Pomoc prawna

Poland

Content provided by:
Poland

Prawodawstwa krajowego PDF (64 Kb) pl


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Legal aid


*mandatory input

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organami przekazującymi są sądy okręgowe.

Organy przyjmujące:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Organami przyjmującymi są również sądy rejonowe i sądy okręgowe.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa organów przekazujących wnioski:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który ma być przekazany do innego państwa członkowskiego, składa się do tego sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości (okręgu) wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Właściwość miejscowa organów przyjmujących wnioski:

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich UE (tj. z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 284)), wniosek o przyznanie prawa pomocy można składać bezpośrednio do sądu właściwego do rozpoznania wniosku, tj. sądu, w którym ma być wszczęte lub w którym jest prowadzone postępowanie rozpoznawcze, a jeżeli wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w postępowaniu wykonawczym lub egzekucyjnym – w sądzie rejonowym, w którego obszarze właściwości jest lub ma być wykonane orzeczenie lub prowadzona egzekucja.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organ przyjmujący, jest właściwe miejscowo w odniesieniu do wszystkich wniosków o przyznanie prawa pomocy kierowanych do polskich sądów przez wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki odbioru wniosków

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przekazującym lub drogą pocztową.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przyjmującym lub drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, które mogą być użyte do sporządzenia wniosku

Organy przekazujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim oraz w języku urzędowym instytucji wspólnotowych akceptowanym przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, do którego wniosek ma być przekazany.

Organy przyjmujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim albo w języku angielskim.

Języki urzędowe instytucji wspólnotowych, inne niż język polski, akceptowane przez polski organ przyjmujący: język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.