Registrele comerțului în țările UE

Estonia

Această pagină oferă o prezentare generală a Registrului comerțului și a Registrului asociațiilor și fundațiilor non-profit din Estonia.

Content provided by:
Estonia

Ce informații sunt disponibile în Registrul comerțului din Estonia și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit?

Registrul comerțului și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit sunt ținute de oficiul registrului de la instanța teritorială din Tartu. Registrele sunt ținute la instanțe pentru a asigura statutul independent și expertiza juridică a operatorului de registru. Aceste registre au o mare forță juridică și obiectivul lor este garantarea securității juridice. O mențiune în Registrul comerțului este considerată ca fiind corectă și opozabilă terților, cu excepția cazului în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că mențiunea nu era corectă. O mențiune se consideră ca neaplicabilă tranzacțiilor care sunt încheiate în termen de 15 zile de la data înscrierii în cazul în care o terță parte dovedește că nu avea cunoștință sau ar fi putut să aibă cunoștință de conținutul mențiunii. Astfel, un terț de bună-credință poate avea încredere în veridicitatea mențiunilor din registrul și să presupună, de exemplu, la încheierea unui contract, că persoana care figurează în registru ca membru al Consiliului de administrație dispune de o delegare de semnătură pentru societatea în cauză.

Unele situații juridice nu sunt valabile decât în cazul în care acestea sunt înscrise în registru: de exemplu, delegarea de semnătură a unui membru al consiliului de administrație poate fi limitată în actul constitutiv sau în contractul încheiat cu un membru al consiliului de administrație, însă numai limitările înscrise în registru sunt opozabile terților.

Anumite circumstanțe importante intră în vigoare din momentul în care se efectuează mențiunea în registru: de exemplu, majorarea capitalului social al unei societăți produce efecte din momentul în care este înscrisă în Registrul comerțului, și nu din momentul în care este luată decizia de majorare a capitalului social sau din momentul în care sunt făcute efectiv contribuțiile. Același lucru este valabil și în cazul constituirii unei entități juridice, al modificării actului constitutiv sau în caz de fuziune, divizare și transformare a unei societăți.

Registrele sunt ținute în versiune electronică.

Oficiul registrului de la instanța teritorială din Tartu administrează Registrul comerțului privind persoanele care desfășoară o activitate independentă, societățile comerciale [societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, asociații comerciale, societăți europene (Societas Europaea), societăți cooperative europene (Societas Cooperativa Europaea) și grupările europene de cooperare teritorială] și filialele societăților comerciale străine cu sediul în Estonia.

Registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit conține informații privind asociațiile și fundațiile non-profit cu sediul în Estonia (se consideră că asociațiile non-profit cuprind partide politice și alte asociații fără scop lucrativ, precum și sindicate, biserici, congregații, asociații de congregații și mănăstiri). Registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit include, de asemenea, registrul asociațiilor din domeniul locuințelor și registrul asociațiilor din domeniul amenajării funciare.

Pentru fiecare persoană care desfășoară o activitate independentă, pentru fiecare entitate juridică și filială a unei societăți străine, în Registrul comerțului sau în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit se deschid următoarele:

 • un card de înregistrare;
 • un dosar comercial (în Registrul comerțului) sau un dosar public (în cazul asociațiilor, al fundațiilor și al asociațiilor în domeniul locuințelor);
 • un dosar de înregistrare.

Dosarele comerciale și dosarele publice conțin documentele pe care o entitate juridică, o persoană care desfășoară o activitate independentă sau o sucursală a unei societăți străine le-a transmis grefei, în conformitate cu legea, de exemplu actul constitutiv sau de asociere și alte documente înscrise în registrele publice. Hotărârile judecătorești, căile de atac împotriva hotărârilor, corespondența și alte documente care nu sunt deținute în dosarele comerciale sau publice sunt păstrate în dosarul de înregistrare.

Pe fișa de înregistrare a unei entități juridice, a unei persoane care desfășoară activități independente sau a unei filiale a unei societăți străine sunt înscrise următoarele informații:

