Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Belgium

Content provided by:
Belgium

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Belgium

European Account Preservation Order


*mandatory input

Artikolu 50(1)(a) — Qrati kompetenti biex joħorġu l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

L-imħallef tas-sekwestri (juge des saisies/beslagrechter) fil-qorti tal-prim’istanza (tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg, l-Artikolu 1395/2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)).

Artikolu 50(1)(b) — l-awtorità nominata bħala kompetenti biex tikseb informazzjoni dwar il-kontijiet

L- Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tal-Belġju (Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, l-Artikolu 555/1, §1, is-subparagrafu 1, 25° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(c) — Metodi għall-ksib ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019 wara li ttieħdu għadd ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni ulterjuri, jipprevedi kombinazzjoni tal-opzjonijiet (a) u (b) fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament tal-UE.

Għalhekk, fi stadju inizjali wara t-talba ġudizzjarja, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tista’ titlob lill-punt ta’ kuntatt fil-bank ċentrali Belġjan (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België) sabiex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni miksuba hemmhekk, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tista’, jekk ikun meħtieġ, titlob lil bank wieħed jew aktar biex jipprovdu d-data.

Artikolu 50(1)(d) — Qrati li quddiehom jista' jsir appell kontra rifjut li tinħareġ l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet

Il-Qorti tal-Appell (Cour d’appel/Hof van Beroep, l-Artikolu 602, is-subparagrafu 1, 6° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(e) — Awtoritajiet nominati bħala kompetenti biex jirċievu, jittrażmettu jew iservu l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet u dokumenti oħra

Uffiċjal ġudizzjarju (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder, l-Artikolu 196 tal-Att tat-18 ta’ Ġunju 2018 li jistabbilixxi diversi dispożizzjonijiet dwar id-dritt ċivili u dispożizzjonijiet li jippromwovu forom alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim).

Artikolu 50(1)(f) — Awtorità kompetenti biex toħroġ l-Ordni Ewropea tal-Preżervazzjoni tal-Kontijiet

Uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 519, §1, 1° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Artikolu 50(1)(g) — Il-punt sa fejn il-kontijiet konġunti jew ta' mandatarju jistgħu jiġu preżervati

Il-preservazzjoni tal-kontijiet fil-Belġju hija regolata mill-Kodiċi Ġudizzjarju (il-Parti 5, it-Titolu II, il-Kapitolu IV (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). L-ordnijiet ta' preservazzjoni tal-kontijiet jistgħu jinħarġu għal kontijiet konġunti. Jekk il-bank tal-persuna soġġetta għal mandat ta' sekwestru jkun jaf bl-ammonti attribwibbli lid-detenturi individwali ta’ kont konġunt, l-ordni ta' preservazzjoni tal-kontijiet tkun tikkonċerna biss l-ammont dovut mid-debitur soġġett għal ordni ta' sekwestru, fin-nuqqas ta’ dan, l-ammont sħiħ tal-bilanċ ta’ kreditu jiġi indikat fid-dikjarazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-persuna soġġetta għal mandat ta' sekwestru. F’dak il-każ, kwalunkwe detentur ta’ kont li ma jkunx soġġett għas-sekwestru jista’ jagħmel rikors biex is-sekwestru jitneħħa parzjalment jekk ikun jista’ jipprovdi evidenza tas-sehem tiegħu mill-assi.

- Dan ir-rikors jista’ jiġi ppreżentat lill-imħallef tas-sekwestri fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

- Fir-rigward tal-kontijiet fiduċjarji (comptes de qualité/kwaliteitsrekeningen u comptes de tiers/derdenrekeningen), għandha ssir id-distinzjoni li ġejja:

 • Id-debitur huwa d-detentur tal-kont
  • Minkejja l-Artikolu 8/1 tal-Att dwar l-Ipoteki (loi hypothécaire/Hypotheekwet), li jirrikonoxxi b’mod espliċitu li xi kontijiet fiduċjarji li huma obbligatorji skont il-liġi (jiġifieri l-kontijiet miżmuma minn avukati, uffiċjali ġudizzjarji, nutara u aġenti tal-proprjetà) huma separati mill-assi tad-detentur tal-kont, u li din is-separazzjoni jista’ jsir affidament fuqha kontra partijiet terzi, il-korp leġiżlattiv fil-fatt ma pprovdiex li l-fondi miżmuma f’dawk il-kontijiet fiduċjarji jkunu immuni minn sekwestru mill-kredituri privati tad-detentur tal-kont. Għalhekk, fil-prinċipju, bank jista' jingħata struzzjonijiet biex jippreserva dawk il-fondi. Meta bank jingħata struzzjonijiet biex jippreserva l-fondi, huwa jrid jindika n-natura speċifika tal-kont (l-Artikolu 1452 tal-Kodiċi Ġudizzjarju); madankollu, jistgħu jitqajmu oġġezzjonijiet mal-imħallef tas-sekwestri. Id-debitur soġġett għal ordni ta’ sekwestru jista’, għalhekk, jagħmel rikors biex l-ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet titneħħa.
 • Id-debitur huwa l-benefiċjarju tal-kont fiduċjarju
  • Il-benefiċjarju tal-kont fiduċjarju għandu pretensjoni kontra d-detentur tal-kont fir-rigward tal-fondi ġestiti f’ismu. It-talba tista’ tiġi soġġetta għal ordni ta’ sekwestru mill-kredituri tal-benefiċjarju: dan minħabba li kwalunkwe kreditur jista’ jitlob il-preservazzjoni tal-fondi dovuti minn parti terza lid-debitur tal-kreditur (l-Artikolu 1445 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-ordni ta' preservazzjoni tal-kont trid tinħareġ lid-detentur tal-kont (= il-fiduċjarju), u mhux lill-bank. Dan minħabba li f’dan ix-xenarju, il-bank għandu djun biss fil-konfront tad-detentur tal-kont, u mhux fil-konfront tal-benefiċjarju.

Artikolu 50(1)(h) — Ir-regoli applikabbli għall-ammonti eżenti minn qbid

L-immunità mis-sekwestru ta’ ċerti ammonti hija regolata fil-Belġju mill-Artikoli 1409, 1409bis u 1410 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Dawn id-dispożizzjonijiet jistabbilixxu restrizzjonijiet fuq is-sekwestru ta’ ċerti oġġetti ta’ introjtu u l-immunità minnhom, fosthom: pagi, introjtu ta’ sostituzzjoni, benefiċċji soċjali u manteniment. Taħt ċertu limitu, il-pagi u l-introjtu ta’ sostituzzjoni huma immuni mis-sekwestru.

Bil-għan li jgħin lill-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni u, fejn ikun xieraq, lill-individwi soġġetti għal mandat ta’ sekwestru jiddeterminaw jekk l-ammonti f’kont jistgħux jiġu sekwestrati, l-Artikolu 1411bis §3 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprevedi obbligu - infurzat mil-liġi kriminali - biex l-impjegaturi u l-aġenziji tal-pagamenti jindikaw kodiċi speċifiku meta jagħmlu l-pagamenti. Il-kodiċi jvarja skont it-tip ta’ introjtu protett imħallas fil-kont.

Dan ir-rekwiżit biex jiġi indikat kodiċi huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ debitur li jipprova bil-mezzi legali kollha li l-ammonti kreditati fil-kont kurrenti tiegħu huma immuni mis-sekwestru (l-Artikolu 1411bis §2, is-subparagrafu 1 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Barra minn hekk, l-Artikolu 1411bis §2, is-subparagrafu 2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprevedi suppożizzjoni konfutabbli li l-ammonti mħallsa mill-impjegatur tad-debitur fil-kont kurrenti tiegħu huma parzjalment immuni mis-sekwestru. Il-preżunzjoni tapplika esklussivament għat-tranżazzjonijiet bejn id-debitur u l-kredituri tiegħu.

Artikolu 50(1)(i) — Tariffi, jekk imposti mill-banek, għall-implimentazzjoni ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti jew biex jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet, u informazzjoni dwar il-parti responsabbli biex iħallas dawk it-tariffi

Skont l-Artikolu 1454 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, l-ispejjeż tad-dikjarazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn persuna soġġetta għal mandat ta’ sekwestru jitħallsu mid-debitur. Ma hemm ebda provvediment għall-irkupru ta’ spejjeż oħra li jagħmel il-bank b’rabta mal-eżekuzzjoni jew it-tneħħija (parzjali) ta’ ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet.

