Mediacja

Estonia

Content provided by:
Estonia

Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego ustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Mediation


*mandatory input

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego (maakohus) w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. Dane kontaktowe sądów rejonowych można znaleźć na stronie dotyczącej sądów. Należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 euro.

Ugoda osiągnięta w wyniku postępowania koncyliacyjnego przeprowadzonego przez zaprzysiężonego adwokata lub notariusza (§ 2 ust. 2 i 3 ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów) może również zostać poświadczona przez notariusza. Dane kontaktowe notariuszy można znaleźć w sekcji „Znajdź notariusza”. Należy uiścić opłatę notarialną w wysokości 51,13 euro.

Wykonalność ugód reguluje § 14 ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów. Proces nadawania ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd regulują § 6271 i 6272 kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz poświadcza ugodę zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o notariacie i zobowiązuje dłużnika do zgody na natychmiastową przymusową egzekucję.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.