Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Poland

Content provided by:
Poland

Ievads

Civilā tiesvedībā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas nodevām civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis Nr. 1025). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu, tas attiecas arī uz prasībām procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (EMR procedūru). Likums par tiesas nodevām civillietās (IV sadaļa — Atbrīvojums no tiesas nodevām) ļauj iesniegt pieteikumu par atbrīvojumu no šādām nodevām.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

EMR gadījumā piemērojamās nodevas ir fiksēta maksa, kas ir atkarīga no strīda summas, un proporcionāla maksa, kas jāmaksā, ja strīda summa pārsniedz PLN 20 000.

Cik daudz man jāmaksā?

Nodevas par EMR pieteikumu nosaka, pamatojoties uz strīda summas apmēru:

  1. līdz PLN 500 – nodeva PLN 30 apmērā;
  2. no 500 PLN līdz 1 500 PLN – nodeva PLN 100 apmērā;
  3. no 1500 PLN līdz 4000 PLN – nodeva PLN 200 apmērā;
  4. no 4000 PLN līdz 7500 PLN – nodeva PLN 400 apmērā;
  5. no 7500 PLN līdz 10 000 PLN – nodeva PLN 500 apmērā;
  6. no 10 000 PLN līdz 15 000 PLN – nodeva PLN 750 apmērā;
  7. no 15 000 PLN līdz 20 000 PLN – nodeva PLN 1000 apmērā.

Lietās, kas attiecas uz īpašumtiesībām, ja strīda summa vai pārsūdzības summa pārsniedz PLN 20 000, ir jāmaksā proporcionāla nodeva 5 % apmērā no minētās summas vai vērtības, bet ne vairāk kā PLN 200 000.

Ja tiek pieprasīta EMR atlikšana, ir jāmaksā puse no nodevas summas.

Kas notiks, ja savlaicīgi nesamaksāšu tiesas nodevas?

Saskaņā ar 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts; ar grozījumiem) 1262. pantu tiesa neizskata procesuālu dokumentu, ja par to nav samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva ir jāsamaksā vai nu brīdī, kad procesuālais dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesā atbilstoši piekritībai, vai arī ir jāiesniedz lūgums atbrīvot no tiesas nodevām.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, ir noteiktas Civilprocesa kodeksa 130. pantā un 1302. pantā un citos aktos.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālo dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar izskatīt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo personu veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi ārvalstīs dzīvojoša persona, kam Polijā nav pilnvarota pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālais dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1302. pantu procesuālu dokumentu, kuru iesniedzis advokāts vai patentu advokāts un par kuru nav samaksāta nodeva, ja tā ir noteikta vai proporcionāla strīda summai, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Taču, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums par dokumenta noraidīšanu, dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Kā samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās reglamentē tieslietu ministra 2016. gada 21. marta Rīkojums par kārtību, kādā maksājamas tiesas nodevas civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 27, 199. punkts), — tiesību aktā, ar ko īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas nodevām civillietās.

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (informāciju par kontu var vai nu saņemt tieši no tiesas, vai arī atrast tiesas vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Kad nodevas ir samaksātas un visas neatbilstības ir novērstas, tiesa izdod Eiropas maksājuma rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.