Skont l-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019, ordni ffirmata mir-Re għandha tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet u tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir. Meta jkun xieraq, parti minn dawn l-ispejjeż għandha titħallas mill-bank li pprovda l-informazzjoni fuq talba tal-awtorità maħtura mill-Belġju (ara l-Artikolu 50(I)(b) hawn fuq), sakemm ikun ġie konkluż ftehim bil-miktub dwar l-arranġamenti ta’ kumpens mal-banek jew rappreżentant tagħhom, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 43(3) tar-Regolament (ara l-Artikolu 3, 2° tal-Ordni Rjali (Arrêté Royal/Koninklijk besluit) tat-22 ta’ April 2019 li tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 555/1, §2, is-subparagrafu 6 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Attwalment, ma ġie konkluż l-ebda ftehim dwar l-arranġamenti ta’ kumpens mal-banek.

Dawn it-tariffi se japplikaw għat-talbiet għall-informazzjoni domestiċi skont l-Artikoli 1447/1 u 1447/2 il-ġodda tal-Kodiċi Ġudizzjarju (li probabbilment ser jidħlu fis-seħħ matul l-2020) u għat-talbiet għall-informazzjoni skont l-Artikolu 14 tar-Regolament.

Artikolu 50(1)(j) – l-iskala ta’ tariffi jew sett ieħor ta’ regoli li jistabbilixxu t-tariffi applikabbli imposti minn kwalunkwe awtorità jew korp ieħor involut fl-ipproċessar jew l-eżekuzzjoni tal-Ordni tal-Preservazzjoni

Fir-rigward tal-eżekuzzjoni minn uffiċjal ġudizzjarju, ir-rati huma stabbiliti mill-Ordni Rjali tat-30 ta’ Novembru 1976 li tistabbilixxi r-rati għall-miżuri meħuda mill-uffiċjali ġudizzjarji f’kawżi ċivili u kummerċjali u r-rati għal ċerti benefiċċji.

Rigward l-għoti ta’ informazzjoni, skont l-Artikolu 555/1, §2 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019, ordni ffirmata mir-Re għandha tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet u tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir. L-Ordni Rjali tat-22 ta’ April 2019 li tistabbilixxi t-tariffi għall-ipproċessar tat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 555/1, §2, is-subparagrafu 6 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ġbir (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) daħlet fis-seħħ b’effett retroattiv mill-1 ta’ Jannar 2019.

Artikolu 50(1)(k) — Gradazzjoni, jekk ikun hemm, ta’ ordnijiet nazzjonali ekwivalenti

Skont il-liġi Belġjana, il-preservazzjoni ta’ kont ma tagħtix status preferenzjali lil dejn. Skont l-Artikoli 17 u 19, 1° tal-Att dwar l-Ipoteki, dawk l-ispejjeż legali biss imġarrba b’riżultat dirett tal-preservazzjoni tal-kont jirċievu status preferenzjali.

Artikolu 50(1)(l) — Qrati jew awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti biex tagħti rimedju

Kontra ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet: l-imħallef tas-sekwestri fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395/2, 2° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Kontra l-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ preservazzjoni tal-kontijiet: l-imħallef tas-sekwestri (juge des saisies/beslagrechter) fil-qorti tal-prim’istanza (l-Artikolu 1395/2, 2° tal-Kodiċi Legali).

Artikolu 50(1)(m) — Qrati li quddiemhom għandhom jiġi ppreżentat appell u l-limitu ta’ żmien, jekk ikun il-każ, biex jiġi ppreżentat l-appell

Il-Qorti tal-Appell (Cour d’appel/Hof van Beroep, l-Artikolu 602, l-ewwel paragrafu, 7° tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Skont l-Artikolu 1051 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, fil-prinċipji l-appelli jistgħu jiġu ppreżentati fi żmien xahar mid-data tal-għoti jew tan-notifika tas-sentenza.

Artikolu 50(1)(n) — Tariffi tal-Qorti

L-ispejjeż tal-proċeduri ta’ qorti ċivili huma regolati mill-Artikoli 1017-1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

L-ispejjeż legali jvarjaw minn kawża għall-oħra u jistgħu jiġu determinati b’referenza għaċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża.