 • denumirea comercială sau denumirea și referința din registru;
 • adresa sau sediul entităților juridice, a persoanelor care desfășoară activități independente și a filialelor societăților comerciale străine, iar în cazul acestor persoane și societăți - adresa de email;
 • date privind persoana care desfășoară activități independente și date privind suspendarea activității sau privind natura temporară sau sezonieră a activității acesteia;
 • pentru sucursalele societăților străine - registrul în care este înregistrată societatea comercială și, în cazul în care înscrierea într-un registru este necesară în conformitate cu legislația țării în care este stabilită societatea, numărul de înregistrare; legislația națională în temeiul căreia societatea își desfășoară activitatea în țara în care este stabilită; când a fost adoptat actul constitutiv al societății și eventualele modificări, dacă acesta este înscris în registrul din țara în care este stabilită societatea;
 • datele de contact ale persoanelor cu competențe de reprezentare (membri ai consiliului de administrație, asociați comanditați, asociați comanditari sau părți terțe cu competențe de reprezentare, lichidatori și administratori în cadrul procedurii de faliment), numele și numerele de identificare personale ale managerilor filialelor (și orice factori specifici privind competențele lor de reprezentare) și numele și numerele de identificare personale ale reprezentanților legali ai societății străine și perioada în care dispun de competențe de reprezentare; de asemenea, orice acorduri privind dreptul de reprezentare și competențele membrilor consiliului de administrație al unei entități juridice și ale lichidatorilor de a reprezenta entitatea juridică;
 • numele sau denumirea comercială și numărul personal de identificare sau numărul de înregistrare al persoanei de contact pentru o asociație, o fundație, o societate sau o sucursală non-profit a unei societăți străine și adresa estoniană pentru transmiterea declarațiilor de intenție adresate unei întreprinderi și pentru notificarea sau comunicarea actelor de procedură, precum și adresa de e-mail a persoanei de contact;
 • detalii privind persoana împuternicită;
 • forma juridică a întreprinderii sau a filialei unei societăți comerciale străine sau tipul de societate;
 • data la care a fost aprobat actul constitutiv al entității juridice;
 • valoarea monetară a capitalului social al societății (pentru o sucursală a unei societăți străine, valoarea capitalului social al societății dacă acesta este înscris în registrul din țara în care este stabilită societatea), detalii privind asociații comanditați și valoarea aporturilor acestora;
 • o notă privind fundația societății cu răspundere limitată, fără contribuții;
 • o notă indicând că acțiunile au fost înregistrate în registrul central de valori mobiliare din Estonia sau o notă privind partea care deține registrul cu acțiuni;
 • o notă care să indice că s-a renunțat la cerințele formale de dispoziție pentru transferul sau garantarea unei acțiuni;
 • începutul și sfârșitul exercițiului financiar pentru o societate, o asociație fără scop lucrativ, o fundație, o societate străină sau o asociație din domeniul amenajării funciare (și, în cazul sucursalei unei societăți străine, dacă societatea are obligația de a publica un raport anual);
 • informații privind falimentul prevăzute de lege și informații privind numirea unui administrator special;
 • o notă privind fuziunea, divizarea și transformarea societății, precum și privind dizolvarea și radierea;
 • o trimitere la înscrierile făcute de către operator, astfel cum este prevăzut de lege și fără ca întreprinderea să adreseze o cerere;
 • informații privind depozitarul de documente din partea unei entității legale lichidate;
 • pentru sucursalele societăților străine - registrul în care este înregistrată societatea comercială și, în cazul în care înscrierea într-un registru este necesară în conformitate cu legislația țării în care este stabilită societatea, numărul de înregistrare; legislația națională în temeiul căreia societatea își desfășoară activitatea în țara în care este stabilită; când a fost adoptat actul constitutiv al societății și eventualele modificări, dacă acesta este înscris în registrul din țara în care este stabilită societatea;
 • obiectivele fundației; sediul central, dacă acesta se află într-o țară străină; când a fost luată decizia de stabilire; perioada de funcționare, în cazul în care o fundație a fost înființată pentru o perioadă stabilită;
 • codul sistemului de amenajare funciară situat în zona de exploatare a asociației în domeniul amenajării funciare;
 • numele și numărul de înregistrare al administratorului asociației de apartamente, precum și o notă care să indice faptul că a fost contractat un împrumut;
 • perioada de funcționare, în cazul în care o asociație non-profit a fost înființată pentru o perioadă stabilită;
 • data înscrierii, trimiteri la mențiuni ulterioare și alte observații;
 • alte informații prevăzute de lege.

Chestiunile legate de registru sunt examinate ca fiind cauze civile necontencioase, folosind procedura scrisă. Înscrierile în aceste registre sunt efectuate pe baza unei cereri de înregistrare sau a unei decizii judecătorești sau pe alte baze prevăzute de lege. O cerere de înregistrare trebuie să aibă o semnătură digitală sau să fie sub forma unui act notarial.

