Please note that the original language version of this page Greek has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Greece

Content provided by:
Greece
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Ievads

Eiropas maza apmēra prasību procedūras mērķis ir galvenokārt vienkāršot un paātrināt maza apmēra pārrobežu prasību iztiesāšanu Eiropas Savienībā un samazināt šādas tiesvedības izmaksas starp dalībvalstīm.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Lai iesniegtu tiesā prasības pieteikumu, kas tiks izskatīts Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, ir jāsamaksā tiesas nodevas, kas atbilst noteiktai (mazai) procentuālajai daļai no prasītāja prasītās summas. Nodevas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Cik liela summa jāmaksā?

Attiecīgo summu nosaka tiesa, un tā ir proporcionāla prasītāja prasītās kompensācijas summai. Piemēram, ja prasītāja prasītā summa ir 5000 EUR, tiesas nodeva būs aptuveni 65 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikus, tiesa var pēc saviem ieskatiem a) noteikt termiņu, kurā prasītājam jāiesniedz attiecīgs apliecinājums par nodevu samaksu, vai b) noraidīt prasību.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas parasti maksā skaidrā naudā noteiktā norēķinu vietā. Tiesas kancelejas darbinieks var izskaidrot maksājuma procedūru ieinteresētajām personām. Nav iespējams (pagaidām) tiesas nodevas samaksāt ar kredītkarti vai no bankas konta.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Lietas materiāliem kopā ar prasības pieteikumu pievieno norēķinu vietas izsniegtu apliecinājumu par tiesas nodevu samaksu.

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.