un ka advokāts ir apliecinājis, ka pārvalda valodu, no kuras tas ir iztulkots.

Vai pastāv grieķu tulkotāju datubāze, kurai var piekļūt bez maksas?

Grieķijā nav centralizētas datubāzes ar ziņām par zvērinātiem grieķu tulkotājiem vai tulkiem.

Tomēr pastāv datubāze, kurā ir iekļauti Grieķijas Tulkotāju savienības (šī organizācija ir Starptautiskās tulkotāju federācijas (FIT) dalībniece) biedri, kas ir profesionāli tulkotāji (daži ir arī tulki). Šajā datubāzē lietotāji var sameklēt tulku vai tulkotāju pēc valodas un reģiona.

Turklāt dati par profesionāliem tulkotājiem dažādos valsts reģionos ir atrodami Jonijas Universitātes absolventu profesionālo tulkotāju savienības (FIT dalībniece) datubāzē, kuras locekļi specializējušies divās no šādām trijām valodām: angļu, franču, vācu (lai iegūtu informāciju par šīs organizācijas biedru valodu specializāciju, jāvēršas pašā organizācijā).

Kā Grieķijā atrast zvērinātu tulkotāju?

Skatīt iepriekš.

Līdzīgas saites

Ārlietu ministrijas sertificēto tulkotāju reģistrs

Grieķijas Tulkotāju savienība

Jonijas Universitātes absolventu profesionālo tulkotāju savienība

Tieslietu ministrija (kur var atrast valsts prokuratūru un tiesu kontaktinformāciju)

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.