Înscrierile în Registrul comerțului și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit sunt publice. Oricine are dreptul să consulte datele din catalogul registrului și documentele din dosarele comerciale sau publice și să obțină copii ale acestora. Dosarele registrului pot fi consultate de organismele publice competente, de instanțele judecătorești cu ocazia soluționării unei spețe și de orice altă persoană sau entitate care are un interes legitim în acest sens

Baza de date centrală a Registrului comerțului și a registrului asociațiilor și fundațiilor non-profit este administrată de Centrul registrelor și al sistemelor de informații. Acest centru oferă, de asemenea, următoarele servicii:

E-registrul comerțului

E-registrul comerțului este un serviciu de consultare a bazei de date a oficiului registrului de la instanța teritorială din Tartu, care afișează date în timp real referitoare la toate entitățile juridice, persoanele care desfășoară activități independente și filialele societăților comerciale străine înregistrate în Estonia. E-registrul comerțului permite:

 • consultarea gratuită a datelor pe bază de card de înregistrare, a datelor generale și a datelor privind arieratele fiscale;
 • efectuarea de căutări după nume, referința din registru, sediu social, localitate, domeniu de activitate etc.;
 • consultarea, în schimbul unui taxe, a rapoartelor anuale, a actelor constitutive și a altor documente electronice, a informațiilor privind gajurile generale sau comerciale etc. conținute în dosarele comerciale sau publice;
 • urmărirea în timp real a informațiilor procedurale privind societățile și modificările datelor referitoare la acestea;
 • verificarea gratuită a existenței unor interdicții comerciale impuse persoanelor sau entităților din Estonia;
 • consultarea gratuită a listei membrilor partidelor politice;
 • consultarea legăturilor dintre diverse societăți și persoane.

Persoanele fizice și juridice pot depune singure în e-registrul comerțului documente adresate departamentului de înregistrare din cadrul instanțelor locale. Prin intermediul acestui portal pot fi depuse cereri de înregistrare a unei noi societăți comerciale, de modificare a datelor înscrise în registru, de lichidare și de ștergere prin intermediul versiunii electronice a registrului comerțului (e-registrul comerțului). De asemenea, este posibil să se elaboreze și să se încarce rapoarte anuale. Cetățenii estonieni, finlandezi, letoni și belgieni, precum și e-cetățenii din Estonia se pot conecta la e-registrul comerțului folosindu-și cartea de identitate ca mijloc de autentificare. Cetățenii estonieni și lituanieni se pot conecta folosind serviciul de identificare de pe telefonul lor mobil.

Informații suplimentare privind e-registrul comerțului sunt disponibile pe site-ul web al Centrului registrelor și al sistemelor de informații.

Registrul European al Întreprinderilor (EBR)

Registrul European al Întreprinderilor (EBR) este un sistem de căutare online care oferă informații oficiale privind societățile europene. Căutările pot fi efectuate pe site.

 • Sunt disponibile informații din registrele de specialitate din 17 țări.
 • Pot fi efectuate căutări privind societățile comerciale și persoanele.
 • Lista informațiilor disponibile diferă de la o țară la alta.
 • Efectele juridice ale datelor din registru diferă în funcție de țară.
 • Funcția de căutare poate fi utilizată atât de persoane fizice, cât și de societăți comerciale.
 • Se percepe o taxă pentru furnizarea acestui serviciu.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Estonia?

Datele din registru pot fi accesate la online și la cabinetele notariale.

Nu se percepe nicio taxă pentru căutările efectuate online privind entitățile juridice, persoanele care desfășoară activități independente și filialele societăților comerciale străine, pentru informații despre procedurile judiciare sau accesarea de date pe bază de card de înregistrare. În cazul în care persoanele efectuează căutarea pe cont propriu nu se percep taxe. Cu toate acestea, se percep taxe pentru orice alte tipuri de căutări, inclusiv datele istorice pe bază de card de înregistrare și accesul la rapoarte anuale, acte constitutive și alte documente. Atunci când se percepe o taxă pentru informații, plata se efectuează imediat prin transfer bancar online. Abonații cu dreptul de a utiliza criterii de căutare extinsă plătesc un tarif lunar. Ratele percepute pentru utilizarea datelor informatice din Registrul comerțului sunt prevăzute într-un regulament al Ministerului Justiției.

Pentru consultarea la cabinetele notariale a datelor din registru și a documentelor din dosar se percepe un onorariu. Aceste onorarii sunt stabilite în Legea onorariilor notariale.

Cum se pot efectua căutări în Registrul comerțului din Estonia

Căutările pot fi efectuate în Registrul comerțului și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit folosind e-registrul comerțului pe site-ul web al Centrului registrelor și al sistemelor de informații.

Cât de fiabile sunt documentele cuprinse în registru?

Această pagină vă explică modul în care este reglementată utilizarea datelor și documentelor conținute în Registrul comerțului în Estonia.

