Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Mandat ta' arrest Ewropew

Il-Mandat ta’ Arrest Ewropew (MAE) huwa proċedura ġudizzjarja ta’ konsenja transfruntiera ssimplifikata – għall-fini ta’ prosekuzzjoni jew eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew ordni ta’ detenzjoni. Mandat maħruġ minn awtorità ġudizzjarja ta’ pajjiż tal-UE huwa validu għat-territorju kollu tal-UE. Il-Mandat ta’ Arrest Ewropew ilu jopera mill-1 ta’ Jannar 2004. Dan issostitwixxa l-proċeduri twal ta’ estradizzjoni li kienu jeżistu bejn il-pajjiżi tal-UE.

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Kif jaħdem

Il-MAE huwa talba minn awtorità ġudizzjarja f’pajjiż tal-UE għall-arrest ta’ persuna f’pajjiż ieħor u biex din tiġi kkonsenjata għall-prosekuzzjoni, jew għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew ordni ta’ detenzjoni fl-ewwel pajjiż. Il-mekkaniżmu huwa bbażat fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Il-MAE jopera fil-pajjiżi kollha tal-UE

Dan jopera permezz ta’ kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Fl-applikazzjoni tal-MAE, l-awtoritajiet iridu jirrispettaw id-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati – bħad-dritt għall-informazzjoni, id-dritt għal avukat, u għal interpretu, u għall-għajnuna legali kif stipulat mil-liġi fil-pajjiż fejn jiġu arrestati.

Kif inhu differenti mill-estradizzjoni tradizzjonali?

 1. Limiti ta’ żmien stretti
  Il-pajjiż fejn il-persuna tiġi arrestata jrid jieħu deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew fi żmien 60 jum mill-arrest tal-persuna.
  Jekk il-persuna taqbel mal-konsenja, id-deċiżjoni tal-konsenja tkun trid tittieħed fi żmien 10 ijiem.
  Il-persuna rikjesta tkun trid tiġi kkonsenjata mill-aktar fis f’data miftiehma bejn l-awtoritajiet ikkonċernati, u mhux aktar tard minn 10 ijiem mid-deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew.
 2. Verifika tal-kriminalità doppja – mhijiex aktar meħtieġa għal 32 kategorija ta’ reati
  Għal 32 kategorija ta’ reati, ma hemm l-ebda verifika dwar jekk l-att huwiex reat kriminali fiż-żewġ pajjiżi. L-uniku rekwiżit hu li jkun punibbli b’piena ta’ perjodu massimu ta’ mill-inqas tliet snin priġunerija fil-pajjiż emittenti.
  Għal reati oħrajn
  , il-konsenja tista’ tkun soġġetta għall-kundizzjoni li l-att jikkostitwixxi reat fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni.
 3. Ebda involviment politiku
  Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-awtoritajiet ġudizzjarji waħedhom, mingħajr ebda konsiderazzjoni politika involuta.
 4. Konsenja ta’ ċittadini
  Il-pajjiżi tal-UE ma għadhomx jistgħu jirrifjutaw li jikkonsenjaw liċ-ċittadini tagħhom stess, sakemm ma jeżegwixxux is-sentenza ta’ priġunerija huma stess kontra l-persuna mfittxija.
 5. Garanziji
  Il-pajjiż li jeżegwixxi l-MAE jista’ jirrikjedi garanziji li:
  a. wara ċertu perjodu l-persuna jkollha d-dritt li titlob rieżami, jekk il-piena imposta tkun ta’ għomor priġunerija.
  b. il-persuna mfittxija tista’ tiskonta kwalunkwe żmien ta’ priġunerija li jirriżulta fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni, jekk tkun ċittadina jew resident abitwali f’dak il-pajjiż.
Raġunijiet limitati għaċ-ċaħda
Pajjiż jista’ jiċħad il-konsenja tal-persuna rikjesta biss jekk tapplika waħda mir-raġunijiet għal ċaħda obbligatorja jew fakultattiva:
Raġunijiet obbligatorji
 • il-persuna tkun diġà għaddiet ġuri għall-istess reat (ne bis in idem)
 • minorenni (il-persuna ma tkunx għadha laħqet l-età ta’ responsabbiltà kriminali fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni)
 • amnestija (il-pajjiż tal-eżekuzzjoni seta’ jipproċedi kontriha, u r-reat huwa kopert minn amnestija f’dak il-pajjiż).
Raġunijiet fakultattivi – bħal:
 • nuqqas ta’ kriminalità doppja għal reati minbarra t-32 reat elenkati fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-MAE
 • ġuriżdizzjoni territorjali
 • proċedura kriminali pendenti fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni
 • preskrizzjonijiet, eċċ.

