Europees beschermingsbevel

De rechtsbescherming die wordt geboden aan slachtoffers van geweld en intimidatie, kan ook in andere EU-landen worden afgedwongen.

Het recht om de door beschermingsmaatregelen geboden bescherming te blijven genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist

Om slachtoffers van geweld en intimidatie doeltreffend te beschermen, kunnen nationale autoriteiten vaak specifieke maatregelen nemen (straatverbod, contactverbod of een soortgelijk beschermingsbevel) die moeten helpen verdere agressie of aanvallen van de dader te voorkomen. Indien u in een lidstaat een beschermingsbevel heeft verkregen, is het mogelijk dat u wilt dat u deze bescherming blijft genieten wanneer u naar een andere lidstaat verhuist of reist. Daartoe heeft de EU een mechanisme voor de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen ontwikkeld.

Bij nationale beschermingsmaatregelen kan het gaan om civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke maatregelen en de duur, de werkingssfeer en de procedures voor de vaststelling ervan verschillen van lidstaat tot lidstaat. Aangezien er in het EU-recht afzonderlijke rechtsgrondslagen zijn voor de wederzijdse erkenning van civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, dienden er twee afzonderlijke instrumenten te worden vastgesteld om het vrije verkeer van de drie meest courante soorten beschermingsmaatregelen in de EU te waarborgen. De onder de richtlijn en de verordening vallende beschermingsbevelen hebben betrekking op situaties waarin u als slachtoffer of potentieel slachtoffer van misdrijven profiteert van een verbod op of een regeling inzake het betreden van bepaalde plaatsen en het contact opnemen of benaderd worden door de persoon van wie de dreiging uitgaat.

Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel voorziet in een mechanisme voor de erkenning tussen de lidstaten van beschermingsbevelen die zijn uitgevaardigd als een strafrechtelijke maatregel.

Indien u in een lidstaat een strafrechtelijk beschermingsbevel heeft verkregen, kunt u verzoeken om een Europees beschermingsbevel.

Bescherming moet worden geboden via een nieuwe beschermingsmaatregel die volgens een vereenvoudigde en versnelde procedure wordt vastgesteld door de lidstaat waarnaar u reist of verhuist.

Indien u in uw lidstaat van verblijf evenwel door een civielrechtelijk beschermingsbevel wordt beschermd, kunt u zich beroepen op Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken, dat voorziet in een mechanisme voor de rechtstreekse erkenning tussen de lidstaten van beschermingsbevelen die zijn uitgevaardigd als een civielrechtelijke maatregel.

Indien u in uw lidstaat van verblijf door een civielrechtelijk beschermingsbevel wordt beschermd, kunt u zich daar bijgevolg in een andere lidstaat rechtstreeks op beroepen door een certificaat met uw rechten te verkrijgen en voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten.

De richtlijn en de verordening zijn van toepassing met ingang van 11 januari 2015.

Laatste update: 07/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.