Europejski tytuł egzekucyjny

Poland

Content provided by:
Poland

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order


*mandatory input

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

- Procedura sprostowania: sprostowanie w trybie art. 350 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 361 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 350 § 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

§ 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

§ 3. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Artykuł 361. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.”

Artykuł 13 § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest w trybie art. 795(1) k. p. c. w formie postanowienia.

-  Procedura uchylenia w trybie art. 795(4) kodeksu postępowania cywilnego.

„Artykuł 795(4) § 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie.

§2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia.

§3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 4. Przed uchyleniem postanowienia sąd wysłucha wierzyciela.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie.”

Wniosek w przedmiocie uchylenia europejskiego tytułu egzekucyjnego podlega opłacie w wysokości 50 PLN

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Procedura kontroli: przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia w trybie art. 168-172 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 168 § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Artykuł 169 § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Artykuł 169 § 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

Artykuł 169 § 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

Artykuł 169 § 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Artykuł 172. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Języki akceptowane zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia: język polski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organy, o których mowa w art. 25 rozporządzenia: sądy rejonowe; właściwy miejscowo jest ten z sądów rejonowych, w którego okręgu sporządzony został dokument urzędowy.

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.