Oficiul registrului al instanței teritoriale din Tartu administrează Registrul comerțului. În Registrul comerțului sunt înregistrate persoanele care desfășoară o activitate independentă, filialele societăților comerciale străine și societățile comerciale [societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, asociații comerciale, societăți europene (Societas Europaea), societăți cooperative europene (Societas Cooperativa Europaea) și grupările europene de cooperare teritorială]. Registrul electronic are o forță juridică ridicată și vizează să garanteze securitatea juridică. Registrul comerțului este administrat în Estonia.

O mențiune în Registrul comerțului este considerată ca fiind corectă și opozabilă terților, cu excepția cazului în care terțul cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că mențiunea nu era corectă. O mențiune se consideră ca neaplicabilă tranzacțiilor care sunt încheiate în termen de 15 zile de la data înscrierii în cazul în care o terță parte dovedește că nu avea cunoștință sau ar fi putut să aibă cunoștință de conținutul mențiunii. Astfel, un terț de bună-credință poate avea încredere în veridicitatea mențiunilor din registrul și să presupună, de exemplu, la încheierea unui contract, că persoana care figurează în registru ca membru al Consiliului de administrație dispune de o delegare de semnătură pentru societatea în cauză.

Unele situații juridice nu sunt valabile decât în cazul în care acestea sunt înscrise în registru: de exemplu, delegarea de semnătură a unui membru al consiliului de administrație poate fi limitată în actul constitutiv sau în contractul încheiat cu un membru al consiliului de administrație, însă numai limitările înscrise în registru sunt opozabile terților.

Anumite circumstanțe importante intră în vigoare din momentul în care se efectuează mențiunea în registru: de exemplu, majorarea capitalului social al unei societăți produce efecte din momentul în care este înscrisă în Registrul comerțului, și nu din momentul în care este luată decizia de majorare a capitalului social sau din momentul în care sunt făcute efectiv contribuțiile. Același lucru este valabil și în cazul constituirii unei entități juridice, al modificării actului constitutiv sau în caz de fuziune, divizare și transformare a unei societăți.

Următoarele dosare sunt deschise la Registrul comerțului pentru fiecare lucrător care desfășoară o activitate independentă, entitate juridică și sucursală a unei societăți străine:

 • un card de înregistrare;
 • un dosar al întreprinderii;
 • un dosar de înregistrare.

Dosarul comercial conține documente pe care o întreprindere, o persoană care desfășoară o activitate independentă sau o sucursală a unei societăți străine le-a transmis grefierului în conformitate cu legea, de exemplu actul constitutiv sau de asociere și alte documente înscrise în registrele publice. Hotărârile judecătorești, căile de atac împotriva hotărârilor, corespondența și alte documente care nu sunt deținute în dosarele comerciale sunt păstrate în dosarul de înregistrare.

Documente într-o limbă străină se transmit grefierului împreună cu o traducere în estonă efectuată de un traducător autorizat. De asemenea, documentele pot fi prezentate grefierului împreună cu traducerea în limba estonă efectuată de către un notar, în cazul în care notarul a întocmit un act notarial sau un atestat notarial într-o limbă străină în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Legea privind autentificarea documentelor. În cazul în care sunt prezentate documente care nu îndeplinesc aceste cerințe și care sunt redactate integral sau parțial într-o limbă străină, grefierul procedează exclusiv pe baza documentelor sau a pasajelor de text prezentate în limba estonă. Întreprinderile și terții nu se pot baza pe documente sau pasaje de text redactate într-o limbă străină. O întreprindere nu poate invoca o traducere care diferă de documentul original. Un terț poate invoca traducerea unui document transmis grefierului, cu excepția cazului în care întreprinderea demonstrează că terțul respectiv avea cunoștință de această incorectitudine a traducerii.

Mențiunile din Registrul comerțului sunt publice. Oricine are dreptul să consulte informațiile incluse în catalogul registrului și documentele din dosarele comerciale și să obțină copii ale acestora. Dosarele registrului pot fi consultate de organismele publice competente, de instanțele judecătorești cu ocazia soluționării unei spețe și de orice altă persoană sau entitate care are un interes legitim în acest sens

Documente din dosar pot fi consultate și copiile acestora pot fi solicitate accesând e-registrul comerțului sau apelând la un notar.

Istoricul Registrului comerțului din Estonia

Registrul comerțului din Estonia conține informații începând cu 1 septembrie 1995. Datele sunt actualizate în mod regulat.

Link-uri relevante

Registrul European al Întreprinderilor

E-registrul comerțului

Departamentul de înregistrare

Notari

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.