Uzturēšanas saistības

Romania

Content provided by:
Romania

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Romania

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ir tribunālam, kura jurisdikcijā ir tās puses pastāvīgā dzīvesvieta, pret kuru tiek vērsta izpilde, vai arī izpildes vieta (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 95. pants un 1103. punkta).

Lēmumu, kas pieņemts par izpildāmības pasludināšanas pieteikumu var pārsūdzēt. Pārsūdzību par izpildāmības pasludināšanas pieteikumu (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 96. pants) ir kompetenta izskatīt Apelācijas tiesa.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Nolēmumu par pārsūdzību (apel) var apstrīdēt, pārskatot to kasācijas kārtībā (recurs) (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 97. panta 1. punkts).

Nolēmuma pārskatīšana kasācijas kārtībā ietilpst Kasācijas un tiesiskuma augstākās tiesas (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) kompetencē:

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, post code 020934
Tīmekļa vietne: https://www.scj.ro/en.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar 19. pantu, pārskatīšanas procedūras (procedura de reexaminare) nolūkā:

kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas pieņēma nolēmumu (parasti rajona tiesa vai tribunāls).

Saskaņā ar Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 505. panta 1. punktu prasību atcelt nolēmumu iesniedz tiesai, kuras nolēmumu apstrīd.

Saskaņā ar Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 510. panta 1. punktu prasību par nolēmuma pārskatīšanu iesniedz tajā tiesā, kas pieņēmusi galīgo nolēmumu, attiecībā uz kuru tiek iesniegts pieteikums par pārskatīšanu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts (Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Batiştei 17, Bucharest Sector 5, post code 050741

Tālr.: 0040372041077

Fakss: 0040372041079, 0040372041084

E-pasts: ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Par izpildi kompetentās iestādes ir:

1) tiesu izpildītājs vai izpildes ierēdnis (executorul judecătoresc) (Civilprocesa kodeksa 652. pants) tās apelācijas tiesas rajonā, kurā atrodas parādnieka dzīvesvieta vai reģistrētais birojs vai kurā atrodas parādnieka manta;

2) izpildes tiesa, kas ir rajona tiesa (judecătoria) parādnieka dzīvesvietā vai reģistrētā birojā atrašanās vietā (Civilprocesa kodeksa 651. pants). Izpildes tiesa lemj par izpildāmības pasludināšanas pieteikumiem, izpildes pārsūdzībām un visiem ar izpildi saistītajiem jautājumiem.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Rumāņu valoda

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Papildus rumāņu valodai Tieslietu ministrija atzīst angļu un franču valodas izmantošanu, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 06/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.