L-Artikolu 1017 jistabbilixxi, bħala regola ġenerali, li anki meta ma jsir l-ebda rikors, is-sentenza finali tordna lill-parti telliefa tkopri l-ispejjeż, sakemm leġiżlazzjoni speċifika ma tipprevedix arranġamenti oħra u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ftehim milħuq bejn il-partijiet u li jiġi inkorporat fis-sentenza. Madankollu, kwalunkwe spiża mhux meħtieġa, inkluża t-tariffa proċedurali msemmija fl-Artikolu 1022, titħallas mill-parti li tkun iġġeneratha, anki meta ma jsir l-ebda rikors.

L-Artikolu 1018 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jistabbilixxi l-ispejjeż ikkonċernati:

 • 1° Diversi tariffi tal-qorti u tar-reġistrazzjoni u t-taxxa tal-boll imħallsa qabel ma tħassar il-Kodiċi dwar it-Taxxa tal-Boll; it-tariffi tal-qorti jinkludu t-tariffi ta’ elenkar, it-tariffi tat-tfassil u t-tariffi tal-kopji (l-Artikolu 268 et seq. tal-Kodiċi tat-Tariffi tar-Reġistrazzjoni, tal-Ipoteki u tal-Qorti (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten)).
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa ta’ elenkar (droit de mise au rôle/rolrecht) li tvarja minn EUR 100 sa EUR 500 (imħallef tas-sekwestri) jew minn EUR 210 sa EUR 800 (Qorti tal-Appell), skont il-valur tar-rikors (l-Artikolu 269/1 tal-Kodiċi). Din it-tariffa trid titħallas meta jiġi elenkat il-każ.
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa tat-tfassil (droit de rédaction/opstelrecht) ta’ EUR 35 fuq id-dokumenti tar-reġistratur tal-qorti jew id-dokumenti ppreżentati lilu mingħajr intervent ġudizzjarju (l-Artikolu 270/1 tal-Kodiċi).
  • Fil-prinċipju, hija imposta tariffa tal-kopji (droit d’expédition/expeditierecht) li tvarja bejn EUR 0.85 u EUR 3 kull paġna fuq kopji jew siltiet maħruġa minn reġistru tal-qorti (l-Artikoli 271 u 272 tal-Kodiċi).

Huma imposti tariffi tar-reġistrazzjoni (3% tal-kapital) fuq deċiżjonijiet li jikkonċernaw somma prinċipali ta’ aktar minn EUR 12 500 (esklużi l-ispejjeż legali).

 • 2° L-ispiża tad-dokumenti ġudizzjarji u l-emolumenti u s-salarji relatati.
 • 3° L-ispiża biex tingħata kopja ta’ sentenza: bejn EUR 0.85 u EUR 3 kull paġna.
 • 4° L-ispejjeż ta’ kwalunkwe miżura ta’ inkjesta, b’mod partikolari t-tariffi tax-xhieda u tal-esperti.
 • 5° L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza għall-imħallfin, għar-reġistraturi u għall-partijiet li jkunu meħtieġa li jivvjaġġaw b’ordni tal-qorti, u l-ispejjeż tad-dokumenti li jitħejjew biss għall-proċedimenti.
 • 6° It-tariffa proċedurali msemmija fl-Artikolu 1022; fil-prinċipju, din titħallas mill-parti telliefa u tirrappreżenta kumpens għat-tariffi u l-ispejjeż tal-avukat li tkun ġarrbet il-parti rebbieħa. L-ammont ta’ din it-tariffa proċedurali jiġi kkalkulat skont il-valur tat-talba. L-Ordni Rjali tas-26 ta’ Ottubru 2007 jistabbilixxi ammont bażiku, ammont minimu u ammont massimu. L-imħallef jista’ jnaqqas jew iżid l-ammont bażiku soġġett għall-ammonti massimi u minimi. Dawn l-ammonti huma marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur.
 • 7° It-tariffi, l-emolumenti u l-ispejjeż ta’ medjatur maħtur skont l-Artikolu 1734.
 • 8° Il-kontribuzzjoni msemmija fl-Artikolu 4 §2 tal-Att tad-19 ta’ Marzu 2017 li jistabbilixxi fond baġitarju għall-assistenza legali tat-tieni linja (aide juridique de deuxième ligne/juridische tweedelijnsbijstand).

Artikolu 50(1)(o) — Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti

L-ebda lingwa addizzjonali.

L-aħħar aġġornament: 01/08/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.