Zobowiązania alimentacyjne

Poland

Content provided by:
Poland

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009 są sądy okręgowe (zgodnie z art. 1151(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia Nr 4/2009 - są sądy apelacyjne (art. 394 i następne w związku z art. 1151(1) Kodeksu postępowania cywilnego). Środek zaskarżenia wnosi się do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 369 w związku z art. 397 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Polsce - zgodnie z art. 398(1) – 398(21) Kodeksu postępowania cywilnego - skarga kasacyjna. Sądem właściwym jest Sąd Najwyższy. Skargę do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 398(5) § 1 w związku z art. 1151(1) § 3 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego).

Dane teleadresowe Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: sn@sn.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowaniem, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej uregulowane w art. 1144(2) Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania składa się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Oznacza to, że w zależności od tego, jaki sąd wydał kwestionowane orzeczenie w sprawie alimentacyjnej, sądem właściwym w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 może być:

a) sąd rejonowy

b) sąd okręgowy (jeżeli ten sąd wydał orzeczenie o alimentach w ramach postępowania o separację, rozwód lub unieważnienie małżeństwa).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 jest w Rzeczypospolitej Polskiej:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23 90 470

e-mail: alimenty@ms.gov.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Sądy okręgowe są organami wyznaczonymi do wykonywania zadań organu centralnego w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków.

Dane kontaktowe sądów okręgowych są wskazane w załączniku nr 2 PDF (176 Kb) pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 843 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy), w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucja jeszcze nie została wszczęta - sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy) właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję.

Dane sądów są wskazane w https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Rzeczpospolita Polska akceptuje tylko język polski dla celów tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, art. 28 oraz art. 40 rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny wyznaczony w Rzeczypospolitej Polskiej do celów wszelkiej innej komunikacji, zgodnie z art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są: język polski oraz język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.