Manwal dwar kif toħroġ u teżegwixxi MAE

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Manwal dwar kif toħroġ u teżegwixxi mandat ta’ arrest Ewropew  PDF (2002 Kb) en, biex tiffaċilita u tissimplifika l-ħidma ta’ kuljum tal-awtoritajiet ġudizzjarji kkonċernati. Il-Manwal jipprovdi gwida dettaljata dwar il-passi proċedurali għall-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ MAE. Il-Manwal jipprovdi wkoll spjegazzjoni sħiħa tal-ġurisprudenza l-aktar importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tinterpreta dispożizzjonijiet partikolari tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-MAE.

Il-Manwal bil-lingwi kollha jinsab hawn: BG  PDF (2700 Kb) bgCS  PDF (1854 Kb) csDA  PDF (1766 Kb) daDE  PDF (1659 Kb) deET  PDF (1783 Kb) etEL  PDF (2439 Kb) elES  PDF (1649 Kb) esFR  PDF (1892 Kb) frHR  PDF (1789 Kb) hrIT  PDF (2141 Kb) itLV  PDF (2158 Kb) lvLT  PDF (1865 Kb) ltHU  PDF (1908 Kb) huMT  PDF (2560 Kb) mtNL  PDF (2047 Kb) nlPL  PDF (2200 Kb) plPT  PDF (1968 Kb) ptRO  PDF (1926 Kb) roSL  PDF (1797 Kb) slSK  PDF (1977 Kb) skFI  PDF (2172 Kb) fiSV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistika dwar l-użu tal-MAE

Fl-2019, bħala medja, il-persuni mfittxija ġew ikkonsenjati:

 • bil-kunsens – f’16.7-il jum
 • mingħajr kunsens – f’55.75 jum.

Fl-2018, bħala medja, il-persuni mfittxija ġew ikkonsenjati:

 • bil-kunsens – f’16.4-il jum
 • mingħajr kunsens – f’45 jum.

Tweġibiet għall-kwestjonarju dwar il-MAE: 201420152016201720182019

Id-data mhix disponibbli għall-pajjiżi kollha; madankollu, id-data li nħarġet dwar il-MAE hija kompluta għall-2015, l-2016 u l-2017.

MAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Maħruġa 14.948 16.144 16.636 17.491 17.471 20.226
Eżegwiti 5.535 5.304 5.812 6.317 6.976 5.665
Proġetti ffinanzjati permezz tal-Programm Ġustizzja

Il-proġett ta’ riċerka InAbsentiEAW huwa studju legali komparattiv dwar il-Mandati ta’ Arrest Ewropej (EAW) relatati ma’ persuni li ma kinux preżenti għall-proċedimenti li wasslu għall-kundanna tagħhom (proċedimenti in absentia). Il-prattika turi li spiss ikun hemm problemi bil-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ tali MAE. Il-għan tal-proġett ta’ riċerka kien li jiġu analizzati l-kawżi ta’ dawn il-problemi u jiġu fformulati standards komuni għall-ħruġ ta’ tali MAE sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni bla xkiel u ġusta tagħhom. Ir-riċerka saret permezz ta’ studji tal-każ mill-Belġju, l-Ungerija, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Polonja u r-Rumanija.

Links relatati

Id-Deċiżjoni Kwadru dwar il-Mandat ta’ Arrest Ewropew

Ir-Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri

L-aħħar aġġornament: 16/09/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.